Denna nyhet är mer än 3 år gammal

30 maj, 2016

Motion angående översyn av Ängelholms kommuns webbdiarium

Ängelholms kommun arbetar sedan ett antal år efter värdegrunden öppenhet, omtanke och handlingskraft. Öppenhet kan stå för många saker, men för Moderaterna betyder det bland annat att kommunens handlingar ska vara allmänna och lätt tillgängliga för intresserade medborgare att ta del av.

På Ängelholms kommuns hemsida finns sedan flera år ett webbdiarium där det enligt informationen på sidan ska vara möjligt att hitta enskilda handlingar (t.ex. skrivelser som inkommit till kommunen) såväl som kompletta ärenden där alla aktiviteter som skett i ett särskilt ärende redovisas.

Webbdiariet kan dock upplevas som svårarbetat vilket gör det svårt att hitta information, särskilt om man inte är fullt ut bevandrad i det kommunala språkbruket eller den kommunala organisationen. I diariet saknas dessutom många handlingar kopplade till ett ärende. Ibland syns handlingen som en länk som inte går att öppna. Ofta får den som söker i diariet bara ett besked om att ”fil saknas” trots att diarienoteringen är om en specifik handling.

För att göra det lättare för den som söker information via webben att faktiskt hitta den föreslår Moderaterna att en större översyn av webbdiariet görs. Det kan handla om att se över den tekniska lösningen (och om det så behövs planera för att köpa in en ny), revidera rutinerna för hur handlingar tillgängliggörs i diariet samt andra åtgärder i syfte att förbättra funktionen.

Ett välfungerande och tillgängligt diarium kan förutom att stärka öppenheten i Ängelholms kommun även bidra till att minska arbetsbördan för kommunens administratörer. Om medborgarna själva kan hitta den information de vill ha spar det arbetstid i Stadshuset.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att en översyn och förbättring av kommunens webdiarium snarast genomförs.

Ängelholm 2016-05-23

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Anders Davidsson (M)

Ta ställning och dela artikeln