Bokslut Blågröna Ängelholm 2018-2022

Efter valet 2018 fick Moderaterna förtroendet att styra Ängelholms kommun tillsammans med de andra partierna i Blågröna Ängelholm. Vi har samlat politiken i Ängelholm och fattat beslut som gör skillnad, även i tuffa frågor. Därför har vi sammanställd en redovisning som innehåller några av de beslut som genomförts under mandatperioden. Vi vet att Ängelholm har goda förutsättningar men inser också att det krävs idéer och politisk vilja för att realisera kommunens potential. Fortsatt positiv utveckling kräver fortsatt aktivt arbete och ett ansvarsfullt ledarskap som ser till att saker blir gjorda.

Vill du veta mer om någon av punkterna eller lämna andra kommentarer? Kontakta oss på info@engelholmsmoderat.se

Samhällsbyggnad och planering

 • Hanterat Corona-pandemin väl med låg smittspridning
 • Stödpaket till både näringslivet och föreningslivet
 • Arbetsmarknadsåtgärd
 • Säkrat Helsingborg/Ängelholms flygplats tillsammans med sex andra kommuner.
 • Påbörjat planering av kommunens del av totalförsvaret.
 • Påbörjat detaljplanearbetet för tre nya grundskolor
 • Ny struktur för de kommunala bolagen
 • Städat upp/genomlyst de kommunala bolagen
 • Antagit detaljplan för nytt stadshus
 • 273 nya lägenheter i Saftstationen
 • Avsiktsförklaring Arenastaden – vilket har lett till utbyggnad av träningshall Catena arena
 • Varit med och tagit initiativ till Campus Ängelholm tillsammans med Högskolan i Halmstad och Akademi Ängelholms kommun

Omsorg och stöd

 • Kapat den långa kön till demensboenden och skapat ett stabilt läge.
 • 2019 togs beslut om individuellt utformat stöd till närstående. Avlastning erbjuds i hemmet under natten.
 • 2020 börjades en skarp genomlysning av verksamhetsområdet ”’Funktionsstöd” som ska pågå under tre år. Här ser vi redan goda ekonomiska resultat.
 • 2020 beslut om renoveringsplan där fokus låg på Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga. Slutrapport renoveringsplan gällande de övriga boenden beslutades i januari 2021. Arbetet fortskrider. Vad gäller flyttarna har dessa gått bra.
 • Kostnaderna för HÄLSAS administration följs upp kontinuerligt och beaktas i de beslut som fattas.
 • E-tjänsterna utvecklas och är ett pågående arbete.
 • Under mandatperioden har det byggts nya LSS-boenden och fler är på väg.

Kultur, idrott och fritid

 • Erbjudit distansundervisning för Kulturskolans elever under pandemin
 • Ny servicebyggnad på Engelholms BMX anläggning
 • Tillgänglighetsanpassad spång i Kronoskogen med portal in till skogen
 • Renoverat stadsbiblioteket och återinvigt.
 • Järnvägens Museum, installerat hiss till våningsplan 2
 • Rustat upp omklädningsrum på Strövelstorps IP
 • Vinterljus  –  ljusinstallation i stadskärnan
 • Nya e-tjänster bl.a. anmälningar till simskola, sommarlovsaktiviteter, kulturskolans kurser samt ansökan om föreningsstöd
 • Möjliggjort för framtida drift av flygmuséet (övergår i kommunal regi 1:a jan2024)
 • Startat Fritidsbanken
 • Skapat belysning på fotbollsplanen vid Toftaskolan
 • Breddat utbudet av Kulturskolans kurser.
 • Utveckling av Vejby idrottsplats
 • Diverse kulturarrangemang så som Njutbart, Good Night Sun, Konst i Kronskogen
 • Ny parkering vid Tennisklubben i Havsbaden.
 • Utvärderat avtalet mellan kommunen och Vattnets Hus.
 • Skrivit på avsiktsförklaring mellan kommunen, Spannarportens hembygdsförening, Strövelstorps församling och Ausås bygdegård för att säkerställa framtida drift av Ausås prästgård.
 • Evenemangssamordnaren Elle Olsson arbetar med att samordna och möjliggöra för evenemang till kommunen.
 • Ny idrottshall i Hjärnarp
 • Öppnat upp ännu fler meröppna bibliotek i kommunen.

Miljö, klimat och tillståndsprövning

 • Tagit upp kampen mot invasiva arter, t.ex. genom en kampanj mot jätteloka.
 • Driver på för nya naturreservat. Nästa år bildas naturreservat nära E6:an norr om Hjärnarp.
 • Inventering av Kronoskogen och Nybroskogen pågår för att skydda en del av marken som naturreservat.
 • Flera utredningar kring vattenfrågor och bättre arbeten i de tre vattenråd där kommunen ingår pågår.
 • Infört en mer rättvis taxa för alkoholservering, och möjlighet för mikrocatering.
 • Ställt hårda krav på företag som driver sten- och grustäkter. Överklagat det nya miljötillståndet för stentäkt i Hillarp där domstolen inte gått tillräckligt långt för att skydda naturen för uttorkning.
 • Driver på för bättre bullerskydd mot utsatta bostäder vid järnväg och motorväg.
 • Slopat tillståndsprövning för de flesta djurarter inom detaljplanelagt område, exempelvis höns.
 • Årligen utökade resurser till kommunens miljökontor.
 • Agerat blåslampa mot försvarsmakten för att sanera  gamla F10-området för pfas-föroreningar och stoppa pågående utsläpp i Kägleån.
 • Reparerat Klitterhusbryggan och ökat tillgängligheten till stranden genom en strandmatta.
 • Antagit detaljplanen för Hälsohotellet.

