Denna nyhet är mer än 3 år gammal

11 juni, 2020

Ängelholmarnas gemensamma tillgångar ska hanteras med omsorg, i enlighet med lagar och regler

Kommunens politiker har fått förtroendet att förvalta ängelholmarnas skattemedel och gemensamma tillgångar. I detta viktiga uppdrag ingår att leda och styra de kommunala bolagen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Uppenbarligen har detta inte fungerat tillfredsställande i fallen AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler. Under våren uppdagades omfattande brister i bland annat efterlevnaden av upphandlingsreglerna. Sedan detta kommit till vår kännedom har Moderaterna agerat resolut för att komma till rätta med situationen. En genomlysning av bolagen gjordes under vintern och presenterades i slutet av mars. Genomlysningen visade på allvarliga brister som kan sammanfattas i fem punkter:

  • Allvarliga brister i efterlevnaden samt medvetet åsidosättande av Lagen om offentlig upphandling, LOU.
  • Allvarliga brister i kostnadsstyrning och ineffektivt nyttjande av skattemedel.
  • Allvarliga brister i det interna kontrollarbetet och brister i ledning och styrning av verksamheten.
  • Avsaknad av goda relationer med flera externa aktörer på marknaden, vilket försvårar upphandling och genomförande av byggprojekt.
  • Bristande psykosocial arbetsmiljö för medarbetare. Allt tyder på att ovanstående punkter varit återkommande och rotade problem.

Vi moderater kommer därför införa en ny struktur, organisation, kultur och uppföljning av verksamheten i bolagen så att dessa problem inte kan återkomma. Det ska vara ordning och reda i ledning och styrning av våra gemensamma bolag så att både förtroendevalda och invånare känner förtroende och stolthet för verksamheterna. Moderaterna kommer inte vila förrän våra bolag återfått ängelholmarnas förtroende.

Ta ställning och dela artikeln