Denna nyhet är mer än 3 år gammal

18 april, 2014

Samverkan för säkerhet (HD 14/4)

Kustbevakningen genomför varje dag viktiga insatser längs Sveriges kuster. De senaste åren har nya uppgifter medfört att myndigheten förnyat sin flotta med flygplan, kombinationsfartyg och mindre patrullfartyg. Tack vare de nya fartygen har Kustbevakningen kunnat stärka sin kapacitet gällande miljöräddning och övervakning.

Nyligen har Kustbevakningen fattat beslut om att koncentrera sin verksamhet i Öresund till Malmö. Beslutet är inte politiskt utan har fattats av myndigheten. Bakgrunden är inte besparingar utan en ambition att använda resurser på effektivast möjliga sätt. Att Kustbevakningens fartyg kan tillbringa mer tid ute till havs spelar större roll för säkerheten än var de ligger i hamn.

Samtidigt vill vi understryka att med sitt geografiska läge utgör Öresund en nyckelpunkt. Det är positivt att Öresundsregionen växer, men det medför också att sjötrafiken ökar. Därför är det avgörande att Kustbevakningen också framöver har god förmåga att lösa sina uppgifter. Vi kommer såväl lokalt som nationellt fortsätta framföra detta budskap till Kustbevakningen.

Det är välkänt att myndigheten under flera år har dragits med ekonomiska utmaningar. En viktig orsak är att investeringsbeslut som fattades innan 2006 inte fullt ut tog höjd för ökade kostnader. Kustbevakningen och regeringen har påbörjat ett samlat arbete för att nå balans i ekonomin. Det arbetet fortsätter och regeringen avser återkomma i höstbudgeten gällande Kustbevakningen.

Ett steg på vägen är att Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Trafikverket och Försvarsmakten fått i uppdrag att samordna sina verksamheter exempelvis när det kommer till hamnar och kajplatser. Samhällets samlade resurser ska användas så effektivt som möjligt. En viktig del är möjligheterna till ökad samverkan.

Av allt att döma vill Socialdemokraterna i Helsingborg göra Kustbevakningen till en valfråga. Det är bra att myndighetens viktiga verksamhet fortsätter att belysas. Men det är samtidigt viktigt att så sker utifrån fakta. Det är därför märkligt att läsa till exempel Kent Härstedt (S) beskriva Socialdemokraternas politik på området som satsningar.

I själva verket mötte de rödgröna partierna så sent som 2010 väljarna med besparingar på Kustbevakningen på 35 miljoner – varje år. Det vore klädsamt om Kent Härstedt kunde beskriva för Helsingborgsborna hur de besparingar han själv gick till val på, hade gjort
Kustbevakningens nuvarande situation bättre. Vi noterar också att Socialdemokraterna under innevarande mandatperiod, trots åtskilliga möjligheter, inte valt att tillföra några extra medel i sin budgetmotion.

Vi välkomnar en fortsatt diskussion om Sveriges försvar och krisberedskap. Genom att värna arbetslinjen och föra en ansvarsfull ekonomisk politik, har Alliansen förmått att göra satsningar på statens kärnuppgifter. Såväl statsministern som försvarsministern har aviserat att Moderaterna ser framför sig ytterligare ekonomiska tillskott till försvaret. Precis som för fyra år sedan kommer Alliansen att möta väljarna med ett gemensamt och finansierat valmanifest.

På andra sidan finns ett rödgrönt regeringsalternativ där två av tre partier vill genomföra miljardbesparingar på försvaret. Vilka konsekvenser skulle det få för Kustbevakningen?

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)

Johan Forssell
Riksdagsledamot (M)

Ta ställning och dela artikeln