Kommentar angående Munkabygget

m_rh_djFörslaget om Munkabyggets förändrade användning – från samlingslokal för Munka Ljungbys föreningar till förskola – har väckt mycket debatt sedan det blev offentligt i förra veckan.

Att det behövs fler förskoleavdelningar i Ängelholms kommun kan inte vara någon nyhet för Socialdemokraterna. De stoppade bland annat en ny förskola i Tåstarps gamla skola under förra mandatperioden och avskaffade vårdnadsbidraget, utan att skapa fler förskoleavdelningar, under 2015. Nu försöker de göra en brandkårsutryckning för att lösa problemet och sätter övriga partier i en gisslansituation där varje tänkbart beslut riskerar drabba någon grupp i Munka:

1. Vår kritik riktar sig i första hand mot att S har jobbat i det dolda. Endast S och inga andra politiska partier har fått vara med. De som borde fått information om planerna har inte fått det. När vi väl på omvägar blivit varse om planerna, och ifrågasatt dem så har det sagts att det inte alls var ett skarpt förslag, utan bara en, bland många andra idéer, som skulle utredas. Så sent som i tisdags hette det fortfarande från ordförande i Ängelholmshem att det absolut inte var ett förslag. När vi velat lyfta det till diskussion i Ängelholmshems styrelse har vi vägrats detta av det styrande partiet (S).

2. I andra hand riktar vi kritik mot i vilken ordning man agerat. Hyresgäster har redan blivit informerade om att de inte kommer kunna genomföra planerade evenemang i lokalerna, innan några politiska beslut fattats. Ärendet har nu gått så långt att politiken bara står att välja mellan ”pest eller kolera”. Oavsett hur de övriga partierna agerar nu så kommer någon i kläm.

Hade vi haft en bred politisk dialog från dag ett, något Lars Nyander (S) ofta efterfrågar men sällan bjuder in till, så hade vi kanske idag istället haft ett förslag där både nuvarande och kommande hyresgästers krav kunnat tillgodoses. Att samarbeta och söka samförstånd är inte att tvinga sin motpart att ta ställning och behöva välja mellan två dåliga alternativ.

3. Vi är även tveksamma mot placeringen av två nya avdelningar. Det blir i direkt anslutning till Munkabyns förskola, och kommer som vi förstår det använda sig av deras gård. Munkabyn har idag 9 avdelningar. Och med två avdelningar till (även om det blir en annan förskola) på samma yta skapar vi en av Sveriges största förskolor.
Enligt Google har den största 12 avdelningar (http://www.vaxjo.se/-/VoFAB/Vi-bygger/Fardigstallda-byggen/Forskolan-Paletten/).

Historiskt var tanken aldrig att det skulle bli så många avdelningar på Munkabyn när beslutet fattades om att göra om Munkaskolan till förskola. Det skulle bli 5-6 avdelningar, med möjlighet till 1-2 extra tillfälliga avdelningar. När extraavdelningarna togs i bruk, skulle man börja projektera och bygga en ny förskola, för att sedan flytta dem dit. Nu verkar de ha blivit permanenta. Och dagens förslag känns därmed som en paniklösning för att kunna trycka in ännu fler barn.

En annan fråga som måste beaktas är brandvärnet, som har sin station på området. Kommer utryckningen med brandbilen hindras eller försvåras?

Stämmer förslaget med fattade beslut?

Det politiska beslut som finns att hitta i detta ärende är från Välfärdsnämnden. Och fattades i oktober i fjol. Då beslöts ”att föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra åt SST fastighetsenheten att förhyra lokal för en förskoleavdelning i anslutning till Möllebackens förskola”. Kan denna placering anses vara i anslutning till Möllebacken? Det är 75 meter till Munkabyn, 250 meter till Möllebacken. Inga vägar behöver korsas för att komma till Munkabyn. Huvudgatan i Munka-Ljungby, Östra Storgatan, måste korsas för att komma till Mölllebacken. Vi anser att detta är att anse i anslutning till Munkabyns förskola, inte Möllebacken, som beslutet var.

