Denna nyhet är mer än 3 år gammal

18 juli, 2011

Debatt i Svenska Dagbladet

Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) uttrycker i SvD 13 juli oro för svensk försvarsindustris konkurrenskraft. Detta förvånar då oppositionens agerande under våren kring tillsättandet av en parlamentarisk luftförsvarsutredning med sikte på åren 2040 och framåt milt sagt inte har underlättat för svensk försvarsindustri och den fortsatta utvecklingen av Jas 39 Gripen.

Socialdemokraterna fortsätter att svänga. Nu motsägs Göran Perssons regeringsskrivelse om svensk försvarsindustri och materielförsörjning från mars 2006. Där behandlades en strategi om hur fördyringar ska undvikas först genom en systematisk genomgång av möjligheterna att utnyttja befintlig materiel, sedan genom att öka antalet eller vidareutveckla dessa befintliga system och ytterst genom att behovet tillgodoses av de produkter och tjänster som den internationella marknaden erbjuder. I första hand bör en anskaffning göras genom deltagande i samordnad internationell anskaffning och i andra hand på egen hand. Endast i de fall då dessa möjligheter uttömts bör man välja att tillgodose behovet genom nyutveckling, och även då i första hand i samarbete med andra. Detta har varit socialdemokraternas linje i regeringsställning och den har Alliansen också gjort till sin.

Materielanskaffning ska alltid utgå från Försvarsmaktens operativa behov. Insatsorganisationen ska förses med ändamålsenlig, beprövad och tillförlitlig materiel av god kvalitet och mängd i förhållande till ställda krav. Strategin finns för att vi ska få så mycket materiel som möjligt för pengarna.

Det är därför förvånande att Peter Hultqvist ifrågasätter denna hållning. Dessutom vill socialdemokraterna enligt det senaste budgetförslaget som behandlar försvaret skära nästan en halv miljard på anslaget för materiel (465 miljoner) och totalt två miljarder på området som helhet. Detta samtidigt som man talar sig varm för traditionella branschprogram för viss industri. För att uttrycka sig milt: Det hänger inte ihop!

Svenskbaserad försvarsindustri är enormt exportberoende. 85 till 90 procent går på export. Alliansregeringen har inrättat en ny myndighet, Försvarsexportmyndigheten (FXM), för att samordna exportansträngningarna. Detta ställde sig Socialdemokraterna emot och ville i sin senaste budget skära på FXM-anslaget och därmed försämra förutsättningarna.

Socialdemokraternas agerande kring svensk försvarsindustri försvårar dess nödvändiga långsiktiga villkor snarare än stärker dem. Svenskbaserad försvarsindustri är åtta av tio gånger exportberoende, därmed är den utvecklade materielförsörjningsstrategin som Göran Perssons regering påbörjade ett viktigt steg för Sverige.

Alliansen fortsätter sin tydliga linje. Försvarsmaktens operativa behov ska styra. Vi ska ha en kostnadseffektiv anskaffning. Vi ska ha samarbete i utvecklingen med andra länder. Vi ska öppna marknaden. Vi stödjer export. Detta är en tydlig strategi för att värna svensk försvarsindustri i dagens globala värld.

Cecilia Widegren
Försvarsutskottets vice ordförande (M)
Hans Wallmark
Ledamot Försvarsutskottet

Ta ställning och dela artikeln