Syftet är att hushålla med kommunens resurser (NST 30/1)

Svar till Karin Stenholm och Anders Bengtsson

Jag instämmer i att god utemiljö på våra skolor är en viktigt. Tyvärr tycks insändarskribenterna fokusera mer på antalet kvadratmeter istället för på kvalitet och innehåll. Det blir lätt så när det finns stelbenta riktlinjer och nyckeltal från statliga myndigheter att förhålla sig till.

Frågan om skolornas friytor och skolgårdarnas storlek har väckts internt i kommunen med anledning av att den långsiktiga lokalförsörjningsplanen innehållande fem nya skolor och tio förskolor kommunfullmäktige beslutat om nu ska genomföras. Boverkets riktlinjer om 30 kvadratmeter friyta per elev riskerar vid nyetableringar av skolor leda till att stora ytor iordningsställs som skolgård för att sedan stå oanvända och kosta kommunens skattebetalare pengar. Det innebär också att värdefull mark – både för exploatering och naturvärden – tas i anspråk i onödan.

Kommunstyrelsen gav därför kommunens tjänstemän i uppdrag att utreda en modell för skolors friytor som tar hänsyn till lokala förhållanden. Eftersom Internationella Engelska Skolan uttryckt önskan om att etablera sig i Ängelholms kommun gjordes i ett första skede en förstudie på den aktuella tomten på Fridhem.

Den modell som nu föreslås ligga till grund för framtida skoletableringar – både för kommunala skolor och friskolor – utgår från att varje elev ska ha tillgång till 30 kvadratmeter friyta varav minst 15 kvadratmeter ska vara traditionell skolgård. Därutöver kan lokala förutsättningar på den aktuella platsen tas hänsyn till. Om det till exempel finns grönområden, parkmark eller allmän plats som kan samnyttjas med skolan kan detta utgöra hela eller delar av de återstående 15 kvadratmetrarna. 

Syftet är att hushålla med kommunens resurser, både mark och ekonomi. Detta är något som åtminstone en av insändarskribenterna framhäver vikten av i andra lokala frågor. Tyvärr anas istället ett illa dolt ideologiskt motstånd mot friskolor, trots att vi vet att detta efterfrågas både av kommuninvånare och från företag som lockar internationell kompetens till Ängelholm.

Robin Holmberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Ängelholms kommunVi tar fram en hållbarhetsplan (NST 28/1)

En fullmäktigeberedning (nr 2) arbetar sedan 1 oktober med en förstudie till en hållbarhetsplan som ska ersätta befintlig miljöplan giltig till 2021.

En beredning jobbar med långsiktiga strategiska frågor som berör mer än en nämnds arbetsområde. Uppdraget får beredningen av kommunfullmäktige. Varje beredning har 13 ledamöter som arbetar lite annorlunda än en nämnd. Ledamöterna sätter sig in i frågorna mer djupgående och tar även fram förslagen – inte tjänsteorganisationen. Men arbetet sker i nära samarbete med tjänstepersoner och många deltar även på föreläsningar och föreläser även själva för beredningens politiker.

I arbete ingår att vi kartlägger och analyserar förutsättningar, tar del av aktuell forskning och omvärldsanalys för att därefter tydliggöra ambition och politiska prioriteringar gällande hållbar utveckling för Ängelholms kommun. Just nu befinner vi oss i kunskapsfasen vilket innebär föreläsningar, studiebesök och inläsning av material gällande både globala, nationella och regionala mål. Därutöver kommer vi naturligtvis att genomföra medborgardialoger, att möta medborgarna är mycket viktigt. Rapporten, som ska rapporteras till kommunfullmäktige i höst, ska fungera som underlag till den nya hållbarhetsplanen: hur kan vi i Ängelholm med utgångspunkt i lokala förutsättningar bidra till genomförandet av Agenda 2030.