Vikten av samlingslokaler i tätorterna

Med i beaktandet måste vi ta de slutsatser som beredningen för samhällsbyggnad kommer fram till. Enligt förhandsinformation kommer beredningen peka på vikten av samlingslokaler ute i våra tätorter. Nu vill man alltså ta bort den naturliga mötesplatsen i vår största tätort.

Likställighetsprincipen

Pensionärsorganisationerna i centralorten har goda tillgångar till egna större fest- och samlingslokaler.

Avslutande frågeställningar

Innan ett förslag till beslut läggs fram för KS behöver följande frågor besvaras:

• Hur akut är behovet? Finns det tid att ta ett steg tillbaka och utreda, och i samförstånd finna lösningar på de oönskade effekter som uppstår?
• Hur ser den långsiktiga planen ut för nya förskolor i Munka-Ljungby?
• Om det finns behov och planer på att anlägga en ny förskola, kan man då hitta en temporär lösning som inte drabbar pensionärerna och kanske är bättre lämpad för verksamheten?
• Är det verkligen klokt att samla alla förskolor på en så liten yta? Kan det vara bättre att sprida ut dem i orten, med tanke på den biltrafik det genererar?
• Om det är så att denna placeringen är den optimala, och inget mer behov ses i framtiden, kan man då bygga om lokalerna så att de kan utnyttjas som förskola på dagarna och samlingslokal på kvällar och helger? Och på så vis få en bättre utnyttjande grad av kommunens lokaler.

Daniel Jönsson (M)
2:e vice ordförande i beredningen för samhällsutveckling och boende i Munka Ljungby

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Djärva grepp krävs för att vända utvecklingen (NST 5/1)

Trygghet är avgörande för att en kommun ska vara attraktiv att bo och leva i. Tyvärr hotas tryggheten i vår kommun av den senaste tidens inbrott, vandalism och allmänt stök i centrum.

Kommunen kan samarbeta med andra aktörer och göra vissa egna insatser för att stärka tryggheten, men ytterst är det Polisen som ansvarar för att upprätthålla lag och ordning i vår kommun. Moderaterna ser med oro på Polisens utveckling där bland annat bristande resurser hotar det brottsförebyggande och brottsbeivrande arbetet.

Polismyndighetens resurstilldelning och organisering är frågor av nationell karaktär. Senast i förra veckan krävde därför Moderaternas partiledare ett nytt ledarskap för Polisen och mer resurser. Vi är dock övertygade om att det krävs fler djärva grepp för att vända utvecklingen och stärka förtroendet för rättsväsendet.

Vi har därför föreslagit att Ängelholms kommun borde ansöka om att få bli testkommun för kommunala poliser. Tyvärr röstades vårt förslag ner av kommunfullmäktige med hänvisning till att Polisen är en statlig angelägenhet. Staten och regeringen har dock visat att man inte tar Polisens problem på allvar.

Moderaterna vill se fler poliser med högre närvaro som skapar trygghet och förebygger brott i Ängelholms kommun. Kommunen bör kunna ges möjlighet att prioritera polisresurser och kanske även skjuta till egna medel. På så vis kan kommunen ta en mer aktiv roll i trygghetsarbetet och samtidigt motverka att Polisen flyttar personella resurser till andra insatser.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Daniel Jönsson (M)
vice ordförande i beredningen för samhällsutveckling

S är rädda för öppenheten (NST 23/9)

I augusti behandlades min motion om öppen data i kommunfullmäktige. Förslagen i motionen hade ökat transparensen och öppenheten i kommunen ifall den bifallits. Moderaterna vill att all data i kommunen görs öppen och tillgänglig för alla i sin ursprungliga form. Alla partier utom Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Engelholmspartiet röstade för att bifalla motionen.

Att SD inte ville bifalla motionen är naturligt. Det är ett parti som lever på myten om att de etablerade partierna och traditionell media ljuger och inte berättar hela sanningen. Om alla enkelt själva hade kunnat se att så inte är fallet, hade partiet tappat all trovärdighet.

För EP är det lika självklart att inte vilja ge fri tillgång till allt. Det är ett parti som lovar allt till alla, och ger sken av att det inte är några problem. Men vad hade hänt om invånarna enkelt hade kunnat se att det minsann inte finns pengar till allt?

