Denna nyhet är mer än 3 år gammal

25 oktober, 2012

Exportkontrollen av krigsmateriel granskas av parlamentarisk kommitté

Hans WallmarkRegeringen har tidigare fattat beslut om en parlamentarisk kommitté gällande översyn av exportkontrollen av krigsmateriel. Nu påbörjas arbetet. Kommittén, som består av representanter från samtliga åtta riksdagspartier, har i uppgift att utreda den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den. Det huvudsakliga syftet med utredningen är att lämna förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater.

– Det kommer att handla om både utrikes- och säkerhetspolitiska intressen som mänskliga rättigheter. Alla argument ska prövas och diskuteras med eftertänksamhet, säger handelsminister Ewa Björling som fattat beslut om utredningen.

Hans Wallmark, riksdagsledamot och ledamot av försvarsutskottet och försvarsberedningen samt i november tillträdande ordförande i utrikesutskottet, har utsetts till ordförande för den parlamentariska kommittén om Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel (UD 2012:01).

– Det är omfattande och svåra frågor vi har att hantera. Som ordförande kommer jag att försöka vara en sammanhållande kraft och se till att arbetet präglas av en öppen process. Jag ser framför mig att på tidigt stadium bjuda in representanter för det civila samhället, samt företrädare för fack och näringsliv, säger Hans Wallmark

Kommittén ska bland annat;
·        Utreda den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den,
·        Föreslå de överväganden som lämpligen bör göras för att fastställa om ett land är en icke-demokrati och som bör ligga till grund för den tillståndsprövning som görs när det gäller utförsel av krigsmateriel ur Sverige, samt analysera hur dessa överväganden kan genomföras i den svenska exportkontrollen av krigsmateriel,
·        Utreda på vilket sätt en skärpning ska göras av exportkontrollen av krigsmateriel, gentemot icke-demokratier,
·        Undersöka och kartlägga andra samarbetsländers ─ såsom de nordiska länderna, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och USA ─ exportkontrollsystem och då särskilt deras exportkontroll av krigsmateriel gentemot icke-demokratiska länder,
·        Utreda konsekvenserna om exportkontrollen avseende krigsmateriel skärps gentemot icke-demokratiska stater, t.ex. påverkan på Sveriges bredare bilaterala relationer.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2014.

Ta ställning och dela artikeln