A-Ö

På denna sida kan du enkelt läsa om vad Moderaterna i Ängelholm tycker i olika frågor. Saknar du någon fråga är du välkommen att mejla till info@engelholmsmoderat.se

A

Arenaområdet
Moderaterna vill fortsätta utveckla området kring Lindab Arena med fler ytor för idrott. I takt med att Fridhemsområdet byggs ut bör även ÄFF:s hemmamatcher flyttas till arenaområdet. Moderaterna anser att en ny hemmaarena ska byggas så att den möter kraven för den division ÄFF spelar i, men samtidigt är flexibel nog att byggas till i framtiden. Ett arenabygge får dock aldrig ske så det äventyrar ÄFF:s ekonomi.

Attraktiv kommun
Ängelholms kommun ska vara den kraft som möjliggör utveckling och spännande initiativ i vår kommun. Moderaterna vet att det finns många kreativa och engagerade människor som vill bidra till ett mer attraktivt Ängelholm. Genom ett uppmuntrande förhållningssätt och stödjande insatser kan kommunen bidra till att dessa initiativ blir verklighet. Det leder i förlängningen till fler upplevelser, fler turister och fler som flyttar till Ängelholms kommun.

Men en attraktiv kommun kräver också att Ängelholms kommun blir bättre på att ta hand om och förvalta våra gemensamma tillgångar: vägar, gång- och cykelvägar, fastigheter och grönområden.

Moderaterna vill:
• Ängelholm ska vara rent, vackert och välkomnande.
• Snygga upp entréerna till Ängelholm och göra staden mer välkomnande.
• Verka för fler hotell och fler gästnätter.
• Utveckla cykelvägarna med minst fem förbättringsåtgärder varje år.
• Storm- och erosionssäkra stränderna med konkreta åtgärder såsom vallar, strandfodring och översvämningsskydd.
• Skapa ställplatser för husbilar i Ängelholm. • Göra det enklare och billigare att parkera. • Mer utsmyckning i kommunens tätorter.
• Mer pengar till asfalt och vägar – förbättra underhållet.
• Bygga ut Rönneåpromenaden.
• Bygga en offentlig toalett vid Stadsparken. • Införa en felanmälningsapp för snabb och enkel rapportering av fel och brister i kommunen.

B

Befolkningsutveckling
Ängelholms befolkning växer. Det är positivt ur flera aspekter. En växande kommun ställer samtidigt krav på att planeringen av den offentliga servicen hänger med, exempelvis gällande förskoleplatser. Moderaterna ser det som naturligt att en attraktiv kommun som Ängelholm kommer fortsätta växa. För att möjliggöra detta behövs fler bostäder, både i staden och i kommunens tätorter. Vi vill också göra det friare och lättare att bygga på landsbygden.

Biblioteket
Moderaterna vill utveckla Stadsbiblioteket till ett verkligt kulturhus för böcker, kultur, musik och föreningsliv. Ängelholms kommun behöver en modern mötesplats där kulturen tillåts ta plats.

Bostäder
Ängelholms kommun erbjuder attraktivt boende i nordvästra Skåne. Här finns stora möjligheter till ett gott och aktivt liv samtidigt som hela Öresundsregionens arbetsmarknad ligger inom pendlingsavstånd. Under senare år har bostadsbyggandet på allvar kommit igång i Ängelholm. Behovet av nya bostäder är dock fortfarande stort och den kommunala bostadskön är för lång. Moderaterna anser att bostadsbyggandet behöver växlas upp ytterligare så att fler kan hitta en bostad.

Moderaterna vill:
• Snabba upp byggprocessen för nya bostäder, exempelvis genom införande av den så kallade Örebromodellen.
• Bygga nya bostäder i alla kommunens tätorter.
• Bygga bostäder för unga och studenter.
• Genomlysa hur Ängelholms kommun arbetar med bygglov.
• Öka kommunens samarbete med lokala arkitekter och fastighetsägare.
• Planera för nya bostäder på Södra sjukhus- området.
• Öka kommunens marknadsföring av villatomter i tätorterna.
• Färdigställa nya kommunala villatomter i Ängelholm.

C

Centrums utveckling
Ängelholms centrum står sig relativt väl trots konkurrens från e-handeln och externa köpcentrum. Moderaterna ser att Ängelholms centrum har stor potential att utvecklas och locka fler besökare. Det pågående arbetet med stadskärneutveckling är därför prioriterat. Moderaterna vill skapa möjligheter för fler restauranger samtidigt som vi vill förenkla reglerna för uteserveringar. Då får vi ett levande centrum som även lockar kunder till butikerna.

