Pressmeddelande: Ängelholm antar Helsingborgs Earth Hour-utmaning

Earth Hour har alltid handlat om mer än att släcka ljuset och årets tema är klimatutmaningen. Världsnaturfonden uppmanar till att utmana varandra till olika miljöhandlingar. Ängelholms miljönämndsordförande Robin Holmberg antar Helsingborgs stads Anna Jähnkes utmaning om att äta vegetariskt.

Årets Earth hour-tema om att utmana varandra till olika miljöhandlingar inspirerade Helsingborgs miljönämndsordförande Anna Jähnke (M) till att utmana sin motsvarighet i Ängelholm, Robin Holmberg (M).

– Klimatfrågan påverkar alla. Genom att göra aktiva val som att välja cykeln eller åka kol-lektivt kan vi i vår vardag bidra till en hållbar utveckling. Earth hour är en bra manifesta-tion, som sätter fokus på vad vi kan göra som individer. Min utmaning är att äta vegetariskt under en månad med start på lördag den 31 mars, säger Anna Jänke.

Robin Holmberg antog snabbt utmaningen och lovar att göra det samma.

– Alla människor kan göra enkla saker i vardagslivet för att bidra till minskad klimat-påverkan. Jag antar Helsingborgs stads utmaning och uppmuntrar samtidigt andra att utmana varandra att vara mer klimatsmarta, säger Robin Holmberg.

Under Earth hour släcker Ängelholms kommun många av sina fastigheter och ordnar sedan ett fackelbelyst event på Stortorget där Robin Holmberg kommer tala.

Andra kan lära av Ängelholm

För några dagar sedan kunde vi läsa Ingrid Runstens ledare om folkomröstningen om en ny broförbindelse i Ängelholm. Trafiklösningen i centrala Ängelholm har diskuterats under trettio till fyrtio år och kulminerade i en rådgivande folkomröstning den 27 november.

Det är viktigt att politiker gör vad de kan för att öka röstdeltagandet. Det antyds av ledarskribenten att vi informerade i skymundan. Vi ifrågasätter denna analys. Under valkampanjen fanns broschyrer och informationsmaterial, både från Ängelholms kommun och från olika politiska partier. Moderaterna fanns på torget lördagarna innan omröstningsdagen för att upplysa samtidigt som våra föreningar delade ut information i många bostadsområden. Vi moderater ansträngde oss för att informera om de konsekvenser som ett Ja respektive Nej skulle innebära. Det kunde ängelholmarna även se på debatt- och insändarsidorna veckorna innan omröstningen. Vårt parti var inte heller för en folkomröstning, detta initiativ togs av ett opolitiskt nätverk där de mest aktiva är boende i området kring Pyttebron.

Under 35 procent är ett ovanligt lågt röstdeltagande. Vid omvalen i Västra Götaland och i Örebro 2011 gick ca 45 procent till valurnorna vilket ansetts vara så lågt att demokratin ifrågasatts. Att oppositionsledaren har en annan uppfattning än majoriteten är knappast uppseendeväckande och att antyda att man skall följa resultatet för att röstdeltagandet var högt i Pyttebrons närhet visar inte på intresse för demokratin.

Alliansen är vald av en majoritet av ängelholmarna. Nästan två tredjedelar av de röstberättigade har sagt att det är vi politiker som måste fatta detta viktiga beslut för framtidens Ängelholm. Det är vårt ansvar och uppdrag att utveckla hela vår kommun med framförhållning och framtidstro.

Vi kommer nu att gå vidare med trafikplanen. Att långsiktigt bygga lösningar för gång-, cykel och fordonstrafiken i centrum är starkt efterfrågat och utlovat.

Åsa Herbst (M)
kommunstyrelsens ordförande

Robin Holmberg (M)
miljönämndens ordförande

Alla beslut får konsekvenser

DEBATT HD/NST 23/11.

Frågan om en bilbro över Rönneå i Klippanvägens förlängning i Ängelholm har varit aktuell och hett debatterad flera gånger under nästan 40 år. Intresset och engagemanget skär rakt igenom politiska uppfattningar och åldersgrupper.

