Denna nyhet är mer än 3 år gammal

23 oktober, 2019

Blågröna Ängelholms budget för år 2020

I dag fattade kommunstyrelsen beslut om budget för år 2020 och planåren 2021-2022. Ängelholms kommun står stark inför 2020, trots orosmoln i omvärlden och att vi missgynnas av det nya systemet för kostnadsutjämning mellan kommuner. Tack vare ordning och reda i ekonomin, god budgetföljdsamhet och tuffa prioriteringar kan Blågröna Ängelholm göra följande prioriteringar:

Kommunstyrelsen

 • Vision 2035
 • EM i fotboll F17, UEFA
 • Officiella e-postadresser till förtroendevalda för ökad tillgänglighet och säkerhet
 • Integrationssamordnare flyttas till arbetsmarknad/vuxenutbildning och uppdraget tydliggörs.
Särskilda uppdrag
 • Införa en felanmälningsapp för allmänheten under 2020.
 • Se över riktlinjerna för sponsringsbidrag avseende föreningar inför 2021.
 • Utreda en underhållspeng kopplat till utbyggnad av nya områden, gator och cykelvägar etc. enligt Helsingborgs modell.

Familje- och utbildningsnämnden

 • Resursförstärkning Individ och familj under 2020
 • Åtgärder  mot  hemlöshet
 • Flera nya skolor och förskolor i hela kommunen under de kommande åren
 • Nytt fordonsprogram gymnasieskolan från hösten 2020
Särskilda uppdrag
 • Utreda vilka insatser som krävs för att lika hög andel av pojkarna ska gå ur grundskolan med godkända betyg som andelen flickor.
 • Att för Individ och familjs verksamheten återkomma till kommunstyrelsen med en långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans. 

Nämnden för omsorg och stöd

 • Tillskott för drift och lokaler inom funktionsstöd och äldreomsorg för minskade väntetider
 • Flera nya lokaler inom både funktionsstöd och äldreomsorg 
 • Fler platser för särskilt boende, medel för att köpa platser inom äldreomsorg

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Ängelholm växer – utökade tjänster, bygglovshandläggare och detaljplanhandläggare.
 • Utredningsmedel för Ängelholmspaketet
 • Fossilfria transportmedel samt laddningsstolpar för kommunens arbete med väghållning, VA, gator och parker
 • Resurser för kantskärning, blomsterdekorationer och vägräcken.
Särskilda uppdrag
 • Att inkludera utsmyckning i investeringsprojektet för Klippanvägens ombyggnad.
 • Utreda möjliga platser att ersätta klippta gräsmattor med ängsplanteringar i syfte att öka den biologiska mångfalden och effektivisera den kommunala skötseln.
 • Att utreda upprustning och idrifttagande av Magnarps vattenverk. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid

 • Oförändrad budget för sponsringsbidrag till elitidrotten 2020
 • Medfinansiering av nytt utegym, Vejby IF.
 • Investeringar nya utlåningsautomat och meröppna bibliotek
 • Läktare, belysning och måltorn  vid Kullavallen
 • Mountainbike-slinga i Kronoskogen
Särskilda uppdrag
 • Att göra arbetsmiljöanpassningarna i Tingssalen inom ramen för befintliga anslag under år 2020.

Miljö- och tillståndsnämnden

 • Bekämpning av Jättelokan
 • Projektanställning för miljö- och naturvårdsprojekt

Överförmyndarnämnden

 • Tillfällig resursförstärkning 2020

Större investeringar

 • Nytt stadshus vid Stationsområdet
 • Ängelholmspaketet. Utredningsmedel, tidigareläggning av gång- och cykelbro vid Hembygdsparken, anpassning av å-promenaden vid Pyttebron m.m.
 • Ombyggnad av Stadsbiblioteket 

Dokument för vidare läsning

Ta ställning och dela artikeln