Denna nyhet är mer än 3 år gammal

11 december, 2012

Pressmeddelande: Nytt badhus på sjukhusområdet i Ängelholm

Kommunfullmäktige i Ängelholm har beslutat att det nya badhuset skall ligga inne på sjukhusområdet i Ängelholm. En upphandling har genomförts med Kunskapsporten som vinnande anbud. Upphandlingen innebär att PEAB, som underentreprenör, skall bygga badhuset. Kunskapsporten kommer att vara ägare och organisera driften av badet. Det sker utan såväl kommunalt kapital som någon kommunal borgen. Badhuset innehåller både attraktioner i det allmännas intressen och möjligheter till kommersiella verksamheter.

Upphandlingen har genomförts utan klagan från bransch eller konkurrensverk. Detaljplanen har emellertid stött på svårigheter av formell karaktär. Nu kommer byggnadsnämnden att besluta om byggnadstillstånd med stöd i den A-plan* som finns för fastigheten sedan tidigare.

Att badhuset skall ligga centralt placerat grundar sig på omfattande analyser. Det skall innehålla attraktioner vilka stärker Ängelholm som besöksort och gynnar centrumhandeln. Även miljömässiga skäl med närheten till kollektivtrafik har betydelse. Det nya badhuset kommer inte belasta skattebetalarna utan finansieras av externa investerare.

I samband med att projektet Hälsostaden startades 2010 föddes idén att förlägga badhuset inne på sjukhusområdet. Därigenom uppnås stora samordningsvinster. Placeringen innebär bland annat att skattemedel inte behöver tas i anspråk för att finansiera de rehab-bassänger Region Skåne har beställt av Hälsostaden. Dessutom kan den ursprungliga idén om ett multifunktionellt badhus med motions- och vattensportbassäng, rehab-bassänger, gym och spa realiseras.

De ekonomiska fördelarna med placeringen på sjukhusområdet är flera. Dels finansieras badhuset av en extern aktör och dels medfinansieras driften av badhuset av Region Skåne som hyr lokaler i anläggningen. Ängelholm får också två externa medfinansiärer till satsningen på förbättrad tillgänglighet på den allmänna marken bl.a. genom nya parkeringar samt cykel- och gångvägar. Hälsostaden medfinansierar även byggandet av en ny bro anslutande till Storgatan.

Placeringen av badhuset på sjukhusområdet innebär dessutom att marken på Scan-fastigheten frigörs för attraktiva och centralt belägna bostäder nära allmänna kommunikationsmedel.

Placeringen av badhuset på sjukhusområdet innebär att Ängelholm får en modern, multifunktionell badhusanläggning av högsta kvalitet. Samtidigt gör kommunen en mångmiljonbesparing jämfört med om badhuset i sin helhet skulle finansierats med skattemedel.

För mer information, kontakta Åsa Herbst.

Ta ställning och dela artikeln