Förskola, grundskola och Gymnasieskola

 • En Kommunövergripande särskild undervisningsgrupp (Resursskola) för elever med behov av en alternativ undervisningsmiljö har startats upp i centrala Ängelholm.
 • En instruktion som stöd vid undervisning riktat mot särskilt begåvade barn och elever har tagits fram för förskolorna och skolornas personal.
 • Antalet Förstelärare har utökats under mandatperioden.
 • Antalet skolkuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor har utökats i verksamheterna.
 • En utökning av resurser har skett till förskolan och samtidigt har en ny resursfördelningsmodell som gör att resurserna fördelas mer rättvist införts.
 • Medel har satsats för att byta ut material i förskoleverksamheterna som inte är kemikaliesmarta.
 • En satsning på språkutvecklande arbetssätt och flerspråkighet har gjorts i förskoleverksamheterna.
 • I syfte att utveckla matematikundervisningen i kommunens skolor har ett samarbete med Nationellt centrum för matematik har inletts.
 • För att utveckla lärmiljöerna i kommunens förskolor och skolor har ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten inletts.
 • Fordons- och transportprogrammet startade under hösten 2020.
 • Ett Förstärkt gymnasieprogram för elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation startades i augusti 2021.
 • I augusti 2022 startar Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasieskolan.
 • Teknikprogrammet utökar med ytterligare en inriktning på det fjärde året som leder till en gymnasieingenjörsutbildning. Förutom Järnvägsteknik kommer man fr.om. hösten 2022 även att kunna välja inriktning mot Design- och produktutveckling.
 • Resurser har tillförts för anställning av en samordnare för samverkan mellan skola och arbetsliv. Ett samarbete med näringsliv och akademi har initierats i syfte att etablera Campus Ängelholm.
 • Barnkonventionsgruppen har arbetat med att förmedla kunskaper om barnrättsfrågor inom kommunens verksamheter. 
 • Vi har infört en digital plattform och en app för vårdnadshavare så att de kan anmäla behov av förskola, barnschema, kontaktuppgifter, göra skolval, ansöka om ledigheter m.m.
 • I samtliga grundskolor genomförs mångfaldsvecka. En insats med syfte att öka tolerans mellan olika grupper samt öka kunskap, förståelse och empati
 • En ny grundskola har byggts på Villan.
 • En ny förskola, Munkalyckans förskola, har byggts i Munka Ljungby.
 • En ny förskola, Ekens förskola, har byggts på Nyhem.
 • En ny förskola, Tallbitens förskola, har startat i före detta Swedbanks lokaler i Munka Ljungby.
 • En ny idrottshall i Hjärnarp färdigställs i september 2022.
 • En ny matsal på Strövelstorps skola har byggts.

Individ- och familjeomsorgen

 • Ett team, Älvans resursteam, för familjer med behov av individuellt anpassat stöd har startats upp och stödinsatser ges i barnets närmiljö. Detta bidrar även till en halvering av kommunens kostnader för insatser utanför kommunen.
 • Hyresgaranti har införts och ett flertal hushåll har därigenom fått eget förstahandskontrakt.
 • I januari 2021 öppnade en nattjour med plats för 6-7 personer. Nattjouren kan täcka de mest basala behoven för personer som är i akut behov av en sängplats för natten.

Vuxenutbildning/Arbetsmarknadsenheten

 • Inom Arbetsmarknadsenheten har bl.a. satsningar på ferie- och ungdomsjobb genomförts med gott resultat.
 • ESF- och Finsam-projekt har genomförts och i vilka ungefär 75% av deltagarna därefter har gått vidare till arbete eller studier.
 • Under mandatperioden har utbudet av yrkesvuxutbildningar i Ängelholm ökat och bl.a. har frisörutbildning startats.  
 • Resurser till speciallärare inom vuxenutbildningen har utökats.
 • Lärcentrum har utvecklats och erbjuder alla vuxna elever en plats att studera på efter ordinarie lektionstid och en plats för högskole-/universitetsstudenter att göra tentamen.
 • Arbetsmarknadsenheten bidrar i arbetet med att fr.om. hösten 2022 erbjuda medborgare att kostnadsfritt låna sport- och friluftsutrustning via Fritidsbanken.
 • Ekonomiskt bistånd har organiserats inom verksamhetsområdet Arbetsmarknad/vuxenutbildning för att på ett effektivare vis hjälpa medborgare till studier eller sysselsättning.