Blågröna Ängelholms budget för år 2021

I dag fattade kommunfullmäktige beslut om budget för år 2021 och planåren 2022-2023. Mycket av 2020 har präglats av den pågående Coronapandemin och det finns fog för att Ängelholms kommun under 2021 att behöva hantera följdverkningarna av denna. Tack vare Ängelholms kommuns goda ekonomi och välbehövliga statsbidrag kan vi för det kommande året lägga en stark budget med satsningar på välfärden, kultur och fritid samt på Ängelholmspaketet. Vi tar också höjd för ökad social oro och ökad arbetslöshet till följd av pandemin. Kommunens resultat budgeteras till drygt 37 mnkr vilket ger oss utrymme att hantera att hantera kostnader som uppstår till följd av det osäkra läget i omvärlden.

Kommunstyrelsen

 • Effektivisering till följd av digitalisering och nya arbetssätt.
 • Utökad evenemangsbudget för fler events.
 • Resurser för utredningar och detaljplanearbete kopplat till kallbadhus vid Klitterhus.
 • Bidrag till bredbandsutbyggnad på landsbygden.
 • Inrättande av politiska sekreterare för majoriteten och oppositionen.
 • Satsning på Internet of Things för smartare drift och skötsel.
 • Utökning av arbetsmarknadsåtgärder i pandemins spår.

Särskilda utredningsuppdrag

 • Utreda antalet chefer per medarbetare och skillnader mellan olika verksamheter.
 • Ta fram digitalt verktyg för återbruk av kommunens inventarier såsom möbler och annan utrustning.

Familje- och utbildningsnämnden

 • Uppräkning av nämndens budget med 21,4 mnkr årligen.
 • Stöd till socialtjänsten kopplat till Coronapandemins effekter.
 • Utökning av Individ- och familjeomsorgens budget med 5 miljoner kr.
 • Resurser till gymnasieskolan för att undvika besparingar.

Överförmyndarnämnden

 • Förstärkning till följd av ökad ärendemängd.

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Uppräkning av budgeten för driftsmedel införs.
 • Bidrag till enskilda vägar.
 • Utökat underhåll och säkerhetsarbete för kommunala lekplatser.
 • Kommunens asfaltplan utökas från 11 mnkr till 16 mnkr.
 • Projektmedel för Ängelholmspaktets olika delar, bl.a. Växthustomten.
 • Upprustning och spång till Rönneholm.
 • Utökad satsning på gång- och cykelvägar.

Särskilda utredningsuppdrag

 • Utreda möjligheterna till samordning av kommunens och fastighetsägarans arbete med klottersanering.
 • Utreda städningen av kommunens idrottshallar vad gäller tider och schema.
 • Utreda möjligheterna till parkeringsavgifter vid Hembygdsparken. Ett bidrag motsvarande intäkterna betalas därefter ut till föreningen.

Miljö- och tillståndsnämnden

 • Samarbete för hållbara upphandlingar.
 • Framtagande av skötselplan för nytt naturreservat i Nöttaskogen.
 • Inventering av naturvärden i Kronoskogen.
 • Kartläggning av utsläpp/koldioxidbudget.

Nämnden för kultur, idrott och fritid

 • Evenemangskoordinator
 • Utökning av aktiviteter på Kulturskolan.
 • Havslivräddarna permanentas.
 • Utökade kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.
 • Upprustning av Vejby IP tidigareläggs.
 • Medel för konstnärlig gestaltning 2021, 2022 och 2023.

Särskilda utredningsuppdrag

 • Uppdrag att se över Kulturskolans utbud av aktiviteter.

Nämnden för omsorg och stöd

 • Uprräkning av nämndens budget med 2,3 mnkr årligen.
 • Äldreomsorgslyftet – riktad statlig utbildningsinsats till personal i omsorgen.
 • Statlig satsning på resurser till äldreomsorgen.

Särskilda utredningsuppdrag

 • Ta fram koncept för språkutbildning till omsorgspersonal.