Engelholmspartiet saknar egna idéer (NST 4/9)

Svar till Stig Andersson (EP), Ordning och reda om skolorna, tack! (28/8)

I min insändare pekade jag på att den spretiga oppositionen i Ängelholm inte har några förslag för hur vi ska göra en redan bra skola än bättre. Moderaterna har som mål att Ängelholm ska ha en skola i världsklass. Inte någonstans kan jag hitta vad Engelholmspartiets vision för vår skola är.

Ditt svar Stig, visar att jag hade rätt. Du lyckas inte presentera ett enda förslag för en bättre skola när du ges chansen. Endast en konstig fras om ”ordning och reda ” som upprepas gång på gång. Istället tar du upp plats med att berätta vad ni tyckt förut och försöker du ta ära för Moderaternas förslag den gångna mandatperioden. Och det är väl trevligt att du tycker vi har fört en bra politik och lagt fram bra förslag. Men valet handlar inte om vad vi gjort eller tyckt. Valet handlar om vad vi vill göra.

Och vad Engelholmspartiet vill, förutom att ge mer till alla, det kan man inte hitta någonstans. Hur mycket mer man ska ge berättar man inte. Och vem man ska ta av berättar man inte. Är det ”ordning och reda”?

Glädjande är det också att du avslutar med att konstatera att det är tack vare att vi haft en Alliansregering de 8 senaste åren som vi i Ängelholm kunnat satsa så hårt på skolan.  Låt oss hoppas att vi får en Alliansregering även de kommande fyra åren, så satsningarna kan fortsätta även nationellt.

Om det verkligen är så illa att Engelholmspartiet inte har några egna idéer, så kan du gå in på Moderaternas i Ängelholms hemsida och läsa vårt valprogram. Där finns det mängder av förslag och idéer för hur vi ska utveckla Ängelholms skolor den kommande mandatperioden. Kanske du kan ta några av dom och göra till dina egna.

Daniel Jönsson (M)
Ledamot BUN
Ordf. Munka Ljungbymoderaterna

Därför reser vi till Latinamerika

Svar till ”Varför resa till Latinamerika”, Anders Bengtsson (ep) införd den 4 oktober.

Ängelholms kommun har beviljats projektet Globala skolan, vilket organiseras av SIDA och Internationella programkontoret, det senare är ett organ under EU. I den nya läroplanen understryks vikten av internationellt perspektiv, internationell solidaritet och kulturell mångfald.  Vi ser den Globala skolan som en av flera aktiviteter på den inslagna vägen.

De senaste två veckorna har vi tagit emot elever och lärare från Polen och Kroatien samt utbildningsministeriet från Kosovo, förutom dagliga internationella virtuella utbytet i våra verksamheter.

Framöver ska vi genomföra ännu fler utbyten med andra länder och då är det givetvis inte bara Latinamerika som gäller.

Frågan om resmål till världsdelar som Sydamerika, Afrika och Asien får ställas till arrangörerna.  Vi styr inte över resmålet, utan det styrs av arrangörerna som planerar resorna, delvis efter de stödbehov som finns i delar av länder där det är oroligt.

Styrgruppen för projekt Internationalisering i Ängelholm erhåller fortbildning av den Globala skolan för att i sin tur leda arbetet mot följande lokala mål,

  • utveckla förståelsen för den kulturella mångfalden,
  • genom möten över kultur-och nationsgränser förbereda elever i att verka i framtida globala sammanhang som högskolestudier och arbete,
  • fler internationella utbyten, virtuella och fysiska för elever och pedagoger,
  • utveckla ett samarbete kring internationalisering inom Skånenordväst.

Sven-Ingvar Borgquist (M)
Ordförande BUN Ängelholm

Svar på insändare angående förskoleplatser i Hjärnarp. Införd den 17 februari 2011

Barn och utbildningsnämnnden (BUN) har förra mandatperioden satsat mycket resurser på att utöka antalet förskoleplatser. Inom kommunen i stort rör det sig om uppemot 300 förskoleplatser. Många av dessa platser är förlagda ute i våra tätorter, på tur står nu att lösa situationen i Hjärnarp. En enskild förskola har ansökt om att få starta, tyvärr har länsstyrelsen upphävt Byggnadsnämndens bygglovsbeslut. Olika möjligheter att gå vidare i detta ärende diskuteras och får utredas. Vi ifrån BUN kommer att gå vidare med den tilltänkta tillbyggnaden av Morkullans förskola och hoppas ganska snart kunna komma till en lösning som är bra för alla parter.