Men vad jag inte kan förstå är vad S är rädda för. Ett parti som kallar sig för framtidspartiet vägrar bifalla alla motioner som handlar om att använda och utveckla ny teknik till gagn för invånarna. Förra gången var det en motion som kunde leda till bättre täckning för mobilt bredband.

I valrörelsen kunde man ofta höra S anklaga den förra majoriteten för att hemlighålla information från invånarna, vilket inte var sant. När Moderaterna nu vill göra ännu mer information öppen och tillgänglig för invånarna så säger S nej. Varför?

För att slippa stå till svars direkt varför man inte ville bifalla motionen så valde man att begrava motionen i en ny utredning. Tyvärr lär det nu dröja innan invånarna får tillgång till ett nytt verktyg att granska makten.

Daniel Jönsson (M)
Munka Ljungby

SSU-ordförande far med osanning (NST 11/9)

Svar till Filip Hansson (SSU) och ”Slösa inte bort pengarna” (4/9)

Socialdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Filip Hansson (S) svartmålar Ängelholm och den politik Alliansen fört den senaste mandatperioden på ett direkt felaktigt och oärligt sätt. Låt oss bemöta de osanningar som en av (S) fullmäktigekandidater för fram:

• Bygget av nya Nyhemsskolan beror inte på besparingar eller dåligt underhåll, utan på byggfusk på 1970-talet. Samtliga partier utom MP röstade för att renovera skolan. När det stod klart att skicket trots allt var för dåligt beslutade vi att göra det mest ansvarsfulla – att riva den gamla skolan och bygga en ny.
• Parkskolan finns kvar och Moderaterna har inte för avsikt att riva den. Vi vill utveckla hela kvarteret inklusive stadsparken. Men det kräver ett helhetsgrepp och att många aktörer samarbetar. Därför vill vi inte stressa fram ett beslut.
• Solhaga finns kvar. Ett boende som många anser vara ett av kommunens bästa. Arbetsmiljöverket har bekräftat att där inte finns några fel på fastigheten. Att Socialdemokraterna tillsammans med facket försökte tvinga fram en stängning trots detta kan vi inte tolka på annat sätt än att man ansåg att det behövdes en ”skandal” i valrörelsen. Det är beklagligt att Socialdemokraterna är beredda att offra våra gamlas trygghet i sin jakt på ordförandeposter.
• Alliansen har inte lovat att inte avyttra delar av vårt fastighetsbestånd. Tvärtom ser vi det som något positivt. Vi anser att vi bör avyttra i takt med att vi bygger nytt. Det gör vi för att få ekonomiska möjligheter att bygga än fler hyresrätter, utan att riskera skattebetalarnas pengar.
• Hansson (S) skriver ”nu vill de höja skatten igen […]”. Det är direkt felaktigt. Vi vill ha kvar skatten på dagens nivå.
• Beslutet om flygplatsen var en väl planerad och genomförd affär. Staten ägde flygplatsen och sålde den via kommunerna i Skåne Nordväst till ett privat konsortium. Vi ville inte att flygplatsen skulle läggas ner. Inte heller ville vi riskera att Ängelholms skattebetalare skulle få betala för en flygplats, som många andra kommuner som tagit över flygplatser fått göra.

Vi debatterar gärna vår politik. Men att komma med direkta osanningar bidrar inte till en saklig diskussion. Filip Hansson (S) försöker göra en poäng av att han företräder ”ordning och reda”. Men om det är politiker som tar ansvar och inte slösar med skattepengar ängelholmarna vill ha, då är det Moderaterna man ska rösta på den 14 september.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Elisabeth Sandberg Kullenberg (M)
Daniel Jönsson (M)
Christina Hanstål (M)

Grunden är ordning och reda i ekonomi (NST 7/9)

Svar till BrittMarie Hansson (s), mfl, Blå dunster i Blå ängeln (1/9)

Ännu en gång har vi trampat på en mycket öm tå. Först när vi påtalade effekterna av en socialdemokratisk politik på ungdomsjobben i Ängelholm. Sen när vi visade på skillnaderna i lokal skolpolitik.

Nu gäller det EN mening i en intervju i vår 8-sidiga valtidning. Där jag svara på frågan ”Var finns då konfliktlinjerna ifråga om ekonomi?”. Tydligen får jag inte beskriva hur jag upplever skillnaden i hur vi ser på den kommunala budgetprocessen, ty detta har Socialdemokraterna ensamrätten att göra.

