Centrumproblem kan inte lösas med Västra länken (NST 10/2)

Äntligen tar Lars Nyander (S) bladet från munnen och berättar hur de ser att trafikfrågan i centrala Ängelholm kan lösas. Det är välkommet då S-strategin de senaste åren tycks ha gått ut på att förneka nuvarande och framtida problem. I den mån S erkänt att något behöver göras har det varit svepande ord om att trafiken behöver minska, utan konkreta förslag.

Nu verkar det som att Socialdemokraterna åter dammat av den så kallade Västra länken. Förslaget utreddes grundligt under förra mandatperioden då Lars Nyander själv styrde. En ringled runt Ängelholm framhålls ofta som alternativ till Klippanvägens förlängning. Efter att ha lagt mycket tid och kommunala resurser på konsultutredningen stoppades dock förslaget i byrålådan av S själva. 

Problemen med Västra länken är flera. Trafikanalyser visar att den inte löser de problem som finns och kommer att finnas i Ängelholms centrum. För att få någon som helst effekt på trafiken behöver Västra länken sträcka sig från Varvsvägen i norr hela vägen ut till Södra utmarken. Förslaget blir dyrt, över 200 miljoner kronor, med mycket begränsad nytta. Utöver detta visar våra beräkningar att fem gånger så mycket naturmark behöver tas i anspråk för Västra länken som för Klippanvägens förlängning, varav cirka en kilometer genom orörd natur. 

Vi är medvetna om att frågan om Klippanvägens förlängning väcker debatt. Samtidigt växer staden, ivrigt påhejad av Lars Nyander och Socialdemokraterna. I framtiden kommer det finnas 2500 nya bostäder och ett nytt stadshus på Stationsområdet, det kommer innebära mycket stor belastning på ett redan ansträngt vägnät i stadskärnan. Vi beklagar att Socialdemokraterna inte förmår ta ansvar för den politik för ett växande Ängelholm de själva fört och för även under denna mandatperiod. Sju av nio partier har däremot gemensamt satt ner foten i Ängelholmspaketet och anser att trafikföringen behöver lösas nu, inte sen och inte med dyra, ineffektiva lösningar som redan avvisats av experterna och S själva.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Liss Böcker (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Charlotte Engblom Carlsson (L)
Linda Persson (KD)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)

Problemet i Ängelholm har varit att det pratats för mycket och hänt för lite

Lars Nyander (S), oppositionsråd, beklagar sig över tillståndet i Ängelholms kommun (Aktuella frågor 4/12). Vi ifrågasätter den mörka bild han tecknar när det gäller debattklimatet. Att de politiker som styr kommunen och oppositionen har olika mycket information i olika delar av den politiska processen är självklart, så var det även under den förra mandatperioden när Socialdemokraterna och Lars Nyander satt vid makten.

Idag styr alliansen tillsammans med Miljöpartiet. Blågröna Ängelholms strategi för den första halvan av mandatperioden har varit att få saker att hända.

Lars Nyander efterlyser mer dialog, men problemet i Ängelholmspolitiken har varit att det pratats för mycket och hänt för lite. Från de blågrönas sida har vi därför prioriterat att fatta beslut i viktiga ärenden som tidigare dragits i långbänk.

För stadsbibliotekets renovering, den gamla Parkskolans utveckling, satsningarna i Ängelholmspaketet, ny bolagsstruktur för kommunens fastighetsbolag och andra viktiga besluthar vi säkrat stabila majoriteter i kommunfullmäktige. Vi är stolta över att ha kunnat sluta breda överenskommelser med fler partier än de fem blågröna. Tyvärr måste vi konstatera att Socialdemokraterna är det parti som tydligast valt att inte delta i de förhandlingar som pågått kring besluten eller hoppat av sent under processens gång, inte minst när det gäller trafikfrågorna.

Socialdemokraterna i Ängelholm tycks snart bara brinna för en fråga, att bekämpa ickekommunala alternativ i välfärden. Lars Nyander hävdar att Ängelholms kommun skulle vara ”till salu”. Vad han menar är oklart, men vi antar att det är kritik mot att vi nu genomför våra vallöften.

Blågröna Ängelholm arbetar för en bra balans mellan kommunala och privata alternativ. Det utgör en viktig del i vårt politiska program för mandatperioden. Vi vet att det i denna fråga finns djupa ideologiska skillnader mellan oss och Socialdemokraterna som aldrig kommer att överbryggas, men vi hade hoppats på en mer saklig debatt.

