Hela Ängelholm ska leva

Ängelholms kommun växer med fler invånare och fler företag. Utvecklingen är positiv för vår kommun, men ställer samtidigt krav på en aktiv planering där utbudet av till exempel skolor och förskolor anpassas till behovet i en växande kommun. Moderaterna anser att det är viktigt att hela kommunen växer och utvecklas, såväl Ängelholm som tätorterna och landsbygden. Med fler bostäder och fler företag utanför centralorten samt en levande landsbygd där det är möjligt att bo och verka kan kommunal och kommersiell service garanteras i hela kommunen även i framtiden. 

Allt fler väljer att bosätta sig i Ängelholms kommun. Moderaterna ser att behovet av fler lägenheter är fortsatt stort och att fler småhus behöver planeras och byggas. Ängelholms kommun behöver även fortsätta planera långsiktigt och hållbart med en fungerande infrastruktur som tar höjd för ett växande Ängelholm. Det gäller såväl vägar och gång- och cykelvägar som VA-infrastrukturen.

Moderaterna vill:

 • Skapa fler tomter för småhus
 • Bygga bostäder i kommunens alla tätorter
 • Arbeta för säkrare vägar i kommunen, t.ex. väg 13 och Helsingborgsvägen
 • Bygga nytt centralt parkeringshus
 • Utveckla Nya Torg
 • Värna och utveckla Hälsostaden/Ängelholms sjukhus
 • Genomföra Ängelholmspaketets projekt
 • Bevara och utveckla mötesplatser i hela kommunen
 • Bygga en bullervall längs E6:an i Hjärnarp
 • Verka för persontågtrafik på Åstorpsbanan med en framtida station i Spannarp
 • Trygga vattenförsörjningen, t.ex. genom att återstarta Magnarps vattenverk

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?