Denna nyhet är mer än 3 år gammal

5 maj, 2017

Mot-motion angående utveckling av fd. växthustomten

Förvaltningen Samhälles växthusverksamhet på den aktuella tomten upphörde för flera år sedan. Tomten har därefter sanerats och står i dagsläget öde i avvaktan på politiskt ställningstagande om dess framtid.

Alliansen förde under förra mandatperioden fram förslag om att bebygga tomten med bostäder. Därefter har Socialdemokraterna föreslagit att växthustomten ska omvandlas till en park.

Alliansen ser att det råder fortsatt brist på bostäder i centrala Ängelholm. Trycket är högt vilket märks på bland annat höga bostadsrättspriser, låg omsättning på hyreslägenheter och långa köer hos Ängelholmshem. Centrala Ängelholm är dessutom väl tillgodosett med grönytor genom Hembygdsparken, Nybroskogen och Järnvägsparken. Att i iordningsställa ytterligare en park som dessutom föreslagits få liknande funktioner som Hembygdsparken är slöseri med attraktiv mark.

Vi föreslår därför att planenheten ges i uppdrag att återuppta arbetet med att detaljplanelägga växthustomten för bostadsändamål. På så sätt kan vi garantera fler välbehövliga bostäder i centrala Ängelholm

Då Socialdemokraterna nu lämnat in en motion om områdets utveckling är det rimligt att kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning till båda förslagen. Vi utgår därför från att de två motionerna bereds parallellt.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Ängelholm:

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inleda detaljplaneläggning av den s.k. växthustomten i syfte att möjliggöra bostäder.

Ängelholm 2017-05-05

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Eva Kullenberg (L)
Linda Persson (KD)

Ta ställning och dela artikeln