Motion angående utredning om en förskola i Össjö

Denna fråga stod högt på Össjöbornas önskelista när fullmäktiges beredning för samhällsbyggnad hade medborgardialog i Össjö. Kommunen saknar en förskola i denna del av kommunen. En förskola i Össjö skulle säkra upp elevunderlaget till skolan. Det skulle göra det möjligt för fler barnfamiljer att bosätta sig i Össjö med omnejd. Om det blir en kommunal förskola kan man utnyttja en del av de lokaler som skolan har och till exempel få maten från skolans kök. Om en förskola etableras i Össjö slipper de barn som ska gå i Össjö skola att byta miljö i samband med skolstarten.

Nya Moderaterna i Ängelholm yrkar med anledning av ovanstående:

att​ Ängelholms kommun startar en utredning för att etablera en förskola i Össjö

att ​man i utredningen även tittar på möjligheten med privat drift

Ängelholm 2017-11-13

Per Skantz (M)
Ola Carlsson (M)

Effektivare väg till bygglov

Under året har vi samtalat med ett stort antal ängelholmare om hur det är att leva och bo i Ängelholms kommun. Många uttrycker att mycket är bra, men vissa saker kan bli bättre. En sådan sak är bygglovshanteringen. Detta kunde även ses i den mätning av hur nöjda företagen är med kommunens bygglovshantering och annan myndighetsutövning som presenterades för en månad sen.

Många kommuninvånare kommer i kontakt med kommunen när de vill bygga om, bygga till eller göra andra förändringar på hus eller fastighet. För att ängelholmarna ska få den allra bästa servicen är det viktigt att kommunens bygglovsenhet har hög tillgänglighet, snabb ärendehantering och god service.

Moderaterna är övertygade om att det går att effektivisera bygglovshandläggningen, framförallt när det gäller enklare ärenden såsom dörr- och fönsterbyten, eldstäder, murar med mer. I somras skrev vi därför en motion till kommunfullmäktige om att Ängelholms kommun bör utreda och införa modellen ”bygglov direkt”.

”Bygglov direkt”, eller bygglov över disk, innebär att kommunens bygglovshandläggare vid exempelvis ett tillfälle i veckan står till förfogande för att ge information, rådgivning och vägledning. Om ärendet är av enklare karaktär kan bygglov meddelas direkt på plats.

Det är glädjande att intentionerna i vår motion nu kommer att förverkligas. Byggnadsnämnden får i budgeten för 2014 i uppdrag att införa bygglov över disk senast den 30 juni 2014. Ängelholmare som vill bygga till eller om ska enkelt kunna göra detta och mötas av god service, minimalt med byråkrati samt korta handläggningstider.

Robin Holmberg (M)
ledamot kommunstyrelsen

Per Skantz (M)
ledamot byggnadsnämnden