F

Företagande och entreprenörskap
Moderaterna vet att företagen spelar en avgörande roll för Ängelholms framtida utveckling. Nyetableringar av företag samt företag som växer skapar även nya arbetstillfällen. Gott företagsklimat är avgörande för kommunens möjligheter att växa. Ängelholm har länge tillhört de kommunerna i Sverige med bäst lokalt företagsklimat, men de senaste åren har utvecklingen gått åt fel håll. Moderaterna vill att Ängelholm ska vara en av Sveriges bästa kommuner för både företag och kreativa människor. Företagsservicen måste därför utvecklas och stärkas för att bättre möta företagens behov.

Moderaterna vill:
• Korta kommunens handläggningstider för bygglov, tillstånd och annan myndighetsutövning.
• Genomföra utbildningar i service och bemötande för alla kommunala tjänstemän som arbetar med företagskontakter.
• Införa fler e-tjänster.
• Köpa in och planlägga mark för företagsetableringar.
• Stärka kommunens näringslivsbolag Ängelholms Näringslivs arbete med att attrahera fler företag att etablera sig i kommunen.
• Satsa på entreprenörskap i skolan, även inom de praktiska programmen.
• Inrätta en lokal näringslivskommitté där företagen och kommunen gemensamt utvecklar Ängelholms företagsklimat.
• Satsa på turismen och besöksnäringen.


Förskola
Ängelholms föräldrar ska kunna lita på och känna sig trygga i att det finns förskoleplatser när det behövs. Moderaterna ser att Ängelholms kommun behöver bygga många nya förskoleavdelningar de närmaste åren. För att detta ska kunna ske i rätt tid krävs bättre planeringsförutsättningar än vad som funnits tillgängliga de senaste åren. Moderaterna är samtidigt positiva till fler etableringar av fristående förskolor i vår kommun.

H

Hela kommunen ska leva och växa
Ängelholms kommun växer med fler invånare och fler företag. Utvecklingen är positiv för vår kommun och utgår av naturliga skäl från centralorten Ängelholm. Moderaterna anser dock att det är viktigt att alla kommundelar – tätorterna Munka Ljungby, Hjärnarp, Vejbystrand och Strövelstorp såväl som landsbygden – får ta del av den tillväxt och utveckling som sker i Ängelholms kommun. Med fler bostäder och fler företag utanför centralorten samt en levande landsbygd kan kommunal och kommersiell service garanteras i hela kommunen även i framtiden.

Moderaterna vill:
• Göra det enklare att leva, bygga och starta företag i kommunens tätorter och på landsbygden.
• Bygga ut E6:an till trefiligt.
• Nå en bred politisk överenskommelse för trafiken i centrum.
• Uppdatera kommunens översiktsplan för att kommunen ska bli mer tillåtande till utveckling på landsbygden.
• Bygga nya bostäder i alla kommunens tätorter.
• Arbeta för säkrare vägar i kommunen, exempelvis väg 13 och Helsingborgsvägen.
• Införa byapeng och landsbygdsutvecklare.
• Förbättra skyltningen och marknadsföringen av kommunens tätorter.
• Förenkla reglerna för gårdshandel.
• Utvecklingsplan innehållande kollektivtrafik, kommunal service och bostadsbyggande för alla kommunens tätorter.
• Slå vakt om mötesplatser i tätorterna och på landsbygden.
• Satsa på naturturism såsom sportfiske, vandrings- och cykelleder.
• Ansöka hos regeringen om att få bli försökskommun för gårdsförsäljning av vin och öl.


Hälsohotellet
Moderaterna är positiva till Hälsohotellet. Vi ser det som nästa steg i det viktiga arbetet med att utveckla sjukhusområdet och säkra framtiden för Ängelholms sjukhus. Ängelholm behöver dessutom fler hotellrum och fler besöksanledningar.

I

Integration
Vägen in i det svenska samhället går via språket och jobb. Nyanlända som fått uppehållstillstånd måste därför snabbt lära sig svenska så att de kan skaffa sig arbete och egen försörjning. Moderaterna vill införa integrationsplikt i Ängelholms kommun och genom detta ställa krav på språkinlärning, obligatorisk samhällsintroduktion samt egna ansträngningar för att göra sig anställningsbar från dag ett.