Mer information finns på kommunens hemsida: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige.html#h-Kommunfullmaktigesberedningar

Anne-Marie Lindén (MP) ordförande
Owe Johansohn (M), förste vice ordförande
Mikael von Krassow (S), andre vice ordförande

Blågröna Ängelholms budget för år 2020

I dag fattade kommunstyrelsen beslut om budget för år 2020 och planåren 2021-2022. Ängelholms kommun står stark inför 2020, trots orosmoln i omvärlden och att vi missgynnas av det nya systemet för kostnadsutjämning mellan kommuner. Tack vare ordning och reda i ekonomin, god budgetföljdsamhet och tuffa prioriteringar kan Blågröna Ängelholm göra följande prioriteringar:

Kommunstyrelsen

 • Vision 2035
 • EM i fotboll F17, UEFA
 • Officiella e-postadresser till förtroendevalda för ökad tillgänglighet och säkerhet
 • Integrationssamordnare flyttas till arbetsmarknad/vuxenutbildning och uppdraget tydliggörs.
Särskilda uppdrag
 • Införa en felanmälningsapp för allmänheten under 2020.
 • Se över riktlinjerna för sponsringsbidrag avseende föreningar inför 2021.
 • Utreda en underhållspeng kopplat till utbyggnad av nya områden, gator och cykelvägar etc. enligt Helsingborgs modell.

Familje- och utbildningsnämnden

 • Resursförstärkning Individ och familj under 2020
 • Åtgärder  mot  hemlöshet
 • Flera nya skolor och förskolor i hela kommunen under de kommande åren
 • Nytt fordonsprogram gymnasieskolan från hösten 2020
Särskilda uppdrag
 • Utreda vilka insatser som krävs för att lika hög andel av pojkarna ska gå ur grundskolan med godkända betyg som andelen flickor.
 • Att för Individ och familjs verksamheten återkomma till kommunstyrelsen med en långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans. 

Nämnden för omsorg och stöd

 • Tillskott för drift och lokaler inom funktionsstöd och äldreomsorg för minskade väntetider
 • Flera nya lokaler inom både funktionsstöd och äldreomsorg 
 • Fler platser för särskilt boende, medel för att köpa platser inom äldreomsorg

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Ängelholm växer – utökade tjänster, bygglovshandläggare och detaljplanhandläggare.
 • Utredningsmedel för Ängelholmspaketet
 • Fossilfria transportmedel samt laddningsstolpar för kommunens arbete med väghållning, VA, gator och parker
 • Resurser för kantskärning, blomsterdekorationer och vägräcken.
Särskilda uppdrag
 • Att inkludera utsmyckning i investeringsprojektet för Klippanvägens ombyggnad.
 • Utreda möjliga platser att ersätta klippta gräsmattor med ängsplanteringar i syfte att öka den biologiska mångfalden och effektivisera den kommunala skötseln.
 • Att utreda upprustning och idrifttagande av Magnarps vattenverk. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid

 • Oförändrad budget för sponsringsbidrag till elitidrotten 2020
 • Medfinansiering av nytt utegym, Vejby IF.
 • Investeringar nya utlåningsautomat och meröppna bibliotek
 • Läktare, belysning och måltorn  vid Kullavallen
 • Mountainbike-slinga i Kronoskogen
Särskilda uppdrag
 • Att göra arbetsmiljöanpassningarna i Tingssalen inom ramen för befintliga anslag under år 2020.

Miljö- och tillståndsnämnden

 • Bekämpning av Jättelokan
 • Projektanställning för miljö- och naturvårdsprojekt

Överförmyndarnämnden

 • Tillfällig resursförstärkning 2020

Större investeringar

 • Nytt stadshus vid Stationsområdet
 • Ängelholmspaketet. Utredningsmedel, tidigareläggning av gång- och cykelbro vid Hembygdsparken, anpassning av å-promenaden vid Pyttebron m.m.
 • Ombyggnad av Stadsbiblioteket 

Dokument för vidare läsning

Allt om Ängelholmspaketet

Vad innehåller egentligen Ängelholmspaketet? Den frågan har vi fått ett par gånger den senaste tiden. I denna artikel vill vi ge en översiktlig genomgång av Ängelholmspaketets sex fokusområden. 

