Motion angående etablering av fler friskolor

Ängelholms kommun har sedan lång tid haft en uttalad ambition om valfrihet i välfärden.

Detta har bland annat inneburit att en betydande del av äldreomsorgens särskilda boenden drivits av privata utförare samt att det finns möjligheter för den enskilde att välja utförare i hemtjänsten.

I kommunen finns det också flertalet fristående förskolor.

Fram till för ett par år sedan fanns dessutom flera friskolor. I dag återstår tyvärr bara en.

Vi anser att möjligheten att välja skola är viktig, både för elever och föräldrar (som genom skolvalet kan välja den inriktning och skola som passar barnet bäst) som för kvalitetsutvecklingen inom skolan. Genom konkurrens och val mellan flera olika huvudmän utvecklas skolan när alla vill bli bättre.

Just nu pågår en politiskt infekterad debatt om den så kallade Reepaluutredningen om vinster i välfärden. Alliansen ser med oro på vad ett sådant förslag skulle innebära om det går igenom. Vi kan samtidigt konstatera att det parlamentariska stödet för förslaget är svagt. Valfriheten kommer således vara en viktig del i välfärden även i framtiden.

För närvarande är Ängelholms kommun mindre attraktiv för etablering av friskolor.
Flera skolor har de senaste åren lagts ner och inga nya har tillkommit.

Ett skäl som anges är kommunens låga skolpeng, ett annat är svårigheter att erbjuda vissa tjänster. Dessutom har kommunens synsätt på de fristående skolorna ifrågasatts.

Alliansen anser att alla Ängelholms elever är viktiga, oavsett vilken skola de väljer att gå på. Detta synsätt måste genomsyra såväl förvaltning som det regelverk som skolorna lutar sig mot. Vi välkomnar valfrihet i skolan och tycker det är dåligt att Ängelholms kommun inte klarar av att erbjuda fler val än i dag.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Ängelholm:

att Förutsättningarna för att etablera och driva fristående skolor i Ängelholms kommun genomlyses.

att Ängelholms kommuns beräkningssystem av skolpeng genomlyses och att alternativa modeller för att beräkna skolpengen (exempelvis så kallat pengsystem) utreds.

Ängelholm 2018-04-23

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker (C)
Charlotte Engblom (L)
Linda Persson (KD)

Angående Klitterhusbryggan

Klitterhusbryggan efter stormen Urd
I förra veckan publicerade Företagarna i Ängelholm en skrivelse till medlemmarna med anledning av att Klitterhusbryggan inte kommer färdigställas till årets badsäsong. Moderaterna instämmer i kritiken och har tillsammans med Alliansen och MP lämnat följande svar till Företagarna:

Till Företagarna Ängelholm

Vi, den politiska oppositionen i Ängelholms kommun, instämmer i den kritik som Företagarna riktar mot kommunens hantering av byggandet av en ny badbrygga vid Klitterhus.

Redan i januari 2017, kort efter stormen Urds framfart, lämnade Allians för Ängelholm in ett initiativ (dnr 2017/109) till kommunstyrelsen med krav på ombyggnation av Klitterhusbryggan under 2017. Efter att vår skrivelse behandlats stod det klart att en ny badbrygga inte skulle komma till stånd under 2017. Beskedet var dock att en ny stormsäker brygga skulle invigas till badsäsongen 2018.

Så kommer inte att ske. Det senaste beskedet från kommunorganisationen är att bryggan ska färdigställas under 2019 – två badsäsonger senare!

Vi förstår och delar den frustration som Företagarna ger uttryck för i en skrivelse den 18 april. Vi är övertygade om att många ängelholmare känner likadant och ifrågasätter såväl kommunens förmåga att hantera denna typ av projekt som förklaringen till varför situationen nu är som den är.

Om Ängelholms kommun menar allvar med sina ansträngningar att stärka turismen och besöksnäringen måste denna fråga tas på allvar. Bryggan är symbolisk och dess nuvarande status drar ett löjets skimmer över kommunens ambition att göra stränderna till ”dragare” och besöksanledningar.