Ängelholms kommun växer och står inför en omfattande utbyggnad av välfärden. Som grund ligger en strategisk lokalförsörjningsplan som antogs 2019. I den tar vi höjd för nya skolor och förskolor samt nya och renoverade äldreboenden och LSS-boenden för funktionshindrade. De allra flesta av investeringarna är kommunala, en handfull är privata. Till viss del handlar det om ekonomi, men främst om att kunna erbjuda valfrihet mellan olika alternativ.

Blågröna Ängelholms uppdrag är inte att vara Lars Nyander och Socialdemokraterna till lags, eller att föra en politik som de uppskattar.Vår uppgift består i att fortsätta utveckla Ängelholms kommun och skapa mesta möjliga välfärd för kommunens invånare. Vi tar gärna debatten, men hoppas på en sakligare ton.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande

Liss Böcker (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Charlotte Engblom Carlsson (L), gruppledare

Linda Persson (KD), gruppledare

Karl-Otto Rosenqvist (MP), gruppledare

Blågröna Ängelholms budget för år 2021

I dag fattade kommunfullmäktige beslut om budget för år 2021 och planåren 2022-2023. Mycket av 2020 har präglats av den pågående Coronapandemin och det finns fog för att Ängelholms kommun under 2021 att behöva hantera följdverkningarna av denna. Tack vare Ängelholms kommuns goda ekonomi och välbehövliga statsbidrag kan vi för det kommande året lägga en stark budget med satsningar på välfärden, kultur och fritid samt på Ängelholmspaketet. Vi tar också höjd för ökad social oro och ökad arbetslöshet till följd av pandemin. Kommunens resultat budgeteras till drygt 37 mnkr vilket ger oss utrymme att hantera att hantera kostnader som uppstår till följd av det osäkra läget i omvärlden.

Kommunstyrelsen

 • Effektivisering till följd av digitalisering och nya arbetssätt.
 • Utökad evenemangsbudget för fler events.
 • Resurser för utredningar och detaljplanearbete kopplat till kallbadhus vid Klitterhus.
 • Bidrag till bredbandsutbyggnad på landsbygden.
 • Inrättande av politiska sekreterare för majoriteten och oppositionen.
 • Satsning på Internet of Things för smartare drift och skötsel.
 • Utökning av arbetsmarknadsåtgärder i pandemins spår.

Särskilda utredningsuppdrag

 • Utreda antalet chefer per medarbetare och skillnader mellan olika verksamheter.
 • Ta fram digitalt verktyg för återbruk av kommunens inventarier såsom möbler och annan utrustning.

Familje- och utbildningsnämnden

 • Uppräkning av nämndens budget med 21,4 mnkr årligen.
 • Stöd till socialtjänsten kopplat till Coronapandemins effekter.
 • Utökning av Individ- och familjeomsorgens budget med 5 miljoner kr.
 • Resurser till gymnasieskolan för att undvika besparingar.

Överförmyndarnämnden

 • Förstärkning till följd av ökad ärendemängd.

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Uppräkning av budgeten för driftsmedel införs.
 • Bidrag till enskilda vägar.
 • Utökat underhåll och säkerhetsarbete för kommunala lekplatser.
 • Kommunens asfaltplan utökas från 11 mnkr till 16 mnkr.
 • Projektmedel för Ängelholmspaktets olika delar, bl.a. Växthustomten.
 • Upprustning och spång till Rönneholm.
 • Utökad satsning på gång- och cykelvägar.

Särskilda utredningsuppdrag

 • Utreda möjligheterna till samordning av kommunens och fastighetsägarans arbete med klottersanering.
 • Utreda städningen av kommunens idrottshallar vad gäller tider och schema.
 • Utreda möjligheterna till parkeringsavgifter vid Hembygdsparken. Ett bidrag motsvarande intäkterna betalas därefter ut till föreningen.

Miljö- och tillståndsnämnden

 • Samarbete för hållbara upphandlingar.
 • Framtagande av skötselplan för nytt naturreservat i Nöttaskogen.
 • Inventering av naturvärden i Kronoskogen.
 • Kartläggning av utsläpp/koldioxidbudget.

