Denna nyhet är mer än 3 år gammal

25 oktober, 2016

Protokollsanteckning angående Thulinvillan

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde lyftes ett ärende till dagordning angående att kostnadsberäkna ombyggnationer och anpassningar av Thulinvillan. Bakgrunden till ärendet är att kommunstyrelsen tidigare tagit ställning för att flytta verksamheten som i dag ryms i Thulinvillan till en annan centralt placerad lokal. Motivet som då anfördes var att den stiftelse som äger lokalerna inte ville anpassa dem till de krav som ställts.

Nu visar det sig att det i själva verket var Ängelholms kommun som skulle bekosta eventuella ombyggnationer till följd av myndighetskrav. Kommunstyrelsen har således fattat beslut på felaktiga grunder. Det går inte att utesluta att beslutet blivit ett annat om detta framkommit i den tidigare handläggningen, åtminstone i den delen att eventuella ombyggnationer och anpassningar kostnadsberäknats redan i detta skede.

Flytten har väckt känslor och det är mot denna bakgrund ärendet lyftes på sittande möte. Alliansen anade dock att det kunde finnas andra anledningar till varför frågan kom upp nu. Det faktum att Socialdemokraterna själva röstade emot det ärende kommunstyrelsens ordförande la till dagordningen tyder på detta. Alliansen valde därför att avstå från att delta i beslutet.

Ängelholm 2016-10-25

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Lennart Engström (KD)
Sven Bergman (L)

Ta ställning och dela artikeln