Vi ställer oss samtidigt frågande till var det politiska ledarskapet finns? Varför har Socialdemokraterna inte tagit ansvar för bryggans färdigställande? Varför skickar S fram tjänstemän för att ta den mediala smällen? Kommunorganisationen har redovisat ett antal omständigheter för varför bryggan inte kan färdigställas, det fråntar dock inte det styrande partiet från ansvar!

Ängelholms kommun behöver höja ambitionen i frågor som rör näringsliv, företagande och entreprenörskap i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet. Ängelholm har länge haft ett gott företagsklimat, men har på senare år tappat mark. Det är en utveckling som en ny politisk majoritet i Ängelholms kommun måste vända. Det kommer vi driva på för inför och efter valet den 9 september.

Ängelholm 2018-04-23

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker (C)
Charlotte Engblom (L)
Linda Persson (KD)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)

Ordning och reda kräver tydlig politisk majoritet (NST 5/4)

Till stor del instämmer jag i bilden Linda Nilsson tecknar av Ängelholms kommun. Det ekonomiska läget är bekymmersamt och styrningen haltar.

Ett socialdemokratiskt minoritetsstyre utan politisk idé och utan fungerande samarbete har gjort att politiken inte hänger ihop. I kombination med den nya kommunorganisationen har detta inneburit att den politiska styrningen försvagats och mer ansvar flyttats över till tjänstemännen. Jag upplever samtidigt att allt för mycket fokus riktats inåt mot den egna organisationen, snarare än på hur servicen till kommuninvånarna och företagen ska bli bättre.

Från min horisont ser jag att en av de mest angelägna frågorna under nästa mandatperiod är att skapa ordning och reda i styrningen av Ängelholms kommun. Det kräver en tydlig majoritet och starkare politiskt ansvarstagande för kommunens utveckling. Det är så vi kan stärka ekonomin och få kommunens verksamheter att jobba mot samma mål.

Insändarskribenten skriver om budgeten för 2018. Under mandatperioden har kommunens intäkter ökat med 333 miljoner kronor, både genom positiv befolkningsutveckling och genom att Socialdemokraterna två gånger höjt skatten.

Att det trots detta saknades 12 miljoner kronor inom skola och socialtjänst i Socialdemokraternas budget för 2018 kan bara ses som ett stort misslyckande.

Alliansen kunde inte acceptera detta. Därför gjorde vi det S inte mäktat med. Vi ställde tuffa krav på effektivisering av kommunorganisationen, vilket fullmäktige biföll.

Det blir därför inga 12 miljoner kronor i besparingar inom skola och social som S föreslog, inte heller 9 miljoner kronor som påstås i Nilssons insändare. Förvaltningen Lärande och familj ska under år 2018 effektivisera för 2 miljoner kronor, främst inom administration och icke lagstadgade verksamheter. I ett ekonomiskt bekymmersamt läge är det långt mycket bättre än S-alternativet.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

EP tycks ha en märklig självbild (NST 3/4)

Det är häpnadsväckande vilken självbild Engelholmspartiet tycks ha beskriven i insändaren den 21 mars.

EP framställer sig som räddare av den politiska ordningen i Ängelholm. Detta genom att säga att man håller fast vid den så kallade valtekniska uppgörelsen från 2014. En uppgörelse som sedan länge kraschat efter att Liberalerna och Miljöpartiet lämnat, samtidigt som Engelholmspartiet öppet visat upp inre kaos med avhopp och ledarstrider.

Det var just mot den bakgrunden – ett handlingsförlamat styre med 15 mandat socialdemokrater och 4 mandat Engelholmspartiet, det vill säga 19 av de totala 51 mandaten – som Alliansen, Miljöpartiet och flera andra tyckte det var dags att ta ansvar för att återinföra en stabil ledning i kommunen.

Ingen kunde vid det tillfället förutse det som Engelholmspartiet nu skriver, nämligen att Engelholmspartiet med Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna med stöd av Stig Andersson, i sista stund skapade en helt ny majoritet om 26 mandat.

