Aktuella frågor

Utveckling av Parkskolan

Alliansen – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – anser det mycket positivt att kommunfullmäktige med bred politisk förankring (alla partier utom S) tagit ställning för att påbörja utvecklingen av Parkskolan genom försäljning.

Alliansen vill se utveckling av byggnaden och tomten på ett sätt som bidrar till stadens och kommunens attraktivitet. Det är viktigt att utvecklingen av Parkskolan sker med varsamhet och med respekt för att Parkskolan är en uppskattad byggnad i Ängelholms stadsmiljö. Alliansen kommer därför driva att den fortsatta försäljningsprocessen ska ske med nedanstående inriktning:

  • Bevara och skydda fasaden så att den fortsatt utgör en fond för Stadsparken.
  • Byggnaden ska utvecklas med verksamheter som bidrar till ett attraktivare Ängelholm.
  • Utveckla tomten genom en byggrätt som möjliggör till exempel bostäder, verksamheter och parkering.
  • Utveckla Stadsparken.

Ordning och reda i kommunens flyktingmottagande

Bakgrund

Flyktingkrisen hösten 2015 innebär fortsatta prövningar för Sveriges kommuner. Ängelholms kommun omfattas, likt övriga kommuner, av anvisningslagen som innebär att
Migrationsverket och länsstyrelserna anvisar nyanlända enligt ett fastställt nyckeltal. När en nyanländ anvisats är det den mottagande kommunens skyldighet att ordna boende. Utöver det har Ängelholms kommun en skyldighet gentemot staten att ta emot asylsökande unga, s.k.
ensamkommande.

Moderaternas ställningstagande

Moderaterna verkar för att det ska vara ordning och reda i Ängelholms kommuns
flyktingmottagande. Det innebär att vi anser att de åtgärder som vidtas för att klara
kommunens åtagande mot staten ska vara kostnadseffektiva. Vi anser att villavagnar och paviljonger kan vara en lämplig lösning för att lösa boendefrågan kortsiktigt. Moderaterna vill inte att Ängelholms kommun köper in fler bostadsrätter för mottagandet av flyktingar.

Växthustomtens utveckling

Moderaterna och Alliansen ser att det råder fortsatt brist på bostäder i centrala Ängelholm.
Trycket är högt vilket märks på bland annat höga bostadsrättspriser, låg omsättning på
hyreslägenheter och långa köer hos Ängelholmshem. Centrala Ängelholm är dessutom väl
tillgodosett med grönytor genom Hembygdsparken, Nybroskogen och Järnvägsparken. Att i
iordningsställa ytterligare en park som dessutom föreslagits få liknande funktioner som
Hembygdsparken är slöseri med attraktiv mark.
Vi föreslår därför att planenheten ges i uppdrag att återuppta arbetet med att detaljplanelägga
växthustomten för bostadsändamål. På så sätt kan vi garantera fler välbehövliga bostäder i
centrala Ängelholm

Renovering och utveckling av Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket är i dåligt skick och behöver omfattande renoveringar. Moderaterna drev
tillsammans med Alliansen under förra mandatperioden frågan om ett Kulturstråk i centrala
Ängelholm. Vi anser fortfarande att dessa idéer är bra och vill därför utveckla
Stadsbiblioteket till en modern mötesplats med flera verksamheter, bl.a. bokutlåning, scen för
föreläsningar, större scen för konserter, utställningsmöjligheter och rum för andra
kulturyttringar.
Moderaterna deltar i den arbetsgrupp som majoriteten inrättat för att jobba med strategiska
fastighetsfrågor. Inom ramen för detta driver vi på för att den ovanstående inriktningen ska bli
verklighet. Beslut i frågan förväntas kring årsskiftet 2017/18.

Ängelholms stadshus

Frågan om Ängelholms stadshus engagerar. För de allra flesta vi möter är ingångsvärdet att
försöka behålla stadshuset som just stadshus. Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna
menar därför att tidigare fattade beslut behöver rivas upp samt att kompletterande utredningar
angående om- och tillbyggnad av stadshuset behöver göras. För våra partier är huvudspåret att
stadshuset ska få fortsätta vara stadshus.