Den 16 augusti 2019 enades sju partier om en gemensam avsiktsförklaring för stadskärnans utveckling – Ängelholmspaketet . Avsiktsförklaringen innehåller förslag på ny infrastruktur – Klippanvägens förlängning – men också idéer kring fortsatt utveckling av stadskärnans kvaliteter längs ån och Storgatan/Skolgatan/Stadsparken.

Den 30 september ställde sig kommunfullmäktige bakom inriktningen och nu börjar arbetet för att genomföra de olika delprojekten. De illustrationer som presenteras nedan är skisser i ett tidigt skede och representerar därmed inte den slutliga utformningen. Mer information och bilder kommer att presenteras efterhand som delprojekten färdigställs.

Fokusområde 1: Klippanvägens förlängning

Frågan om ny infrastruktur för att avlasta stadskärnan har diskuterats länge i Ängelholms kommun. Redan på 1970-talet lyftes frågan för första gången. 2014 antogs en detaljplan för en ny vägsträckning som sedan upphävdes av länsstyrelsen av formaliaskäl. Frågan lever dock kvar och det finns en förväntan från medborgare och näringsliv att politiken ska kunna lösa frågan om trafikens utveckling i centrala Ängelholm i takt med att staden växer.

Varför behövs det då? I dag går för mycket trafik – genomfartstrafik, byggtrafik till Stationsområdet och Parallelltrapetsen, husbilar och husvagnar, pendlare till stationen och boende – på en av stadens mest centrala gator (Skolgatan). Detta gör att Skolgatan blir en barriär som delar av Storgatan vid Stadsparken. Trafiken gör också att Stadsparken används lite och att Skolgatan som är en av stadens mest restaurangtäta platser blir mindre attraktiv.

I takt med att Stationsområdet byggs ut med minst 1700 lägenheter kommer trängseln att fortsätta öka. Genom att flytta den onödiga genomfartstrafiken från Skolgatan till Klippanvägens förlängning skapar vi mer utrymme för människor och möten i stadskärnan (se punkt 2). Den nya vägen kommer utformas som en stadsgata med hastighetsbegränsning på 40 km/h, cykelvägar längs vägen och rondeller i respektive ände. Genom den nya vägen skapas ett rakt och gent stråk från Ängelholms stads huvudinfart vid Rebbelbergarondellen och Klippanvägen ner till Ängelholms station och havet.

Dagens trafikstruktur. Illustration Pontus Swahn
Framtidens trafikstruktur. Illustration: Pontus Swahn
Fokusområde 2: Utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och norra Storgatan

När genomfartstrafiken försvinner från Skolgatan och Parkskolans kommande utveckling möjliggör ny användning av dagens Kamengata skapas mer plats för människor och möten i denna del av Ängelholms stadskärna. I dag är detta en av stadens mest trafikerade gator med tragiska olyckor, tillbud och en intensiv trafiksituation. Det gör att oskyddade trafikanter drar sig för att använda gatan.

I Ängelholmspaketet ingår därför ett uppdrag att se över hur Stadsparken, Skolgatan och norra Storgatan kan utvecklas när bilarna försvinner. I de diskussioner som förts mellan partierna har möjligheten att göra Skolgatan till så kallat gångfartsområde (likt Järnvägsgatan förbi Stortorget) lyfts som önskvärd. Idén är att göra platsen mer svårtillgänglig för bilar samtidigt som restauranger och allmänna ytor tillåts ta mer plats. Då skulle även Stadsparken kunna tillåtas ”flyta ut” mot både Kamengatan och Skolgatan istället för dagens avgränsande buskage.

I detta arbete kan det med fördel bedrivas medborgardialog så att ängelholmarna kan vara med och påverka hur framtidens område kring Stadsparken ska se ut.