Precis som tidigare när tårna ömmat kan man inte visa att jag har fel. Istället hänvisar man nyfikna väljare att läsa bilagor till mötesprotokoll. Men valet den 14:e handlar inte om vad som yrkades i fullmäktige för 12 år sedan. Valet handlar om vad vi vill de kommande 4 åren.

Moderaterna vill se fortsatt ordning och reda i ekonomin. Vi anser att Ängelholms kommun inte ska ta ut mer skatt än nödvändigt för att garantera kvalitén i den gemensamma välfärden. Vi vill föra en ansvarsfull ekonomisk politik lokalt, regionalt och nationellt för att kunna garantera en god service och en väl fungerande gemensam välfärd även i framtiden.

Moderaterna går till val på hur vi vill göra ett fantastiskt Ängelholm än bättre. Vi har över 100 konkreta punkter vi vill genomföra nästa mandatperiod. Men grunden för att kunna genomföra allt är fortsatt ordning och reda i ekonomin. Avsaknaden av socialdemokratiska idéer och visioner får tala sitt eget språk. Vi behöver inte smutskasta våra motståndare. Vi nöjer oss med att berätta vad vi vill!

Jag är glad över att ni läst hela vår 8-sidiga lokalt producerade valtidning så noggrant att ni hittade denna mening. Förhoppningsvis är det många fler Ängelholmare som också gjort det samma. Och därmed är lika insatta i vad vi vill nästa mandatperiod.

Daniel Jönsson (m)
Ordf Munka Ljungbymoderaterna

S har inga skolvisioner (NST 5/9)

Svar till Lars Nyander (S), mfl, Vi har flera förslag för en bättre skola. (28/8)

Socialdemokraterna bekräftar tydligt i sitt insändarsvar att Moderaterna och Alliansen har möjliggjort den fantastiska utvecklingen vi haft av Ängelholms skolor. Det gläder mig. Men sen tar tydligheten tyvärr slut.

Precis som övriga partier i oppositionen ägnar man mycket text och tid åt det som har varit. Och att man faktiskt har röstat för våra förslag. Men valet handlar ju inte om vad ni har tyckt denna mandatperiod utan om vad ni vill göra nästa. Går Socialdemokraterna till val på att förhålla sig till Moderaternas förslag den kommande mandatperioden?

Vilka förslag Socialdemokraterna har för att göra vår fantastiska skola än bättre kan jag fortfarande inte hitta. Jag har letat. Och ni gavs ju chansen att berätta vad ni har för idéer i ert insändarsvar. Istället ägnade ni nästan allt utrymme åt det som har varit. Det enda ni kan lägga fram är just det jag skrev i min första insändare. Mer pengar. Mer av det gamla.

Var finns Socialdemokraternas visioner, dess idéer?

Moderaterna är tydliga. Vi nöjer oss inte med Sveriges bästa skola. Vi vill ha en skola i världsklass. I vårt valprogram finns inte mindre än 17 förslag som vi vill jobba för nästa mandatperiod. Till det kommer alla de förslag vi tagit fram efter det att valprogrammet klubbades i våras.

Daniel Jönsson (M)
Ledamot BUN
Ordf Munka Ljungbymoderaterna

Engelholmspartiet saknar egna idéer (NST 4/9)

Svar till Stig Andersson (EP), Ordning och reda om skolorna, tack! (28/8)

I min insändare pekade jag på att den spretiga oppositionen i Ängelholm inte har några förslag för hur vi ska göra en redan bra skola än bättre. Moderaterna har som mål att Ängelholm ska ha en skola i världsklass. Inte någonstans kan jag hitta vad Engelholmspartiets vision för vår skola är.

Ditt svar Stig, visar att jag hade rätt. Du lyckas inte presentera ett enda förslag för en bättre skola när du ges chansen. Endast en konstig fras om ”ordning och reda ” som upprepas gång på gång. Istället tar du upp plats med att berätta vad ni tyckt förut och försöker du ta ära för Moderaternas förslag den gångna mandatperioden. Och det är väl trevligt att du tycker vi har fört en bra politik och lagt fram bra förslag. Men valet handlar inte om vad vi gjort eller tyckt. Valet handlar om vad vi vill göra.