J

Jobb och arbetsmarknad
Fler jobb och minskat utanförskap är kärnan i Moderaternas politik. Människor som arbetar lägger grunden för den gemensamma välfärden. Att fler jobbar och kan försörja sig själv är därför den viktigaste frågan för att kunna möjliggöra fortsatta satsningar på skola, vård och omsorg. När människor arbetar stärks dessutom deras självkänsla och makten över den egna vardagen ökar. Ängelholm står sig väl vad gäller andelen arbetslösa, men det finns trots det för många som står långt från arbetsmarknaden och som har svårt att få ett första jobb.

Moderaterna vill:
• Stärka kommunens satsningar på att få fler företag att etablera sig i Ängelholm och därmed skapa nya jobb.
• Skapa ett arbetsmarknadsutskott med politiskt ansvar för arbetsmarknadsfrågorna. • Ställa krav på praktikplatser i kommunala upphandlingar.
• Ökade krav på egen ansträngning och aktivitet för att få försörjningsstöd.
• Införa obligatoriska hembesök vid ansökan om försörjningsstöd.
• Utreda och stävja eventuellt fusk inom försörjningsstödet.
• Öka antalet kommunala sommarjobb.
• Införa Trelleborgsmodellen för automatiserad prövning av försörjningsstöd.

K

Klippanvägens förlängning
Ängelholms kommun behöver en långsiktig och blocköverskridande överenskommelse mellan Alliansen och Socialdemokraterna om trafiken. S måste under nästa mandatperiod vara beredda att föra en seriös diskussion – utan valtaktiska skygglappar – om hur trafikproblemen i centrum ska lösas. Moderaterna är övertygade om att Klippanvägens förlängning är den mest effektiva lösningen, men även Västra länken behövs på sikt.

Kultur, fritid och ett aktivt liv
Ängelholms kommun är en attraktiv plats att bo och leva på. Läget med den goda infrastrukturen, stränderna, naturen och fantastiska boendemiljöer gör att fler flyttar hit och blir ängelholmare. Men att leva är inte bara att bo. Moderaterna vill fortsätta utveckla Ängelholms kommun med livskvaliteten i centrum. I Moderaternas Ängelholm ska det finnas ett rikt kulturliv, levande idrottsföreningar och goda möjligheter till aktiv fritid i alla åldrar. Ängelholms kommun ska bli bättre på upplevelser så att kommunen blir mer levande och mer attraktiv för nya besökare och invånare. I Ängelholms kommun ska det goda livet stå i centrum.

Moderaterna vill:
• Utveckla Stadsbiblioteket till ett kulturhus för böcker, kultur, musik och föreningsliv.
• Fler evenemang i kommunen. Vi vill stärka kommunens arbete med att locka och stödja evenemang, bland annat genom en evenemangssamordnare.
• Skapa fler spontanidrottsplatser i bostadsområden.
• Satsa på fler aktiviteter och evenemang på kommunens stränder.
• Satsa på offentlig konst och utsmyckning, exempelvis genom ljussättning.
• Bygga en ny idrottshall i Hjärnarp.
• Kommunens bibliotek ska bli meröppna, dvs. tillgängliga utanför ordinarie öppettider. • Bygga ett nytt belyst motionsspår i Kronoskogen.

M

Mandatperioden 2014-2018
Moderaterna har – trots att vi sitter i opposition – åstadkommit mycket tillsammans med Alliansen. Ängelholms kommun styrs under 2018 med en borgerlig budget som sparar på administration och omfördelar resurser till välfärden. Moderaterna har även fått igenom många av våra motioner. Vi har dessutom lyckats stoppa den dyra järnvägsundergången för ca 80 miljoner kronor samt stoppat den huvudlösa halveringen av Klippanvägen – Ängelholms huvudinfart.

Miljö och hållbarhet
I Ängelholms kommun finns fantastiska naturtillgångar där havet, skogarna, sjöarna, åarna och jordbruksmarken skapar en attraktiv helhet. Ansvar för att bevara naturen och att använda naturresurserna på ett hållbart sätt är viktigt för att garantera att även framtida generationer ängelholmare får njuta och ta del av dem. Ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en naturlig och integrerad del i hela den kommunala verksamheten.

Moderaterna vill:
• Öka andelen elbilar i de kommunala verksamheterna.
• Erbjuda kommunanställda supermiljöbil som förmånsbil.
• Bygga fler laddstolpar i Ängelholms kommun.
• Förbjuda mikroplaster i kommunens upphandlingar.
• Inrätta bilpooler i nya bostadsområden, exempelvis på Stationsområdet.
• Minska energianvändningen i kommunens lokaler.
• Behålla Ängelholms vattenverk som reservanläggning för dricksvatten.
• Inrätta ett nytt naturreservat.