Möjlig utveckling av Skolgatan/Stadsparken/Parskolan. Illustration: Pontus Swahn
Fokusområde 3: Utveckling av cykeltrafiken – cykelvägar ska byggas och GC-broar ska projekteras

För att balansera trafikmiljön när Klippanvägens förlängning byggs vill partierna bakom överenskommelsen satsa på utbyggnad av cykelinfrastrukturen i hela kommunen. Ängelholms cykelplan 2015-2025 innehåller en rad utpekade satsningar som gör Ängelholms kommun till en mer cykelvänlig kommun. Det handlar om utbyggnader, kompletteringar av befintliga stråk samt förbättringar av redan utbyggda sträckor.

I Ängelholmspaketet ingår två utpekade nya gång- och cykelbroar i centrala Ängelholm. Broarna skapar ett ”rundare” centrum där det blir lättare att ta sig från en del av staden till en annan via gång eller cykel. Den första bron ska ligga på sträckan mellan Hembygdsparken och Haradal (lokaliseringsutredning ska genomföras). Arbetet med denna bro påbörjas under 2020 med förhoppningen att bron ska kunna byggas så att den står färdig 2022.

Den andra bron ligger något längre fram i planeringen och innebär en förlängning av Vattengatan (vid ICA Supermarket) till Stationsområdet. I framtiden kommer Sockerbruksskolan ersättas av annan bebyggelse vilket gör att den nya stadsdelen Stationsområdet knyts ihop med stadskärnan på ett naturligt sätt.

Ett av flera tänkbara lägen för ny GC-bro vid Hembygdsparken-Haradal. Illustration: Pontus Swahn
Tankar kring Vattengatans förlängning och kopplingen till Stationsområdet. Illustration: Pontus Swahn
Fokusområde 4: Utveckling av Växthustomten och närliggande områden som grönområden

Moderaterna har tidigare önskat bebygga Växthustomten med bostäder. Detta ingick även i den detaljplan som antogs 2014. Som ett led i att uppnå överenskommelsen om Ängelholmspaketet har partierna enats om att Växthustomten i framtiden ska utvecklas som grönområde. Bostadsbyggnation är därför inte aktuell på denna plats.

Uppdrag kommer att ges om att ta fram förslag för vad som kan göras på tomten. Sedan tidigare finns ett tjänstemannaförslag där tomten delas in i tre zoner med aktiviteter och rekreation (se bild). Redan under 2020 kommer mindre åtgärder göras på tomten för att snygga till platsen och göra den mer inbjudande.

Tidigare förslag till utformning av aktivitetspark/rekreationsområde på Växthustomten. Illustration: Ängelholms kommun
Fokusområde 5: Utveckling av å-rummet på sträckan Nybron-Pyttebron-Reningsverket

Åpromenaden är redan i dag en Ängelholms vackraste sidor. I Ängelholmspaketet ingår att rusta upp å-rummet på sträckan mellan Nybron och Reningsverket. Syftet är att öppna upp och göra Rönneå mer tillgänglig. Framförallt på sträckan från Pyttebron till den kommande GC-bron vid Hembygdsparken-Haradal förbi Växthustomten behövs ytterligare åtgärder. Under 2020 planeras åtgärder längs åpromenaden vid det pågående bostadsprojektet på Rönnen 1 (gamla badhustomten).

Fokusområde 6: Utveckla en handlingsplan med etapper

För att realisera Ängelholmspaketet krävs mycket arbete som kommer behöva ske parallellt. Arbetet med att ta fram tidplan och delprojekt påbörjas efter kommunfullmäktiges beslut den 30 september. En parlamentarisk styrgrupp där samtliga partier ingår har bildats och kommer ha sitt första möte i oktober 2019. 

Tidplan:

 • 16 oktober: Kommunstyrelsen fattar beslut om planbesked för Klippanvägens förlängning. Uppdrag delas ut till nämnderna för att påbörja genomförandet av de fem fokusområdena.
 • 23 oktober: Första styrgruppsmötet
 • 2 december: Ängelholms kommun tillträder fastigheten Kråkan 1 (Danielslundsgatan 1).
 • 2020: De första fysiska åtgärderna genomförs, bl.a. på Växthustomten. 1 miljon kronor är avsatt i Blågröna Ängelholms budget för utredningar av Ängelholmspaketets delar.
 • 2021, kvartal 2: Detaljplan för Klippanvägens förlängning förväntas antas av kommunfullmäktige.