Bakgrunden till att vi nu står inför ett avgörande är den trafikutredning för de centrala delarna av Ängelholm som beställdes av kommunen och som presenterades i början av 2011. Trafikplanen tar sikte på år 2020 och har sedan kompletterats med både miljökonsekvensbeskrivningar och perspektiv fram till år 2030.

Alla beslut får konsekvenser. Även att inte göra något alls är ett beslut som får följder för framtiden. Vår värld förändras och ny teknik ersätter gammal. Gamla värderingar ersätts av nya. Hur vi påverkar miljön är viktigare för alla generationer idag än tidigare. Ängelholm har utvecklats som boendeort och idag har vi en omfattande in- och utpendling. 42 procent av alla som arbetar gör det i en annan kommun och 32 procent av arbetstillfällena i Ängelholm bemannas av inpendlare. Stationen har därför blivit en viktig knutpunkt i kommunen, och tillgängligheten måste vara god.

Nya moderaterna tror på teknikutveckling som en viktig del i att lösa miljöutmaningarna. Vi tror att människor i hela kommunen ska ha tillgång till miljövänliga och välfungerande trafiklösningar för alla trafikslag. Gång- och cykeltrafik ska ha företräde i centrala delar men samtidigt måste såväl bilar som kollektivtrafik komma fram. Vi tycker att rörlighet är en viktig del av människors frihet och välfärd. När vi nu ställer om till el-, gas- och andra miljöbilar minskar utsläppen av koldioxid kraftigt, men de tar fortfarande upp plats.

Ett Ja i folkomröstningen innebär att miljöbelastningen mätt i koldioxid minskar. Vägen blir kortare för många trafikanter genom färre stopp på Östergatan och Nybrogatan. Centrums utveckling med en bilfri miljö och livligare handel påverkas positivt liksom framkomligheten till havet. Nya lägenheter kan byggas för både äldre och yngre på stationsområdet.

Ett Nej innebär att miljön kring Pyttebron och gångvägen mot Reningsverksvägen förblir orörd. En ny station vid Barkåkra får troligtvis fler resanden tack vare nära parkeringsplatser. Minskad tillgång till handel i centrum gör att externa handelsområden gynnas och växer, både i Ängelholm och i våra grannkommuner. Möjligheten till byggande av lägenheter nära stationen blir osäker liksom utvecklingen av vår turism.

Nya moderaterna ser fördelarna för stadens utveckling med en förlängning av Klippanvägen men kommer att ta ansvar för stadens utveckling oberoende av vilket valresultatet blir.

Åsa Herbst (M)
kommunstyrelsens ordförande

Robin Holmberg (M)
miljönämndens ordförande

Alla jobb är viktiga

DEBATT HD/NST 22/11.

I en debattartikel 31 oktober hävdar tre socialdemokrater att moderaternas politik går ut på att endast sänka skatten. Det är en rätt endimensionell analys. Därmed missas också att många tack vare skattelättnader idag har ett jobb att gå till. Socialdemokraterna tycks å andra sidan vilja att Sverige ska ha en skattebetalarelit, en grupp som betalar väldigt mycket skatt. Problemet är att det drabbar låg- och medelinkomsttagare!

Det är väldigt farligt att som nu görs från S-håll antyda att det finns fina och fula jobb. Sänkt restaurangmoms har av partiledaren Håkan Juholt föraktfullt beskrivits som McDonaldsbidrag. Det är nog inte så många av Sveriges arbetslösa ungdomar som gör en sådan kategorisering. Däremot lär åtskilliga av dessa tycka att det är bra då restaurangbranschen, med runt 20 000 arbetsgivare, ges förbättrade villkor. Med höga kvalitetskrav och höga kostnader är detta en näring som under lång tid haft små marginaler. Alliansen ser potentialen att skapa ännu fler jobb i en bransch där 58 procent av de anställda är mellan 18 och 34 år. S däremot önskar höja arbetsgivaravgifterna för unga samtidigt som partiet motsätter sig momssänkningen.

Socialdemokraterna vill dubblera arbetsgivaravgifterna för ungdomar eftersom den sänkning som Alliansen gjorde påstås sakna effekt. Den önskade höjningen kostar Sveriges arbetsgivare 17 miljarder. Och det drabbar alla privata som offentliga. Alldeles oavsett om den under 26 jobbar i butik, på bensinmack, inom vård och omsorg eller som soldat. En sådan höjning lär inte vara utan effekter!

