Denna nyhet är mer än 3 år gammal

16 augusti, 2011

Medlemsbrev augusti 2011

Moderatvänner!

Semesterperioden 2011 närmar sig sitt slut. Bra semesterdagar kan också vara regniga. Ofta ger varannandagsväder den bästa avkopplingen och så måste vi nog tänka just i år.

Pyttebron och trafikplanen är på mångas läppar. Vi som varit på torget på lördagarna vet att många undrar. Därför ägnas detta brev åt just Trafikplanen.

Vad har hänt:
Bakgrunden är att Kommunstyrelsen redan 2008 beslöt att göra en ordentlig framtidsplan för trafiken i stadens centrala delar. Det hade under en längre tid framförts synpunkter från våra medlemmar och sympatisörer med önskan om en större långsiktighet i trafikplaneringen. En rad mätningar av trafiken har sedan genomförts. Ramböll som är ett ledande nordiskt tekniskt konsultbolag fick uppdraget att presentera en trafikplan 2011-2020. En första version kom under 2010 och den slutliga, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar, presenterades i februari 2011.

I planen går man igenom alternativen vilka förutom Pyttebron är en bro vid Luntertun (Varvsvägen) med väg genom Nybroskogen samt ett alternativ vid Kulltorpsvägen med en väg på västra sidan av Västkustbanan utmed Kronoskogen. Analyserna görs mot ett 0-alternativ. Alltså att man inte gör något alls.
Som ni alla säkert vet så innebär Rambölls förslag att en bro bör byggas i Klippanvägens förlängning över Pyttebron. Det är enda lösningen som kan minska den trafik som idag finns vid Stadsparken och Nybron. Besluten som tagits har varit förankrade på M-gruppmöten.

En namninsamling har följts av listor med krav på folkomröstning. Genom att 10 procent av de röstberättigade i kommunen ställer ett sådant yrkande skall kommunfullmäktige behandla frågan. Säkert kan antalet underskrifter uppfylla kravet och nu skall frågan om en rådgivande folkomröstning behandlas av fullmäktige på augustisammanträdet. För att yrkandet skall avslås fordras att 34 av 51 (2/3) av ledamöterna skall vara emot.

Kommunstyrelsen beslutade att genomföra en opinionsundersökning i juni månad. Ettusen ängelholmare tillfrågades. Resultatet blev att fler yngre är mer intresserade av folkomröstning än äldre. Över hälften vill ha en folkomröstning och 8 av 10 kommer att rösta. Anmärkningsvärt var att 7 av 10 inte känner till Trafikplanen och dess slutsatser.

Vi moderater i Ängelholm har med denna bakgrund ställt oss positiva till folkomröstning i frågan.

Vad händer nu:
En rådgivande folkomröstning kommer att ske efter att fullmäktige tagit beslut. Det är valnämnden som bereder ärendet. Vårt moderata förslag är att vi beslutar om folkomröstningen utan att kommunen går igenom namnteckningarna. Vi är demokratiska och intresserade av väljarnas åsikter!
Förslag på valdag är söndagen den 27 november. Röstalternativen skall därefter beslutas av kommunfullmäktige och ambitionen är att dessa får en så bred politisk förankring som möjligt.

Resultatet:
Hur valresultatet skall tolkas beror självklart på alternativen. Det kommer att bli en pedagogisk uppgift både för kommunen och för oss partier att öka kunskapen om hur valalternativen påverkar kommunen både på kort och lång sikt. En annan utmaning är att påverka så att valdeltagandet blir stort. Det är ju så att ett lågt valdeltagande ger ett dåligt underlag för beslut.

Hur förhåller vi oss i Moderaterna:
Vi är ett parti som lyssnar på vad människor tycker och vi litar på att man är intresserade av att söka fakta. Om inte en ny led kommer att byggas över Rönne å i Klippanvägens förlängning måste vi genomföra en ny strategi där biltrafik och parkeringsmöjligheter i stationsområdet förändras, kanske till en miljöstadsdel. De planer som finns på 400 lägenheter vid stationsområdet och gamla Scan måste revideras. Centrumhandeln kommer att påverkas negativt och resandet från en framtida Barkåkrastation kommer att gynnas liksom de handelsområden som ligger utanför staden.
Det är också viktigt att sprida kunskap om att de alternativa genomfarterna inte kommer att påverka trafiken i centrum märkbart. Varvsvägen och Kulltorp ligger helt enkelt för långt ifrån centrum.
Vi har alltså inte ändrat oss när det gäller vad som är nödvändigt utifrån nuvarande förväntningar på utveckling. Men väljer man annorlunda får det allvarliga konsekvenser. De förväntningar som finns på framtida investeringar måste också anpassas. Det blir i så fall en tuff, men inte omöjlig, uppgift.

Inbjudan till genomgång av Trafikplanen
Lördagarna den 20 augusti och 10 september kl. 12 inbjudes medlemmarna att komma till M-lokalen för en genomgång av Trafikplanen.

För att alla medlemmar skall kunna vara uppdaterade, även om de inte har möjlighet att komma på möten, så skall jag börja skriva medlemsbrev som distribueras via e-post. Tanken är att informera om dagsaktuella ärenden. Ungefär två gånger per månad är realistiskt.
Om du får vårt kalendarium från Marianne Ekdahl på vårt kansli via e-post, så kommer breven att skickas på samma e-postadress.
Om så inte är fallet kontakta gärna Marianne på marianne.ekdahl@moderat.se från din e-postadress så lägger hon gärna in den på distributionslistan.
Självklart kan man också tacka nej genom ett meddelande till Marianne.

Bästa hälsningar
Åsa Herbst

Ta ställning och dela artikeln