Och vad Engelholmspartiet vill, förutom att ge mer till alla, det kan man inte hitta någonstans. Hur mycket mer man ska ge berättar man inte. Och vem man ska ta av berättar man inte. Är det ”ordning och reda”?

Glädjande är det också att du avslutar med att konstatera att det är tack vare att vi haft en Alliansregering de 8 senaste åren som vi i Ängelholm kunnat satsa så hårt på skolan.  Låt oss hoppas att vi får en Alliansregering även de kommande fyra åren, så satsningarna kan fortsätta även nationellt.

Om det verkligen är så illa att Engelholmspartiet inte har några egna idéer, så kan du gå in på Moderaternas i Ängelholms hemsida och läsa vårt valprogram. Där finns det mängder av förslag och idéer för hur vi ska utveckla Ängelholms skolor den kommande mandatperioden. Kanske du kan ta några av dom och göra till dina egna.

Daniel Jönsson (M)
Ledamot BUN
Ordf. Munka Ljungbymoderaterna

Vi har gjort skolan till en av de bästa (NST/HD 24/8)

Ängelholms skolor har de senaste 7 åren gjort en närmast sensationell resa. Vi har gått från den nedre halvan i olika rankingar till den absoluta toppen i Sverige. Detta tack vare målmedvetna satsningar från Moderaterna och våra allianskollegor. Trots tuffa ekonomiska tider har vi satsat på lärarna genom höjda löner, karriärtjänster och fortbildning. Och på eleverna med stora investeringar i modern IT-utrustning, där alla elever i dag får en egen dator.

Hur det sett ut om oppositionen istället styrt i kommunen kan vi inte veta. Min gissning är att vi varit kvar på den nedre halvan, om man tänker på att:

  • Lärare i S-styrda kommuner tjänar i snitt 500 kronor mindre i månaden.
  • 40 av de 50 bästa skolkommunerna enligt Dagens Samhälle styrs av Alliansen. Och 38 av de 50 sämsta styrs 38 av S och V.
  • 13 av de 20 bästa skolkommunerna enligt Lärarförbundet styrs av Alliansen.
  • 18 av de 20 bästa skolkommunerna enligt SKL är Alliansledda.

Men valet den 14:e september handlar inte om vad vi har gjort. Valet handlar om vad som ska hända de kommande 4 åren. Och vilka som vinner valet i Ängelholm är helt avgörande för om denna fantastiska utveckling ska få fortsätta.

Moderaterna har ett helt batteri med förslag för hur Ängelholms skolor ska bli än bättre. Det handlar bland annat om fortsatta satsningar på höjda lärarlöner och karriärtjänster. Forskarskola och vidareutbildningar. Om språkcheckar, matteverkstad och ett Science Center. Mer fysisk aktivitet och trygghet och arbetsro för eleverna.

Mot detta står en mycket spretig opposition, utan idéer. Ett vänsterparti som vill avskaffa betygen. Sverigedemokrater som endast bekymrar sig om var skolavslutningar ska hållas. Ett Engelholmsparti som lovar allt till alla, utan konkreta förslag. Och Socialdemokraterna som tror att mer pengar oavsett vad de används till är lösningen.

Vi nöjer oss inte med att vi gjort vår skola till en av de bästa i Sverige. Vi satsar på en skola i världsklass!

 

Daniel Jönsson (m)

ordf. Munka Ljungbymoderaterna

ledamot Barn- och Utbildningsnämnden

Bromma flygplats angår NV-Skåne (HD/NST 15/7)

Bromma flygplats spelar en viktig roll för näringslivet i hela Sverige. Nordvästra Skåne är inget undantag. Hälften av resorna till och från Ängelholm-Helsingborg Airport är beroende av Bromma. Om Bromma läggs ned skulle det innebära ett stort avbräck i resandeunderlaget för vår lokala flygplats samtidigt som regionen riskerar tappa en av sina viktigaste konkurrensfördelar.