Tidplanen är grov och kommer att förändras över tid. 

Svar till Socialdemokraterna

Efter att ha läst Nyanders och Radils (S) insändare (24/7) undrar vi om de själva tror på den mörka bild de målar av Ängelholms kommun. Att beskylla det blågröna styret för ”handlingsförlamning” med förra mandatperiodens havererade S-ledda styre i färskt minne är väl magstarkt även för Socialdemokraterna.

Blågröna Ängelholm har sedan maktskiftet satt högsta fart med målet att under första året på mandatperioden lösa ut så många av kommunens surdegar som möjligt. Parkskolan, Stadsbiblioteket och stadshuset är frågor som Ängelholms kommun ältat i minst två mandatperioder. Under våren har äntligen beslut fattats.

Vi kan samtidigt konstatera att viktiga beslut fattats om till exempel ny skola i Munka, ny idrottshall i Hjärnarp, lokalförsörjningsplan för välfärdslokaler och mer. Under hösten fortsätter vi arbetet med att leda Ängelholms kommun på ett ansvarsfullt sätt och med att infria våra vallöften.

Socialdemokraternas kritik mot att verksamheterna måste anpassa sig till rådande ekonomiska förutsättningar är märklig. Om vi ska hålla ordning i ekonomin och undvika framtida skattehöjningar måste budgeten hållas och kostnader prioriteras. Så enkelt är det. Det är därför nämnden för omsorg och stöd lagt en treårsplan för att utveckla verksamheterna inom funktionsstöd och LSS. Åtgärderna vidtas inte för att minska kvaliteten utan för att höja ambitionen genom smartare arbetssätt och sänkning av onödiga kostnader. På så sätt får vi råd att ge stöd till fler när behoven ökar. Vad Socialdemokraternas alternativ är har ännu inte framgått. Tyvärr handlar det troligtvis om fortsatta förslag på skattehöjningar.

Avslutningsvis. Vi instämmer i att de missförhållanden som rapporterats om inom äldreomsorgen är mycket allvarliga. Händelserna utreds därför enligt gällande regelverk och rutiner. Brister kommer att åtgärdas. Information kommer att ges på kommande nämndssammanträde. Vill S ha mer information innan dess kan huvuduppdrag Hälsa bistå med detta.

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande

Ingela Sylwander (M)
ordförande nämnden för omsorg och stöd

Nu måste regeringen agera för gårdsförsäljning av öl och vin (Lokaltidningen 2/5)

Den 2 maj är det ett år sedan en majoritet i riksdagen beslutade om att säga ja till gårdsförsäljning av öl och vin. Gårdsförsäljning är en fråga som tröskats i årtionden i det politiska systemet. Nu finns äntligen ett riksdagsbeslut och det är dags för regeringen att agera.

Ur företagar- och tillväxtperspektiv är frågan om gårdsförsäljning ganska odramatisk. Det är, med några få undantag, småföretag och småföretagare som driver vingårdar och bryggerier. Gårdsförsäljning handlar om att få sälja sina egna produkter, i form av öl och vin, i en butik som ligger i anslutning till produktionsstället och/eller gården där råvaran skördas.

I Sverige finns det runt 400 bryggerier och cirka 80 registrerade vingårdar. Av dessa finns cirka 60 bryggerier och 35 vingårdar i Skåne och de skulle ha stora möjligheter att växa ytterligare den dagen gårdsförsäljning införs. Gårdsförsäljning skulle innebära mer tillväxt, stärkt besöksnäring, mer levande landsbygd och möjlighet att konkurrera med andra länder som besöksdestination.

I och kring Ängelholm och nordvästra Skåne finns flera lokala, småskaliga producenter av öl och vin, exempelvis Skelderwikens brygghus och Vejby vingård, som skulle kunna dra nytta av fördelarna med att få sälja sina egna produkter i anslutning till produktionsstället. Gårdsförsäljning kan utgöra ytterligare en viktig pusselbit för att höja attraktionskraften i Ängelholms kommun och hela nordvästra Skåne. Det kan bidra till fler hotellnätter och fler besök på lokala restauranger. Eller varför inte gårdsförsäljning, hotell och restaurang på ett och samma ställe.