Det är samtidigt obegripligt hur EP indignerat ondgör sig över vilden Stig Andersson. Genom sitt agerande har han möjliggjort vad EP själva kallar ”bästa möjliga majoritet”: S, EP och SD. Ännu märkligare blir det i ljuset av att Engelholmspartiets nye ledare själv, som vilde, ”övervintrat” som kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande i ett och ett halvt år.

För oss som betraktar Engelholmspartiet utifrån tecknas bilden snarare av självgodhet och brist på självinsikt kring vilken roll partiet spelat under de senaste månadernas politiska röra. Ängelholms kommun behöver en stabil majoritet med en gemensam politisk vision, det har vi inte i dag.

Styrelsen för Ängelholmsmoderaterna

Dags för S att ta av sig offerkoftan (NST 13/3)

Socialdemokraternas valrörelse har startat. Hur ska vi annars tolka Nyanders och Hanssons (S) angrepp på Moderaterna, Alliansen och mig den 8 mars?

Socialdemokraternas valstrategi så här långt tycks vara att klä sig i ”offerkofta” och kränkt tala om hur elak Alliansen var för att vi ifrågasatte Socialdemokraternas möjligheter och förmåga att styra kommunen.

Ert agerande övertygar inte om ni vill motbevisa oss och visa ledarskap för vår kommun. Skriv istället om vilken politik ni vill driva och med vilka partier vill ni göra det.

Det är det valrörelsen måste handla om.

Varför Nyander och Hansson (S) dessutom rycker ut till vad som kan tyckas vara Anderssons försvar har jag svårt att förstå. Stig Andersson har visat att han enbart agerar i eget intresse och beteendet skadar förtroendet för politiken.

Varför Socialdemokraterna möjliggjort för honom att sitta kvar genom att låta bli att godkänna hans avsägelse väcker samtidigt många frågor. Ni har trots allt haft chansen vid tre fullmäktigesammanträden.

Valrörelsen har mycket riktigt börjat. Låt oss hoppas att den i fortsättningen bedrivs på en nivå där politikens innehåll och våra visioner för Ängelholms utveckling står i centrum. Jag kommer under året träffa så många ängelholmare jag kan för att samtala om kommunens framtid och de problem som trots allt finns i vår fantastiska kommun och som kräver lösningar. Det är så vi återuppbygger förtroende för politiken och Ängelholms kommun, inte genom offerkoftor.

Robin Holmberg (M)

Tidigarelägg valet (NST 13/3)

Mycket makt!

Uttrycket hämtades ur dagens tidningsartikel i NST där en politisk vilde beskriver sin nuvarande politiska ställning. Detta förutsätter att den politiska sfären består vilket ger den politiska vilden nämnda makt. Ena halvan av blocket är då S, SD och EP. Det andra blocket som ville ta ansvaret för Ängelholms politik i januari i år består av Alliansen och MP. Indirekt kan konstateras att samarbetet mellan S och deras sympatisörer är anledningen till det politiska kaoset vi nu upplever.

Tänk om vi kunde tidigare lägga valet och få ordning på kommunen igen!

Cornelis Huisman (M)

Anställda måste tillåtas slå larm när det inte står rätt till (HD 2/3)

Det är med oro vi läser texten på MinMening den 26 februari skriven av en anonym läkare, om hur läkarna i Region Skåne uppmanas att ge en förskönad bild av den skånska vården. Situationen i skånsk sjukvård är inte svart eller vit, bra eller dålig. Det finns flera delar av den skånska vården som är bra, men det finns också stora delar som har problem och brister. Att personalen tillåts signalera till politiker och skåningarna när något inte står rätt till är helt avgörande för att problemen ska kunna åtgärdas och för att Skånes sjukvård ska kunna utvecklas.

