Om Parkskolan

Allians för Ängelholm inlämnade följande protokollsanteckning under kommunfullmäktige den 27 november:

Alliansen – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – anser det mycket positivt att kommunfullmäktige med bred politisk förankring tagit ställning för att påbörja utvecklingen av Parkskolan genom försäljning.

Alliansen vill se utveckling av byggnaden och tomten på ett sätt som bidrar till stadens och kommunens attraktivitet. Det är viktigt att utvecklingen av Parkskolan sker med varsamhet och med respekt för att Parkskolan är en uppskattad byggnad i Ängelholms stadsmiljö. Alliansen kommer därför driva att den fortsatta försäljningsprocessen ska ske med nedanstående inriktning:

  • Bevara och skydda fasaden så att den fortsatt utgör en fond för Stadsparken.
  • Byggnaden ska utvecklas med verksamheter som bidrar till ett attraktivare Ängelholm.
  • Utveckla tomten genom en byggrätt som möjliggör till exempel bostäder, verksamheter och parkering.
  • Utveckla Stadsparken.

Ängelholm 2017-11-28

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker (C)
Charlotte Engblom (L)
Linda Persson (KD)

Protokollsanteckning angående Thulinvillan

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde lyftes ett ärende till dagordning angående att kostnadsberäkna ombyggnationer och anpassningar av Thulinvillan. Bakgrunden till ärendet är att kommunstyrelsen tidigare tagit ställning för att flytta verksamheten som i dag ryms i Thulinvillan till en annan centralt placerad lokal. Motivet som då anfördes var att den stiftelse som äger lokalerna inte ville anpassa dem till de krav som ställts.

Nu visar det sig att det i själva verket var Ängelholms kommun som skulle bekosta eventuella ombyggnationer till följd av myndighetskrav. Kommunstyrelsen har således fattat beslut på felaktiga grunder. Det går inte att utesluta att beslutet blivit ett annat om detta framkommit i den tidigare handläggningen, åtminstone i den delen att eventuella ombyggnationer och anpassningar kostnadsberäknats redan i detta skede.

Flytten har väckt känslor och det är mot denna bakgrund ärendet lyftes på sittande möte. Alliansen anade dock att det kunde finnas andra anledningar till varför frågan kom upp nu. Det faktum att Socialdemokraterna själva röstade emot det ärende kommunstyrelsens ordförande la till dagordningen tyder på detta. Alliansen valde därför att avstå från att delta i beslutet.

Ängelholm 2016-10-25

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Lennart Engström (KD)
Sven Bergman (L)