Är det ingen som vill spara på åkermark? (30/5)

Svar direkt till insändare skriven av Skattebetalande med samma rubrik.

Ängelholms är fint belagt mellan två halvöar med tillgång till stora variationer i landskapet. Till väst ligger havet och strax öster om staden ligger E6:an. Runtomkring i kommunen ligger byarna placerade. Mellan byarna och staden finns både skog och åkermark. Det innebär vissa utmaningar när Ängelholm växer, en av dem är vilken mark som ska tas i anspråk för att bebyggas. Diskussionen om att förvalta åkermarken är ständigt återkommande.

Visst får det byggas på åkermark enligt lagen, men det ska göras med anledning av att det ligger i allmänhetens intresse. För att skapa en riktning som tar vara på den goda åkermarken, säkrar kommunens utveckling och som håller över tid, har det blågröna styret i Ängelholm tillsatt en grupp som arbetar med den här frågan. Gruppen vänder och vrider på olika perspektiv för att se till fördelar och nackdelar.

En utgångspunkt kan vara att all åkermark ska bevaras. En annan kan vara att viss etablering kan tillåtas på åkermark. Den här diskussionens måste fortsatt föras, där olika synpunkter och kompromisser kommer behövas mellan partierna.

Tomas Fjellner (M), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Full fart framåt – eller bakåt? (NST 9/12)

I torsdagens tidning kan man läsa följande uttalande från kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) apropå det nya konstverket på Tingstorget:

”Men när det blev en ny politisk majoritet i kommunen vid valet hösten 2014 satte vi som då fick majoriteten fart på jobbet.”

Det är ett häpnadsväckande uttalande. Kommunalrådet vill ge sken av handlingskraft och menar att arbetet med ett jubileumskonstverk på något sätt gått fortare tack vare S och EP.

Inget kunde vara mer fel.

I december 2014 fattade dåvarande kultur- och fritidsnämnden beslut om ett jubileums-konstverk på Tingstorget. Konstverket skulle vara på marken och synliggöras med ljus, alltså platt, så att man skulle kunna gå och stå på det. Alla politiska partier var med på beslutet, utom Socialdemokraterna.

Så blev det maktskifte och S skulle visa sin nyvunna makt. I mars 2015 stoppade därför Lars Nyander (S) och Stig Andersson (EP) arbetet och avbröt inköpsprocessen av konstverket, för att flera månader senare riva upp det brett politiskt förankrade beslutet och driva igenom en ny inriktning. Resultatet av detta ser vi nu på Tingstorget.

Om ”sätta fart på jobbet” i Lars Nyanders och Socialdemokraternas värld betyder ”stoppa, avbryta och försena” förstår vi varför många viktiga projekt i Ängelholm just nu står still.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Tomas Fjellner (M)
tidigare ordförande kultur- och fritidsnämnden

Varför vill S tysta politikerna? (NST 23/10)

I protokollet från myndighetsnämndens möte 29 september finns en underlig protest från Socialdemokraterna. Partiet fick alla andra emot sig vid mötets enda känsliga fråga.

Det gällde om kommunen skulle sätta rejäla byggböter på en privatperson med fastighet i utkanten av Ängelholm. I husen hade det varit skiftande verksamhet, och nu var det tillbaka till det ursprungliga, bostäder.

Förslaget var att ägaren skulle straffas för att han inte hade sökt bygglov tidigare för annan verksamhet, och nu skulle det till bygglov för att gå tillbaka till det ursprungliga.

Vi från Moderaterna såg flera frågetecken. Dessutom anser vi att kommunen ska vara försiktig med att straffa sina medborgare.

En moderat pratade med den utpekade fastighetsägaren och fick en annan bild av vad som hänt. Här blev det också tydligt att ägaren hade försökt att göra rätt för sig tidigare.

Även Socialdemokraterna ansåg att ärendet var något oklart och föreslog att byggböterna borde halveras. Vi andra tyckte inte att det fanns skäl till någon bestraffning över huvud taget. Och så blev det.

I en andra omröstning förlorade Socialdemokraterna även när det gällde att kravet på nytt bygglov skulle drivas fram med hot om vite.

Det är inget konstigt att vi är oense mellan partierna. Det märkliga är reaktionen från kommunens nu ledande parti, Socialdemokraterna.

S-gruppen protesterar i protokollet mot att en moderat har ”drivit egen parallell utredning”. S-gruppen protesterar också mot att denna ”utredning” inte har presenterats för de övriga i nämnden i god tid före sammanträdet.

Man tar sig för pannan. Skulle politiska motståndare vara tvungna att leverera argument och inställning före ett möte? Och skulle vi som politiker inte ha rätt att prata med en medborgare som hotas av böter motsvarande ett allvarligt brott? Med den argumentationen behövs inga politiska nämnder.

Åtminstone vi från Moderaterna lär fortsätta att prata med medborgarna, och fortsätta att agera för ängelholmarnas bästa. Därför kan det även i framtiden hända att vi går emot både tjänstemannaförslag och Socialdemokraterna.

Anders Davidsson (M)

Tomas Fjellner (M)

Vad händer med ängelholmarnas bibliotek? (NST 15/9)

Ängelholms stadsbibliotek har all möjlighet att vara hjärtat i kommuninvånarnas utövande av kultur. Tyvärr är biblioteket i skriande behov av såväl renovering som modernisering.

Under förra mandatperioden arbetade Alliansen därför med ett förslag för att utveckla stadsbiblioteket till en modern mötesplats för kulturen. Förslaget skulle innebära så mycket mer för kulturlivet än en renovering. Biblioteket var tänkt att förvandlas till ett fullvärdigt kulturhus med möjligheter till konserter, föreläsningar, teaterföreställningar, undervisningslokaler för delar av kulturskolan, konstutställningar samt en ny fullvärdig restaurang i bottenplan. Förslaget var kostnadsberäknat och redo för slutgiltigt beslut.

