Företagande och entreprenörskap

Moderaterna vet att företagen spelar en avgörande roll för Ängelholms framtida utveckling. Företagande och entreprenörskap får samhället att utvecklas och i företagen skapas många viktiga arbetstillfällen. Moderaterna vill att Ängelholm ska tillhöra de bästa kommunerna i landet att starta och driva företag i. För att uppnå detta behöver kommunen fortsätta förbättra arbetet med att skapa ett gott företagsklimat. Detta arbete måste vara ständigt levande och genomsyra såväl politiken som tjänstemannaorganisationen, med fokus på bemötande och service. Myndighetsutövningen gentemot företag och kommuninvånare ska präglas av effektivitet, tydlighet, rättssäkerhet och rättvisa kostnader. 

Moderaterna vill:

  • Företagslotsen ska bli en fysisk person med mandat att hjälpa företagen i kontakten med kommunen
  • Tillåtande attityd avseende food trucks, uteserveringar m.m.
  • Förkorta handläggningstiderna inom kommunens myndighetsutövning
  • Genomföra utbildningar i service och bemötande för alla kommunens tjänstemän och politiker som arbetar med företagskontakter
  • Köpa in mark och planlägga mark för företagsetableringar
  • Skapa Sveriges bästa företagsklimat
  • Effektivisera bygglovshantering
  • Satsa på turismen och besöksnäringen

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?