Denna nyhet är mer än 3 år gammal

22 april, 2017

Initiativärende ställt till välfärdsnämnden angående tomtmark till förskoleändamål

Ängelholms kommun växer kontinuerligt i antalet invånare. För att klara den service våra medborgare förväntar sig är det viktigt med en kontinuerlig utbyggnad av förskoleplatser. Den senaste tiden har vi sett att det saknats platser i några av våra rektorsområden. Då får tillfälliga lösningar lösa det uppkomna behovet. Men på sikt behövs mer permanenta lösningar med nya förskolebyggnader. I en kommun finns begränsade resurser att projektera och bygga nya offentliga verksamheter. Just nu pågår en del projekteringar för byggande av gruppbostäder och risken är att förskolor får vänta.

Intresset för att både bygga och driva förskolor i Ängelholms kommun är stort med flera förskoleentreprenörer som hört av sig. Detta är positivt då fristående förskolor är ett välkommet komplement till de kommunala. En viktig förutsättning för etablering av nya förskolor är dock tillgången till lämpliga tomter för dessa verksamheter. Ängelholms kommun har en hel del inritade förskoletomter i olika detaljplaner som kan tas i bruk vid behov. Dessa tomter borde vi kunna erbjuda de enskilda förskoleentreprenörerna som visar intresse.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Ängelholm:

att​ Lärande och familj ges i uppdrag att presentera en sammanställning över tomter detaljplanelagda för förskoleändamål.

att​ Lärande och familj ges i uppdrag att redovisa vilka av de aktuella tomterna som kan vara lämpliga för etablering av fristående förskolor.

att​ Lärande och familj ges i uppdrag att ta fram en plan för framtida tomtförsörjning för fristående förskolor.

Spannarp den 20 april 2017

Sven-Ingvar Borgquist (M)
Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Sonny Rosén (L)
Petra Oddson (KD)

Ta ställning och dela artikeln