Denna nyhet är mer än 3 år gammal

14 oktober, 2019

Allt om Ängelholmspaketet

Vad innehåller egentligen Ängelholmspaketet? Den frågan har vi fått ett par gånger den senaste tiden. I denna artikel vill vi ge en översiktlig genomgång av Ängelholmspaketets sex fokusområden. 

Den 16 augusti 2019 enades sju partier om en gemensam avsiktsförklaring för stadskärnans utveckling – Ängelholmspaketet . Avsiktsförklaringen innehåller förslag på ny infrastruktur – Klippanvägens förlängning – men också idéer kring fortsatt utveckling av stadskärnans kvaliteter längs ån och Storgatan/Skolgatan/Stadsparken.

Den 30 september ställde sig kommunfullmäktige bakom inriktningen och nu börjar arbetet för att genomföra de olika delprojekten. De illustrationer som presenteras nedan är skisser i ett tidigt skede och representerar därmed inte den slutliga utformningen. Mer information och bilder kommer att presenteras efterhand som delprojekten färdigställs.

Fokusområde 1: Klippanvägens förlängning

Frågan om ny infrastruktur för att avlasta stadskärnan har diskuterats länge i Ängelholms kommun. Redan på 1970-talet lyftes frågan för första gången. 2014 antogs en detaljplan för en ny vägsträckning som sedan upphävdes av länsstyrelsen av formaliaskäl. Frågan lever dock kvar och det finns en förväntan från medborgare och näringsliv att politiken ska kunna lösa frågan om trafikens utveckling i centrala Ängelholm i takt med att staden växer.

Varför behövs det då? I dag går för mycket trafik – genomfartstrafik, byggtrafik till Stationsområdet och Parallelltrapetsen, husbilar och husvagnar, pendlare till stationen och boende – på en av stadens mest centrala gator (Skolgatan). Detta gör att Skolgatan blir en barriär som delar av Storgatan vid Stadsparken. Trafiken gör också att Stadsparken används lite och att Skolgatan som är en av stadens mest restaurangtäta platser blir mindre attraktiv.

I takt med att Stationsområdet byggs ut med minst 1700 lägenheter kommer trängseln att fortsätta öka. Genom att flytta den onödiga genomfartstrafiken från Skolgatan till Klippanvägens förlängning skapar vi mer utrymme för människor och möten i stadskärnan (se punkt 2). Den nya vägen kommer utformas som en stadsgata med hastighetsbegränsning på 40 km/h, cykelvägar längs vägen och rondeller i respektive ände. Genom den nya vägen skapas ett rakt och gent stråk från Ängelholms stads huvudinfart vid Rebbelbergarondellen och Klippanvägen ner till Ängelholms station och havet.

Dagens trafikstruktur. Illustration Pontus Swahn
Framtidens trafikstruktur. Illustration: Pontus Swahn
Fokusområde 2: Utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och norra Storgatan

När genomfartstrafiken försvinner från Skolgatan och Parkskolans kommande utveckling möjliggör ny användning av dagens Kamengata skapas mer plats för människor och möten i denna del av Ängelholms stadskärna. I dag är detta en av stadens mest trafikerade gator med tragiska olyckor, tillbud och en intensiv trafiksituation. Det gör att oskyddade trafikanter drar sig för att använda gatan.

I Ängelholmspaketet ingår därför ett uppdrag att se över hur Stadsparken, Skolgatan och norra Storgatan kan utvecklas när bilarna försvinner. I de diskussioner som förts mellan partierna har möjligheten att göra Skolgatan till så kallat gångfartsområde (likt Järnvägsgatan förbi Stortorget) lyfts som önskvärd. Idén är att göra platsen mer svårtillgänglig för bilar samtidigt som restauranger och allmänna ytor tillåts ta mer plats. Då skulle även Stadsparken kunna tillåtas ”flyta ut” mot både Kamengatan och Skolgatan istället för dagens avgränsande buskage.

I detta arbete kan det med fördel bedrivas medborgardialog så att ängelholmarna kan vara med och påverka hur framtidens område kring Stadsparken ska se ut.