Intresset för mat och dryck har ökat i Sverige under en längre period. Det finns också ett genuint intresse för närproducerad mat och dryck. Nationellt har en Livsmedelsstrategi antagits med rubriken ”För jobb och hållbar tillväxt i hela landet”. Visionen för 2030 är att livsmedelskedjan ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom. Att tillåta gårdsförsäljning är att bejaka intresset både för mat och dryck samt går helt i linje med livsmedelsstrategins mål och vision om fler jobb och hållbar tillväxt.

Nu har det gått ett år sedan riksdagens beslut. Branschen är redo och nu krävs politisk verkstad och verkställande av beslutet att införa gårdsförsäljning. Enligt januariöverenskommelsen ska en utredning tillsättas först år 2020, det tycker vi är imponerande långsamt.

Vi anser att en utredning om hur gårdsförsäljning ska införas borde tillsättas omgående med målsättning om införande från våren 2020. Ju snabbare regelverket kommer på plats ju snabbare kan öl- och vinproducenter utveckla sina verksamheter och skapa fler jobb. I Skåne hade 35 vingårdar och 60 bryggerier kunnat satsa långsiktigt på sin verksamhet. För Ängelholms kommun och dess omnejd hade det inneburit än fler besöksanledningar och växande företag. Vad väntar regeringen på?

Ulrika Heindorff (M), riksdagsledamot
Hans Wallmark (M), riksdagsledamot
Anna Jähnke (M), regionråd
Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande Ängelholms kommun

Uttalande med anledning av diskussionen om Össjö skola

Under förra veckan pågick en intensiv diskussion om hur barnomsorgen och skolan i Össjö ska utvecklas. På initiativ av rektorn på Munka rektorsområde föreslogs ett antal förändringar som framfördes vid ett dialogmöte med berörda föräldrar.

Frågan har ännu inte behandlats eller beslutats politiskt, men vid ett byamöte i Össjö i söndags (24/3) framförde Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande i familje- och utbildningsnämnden och Robin Holmberg (M), ordförande i kommunstyrelsen följande politiska ställningstagande för hur vi ser att situationen bör hanteras. Ställningstagandet går i korthet ut på:

Förskola

 • Vi kommer påbörja arbetet med att bygga en ny förskola i Össjö.
 • Detta kommer ta något år. Därför tittar vi på alternativa, tillfälliga lösningar i Össjö.
 • Under en övergångsperiod kommer de barn som nu inte kan gå hos dagbarnvårdare få gå i förskola i Munka. Finns alternativa förslag – till exempel tillkommande dagbarnvårdare – är vi beredda att diskutera och titta på dem för att lösa barnomsorg i Össjö till dess att ny förskola finns på plats.

Skola

 • Inga barn kommer flyttas från Össjö till Munka.
 • Eftersom Össjö skola förväntas bli för trång först inom något år kommer vi att använda tiden för att se om vi kan bygga till Össjö skola, antingen permanent eller genom paviljonglösning.

Ny ordförande för Ängelholmsmoderaterna

Pressmeddelande 2019-03-18

ÅRSMÖTE 2019. I helgen samlades ett 60-tal moderata medlemmar till årsmöte för att bland annat välja ny ordförande. Årsmötet valde enhälligt Maija Rampe att som ny ordförande leda föreningens arbete.

Maija Rampe tar över ordförandeklubban efter Elisabeth Kullenberg som lett moderatföreningen sedan 2016. Maija är egenföretagare och bosatt i Vejbystrand.

