Att behålla stadshuset som stadshus måste vara huvudspår

Pressmeddelande 2017-05-17

Frågan om Ängelholms stadshus engagerar. För de allra flesta vi möter är ingångsvärdet att försöka behålla stadshuset som just stadshus. Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna menar därför att tidigare fattade beslut behöver rivas upp samt att kompletterande utredningar angående om- och tillbyggnad av stadshuset behöver göras. För våra partier är huvudspåret att stadshuset ska få fortsätta vara stadshus.

I dagarna avslutades medborgardialogen om Ängelholms stadshus. Politiken har nu åter att ta ställning till vad som ska hända i frågan. Huvudspåret för kommunen har hittills varit att bygga ett nytt stadshus på annan plats.

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna sätter i dag ner foten om den fortsatta processen genom följande ställningstaganden:
 
1. Om- och tillbyggnad av befintligt stadshus är Moderaternas, Centerpartiets och Liberalernas huvudspår i den fortsatta processen.

Vi ser att det finns ett stort engagemang för Ängelholms kommuns unika stadshus. För de allra flesta vi möter är ingångsvärdet att stadshuset ska vara stadshus även i framtiden, om det är ekonomiskt och tekniskt försvarbart. M, C och L delar denna uppfattning.

2. Genomför en utredning om förutsättningarna för att renovera, bygga om och bygga till befintligt stadshus. Utredningen ska belysa såväl ekonomiska som tekniska aspekter samt hur evakuering av byggnaden kan genomföras under byggtiden.

3. Riv upp kommunstyrelsens beslut per den 13 april 2016 i avvaktan på fortsatta utredningar och politiska beslut.

Kommunstyrelsebeslutet från 2016 innebär att nuvarande stadshus inte ska byggas om. Beslutet begränsar politikens handlingsutrymme och möjligheterna att föra en sansad diskussion om vad som ska göras i frågan. Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna anser därför att beslutet ska rivas upp i avvaktan på resultatet av ovanstående utredningar och kommande beslut.

Mer information
Robin Holmberg (M), 072-988 70 00
Liss Böcker Sellgren (C), 073-996 06 24
Sonny Rosén (L), 070-220 62 42

Det behövs ett helhetsgrepp – och bättre beslutsunderlag

Kostnaderna för att bygga ett nytt stadshus är uppskattade till minst 150 miljoner kronor. Innan slutgiltigt besked om att bygga eller inte bygga nytt behöver fler saker utredas så att politiken fattar beslut på rätt underlag.

Den viktigaste frågan som ännu är obesvarad är vad som ska hända med nuvarande stadshus om Ängelholms kommun beslutar att bygga ett nytt någon annanstans. Moderaterna vill inte att kommunen ska stå med ytterligare en märkesbyggnad som står och förfaller. Därför behöver frågan besvaras innan vi överhuvudtaget är beredda att fortsätta diskussionen.

Dessutom behöver frågan om det är möjligt att bygga om och bygga till nuvarande stadshus utredas ytterligare. Är det möjligt att bygga till på tomten och vad skulle det i så fall kunna komma att kosta ihop med en ordentlig renovering av befintliga lokaler?

Stadshusfrågan är inte den enda fastighetsfrågan som just nu är aktuell i Ängelholms kommun. Även Svenska kyrkan befinner sig i en process att sälja delar av sitt fastighetsbestånd, bland annat Åvalla församlingshem i centrala Ängelholm.

Vilken roll skulle Åvalla kunna spela i det ”pussel” av ersättningslokaler som behöver läggas i samband med kommande renovering av till exempel Stadsbiblioteket? Är det möjligt att kommunen hyr eller köper Åvalla och inrymmer verksamheter som i dag hyr ”på stan” i syfte att minska antalet externa hyreskontrakt? Exempel på sådana är fältgruppen som hyr på Storgatan och fritidsgården i Åhlénshuset.

Ängelholms kommun står med flera utmaningar på fastighetssidan. Moderaterna är övertygade om att det behövs ett helhetsgrepp och nya kreativa tankar för att åtgärda de problem som finns. Annars riskerar kommunen fler skattehöjningar.

En förutsättning för att komma vidare i processen är dock att politiken får svar de frågor som återstår, bland annat om stadshuset. Vi vet att Ängelholms stadshus ligger många ängelholmare varmt och hjärtat, därför behöver frågan hanteras varsamt och med respekt för vad huset betyder för många. Innan komplett underlag finns är vi inte beredda att gå vidare.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Karl-Erik Asp (M)
2:e vice ordförande i beredningen för samhällsutveckling