Möjlig utveckling av Skolgatan/Stadsparken/Parskolan. Illustration: Pontus Swahn
Fokusområde 3: Utveckling av cykeltrafiken – cykelvägar ska byggas och GC-broar ska projekteras

För att balansera trafikmiljön när Klippanvägens förlängning byggs vill partierna bakom överenskommelsen satsa på utbyggnad av cykelinfrastrukturen i hela kommunen. Ängelholms cykelplan 2015-2025 innehåller en rad utpekade satsningar som gör Ängelholms kommun till en mer cykelvänlig kommun. Det handlar om utbyggnader, kompletteringar av befintliga stråk samt förbättringar av redan utbyggda sträckor.

I Ängelholmspaketet ingår två utpekade nya gång- och cykelbroar i centrala Ängelholm. Broarna skapar ett ”rundare” centrum där det blir lättare att ta sig från en del av staden till en annan via gång eller cykel. Den första bron ska ligga på sträckan mellan Hembygdsparken och Haradal (lokaliseringsutredning ska genomföras). Arbetet med denna bro påbörjas under 2020 med förhoppningen att bron ska kunna byggas så att den står färdig 2022.

Den andra bron ligger något längre fram i planeringen och innebär en förlängning av Vattengatan (vid ICA Supermarket) till Stationsområdet. I framtiden kommer Sockerbruksskolan ersättas av annan bebyggelse vilket gör att den nya stadsdelen Stationsområdet knyts ihop med stadskärnan på ett naturligt sätt.

Ett av flera tänkbara lägen för ny GC-bro vid Hembygdsparken-Haradal. Illustration: Pontus Swahn
Tankar kring Vattengatans förlängning och kopplingen till Stationsområdet. Illustration: Pontus Swahn
Fokusområde 4: Utveckling av Växthustomten och närliggande områden som grönområden

Moderaterna har tidigare önskat bebygga Växthustomten med bostäder. Detta ingick även i den detaljplan som antogs 2014. Som ett led i att uppnå överenskommelsen om Ängelholmspaketet har partierna enats om att Växthustomten i framtiden ska utvecklas som grönområde. Bostadsbyggnation är därför inte aktuell på denna plats.

Uppdrag kommer att ges om att ta fram förslag för vad som kan göras på tomten. Sedan tidigare finns ett tjänstemannaförslag där tomten delas in i tre zoner med aktiviteter och rekreation (se bild). Redan under 2020 kommer mindre åtgärder göras på tomten för att snygga till platsen och göra den mer inbjudande.

Tidigare förslag till utformning av aktivitetspark/rekreationsområde på Växthustomten. Illustration: Ängelholms kommun
Fokusområde 5: Utveckling av å-rummet på sträckan Nybron-Pyttebron-Reningsverket

Åpromenaden är redan i dag en Ängelholms vackraste sidor. I Ängelholmspaketet ingår att rusta upp å-rummet på sträckan mellan Nybron och Reningsverket. Syftet är att öppna upp och göra Rönneå mer tillgänglig. Framförallt på sträckan från Pyttebron till den kommande GC-bron vid Hembygdsparken-Haradal förbi Växthustomten behövs ytterligare åtgärder. Under 2020 planeras åtgärder längs åpromenaden vid det pågående bostadsprojektet på Rönnen 1 (gamla badhustomten).

Fokusområde 6: Utveckla en handlingsplan med etapper

För att realisera Ängelholmspaketet krävs mycket arbete som kommer behöva ske parallellt. Arbetet med att ta fram tidplan och delprojekt påbörjas efter kommunfullmäktiges beslut den 30 september. En parlamentarisk styrgrupp där samtliga partier ingår har bildats och kommer ha sitt första möte i oktober 2019. 

Tidplan:

  • 16 oktober: Kommunstyrelsen fattar beslut om planbesked för Klippanvägens förlängning. Uppdrag delas ut till nämnderna för att påbörja genomförandet av de fem fokusområdena.
  • 23 oktober: Första styrgruppsmötet
  • 2 december: Ängelholms kommun tillträder fastigheten Kråkan 1 (Danielslundsgatan 1).
  • 2020: De första fysiska åtgärderna genomförs, bl.a. på Växthustomten. 1 miljon kronor är avsatt i Blågröna Ängelholms budget för utredningar av Ängelholmspaketets delar.
  • 2021, kvartal 2: Detaljplan för Klippanvägens förlängning förväntas antas av kommunfullmäktige.

Tidplanen är grov och kommer att förändras över tid. 

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?