Sven-Ingvar Borgquist (M)
Ordförande BUN

Kunniga och engagerade lärare viktigast

BUN-ordförande Sven-Ingvar Borgquist bemöter (S) i fråga om ”mer resurser till skolan”:

Jag har tidigare tagit upp statistik inom Barn- och utbildningsnämndens område, bland annat den som visade att Ängelholm inom ett flertal områden ligger i framkant. Då fick jag till svar från S-gruppen att man hade förmågan att se genom statstiken och trodde inte på de positiva signalerna. BrittMarie Hansson tar nu upp lärartätheten. Vissa kommuner har högre än andra, men det finns många andra faktorer som inte framkommer genom statistik.
Enligt undersökningar gjorda av Sveriges kommuner och landsting (SKL) så ser man inte samband mellan hög lärartäthet och höga kunskapsresultat. Alltså är det svårt att mäta mjuka värden med siffror. Lärarens kompetens har stor betydelse för elevernas kunskapsinhämtning.
Här i Ängelholm har vi satsat fullt ut på lärarlyftet för att ge pedagogerna möjlighet till fortbildning. Vi satsar även vidare på läsa-skriva-räkna som är en satsning på de lägre årskurserna.
Vidare tycker jag att det är synd att socialdemokraterna i Ängelholm har blivit ett nejsägarparti de senaste mandatperioderna. Enligt min bedömning har man helt tappat nytänkandet och innovationsförmågan, samt verkar mest gå ut med att lova allt till alla.

Sven-Ingvar Borgquist
Ordförande BUN Ängelholm (M)

Stora skolsatsningar i Ängelholm

I en insändare i HD/NST i förra veckan beskriver BUN-ordföranden Sven-Ingvar Borgquist en hel del av vad som gjorts för barnen på våra skolor och förskolor. Insändaren redigerades av tidningen men finns här i sin helhet:

Ängelholms kommun har under de senaste åren fortsatt att utveckla den kommunala verksamheten. Inom skolans område har vi under mandatperioden gjort stora förbättringar.

De senaste årens positiva befolkningsökning har resulterat i ett behov av fler förskoleplatser. Här har vi prioriterat 12 nya kommunala avdelningar samt ett antal enskilda. En annan viktig satsning är det kommunala vårdnadsbidraget som infördes i augusti 2008 där cirka ett femtiotal familjer har valt möjligheten att vara hemma med sitt barn. Det som är möjligt i Alliansstyrda Ängelholm förnekas många medborgare i landets rödgröna kommuner.

Vi har också självfallet infört regeringens läsa- skriva- räknaprogram. Det innebär en kunskapskontroll inom svenska och matematik i årskurs tre och fem för att tidigt få grepp om de elever som är i behov av extra stöd. Regeringen har bidragit med pengar till finansieringen, för Ängelholm handlar det om cirka 1,2 miljoner, vilket vi också valt att stötta med extra kommunala medel.

Det finns också anledning att nämna regeringens satsning i form av lärarlyftet. Det är en satsning på kompetensutbildning för grundskollärare, där staten tar den största delen av kostnaden. Denna kompetensutbildning nyttjar vi i Ängelholm fullt ut och kurserna bedrivs i högskolornas regi. Målet är bättre kunskapsresultat i våra skolor. Nytt för i år är även att förskollärarna kan gå motsvarande utbildning och kallas då för förskollyftet. Det senaste årtiondet har vi gjort många satsningar på våra skolbyggnader. Detta för att hålla en bra arbetsmiljö för lärare och elever. De senaste åren har Rönnegymnasiet, Valhall College och Toftaskolan fått nyrenoverade lokaler. På tur står nu Strövelstorpsskolan, Nyhemsskolan samt Villanskolan. Skolor byggs för framtidens pedagogik med öppna och ljusa lokaler. Få är de kommuner som har satsat så mycket resurser på skolbyggnaderna som just Ängelholm.

En annan bra satsning var att starta upp skoldatateket. Vilken har som uppgift att hjälpa barn med läs och skrivsvårigheter, så att de framöver lättare når sina mål. Kulturskolan är en annan satsning som är väl värd att nämna, där Musikskolan kompletterades med dans och dramapedagogik.

Sven-Ingvar Borgquist(m)
BUN-ordförande Ängelholm