Ingen som engagerar sig politiskt gör det för att åka runt och klippa band. Vi vill förändra och utveckla vården för att människor ska ha tillgång till vård av hög kvalitet. Det är också därför vi vill besöka verksamheterna ute i vardagen. Inte för att leta fel eller sätta dit någon, inte heller för att få se en förskönad bild. Utan för att få en bild av hur verkligheten i mötet mellan patient och personal fungerar. Det är där kvaliteten i vården skapas, det är även där möjligheterna att utveckla vården är som störst. Vår möjlighet att lyssna på personalen och uppleva verksamheten i vardagen är viktig för att vi ska kunna fatta de beslut som är de absolut bästa för medarbetarna, och framförallt för skåningarna. Att verksamheterna nu uppmanas att inte ta emot besök från politiker är både odemokratiskt och oansvarigt.

Vi delar helt uppfattningen att tiden för stordrift, sammanslagningar och topptunga organisationer är förbi. Det finns ett antal goda exempel i Skåne på verksamhet som styrs nära och därmed är väldigt välfungerande, Hälsostaden i Ängelholm är ett sådant. Utvärderingar av projektet har visat att det är just närvarande ledarskap, småskalighet och självständighet som är några av framgångsfaktorerna. Dessvärre har Socialdemokraterna inte varit helt konsekventa i frågan om Hälsostadens framtid. Särskilt när det gäller frågan om självständighet.

Vi vill se mer av styrning nära verksamheten, fler exempel som Hälsostaden. Det som skrivs i texten på MinMening är allvarligt och visar att nuvarande politisk ledning i Region Skåne inte delar vår syn i den frågan.

Anna Jähnke (M), ledamot i Regionfullmäktige samt kommunalråd i Helsingborg
Robin Holmberg (M), ledamot i Regionfullmäktige samt oppositionsråd i Ängelholm

Akut att rädda Hälsostaden

Socialstyrelsen har presenterat sin granskning av väntetiderna i vården. En del i detta är hur lång genomsnittsväntetiden på landets akutmottagningar är. Medianvistelsetiden i landet under perioden juni 2016 till och med maj 2017 är 3 timmar och 30 minuter. Detta följer samma stigande trend som väntetiderna generellt. Sus Lund är näst sämst bland landets akutmottagningar med fler än 50 000 besök om året.

– I Lund får patienterna vänta i snitt 4 timmar och 31 minuter, konstaterar Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Det är inte tillräckligt bra, särskilt inte för den tiondel av patienterna som får vänta längst, för dem handlar det om åtta timmar eller mer.

– Samtidigt konstaterar jag att den enda akutmottagning i Skåne som tar emot sina patienter snabbare än riksgenomsnittet i sin klass är Ängelholms sjukhus, som gör det inom 3 timmar och 7 minuter. Detta ger extra tyngd åt Moderaternas besök i Ängelholm i dag.

I Ängelholm står projektet Hälsostaden inför att avslutas. Moderaterna är kritiska mot det sätt på vilket det görs.

– Alla de goda erfarenheter och det fina bemötande som patienterna i Ängelholm har fått riskerar att förödas när Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne nu väljer att låta en liten och väl fungerande verksamhet slukas av den stora sjukvårdsförvaltningen Sund. Varför ska Region Skåne gång på gång ändra på saker som fungerar bra, frågar sig Carl Johan Sonesson.

– Att bevara och utveckla Hälsostaden är för mig en av de viktigaste frågorna i höstens val. I dag välkomnar jag därför mina kollegor från Region Skåne till Ängelholm för att diskutera hur vi ska kunna garantera god och innovativ vård i vår del av Skåne även i framtiden, säger Robin Holmberg (M), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Ängelholm.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen
Region Skåne
Tel: 070-508 32 33

Robin Holmberg (M)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Ängelholm
Tel: 072-988 70 00

M har lärt av läxan sedan förra valet (NST 6/2)

Företrädare för Socialdemokraterna frågar sig i en insändare den 27 januari vad man får vid en röst på Moderaterna i höstens val.

Svaret är lika självklart som enkelt: en röst på Moderaterna är en röst på Alliansen och ett nytt borgerligt styre i Ängelholms kommun.