Nämnden för kultur, idrott och fritid

 • Evenemangskoordinator
 • Utökning av aktiviteter på Kulturskolan.
 • Havslivräddarna permanentas.
 • Utökade kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.
 • Upprustning av Vejby IP tidigareläggs.
 • Medel för konstnärlig gestaltning 2021, 2022 och 2023.

Särskilda utredningsuppdrag

 • Uppdrag att se över Kulturskolans utbud av aktiviteter.

Nämnden för omsorg och stöd

 • Uprräkning av nämndens budget med 2,3 mnkr årligen.
 • Äldreomsorgslyftet – riktad statlig utbildningsinsats till personal i omsorgen.
 • Statlig satsning på resurser till äldreomsorgen.

Särskilda utredningsuppdrag

 • Ta fram koncept för språkutbildning till omsorgspersonal.

Blågröna Ängelholms budget för år 2020

I dag fattade kommunstyrelsen beslut om budget för år 2020 och planåren 2021-2022. Ängelholms kommun står stark inför 2020, trots orosmoln i omvärlden och att vi missgynnas av det nya systemet för kostnadsutjämning mellan kommuner. Tack vare ordning och reda i ekonomin, god budgetföljdsamhet och tuffa prioriteringar kan Blågröna Ängelholm göra följande prioriteringar:

Kommunstyrelsen

 • Vision 2035
 • EM i fotboll F17, UEFA
 • Officiella e-postadresser till förtroendevalda för ökad tillgänglighet och säkerhet
 • Integrationssamordnare flyttas till arbetsmarknad/vuxenutbildning och uppdraget tydliggörs.
Särskilda uppdrag
 • Införa en felanmälningsapp för allmänheten under 2020.
 • Se över riktlinjerna för sponsringsbidrag avseende föreningar inför 2021.
 • Utreda en underhållspeng kopplat till utbyggnad av nya områden, gator och cykelvägar etc. enligt Helsingborgs modell.

Familje- och utbildningsnämnden

 • Resursförstärkning Individ och familj under 2020
 • Åtgärder  mot  hemlöshet
 • Flera nya skolor och förskolor i hela kommunen under de kommande åren
 • Nytt fordonsprogram gymnasieskolan från hösten 2020
Särskilda uppdrag
 • Utreda vilka insatser som krävs för att lika hög andel av pojkarna ska gå ur grundskolan med godkända betyg som andelen flickor.
 • Att för Individ och familjs verksamheten återkomma till kommunstyrelsen med en långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans. 

Nämnden för omsorg och stöd

 • Tillskott för drift och lokaler inom funktionsstöd och äldreomsorg för minskade väntetider
 • Flera nya lokaler inom både funktionsstöd och äldreomsorg 
 • Fler platser för särskilt boende, medel för att köpa platser inom äldreomsorg

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Ängelholm växer – utökade tjänster, bygglovshandläggare och detaljplanhandläggare.
 • Utredningsmedel för Ängelholmspaketet
 • Fossilfria transportmedel samt laddningsstolpar för kommunens arbete med väghållning, VA, gator och parker
 • Resurser för kantskärning, blomsterdekorationer och vägräcken.
Särskilda uppdrag
 • Att inkludera utsmyckning i investeringsprojektet för Klippanvägens ombyggnad.
 • Utreda möjliga platser att ersätta klippta gräsmattor med ängsplanteringar i syfte att öka den biologiska mångfalden och effektivisera den kommunala skötseln.
 • Att utreda upprustning och idrifttagande av Magnarps vattenverk. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid

 • Oförändrad budget för sponsringsbidrag till elitidrotten 2020
 • Medfinansiering av nytt utegym, Vejby IF.
 • Investeringar nya utlåningsautomat och meröppna bibliotek
 • Läktare, belysning och måltorn  vid Kullavallen
 • Mountainbike-slinga i Kronoskogen
Särskilda uppdrag
 • Att göra arbetsmiljöanpassningarna i Tingssalen inom ramen för befintliga anslag under år 2020.

Miljö- och tillståndsnämnden

 • Bekämpning av Jättelokan
 • Projektanställning för miljö- och naturvårdsprojekt

Överförmyndarnämnden

 • Tillfällig resursförstärkning 2020

Större investeringar

 • Nytt stadshus vid Stationsområdet
 • Ängelholmspaketet. Utredningsmedel, tidigareläggning av gång- och cykelbro vid Hembygdsparken, anpassning av å-promenaden vid Pyttebron m.m.
 • Ombyggnad av Stadsbiblioteket 

Dokument för vidare läsning