Satsningar på infrastruktur är viktiga för att samhället ska fungera. Återigen är det intressant att se hur Socialdemokraterna föredrar att tala om sina miljoner till nya projekt men döljer sina miljarder i ökade kostnader.

Därtill menar S att deras satsning på 58 000 utbildningsplatser är jobbskapande. Socialdemokraterna glömmer förstås gärna Kunskapslyftet som under 1990-talet var en dyr maskering av arbetslöshet och utanförskap. När Kunskapslyftet 2.0 föreslås från S satsar alliansen istället på kvalitet i skolan och inte minst på lärarutbildningarna.

Men det är bra att skillnaderna är tydliga mellan vad det största oppositionspartiet tycker och föreslår och alliansregeringen.

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot, Ängelholm

Robin Holmberg (M)
fullmäktigeledamot, Ängelholm

 

Jobben viktigaste frågan

De flesta partier torde vara överens om att den viktigaste politiska utmaningen är jobben. Vi ser förvisso ett Sverige som rör sig i rätt riktning. Allt fler går varje morgon till ett arbete och allt fler kan leva på sin egen lön. Detta trots en svår global finanskris.

DEBATT. Alliansen har visat att den genom en tydlig och stabil ekonomisk politik och ansvarstagande kan skapa förutsättningar för bra välfärd även när andra länder har det svårt. Skattesänkningarna har varit till fördel både för pensionärer som för dem som yrkesarbetar.

Till det kommer direkta satsningar för att underlätta för fler att få jobb. Arbetslinjen hyllas. Sänkningarna av arbetsgivaravgifterna för dem under 26 har skapat möjligheter för unga. Nu gäller det att gå vidare därför att det finns anledning att oroas för ökad arbetslöshet inte minst med tanke på att den svenska exportbranschen kan drabbas negativt av den internationella nedgången. Sänkningen av restaurangmomsen är en naturlig fortsättning på jobbpolitiken. Genomgående är att många företagare talar om att priserna kan komma att sänkas. Det leder till ökad efterfrågan och därmed att dagens jobb kan säkras och fler nyanställas. Och för de unga är det mycket viktigt med ett första jobb för det gör det enklare att sedan söka ett andra och ett tredje.

Det är svårt att förstå Socialdemokraternas förslag om att dubblera arbetsgivaravgiften för unga. Totalt handlar det om skattehöjningar på 16 miljarder. Hur kommer detta att leda till fler jobb? Dessutom säger S nej till den sänkta restaurangmomsen. Till det kommer att det föraktfullt talas om McDonaldsbidrag. Det finns inte fina eller fula jobb! Alla behövs. För den enskilda som resten av samhället är det lika bra att få sin lön från McDonalds som Ica, Coop eller för den delen ABF.

Ansvarstagande politik för jobb för unga står i stark kontrast till den skuggbudget Håkan Juholt och Tommy Waidelich presenterat. Med precision riktas udden mot unga som redan jobbar eller är på väg in på arbetsmarknaden.

Hur blir det fler jobb genom att göra det dyrare att anställa?

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot; Ängelholm

Robin Holmberg (M)
MUF, fullmäktigeledamot, Ängelholm

Faran är inte att växa

Svar till Realist, NST Min mening 18/4 2011. Ängelholms kommun har ett mål om att växa med en procent per år. Detta är ingen siffra gripen ur luften, utan en rimlig och välavvägd beräkning gjord med kommande bostadsbyggnationer som grund. Att en kommun som Ängelholm ska växa och bli större har inget egenvärde i sig. Vad som däremot är viktigt är att vi även i framtiden har god tillgång till service i form av butiker och andra inrättningar som kommuninvånarna förväntar sig. För att garantera detta är det viktigt att vi har ett befolkningsunderlag som medger fortsatt service. Det är också viktigt att vi växer i samma takt som andra kommuner i Skåne och Halland för att inte hamna på efterkälken när framtida investeringar i vägar och järnvägar planeras och genomförs.

Nej, faran är inte att växa och utvecklas. Den riktiga faran är att nöja sig, dra sig tillbaka och stagnera. Genom att växa förnuftigt garanterar vi en fortsatt god utveckling för Ängelholm.

Robin Holmberg (M)