Lars Nyander och Christer Hansson (S) begår tyvärr i sitt svar på min insändare ett antal faktafel. Den socialdemokratiska budgeten för 2017 vanns sedan S och EP “under bilan” ändrat sin budget för att falla SD på läppen. Alliansens budget för 2018 gick däremot igenom efter att ett stort antal ledamöter lagt ner sina röster – däribland Engelholmspartiet.

Det senare är också en av de viktigaste anledningarna till att Socialdemokraterna i Ängelholm har stora problem med att styra kommunen. I såväl den senaste budgetomröstningen som gällande framtidsförklaringen har S inte klarat av att bygga majoriteter för sina förslag, inte ens med sin närmaste samarbetspartner EP. Därför styrs nu Ängelholms kommun med en borgerlig inriktning för mandatperioden samt med Alliansens budget.

Att Socialdemokraterna i det läget valt att sitta kvar vid makten är märkligt. När allt ställdes på sin spets på fullmäktige den 18 januari valde SD att stötta S och EP. Det innebär att de styrande partierna nu är beroende av SD:s stöd, inte bara för att få igenom sin politik, utan också för att kunna fortsätta styra.

En röst på Moderaterna är en röst på en annan väg för Ängelholm. Vi fick en tydlig läxa i valet 2014 och har ägnat mandatperioden åt att lära av den. Vi har satsat på att samtala med medborgarna och de uppslag vi fått har varit en viktig del i vårt politiska utvecklingsarbete.

Vi kommer att fortsätta samtalet med ängelholmarna under valåret 2018. Den som lägger sin röst på Moderaterna den 9 september ska veta att det är en röst för ett tydligt alliansstyre byggt på samarbete och gemensam politik. Vi är övertygade om att det är så vi återuppbygger förtroendet för politiken i Ängelholms kommun.

Cornelis Huisman (M)

En röst på SD eller EP är en röst på S – och omvänt

Ängelholms kommuns fullmäktiges sammanträde den 18 januari går till historien där samarbetet mellan Sverigedemokraterna (SD), Socialdemokraterna (S) och Engelholmspartiet (EP) skördade nya framgångar.

Vi fick uppleva piruetter av icke skådat slag som vilken yrkesdansare som helst skulle bli avundsjuk på. Jag noterade att ordet förtroende användes i tid och otid och ibland av talare som själva dansade på flera olika politiska arenor.

Att SD och EP hjälpte S med att få 2017 års budget på plats kommer de flesta ihåg. Då var det en numera politisk vilde som på ett finurligt sätt lyckades med konstycket att få SD:s krav ordagrant återgivna i budgetförhandlingar och beslut detta år.

Att nu vid det senaste fullmäktigesammanträdet framhålla att det går bra att styra i minoritet med SD och EP är mycket förvånansvärt. Var det det mandatet som S fick från sina väljare för att styra kommunen?

Resultatet från sista fullmäktige sammanträde kan bara tolkas på ett sätt och det är att S anser att de, med nämnda partiers stöd, får sitta kvar året ut.

Detta stämmer illa med de yrkanden i fullmäktige där S med emfas ansåg att Alliansen med flera saknade varaktigt stöd för ett maktskifte. Istället kan påstås att S definitivt saknar varaktigt stöd för sin politik.

Som en konsekvens av beslutet som togs på sammanträdet kan man konstatera att väljarnas röster på SD och EP är indirekt en röst på S. Omvänt är en röst på S även en indirekt röst på SD och EP. Sug på den karamellen!

Det är min förhoppning att väljarna i september kommer ihåg vad som hände och hur S lyckades kravla sig över höjd barren med minsta möjliga marginal med hjälp av två stödpartier som präglas av politiska vildar.

Med hänsyn till ovanstående händelser klingar ordet förtroende falskt i mina öron när det framförs av företrädare av de nu styrande partierna (S, SD och EP). För egen del känns det tryggt att tillhöra en grupp politiker som känner sig manade att ta över styret för att styra Ängelholm på ett betydligt mer betryggande sätt.

Må septembervalet vara tydligt och rättvist.

Cornelis Huisman (M)