Denna nyhet är mer än 3 år gammal

20 augusti, 2014

Pressmeddelande: Uppta förhandlingar om att köpa Nybroskogen

MCKDPRESSMEDDELANDE 20 augusti 2014

Nybroskogen är av strategiskt värde som grön lunga och rekreationsmiljö för ängelholmarna. De närmaste åren kommer Ängelholms kommun att investera betydande belopp i infrastruktur i eller i anslutning till skogen. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill därför att Ängelholms kommun ska uppta förhandlingar med statliga Sveaskog om att köpa Nybroskogen.

Ängelholms kommun ska bli en förebild i miljö- och klimatarbetet. Det har Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lovat ängelholmarna inför valet den 14 september. Ett led i denna ambition är skyddandet av tätortsnära grönområden. Dessa är viktiga för att kunna erbjuda ängelholmarna tillgång till rekreation och natur i närhet till bostaden. Vi vill därför uppta förhandlingar med Sveaskog om att köpa Nybroskogen.

Ambitionen är att skydda skogen och knyta den till en grön helhet tillsammans med Hembygdsparken. Därmed tillförsäkras nuvarande och framtida generationer ängelholmare tillgång till skogen. Vi ser stora möjligheter att utveckla området till än mer attraktiv rekreationsplats i centrala Ängelholm, exempelvis med grillplatser, utegym, motions- och promenadslingor samt naturupplevelser. Utveckling av Nybroskogen som rekreationsområde kompenserar även för det intrång i den gröna miljön som Klippanvägens förlängning innebär.

– De kommande åren kommer Ängelholms kommun att investera i ny belysning i motionsspåret, ny gång- och cykelbro från Haradal till Nybroskogen och på sikt även ett utbyggt reningsverk med utökad kapacitet. Allt pekar på att Nybroskogen kommer att vara av strategiskt värde för kommunen framöver och då vill vi få rådighet över den, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– När vi förtätar Ängelholms stad med nya bostäder och ny service är det viktigt att slå vakt om våra gröna lungor. Människor behöver möjlighet till rekreation i närheten av hemmet. Därför vill vi skydda de delar av skogen som inte behövs för reningsverkets utveckling, säger Liss Böcker Sellgren (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

– Ett eventuellt köp och skyddande av Nybroskogen är ett led i att göra Ängelholms kommun till en mer miljövänlig och klimatsmart kommun. Vi vill se fler tätortsnära områden som garanterar grönska för de som bor och rör sig i närheten. Nybroskogen är viktig för Ängelholm, därför vill vi skydda den, säger Lennart Engström (KD).

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill ge Ängelholms kommuns mark- och exploateringsavdelning i uppgift att snarast uppta förhandlingar med Sveaskog. Politiskt ställningstagande till eventuell affär kommer därefter att ske med utgångspunkt i diskussionen mellan parterna.

Mer information:
Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Lennart Engström (KD)

Ta ställning och dela artikeln