Varför vill S tysta politikerna? (NST 23/10)

I protokollet från myndighetsnämndens möte 29 september finns en underlig protest från Socialdemokraterna. Partiet fick alla andra emot sig vid mötets enda känsliga fråga.

Det gällde om kommunen skulle sätta rejäla byggböter på en privatperson med fastighet i utkanten av Ängelholm. I husen hade det varit skiftande verksamhet, och nu var det tillbaka till det ursprungliga, bostäder.

Förslaget var att ägaren skulle straffas för att han inte hade sökt bygglov tidigare för annan verksamhet, och nu skulle det till bygglov för att gå tillbaka till det ursprungliga.

Vi från Moderaterna såg flera frågetecken. Dessutom anser vi att kommunen ska vara försiktig med att straffa sina medborgare.

En moderat pratade med den utpekade fastighetsägaren och fick en annan bild av vad som hänt. Här blev det också tydligt att ägaren hade försökt att göra rätt för sig tidigare.

Även Socialdemokraterna ansåg att ärendet var något oklart och föreslog att byggböterna borde halveras. Vi andra tyckte inte att det fanns skäl till någon bestraffning över huvud taget. Och så blev det.

I en andra omröstning förlorade Socialdemokraterna även när det gällde att kravet på nytt bygglov skulle drivas fram med hot om vite.

Det är inget konstigt att vi är oense mellan partierna. Det märkliga är reaktionen från kommunens nu ledande parti, Socialdemokraterna.

S-gruppen protesterar i protokollet mot att en moderat har ”drivit egen parallell utredning”. S-gruppen protesterar också mot att denna ”utredning” inte har presenterats för de övriga i nämnden i god tid före sammanträdet.

Man tar sig för pannan. Skulle politiska motståndare vara tvungna att leverera argument och inställning före ett möte? Och skulle vi som politiker inte ha rätt att prata med en medborgare som hotas av böter motsvarande ett allvarligt brott? Med den argumentationen behövs inga politiska nämnder.

Åtminstone vi från Moderaterna lär fortsätta att prata med medborgarna, och fortsätta att agera för ängelholmarnas bästa. Därför kan det även i framtiden hända att vi går emot både tjänstemannaförslag och Socialdemokraterna.

Anders Davidsson (M)

Tomas Fjellner (M)

Staden och demokratin skadas (HD/NST 3/2)

Jag är arg och orolig.
Det som hänt i myndighetsnämnden är förfärligt.
Det skadar kommunen och det skadar förtroendet för politiker och demokratin.

Kaoset kring frågan om ”böter” för att fastighetsbolaget Backahill lät hyresgästerna flytta in i Rönne brygga som planerat trots avsaknaden av ett kommunalt intyg utlöste kaoset.
Men det har varit en lång tids turbulens med misstänksamhet, hårda ord och tveksam hantering.
Vi har olika åsikter, det är därför det finns en politisk nämnd. Men det får inte bli så att en majoritet vrider på fakta, undanhåller information, stryper debatt och med förtäckta hot styr besluten.
Plan- och bygglagen är svår. Den innehåller stora straff i form av byggsanktionsavgifter för den som gör fel.
”Böterna” räknas i förhållande till byggytor. Därför kunde det för Rönne brygga bli två miljoner kronor för ett felande intyg.
För ett ridhus, där byggherren gjorde ett liknande fel, blev det över en miljon kronor. I slutänden ströks straffet då det ansågs orimligt.
Andra orimligheter kan vara ett ”svartbyggt” plank vid en altan för 20 000 kronor.

Alla ska betraktas som oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Alla har också rätt att försvara sig.
Så har vi moderater agerat i fallet Rönne brygga liksom i några andra ärenden. Vi har pratat med inblandade, skaffat information och gjort egen bedömning.
I fallet Rönne brygga skrev vi ett PM med bifogade dokument och förklarade varför det inte borde bli något straff. Det godkändes även av Centern och Kristdemokraterna.
Det viktigaste är att kommunen hade kunnat utfärda intyget före inflyttning. Lagen säger att sådant ska hanteras skyndsamt.

Istället för att låta alla få samma information vägrade ordföranden att låta vårt PM med bilagor gå med i kallelsen. Istället bifogades nya handlingar från tjänstemän där våra argument bemöttes utan att det som skulle bemötas fanns med.
I samma utskick meddelades att frågan om jäv skulle väckas. Vi misstänkliggjordes.
På mötet prövades jävsfrågan av personer som inte kände till bakgrunden. Svaret blev nej, inget jäv. Tjänstemännen som utrett sitt arbete är självklart inte jäviga enligt samma märkliga logik.

Att de utpekade fritidspolitikerna blev upprörda och gick hem är begripligt.
Och jag som inte var på mötet, men ändå är utpekad som jävig, funderar över om kommunpolitik är värt att lägga tid på.

Anders Davidsson (M)
Myndighetenämnden

Reservation från myndighetsnämnden den 17/12

Myndighetsnämnden beslutade den 17/12 att utdela en varning enligt alkohollagen till en lokal krögare efter ett arrangemang tidigare i höst. Treklövern (M, C och KD) röstade emot varningen och lämnade följande reservation:

Treklövern reserverar sig härmed mot Myndighetsnämndens beslut 2015-12-17 att ge Emel AB – xxxxxx-xxxx en varning för genomförd oktoberfest hösten 2015.

Treklövern anser inte att de påstådda överträdelserna skall leda till en varning som ligger tillståndsinnehavaren till last i framtiden. Tillståndsinnehavaren har 15 års prickfri historik rörande sitt serveringstillstånd. De har haft god kontakt med polis, kommun och räddningstjänst. Att de inte specifikt meddelat just alkoholhandläggaren utbyggnad av tält, utan annan tjänsteperson på kommunen kan ses som okunskap och kulturella skillnader i vem som skall kontaktas.

Att det förekommer berusning och upprymda glada medborgare på en oktoberfest kan inte heller ses som uppseendeväckande. Inga personer blev omhändertagna, ingen blev misshandlad, inga slagsmål har redovisats ej heller några andra brott har påvisats.

Treklövern anser att den inslagna linjen som Myndighetsnämnden tagit leder till ett kallare, tråkigare och ödsligare Ängelholm. Näringsidkare kommer att tveka inför att ta sig an liknande arrangemang i framtiden.

Ängelholms placering på näringslivsrankningen kommer med all säkerhet att sjunka ännu mer.
Treklövern anser att en erinran hade varit betydligt lämpligare, med det underlag som påvisats.

Tomas Fjellner (M)
Ulf Pethö (M)
Anders Davidsson (M)
Hans-Åke Jönsson (C)
Nicklas Oddson (KD)