Denna nyhet är mer än 3 år gammal

26 januari, 2017

Initiativ angående tidigareläggande av Klitterhusbryggans ombyggnad

Bryggan vid Klitterhus skadades åter i stormen Urd. Efter att ha lappats och lagats efter de senaste årens stormar verkar skadorna på bryggan nu vara så pass omfattande att en större om- eller nybyggnation är nödvändig.

Klitterhusbryggan och stranden kring Klitterhus är populär, både för badande ängelholmare som för turister och besökare. Bryggan används dessutom under fler delar av året, t.ex. för vinterbad.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i januari redogjordes för att bryggan under året kommer repareras fram till rampen. Alliansen anser dock att hela bryggan bör prioriteras och göras om så att bryggan kan stå klar till badsäsongen 2017.

Bryggan bör då utformas på sådant sätt att de nu förekommande stormarna tas i beaktande. Kommande skador bör kunna minskas om bryggan antingen utformas på ett mer stormtåligt sätt eller om delar kan plockas bort inför stormsäsongen.

I nuvarande budget finns 1,5 miljoner kronor avsatta för Klitterhusbryggan under 2018. För Alliansens del är det orimligt att bryggan inte ska kunna användas av badande under 2017. Därför bör medel prioriteras om.

Med anledning av ovanstående yrkar Alliansen:

att huvuduppdrag Samhälle ges i uppdrag att påbörja arbetet med Klitterhusbryggans reparationer och ombyggnad under 2017.

att finansiering sker genom omprioritering inom Samhälles investeringsbudgetram.

Ängelholm 2017-01-26

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Linda Persson (KD)
Jim Brithén (-)

Ta ställning och dela artikeln