Denna nyhet är mer än 3 år gammal

10 juli, 2014

Förberedelser i en osäker tid (HD/NST 10/7)

Den tolv personer starka Försvarsberedningen har till regeringen överlämnat den försvarspolitiska rapporten Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid. Det finns en bred politisk samsyn att stärka försvaret ytterligare och beredningen presenterar konkreta förslag för att höja försvarets förmågor. Satsningarna uppgår till 27 miljarder kronor extra under nästa försvarsinriktningsperiod. De ökade resurserna ska bland annat användas till satsningar på personal, ny materiel och utökad övningsverksamhet.

Den försvarspolitiska rapporten utgör tillsammans med Försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys viktiga underlag inför nästa försvarsbeslut våren 2015. Försvarsberedningen konstaterar i den säkerhetspolitiska bedömningen att ett enskilt väpnat militärt angrepp direkt mot Sverige fortsatt är osannolikt. Men den ryska aggressionen mot Ukraina har lett till en förändrad säkerhetsmiljö och risken för kriser, incidenter eller väpnade konflikter har ökat.

Försvaret av Sverige börjar i Sverige och det kräver professionella förband, samövade, tillgängliga med hög kvalité som är tillgängliga. Det enskilt viktigaste som utgör effekten av alla förslag beredningen föreslår är att öka krigsförbandens operativa förmåga och säkerställa den samlade operativa effekten hos Försvarsmakten.

Bland förmågehöjande förslag som Försvarsberedningen lägger fram ingår att personal och resurser ska tillföras för att öka övningsverksamhet. Övningar ska i ökad utsträckning genomföras i strategiskt viktiga områden som runt Östersjön. Försvarsberedningen föreslår att dagens grundläggande militära utbildning ska slås samman med befattningsutbildningen och utgöra en sammanhållen grundutbildning. Försvaret bör tillföras ytterligare mer kontinuerligt anställd personal.

Den materiella uppgraderingen och förnyelsen krävs för att höja försvarsförmågan. Utöka antalet nästa generation Jas Gripen från dagens beslutade 60 till 70 samt utrusta dem med fjärrstridsmedel, stärka ubåtsförmågan genom att öka antalet ubåtar från fyra till fem och anskaffa ett nytt medelräckviddigt luftvärn. Vi vill även utrusta hemvärnet med granatkastare och burna luftvärnsrobotar för att det kunna lösa mer kvalificerade uppgifter.

Sveriges försvarsförmåga stärks stegvis i takt med att alliansregeringens försvarsreform genomförs. Genom reformen får Sverige ett modernt och effektiv försvar som kan möta dagens och morgondagens utmaningar. Nu föreslår Försvarsberedningen i bred samsyn ytterligare åtgärder för att snabba på reformen och höja försvarets operativa förmåga. Så förbereder vi Sverige för en osäker tid.

Cecilia Widegren
Riksdagsledamot (M)
Försvarsberedningens ordförande

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)
Ledamot av Försvarsberedningen

Ta ställning och dela artikeln