Motion och fysisk aktivitet för barn
Moderaterna har tillsammans med Alliansen drivit igenom mer fysisk aktivitet i kommunens skolor från hösten 2018. Utöver detta vill vi stimulera till mer fysisk aktivitet genom anläggandet av spontanidrottsplatser i fler bostadsområden, dvs. ökade möjligheter till bollsport och lek. Ängelholm är en idrottskommun och vi vet att föreningarna gör ett fantastiskt jobb för våra ungdomar. Detta arbete vill vi stödja på de sätt kommunen kan.

O

Ordning och reda
Den gångna mandatperioden har präglats av politisk oreda och bristande samarbete mellan de styrande Socialdemokraterna och Engelholmspartiet. Moderaterna vill slå in på en annan väg byggd på samarbete och gemensamt ansvarstagande för vår kommuns utveckling. Men ordning och reda handlar även om ekonomiskt ansvarstagande. Respekten för skattebetalarnas pengar och att dessa används på ett klokt och effektivt sätt är centralt för Moderaterna. Kommunen ska alltid sträva efter att ge ängelholmarna valuta för sina skattepengar.

Moderaterna vill:
• Ängelholms kommun behöver ett ledarskap som tar ansvar – förstärk och tydliggör den politiska styrningen.
• Bilda ett moderatlett Alliansstyre i Ängelholms kommun byggt på samarbete och gemensam politik.
• Löpande genomlysa kommunens verksamheter för att garantera att ängelholmarna får den service de kan förvänta sig.
• Sänka kommunens kostnader för administration – vi vill satsa på välfärden!
• Arbeta för kostnadseffektivt mottagande av flyktingar och införa integrationsplikt.
• Införa en ny politisk organisation med tydliga ansvarsområden.
• Bibehålla en låg skattenivå.

P

Pyttebron
Ängelholms kommun behöver en långsiktig och blocköverskridande överenskommelse mellan Alliansen och Socialdemokraterna om trafiken. S måste under nästa mandatperiod vara beredda att föra en seriös diskussion – utan valtaktiska skygglappar – om hur trafikproblemen i centrum ska lösas. Moderaterna är övertygade om att Klippanvägens förlängning är den mest effektiva lösningen, men även Västra länken behövs på sikt.

S

Seniorpolitik/tryggt åldrande
Ängelholm ska vara en trygg kommun att åldras i. Varje människa ska räknas och de erfarenheter och den kompetens som finns hos de som levt lite längre ska tas tillvara. Det innebär att äldre ska ha en rimlig ekonomisk situation, men också att trygghet, gemenskap och delaktighet är viktiga värden som ska värnas. Rätten att välja och möjligheten att bestämma över sitt eget liv och vardag vid behov av vård och omsorg är viktigt för ett värdigt åldrande. I den kommunala omsorgen ska kunskap finnas för att möta och tillgodose samhället mångfald, blad annat gällande HBTQ-frågor och nyanlända äldre.

Moderaterna vill:
• Bevara och utveckla Ängelholms sjukhus – Hälsostaden.
• Bygga ett nytt trygghetsboende för seniorer. • Införa valfrihetssystem för särskilda boenden.
• Införa anhörigcenter med stöd för anhöriga. • Införa möjligheten för äldre att bli volontärer i till exempel skolan.
• Bevara de kommunala korttidsplatserna på Hälsostaden.
• Inrätta ett mobilt team som ordnar aktiviteter för seniorer i omsorgen.


Skatten
Moderaterna anser att skatten och de kommunala avgifterna ska hållas låga. Om de ekonomiska förutsättningarna medger det ska kommunalskatten sänkas. Vi vet att höjda skatter främst drabbar de med små ekonomiska marginaler, därför är detta Moderaternas sistahandsalternativ. För att garantera en trygg välfärd vill Moderaterna istället effektivisera de kommunala verksamheterna för att frigöra resurser till välfärdens kärna: skola och äldreomsorg.

Skola och förskola
Skolan ska vara en plats där alla barn och unga blir sedda och får chans att lyckas. Genom kunskap och god utbildning kan skillnader i livsförutsättningar utjämnas och Ängelholms elever få en bra start i livet. I skolan läggs grunden för att Ängelholms unga ska kunna gå vidare till högre utbildning, arbete och egen försörjning under senare delar av livet. Som det går för Ängelholms unga i dag kommer det gå för Ängelholm i morgon. Därför måste skolan präglas av ett tydligt fokus på kunskap, ordning och reda samt trygghet för alla elever.

