Denna nyhet är mer än 3 år gammal

19 januari, 2015

Medlemsbrev januari 2015

Robin_litenTill moderata medlemmar och sympatisörer i Ängelholms kommun

Valet i september och konsekvenser därav

Låt mig inledningsvis vara tydlig. Resultatet i kommunvalet den 14 september var mycket dåligt för Moderaterna i Ängelholm. Trots en organisatoriskt mycket väl genomförd valrörelse nådde vi i det här valet inte fram. Moderaterna backade med sju mandat i kommunfullmäktige och gick därmed från 20 platser till 13. Som en konsekvens av detta, och att ett av de tidigare allianspartierna bytte sida, tappade vi makten till en löst sammansatt vänsterkoalition med Socialdemokraterna som största parti. Denna koalition har gjort icke-samarbete till politisk idé och styrande ideologi i Ängelholms kommun. Effekterna av denna politik börjar redan märkas några få dagar in på den nya mandatperioden.

Att göra ett dåligt val får inte bara konsekvenser för möjligheterna att få genomslag för sina idéer och genomföra politik – det innebär också minskade ekonomiska marginaler för partiet. Kretsen har beslutat att i första hand prioritera vår mötesplats M-lokalen och vårt veckoliga lördagskafé. Hädanefter kommer därför information i första hand att sändas ut via e-post och andra digitala kanaler. Se därför till att meddela kansliet om du byter e-postadress.

Eftervalsanalysgruppens arbete

Med anledning av valet tillsatte kretsstyrelsen en eftervalsanalysgrupp under ledning av Hans Wallmark. Under hösten intervjuade gruppen personer som varit aktiva i valrörelsen för att skapa sig en bild kampanjen, budskapen och politikutvecklingsarbetet. Den färdiga rapporten finns att rekvirera från kansliet (angelholm@moderat.se).

Jag delar i stort sett samtliga slutsatser som eftervalsanalysgruppen landade i. Under de senaste fyra åren har Moderaterna i Ängelholm gått i otakt med väljarna. Vi har fattat beslut som vi ansett vara nödvändiga för kommunens utveckling, men samtidigt tappat förankringen hos många väljare – och därmed legitimiteten – för vår politik. Allra tydligast tog detta kanske sig i uttryck i hantering av frågan om en ny väg över Rönneå vid Pyttebron. Denna fråga var inte allena avgörande för valresultatet, men blev symbolfråga för väljarnas känsla av att Moderaterna och Alliansen inte lyssnade.

Trots en mycket väl genomförd valrörelse med många engagerade moderata medlemmar, kanske fler än någonsin tidigare, sattes agendan av andra. Våra förslag om bättre skola, tryggare kommun samt ordning och reda i kommunens ekonomi och styrning nådde inte igenom bruset av Pyttebroar och badhusdiskussioner. Vi har all anledning att vara självkritiska och lära av de misstag vi gjort, men samtidigt känna ödmjukhet inför de 25,29 procent, drygt 6700 personer, som röstade på Moderaterna. Vi behövs och våra väljare förväntar sig att vi håller den moderata fanan högt, även i opposition.

Fyra arbetsgrupper för en moderat nystart

Att förlora ett val är dock inte enbart av ondo. Det ger oss också chans att börja om och få en nystart med nya företrädare, förslag och idéer. Kretsstyrelsen har tillsatt fyra arbetsgrupper med deltagare från den nya fullmäktigegruppen. Uppgiften är att diskutera och lägga förslag för hur Moderaterna i Ängelholm ska utvecklas de kommande åren. Grupperna är som följer:

1. Politik (leds av undertecknad)
Hur ska den moderata politiken utformas på kort sikt, inför kommande val och kommande mandatperioder? Målet är att ha en slagkraftig oppositionspolitik samtidigt som vi behöver en politik för den kommande mandatperioden. Denna politik ska leda till maktskifte 2018 och behöver vara både trovärdig och offensiv. Gruppen ska utveckla formerna för politikutveckling och möjliggöra för alla medlemmar att delta.

2. Oppositionsrollen (leds av Elisabeth Sandberg Kullenberg)
Hur ska Moderaterna agera i rollen som ledande oppositionsparti och hur ska vi på bästa sätt få genomslag för vår politiska plattform. Här spelar Treklövern, det vill säga samarbetet mellan Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, en avgörande roll. Moderaterna ska vara en aktiv opposition med motioner, interpellationer och seriöst arbete i nämnder och beredningar. För detta behövs en väl uttänkt strategi och plan.

3. Kommunikation (leds av Anders Davidsson)
Gruppens uppdrag består i att utveckla Moderaternas kommunikativa arbete. Det handlar både om den externa kommunikationen med väljarna, men också om bättre möjligheter att synas i den lokala pressen. Vi behöver se över hur vi kampanjar samt vilken profil och framtoning Moderaterna i Ängelholm har.

4. Effektivt resursutnyttjande (leds av Tomas Fjellner)
Gruppen kommer att diskutera om Moderaterna använder tillgängliga resurser på bästa sätt. Det kan handla om föreningsstrukturen och om vi tar hand om befintliga och nya medlemmar på rätt sätt. Gruppens arbete är främst organisatoriskt och internt, men är samtidigt avgörande för att vi ska ha rätt förutsättningar att genomföra en lyckad valrörelse 2018.

Vägen framåt

De senaste månaderna har Moderaterna i Ängelholm sett en positiv medlemstillströmning. Det finns många som brinner för Moderaternas politik och som genom sitt medlemskap och engagemang vill bidra. Vägen framåt är inte enkel och för många av oss är oppositionsrollen ny. Jag är dock övertygad om att vi har idéerna och kraften att återkomma starkare och mer redo att ta ansvar för Ängelholms kommun efter 2018, tillsammans med våra kollegor i Treklövern. Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till alla de medlemmar som deltagit i valrörelsen, som pratat moderat politik vid middagsbjudningarna och som på andra sätt bidragit till att drygt var fjärde ängelholmare röstade på oss den 14 september.

Under den kommande mandatperioden kommer Moderaterna som jag nämnt fortsätta genomföra politikutveckling med sikte på valet 2018. Jag vill bjuda in alla medlemmar att delta i detta arbete. Det kan handla om att delta i workshops (inbjudningar kommer längre fram), besöka vårt lördagskafé (som ska utökas med mer politiskt innehåll utöver den trevliga samvaron) eller skicka ett mail till mig med synpunkter eller idéer. Alla kan bidra med sina kunskaper och förslag.

Med önskan om ett gott 2015!

Robin Holmberg
gruppledare/oppositionsråd

Ta ställning och dela artikeln