Styrelsen i helhet

Maija Rampe, ordförande
Tomas Fjellner, vice ordförande
Britt-Inger Tinnert
Christina Hanstål
Elisabeth Kullenberg (MQ-ansvarig)
Maths Kjellin
Ingela Sylwander
Anders Davidsson
Karl-Erik Asp
Ola Carlsson
Daniel Jönsson
Sven-Ingvar Borgquist
Hannes Petersson
Rune Johansson (Moderata seniorer)
Göran Larsson
Robin Holmberg (gruppledare)

Vi säljer in Ängelholms sjukhus (NST 6/9)

Ängelholms sjukhus är en viktig del av skånsk sjukvård. Moderaterna har länge arbetat för att det skulle bli ännu bättre och har genom åren gett sjukhuset plats och utrymme för utveckling. Redan 1998-2002 skapade vi ett regionägt bolag med externa krafter i styrelsen för att ge sjukhuset utvecklingskraft. Tyvärr upphävdes denna reform när vänstersidan tog makten i regionen. Och de ville hellre försöka lägga Ängelholm under Helsingborg.

Det senaste året Moderaterna fört en envis kamp mot regionstyret, som velat få in Hälsostaden i den stora sjukhusförvaltningen Sund. Vi fruktar att det skulle ta död på själva idén i Hälsostaden.

Vi har kommit till slutsatsen att sjukhuset behöver garanteras självständighet. Vinner vi valet ska därför utredas om sjukhuset kan upphandlas som entreprenad eller om man ska göra en nystart som regionägt bolag. Entreprenad har i Skåne fungerat bra i Simrishamn och även på andra ställen i Sverige.
Det viktigaste är att få personal vilket kräver att det finns goda arbetsvillkor och bra möjligheter att utvecklas i sitt yrke. Vi tror att det skapas dels genom att man har korta beslutsvägar inom regionens egna verksamhet, dels genom att det finns olika arbetsgivare att välja mellan för vårdens personal.

Detta är vår strategi där Ängelholm ges en centralpunkt. Just därför är det tråkigt att Socialdemokraterna tycks avfärda all utveckling med att sjukhuset ”säljs ut”. Så är det inte, tvärtom ska Ängelholm säljas in som den förebild det är. Och ges frihet att lokalt bli ännu bättre.

Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition
Robin Holmberg (M), kommunalråd i opposition Ängelholm
Anna Jähnke (M), förstanamn moderata regionlistan nordvästra valkretsen

Galleri Moment ska vara bemannat (NST 30/8)

Angående insändare i min mening med rubrik: Hur skall det gå för Galleri Moment? Införd torsdagen den 23 aug.

Upplysningsvis vill jag nämna att vi i Moderaterna innan sommaren har lämnat in ett initiativärende till kommunstyrelsen gällande ersättningslokal och bemanning under tiden biblioteket renoveras. Precis som anförs i insändaren har Ängelholms kommun och Ängelholms konstförening haft ett samarbetsavtal om Galleri Moment sedan 1967. Detta samarbete har gett ängelholmarna ett bra utbud av galleriverksamhet mitt i stan sedan dess. Åtskilliga är de som besökt detta galleri antingen genom spontanbesök eller bokade vernissager.

Våren 2017 sades avtalet ensidigt upp av Ängelholms kommun. Anledningen till uppsägningen var att kommunen ville göra galleriet obemannat. Det hade med stor sannolikhet medfört ett betydligt mindre utbud från våra konstnärer. Då man säkert ser det som ett problem att ställa ut värdefulla föremål utan någon bemanning som garanterar konstverkens säkerhet.

Vid en interpellation ställd i kommunfullmäktige av Moderaterna den 23 maj i år så uppfattade vi att Lars Nyander (S) lovade att lyfta frågan i kommunstyrelsen. Frågan lyftes därefter enbart i en av kommunstyrelsens beredande arbetsgrupper. Vid dessa diskussioner framkom det tydligt att Socialdemokraterna var nöjda med fattat beslut.

Nu vill vi moderater lyfta frågan om hur Galleri Moment ska drivas framöver och har därför föreslagit att Galleri Moment ska vara bemannat till det att Stadsbiblioteket är renoverat. Därefter ska ny utredning om behovet av bemanning genomföras. Vi tycker även det är självklart att lämplig ersättningslokal ska erbjudas under renoveringstiden.

Sven-Ingvar Borgquist (M)