Moderaterna vill:
• Införa läxhjälp på alla kommunens skolor.
• Nolltolerans mot mobbning – alla elever ska ha rätt till en trygg skolgång.
• Starta matteverkstad för högstadieelever.
• Tidiga insatser för de elever som behöver extra stöd.
• Ökad valfrihet – fler möjligheter att välja skola och förskola.
• Bygga nya förskolor, bland annat i Össjö och på nya områden som Fridhem.
• Införa språkcheck för högstadieelever för att stimulera till ökade kunskaper i språk.
• Anställa lärarassistenter för att avlasta lärarna.


Stadshuset
Moderaternas uppfattning är att Stadshuset om möjligt fortsatt ska vara stadshus. Byggnaden är speciell och vi vet att den betyder mycket för många ängelholmare. Att behålla Stadshuset innebär dock att stora renoveringar kommer behöva göras för att uppfylla dagens krav på god arbetsmiljö. Om kommunen behöver bygga till kontorsytor bör det ske i anslutning till befintligt stadshus.

Stadsparken
Stadsparken är fin men tyvärr inte så mycket till riktig stadspark. Moderaterna har tillsammans med Alliansen drivit på för att Parkskolan ska få en ny ägare som kan utveckla den delen av staden. Då blir det mer verksamheter, fler människor och mer liv och rörelse kring Stadsparken. I samband med detta kan Kamengatan stängas för trafik så att stadsparken kan bli något större. Vi vill bygga en offentlig toalett i anslutning till Stadsparken vilket saknas idag. På sikt tycker vi man bör göra gångfartsområde på Skolgatan förbi gamla Morris för att minska den störande trafiken, men det kräver att en långsiktig lösning för trafiken kommer på plats.

Stationsområdet
Moderaterna ser att Stationsområdet är nästa viktiga utvecklingsområde i centrala Ängelholm. Vi vill att den nya stadsdelen ska innehålla många nya bostäder där det är möjligt att leva det goda livet nära kollektivtrafik och centrum. I Stationsområdet ska det finnas både hyresrätter och bostadsrätter samt mötesplatser såsom kaféer och restauranger. I samband med utvecklingen av Stationsområdet vill vi göra Järnvägsparken till en ny stadspark.

Stränderna
Moderaterna tycker det är viktigt att lösa problemet för att skydda viktig infrastruktur och bakomliggande bebyggelse, men även för att möjliggöra satsningar på att öka strändernas attraktivitet. Frågan är komplex och de åtgärder som görs kommer med största sannolikhet att kosta mycket pengar. Vi vill fortsätta den pågående tillståndsprocessen för sandfodring samt undersöka möjligheterna att bygga skyddande vågbrytare.

T

Trygghet
Ängelholms kommun är en av Skånes säkraste kommuner. Trots det känner många ängelholmare sig otrygga. Ökad trygghet är en av Moderaternas viktigaste frågor i årets riksdagsval med fler poliser, höjda polislöner och skärpta straff som viktiga prioriteringar. Moderaterna är dock övertygade om att det även behövs lokala satsningar för ökad trygghet och säkerhet i Ängelholms kommun.

Moderaterna vill:
• Trygghetsvandringar i alla kommundelar med tillhörande budget för snabba åtgärder.
• Inrätta ett lokalt trygghetsråd där kommun, polis, näringsliv och föreningsliv samverkar för ökad trygghet.
• Ställa krav på Polisen på ökad fotpatrullering i Ängelholms centrum.
• Stödja frivilligverksamheter som bidrar till ökad trygghet, exempelvis Nattvandrarna och Polisens volontärer.
• Anta en klotterpolicy med snabba saneringsåtgärder.
• Ökad kamerabevakning på otrygga platser. • Kontinuerligt se över belysning och vegetation för att minska antalet otrygga platser.
• Förstärkning av de kommunala ordningsvakterna.
• Genomföra kampanjer för att stärka den civila beredskapen vid kriser.


Turism och besöksnäring
Ängelholm är en attraktiv kommun att bo i och besöka. Det har dock satsats för lite på att locka fler turister till kommunen. Moderaterna vill utveckla stadens mysiga centrum och stränderna till de huvudsakliga besöksanledningarna. Vi är positiva till fler hotelletableringar, t.ex. utbyggnad av Klitterhus. Kommunen måste samtidigt stärka både marknadsföringen av Ängelholm samt kommunens näringslivsbolag som ansvarar för besöksnäringen.