Halvtid

I valet 2018 fick Moderaterna förtroendet att leda Ängelholms kommun tillsammans med partierna i Blågröna Ängelholm – Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

I september 2020 har halva tiden till nästa val gått och vi vill genom denna sammanställning redovisa hur vi förvaltat ängelholmarnas förtroende så här långt. Vi har samlat politiken i Ängelholm och fattat beslut som gör skillnad, även i tuffa frågor. Än återstår mycket arbete, men vi upplever att Ängelholm är på rätt väg.

Vill du veta mer om någon av punkterna eller lämna andra kommentarer? Kontakta oss på info@engelholmsmoderat.se

Kommunövergripande

 • Rensat upp i de kommunala bolagen Ängelholmshem och Ängelholmslokaler.
 • Tillsammans med sex grannkommuner räddat Ängelholm Helsingborg Airport från nedläggning.
 • Infört en ny politisk organisation med mer insyn, kontroll och möjlighet till politisk påverkan.

Attraktiv kommun

 • Påbörjat arbetet med att få till stånd ett kallbadhus vid Klitterhus.
 • Tecknat avsiktsförklaring om hur Arenastaden ska utvecklas runt Catena Arena. Byggstart inom kort.
 • Naturturismprojekt längs Rönneå ihop med fem andra kommuner i syfte att skapa norra Europas mest attraktiva laxfiskedestination.

Skola och barnomsorg

 • Fler digitala lösningar som förenklar för eleverna och vårdnadshavarna, bl.a. app för sjukanmälningar.
 • Deltar i projektet Framtidens digitala lärande tillsammans med andra kommuner och Halmstad högskola.
 • Beslutat om utbyggnad av förskolor och skolor. Nya grundskolor kommer byggas i Munka-Ljungby, på Adolfsfält samt på Fridhem.
 • Arbetat för en etablering av Internationella Engelska skolan på Fridhem.
 • Startat upp ett nytt fordonsprogram på gymnasiet, i nära samarbete med näringslivet.

Äldreomsorg och funktionsstöd

 • Skapat fler äldreboendeplatser genom att hyra platser på Ärrarps Ängar.
 • Konverterat korttidsplatser till särskilt boende-platser. Denna åtgärd inklusive punkten ovan har inneburit att kösituationen i Ängelholms kommun ser bra ut.
 • Öppnat upp Lindhaga korttidsboende i januari 2020.
 • Nytt gruppboende på Nya Sommarsol i Vejbystrand.
 • Påbörjat renoveringsplan för kommunens samtliga boenden för äldre. Det första boendet stängs vid årsskiftet 20/21 för evakuering till nytt boende.
 • Påbörjat byggnation av gruppbostäder på Nya Saftstationen (Stationsområdet).

Samhällsbyggnad

 • Reparerat Klitterhusbryggan och ökat tillgängligheten till stranden genom en strandmatta.
 • Antagit detaljplanen för Hälsohotellet.
 • Påbörjat ett stort antal nya detaljplaner för bostäder, verksamheter och offentlig service.
 • Ängelholmspaketet – en långsiktig målbild för infrastrukturen i Ängelholm – har antagits i stor politisk enighet. Det innehåller bland annat:
  • Förlängning av Klippanvägen över Rönneå.
  • Ny gång- och cykelbro vid Haradal (beslutad hösten 2020).
  • Utbyggnad av gång- och cykelnätet.
  • Utvecklad stadspark.
 • Påbörjat arbete för att göra det enklare att parkera i Ängelholms centrum.

Kultur och fritid

 • Antagit nya regler för rättvisa och tydliga bidrag till kommunens föreningar.
 • Järnvägens museum har moderniserats, bl.a. genom ny entré, ny teknik i hörsalen samt nytt tåg i parken.
 • Påbörjat renoveringen av Stadsbiblioteket (klart strax efter årsskiftet 2021/22).
 • Utökat antalet meröppna bibliotek i kommunen.
 • Utvecklat skateparken till en mötesplats för rörelse, lek och motion.
 • Handikappanpassning av Vejbybadet och Ugglehults badplats.

Miljö

 • Tagit upp kampen mot invasiva arter, t.ex. genom en kampanj mot jätteloka. Kommunen sponsrar staket för att få betesdjur längs med utsatta vattendrag.
 • Påbörjat arbetet med ett nya naturreservat. Näst på tur är Nöttaskogen längs Örjabäcken i Ausås.
 • Utredning av hur kommunen hanterar vattenfrågor, både vad gäller miljöskydd och översvämningar.
 • Ängelholms kommun har blivit bättre på att söka projektpengar för miljöåtgärder från EU och statlig nivå.
 • Mer rättvis taxa för alkoholservering. Billigare taxa för krögare som ansöker via ny e-tjänst.
 • Kommunen tar över kontrollen över vatten för grus- och stentäkter från och med nästa år.

Överförmyndarnämnden

 • Under 2020 införs verktyg som underlättar för godemän och handläggare.
 • Politiska initiativ för att skapa mer ordning och reda i handläggningen av överförmyndarnämndens verksamhet.

Kommunfullmäktiges beredningar

 • Genomfört ett beredningsuppdrag i syfte att klarlägga kommunens roll vid höjd beredskap.
 • Genomfört ett beredningsuppdrag som inneburit att ett förarbete inför kommande miljöplan arbetats fram.