Med utgångspunkt från beräkningsmetoder som kvantifierar flygplatsers betydelse för regional tillväxt (RUT-3-modellen) har Stockholms handelskammare gjort uppskattningar om hur en nedläggning av Bromma skulle slå mot jobben i nordvästra Skåne. Lågt räknat hotas uppemot 2500 jobb i vår flygplats upptagningsområde.

Bromma är Sveriges tredje största flygplats. Av de resor som görs till och från Bromma är 90 procent arbetsrelaterade. Det handlar om personer som arbetspendlar mellan Stockholm och andra orter i Sverige och det handlar om affärsresor mellan företag i olika delar av landet. Brommas stora fördel är dess litenhet och smidighet. Det citynära läget gör det snabbt och enkelt att ta sig från Ängelholm eller Helsingborg till de centrala delarna av Stockholm.

Sedan trafikflyget utvecklades på Bromma har nordvästra Skåne fått förbättrade flygförbindelser med Stockholmsregionen. Eftersom en stor andel av allt flyg till och från Ängelholm-Helsingborg Airport kommer från just Bromma blir det ett hårt slag mot flygplatsen och hela vår region, om Brommaflyget läggs ner.

Nedläggningsförespråkare menar att det finns möjlighet att flytta över Brommas flygtrafik till Arlanda. Arlanda är dock redan nu nära sitt kapacitetstak i högtrafiktid. Bromma har i dag två miljoner passagerare och är en utpräglad peakflygplats, där de flesta flygrörelser sker morgon och kväll. Slutsatsen blir att en nedläggning av Bromma kraftigt begränsar kapaciteten och tillgängligheten till Stockholm.

Vår egen flygplats står redan i dag inför utmaningar. Utan flyg till och från Bromma riskerar flygplatsens förutsättningar försämras kraftigt, vilket drabbar både affärsflyget och möjligheterna att flyga charterresor från Ängelholm. På sikt handlar det om flygplatsens överlevnad och regionens konkurrenskraft och möjlighet att locka investeringar, etableringar och företag till nordvästra Skåne.

Det råder därför ingen tvekan om att en nedläggning av Bromma flygplats får stora konsekvenser för jobb och konkurrenskraft i nordvästra Skåne och i hela Sverige. Bromma flygplats är ingen Stockholmsfråga utan i allra högsta grad en nationell angelägenhet.

Peter Danielsson (M)
kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande Ängelholms kommun

Svante Paulsson
projekt- och strategiansvarig Backahill AB

Hela befolkningen berörs (NST 17/5)

C-G Pernbring undrar varför de allmänna valen till mestadels handlar om frågor som skola, vård och omsorg. Svaret från oss är väldigt enkelt. Av kommunens totala budget går ungefär 90 % till dessa områden. Då bör debatten också till 90 % handla om dessa frågor. Detta är frågor som berör alla och där politiska beslut får effekt på hela kommunens befolkning.

Skribenten tar upp ett par frågor som han anser inte berörts i valrörelser och där han senare känt sig överkörd av politikerna. Exemplen är olyckliga då frågorna faktiskt har debatterats i åtskilliga valrörelser, eller är frågor där breda uppgörelser nåtts och alla partier fått kompromissa för att nå resultat. Gemensamt för dem alla är att det är frågor som avgörs av riksdagen och inte av kommunen.

Därefter avslutar Pernbring med ett antal frågor han önskar valrörelsen borde handla om. Återigen är alla frågor, utom en, sådant som avgörs i riksdagen och därför av naturliga skäl inte finns med i Moderaternas lokala valprogram. Och vad det gäller frågan om elitidrott, så går en väldigt liten del av kommunens budget till detta. Att hela den lokala valrörelsen skulle handla om denna fråga är orimligt, vilket nog de flesta håller med om.

Skolan, som är en kommunal angelägenhet, är för oss en av de tre viktigaste frågorna i höstens val. Ängelholm har under Moderaternas ledning klättrat rekordartat i rankningar de senaste sex åren. De 10 bästa skolkommunerna i Sverige styrs av moderater. De 10 sämsta skolkommunerna styrs av socialdemokrater. För alla som vill ha en bra skola för Ängelholms unga borde valet i höst vara självklart.

Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande
Sven-Ingvar Borgquist, ordförande Moderata kommunkretsen i Ängelholm
Daniel Jönsson, ordförande Moderaterna i Munka-Ljungby