När Socialdemokraterna vann valet 2014 sattes det halt för utvecklingen av Ängelholms nya kulturhus. Trots att det regnar in och byggnaden som helhet är i stort behov av renovering har ännu, halvvägs in i mandatperioden, inget alternativt förslag presenterats. En utredning om att lappa och laga det mest akuta är beställd, men har ännu inte återrapporterats.

Moderaterna måste därför ställa sig frågan om Socialdemokraterna helt saknar visioner för kulturens utveckling i Ängelholm? Varför har S annars inte kommit till skott och presenterat ett eget alternativ? Alliansens förslag var måhända inte perfekt i alla delar, men det var ett stort steg framåt för en kommun som fått befogad kritik för att inte satsa tillräckligt på kulturen.

Moderaterna kommer därför återvända till ritbordet och arbeta vidare med Alliansens tidigare förslag om ett utvecklat och modernt stadsbibliotek – ett hus för all kultur. Vi är övertygade om att detta blir mest kostnadseffektivt och att det i dagens bibliotek finns en stark kulturtradition att bygga vidare på och utveckla. Ängelholm behöver satsa mer på kulturlivet, inte minst för alla kulturintresserade ungdomars skull.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Tomas Fjellner (M)
tidigare ordförande i kulturnämnden

Christina Hanstål (M)
ordförande i Moderaternas utvecklingsgrupp för kultur- och fritidsfrågor

Motion om minne över musikfesten Tullakrok

Tullakrok, ängen mellan Hembygdsparken och Rönne å har nog aldrig varit så fin som nu. Nya bänkar, trädplanteringar med fina skyltar, soptunnor och till och med färdighuggen ved till grillplatserna. Här har kommunen gjort en fin insats som glädjer många ängelholmare. Vackra sommarkvällar är platsen ofta mycket välbesökt.

Men något fattas. Tullakrok var platsen för en av landets mest långlivade musikfester. Tullkroksfestivalen startade 1975 med då ganska nybildade Engelholms Musikforum som arrangör. Festivalen var inte någon av de stora och ej heller bland de mest välorganiserade.

Ängen förvandlades ofta till gyttja och det kunde vara stora problem med tekniken. Ändå är Tullkroksfestivalen känd och bevarad som ett kärt minne bland många. Trots den ständiga bristen på pengar lyckades arrangörerna locka många av de svenska band som senare blev riktigt stora. Bland dem som spelat på den enkla scenen vid ån finns The Cardigans, The Hives, The Ark, Petter, the Sounds, Backayard Babies, Wilmer X, Torsson och många fler. Stående inslag var Little Stalin Bluesband med rötterna i Ängelholm.

2008 var året för den sista riktiga festivalen och trots försök att återuppliva 70- och 80-talens musikfester i Tullakrok har det inte gått. Istället finns många nostalgiska minnen. Några av de minnena återupplevdes på samma plats 2012 då det blev en picknick på platsen med flera av musikfestens veteraner.

Med anledning av ovanstående föreslår Nya Moderaterna i Ängelholm:

att Ängelholms kommun sätter upp en stor minnestavla med text och någon bild från en av de tidiga musikfesterna. Tavlan placeras där scenen brukade stå.

att Ängelholms kommun söker hjälp hos någon av de tidiga arrangörerna och försöker få med några av dem på en invigning av minnesplatsen då det självklart ska spelas 70-talsmusik.

Ängelholm 2016-08-16

Anders Davidsson
Tomas Fjellner
Ingela Sylwander

Motion angående nytt trygghetsboende i Ängelholm

Trygghetsboende erbjuder hyresgästen ett ordinarie boende med utökad service. I Ängelholms kommun ingår trygghetslarm i hyran och hyresgästen får samtidigt tillgång till gemensamma utrymmen och aktiviteter. I närheten av kommunens nuvarande trygghetsboenden finns dessutom restauranger som drivs av kommunens måltidsservice där den boende kan köpa frukost, lunch, eftermiddagskaffe och kvällsmål.

Trygghetsboende skiljer sig från vårdboende då alla som fyllt 70 år kan ansöka om en lägenhet. Således krävs inget biståndsbeslut för att bli aktuell för en boendeplats.

Att det finns en stor efterfrågan på trygghetsboende råder det inte något tvivel om. I dagsläget finns fyra trygghetsboenden i Ängelholms kommun. För tre av dessa sköts uthyrningen av Kundtjänst respektive Ängelholmshem. Köerna för dessa boenden är per den 9 juni 2016 som följer:

Willans trygghetsboende: 230 personer
Viktoriagårdens trygghetsboende: 130 personer
Willan 7 (Ängelholmshem): ca 260 personer

Moderaterna anser mot bakgrund av intresset för trygghetsboenden att Ängelholms kommun bör göra mer för att tillskapa fler lägenheter inom denna boendeform. Detta bör göras i två steg där det första handlar om att genom en analys skapa en bild över hur behovet av trygghetsboenden ser ut nu och i framtiden. Det andra steget handlar om att redan nu ta fram en tomt för byggnation av ytterligare ett nytt trygghetsboende.

Fler trygghetsboenden i Ängelholms kommun skapar ökad trygghet men bidrar också till att skapa flyttkedjor när personer över 70 år flyttar till ett trygghetsboende. Då ges andra på bostadsmarknaden möjlighet att flytta in i den nu tillgängliga villan eller lägenheten.

Nya Moderaterna i Ängelholm yrkar med anledning av det ovanstående:

att Ängelholms kommun analyserar det nuvarande och framtida behovet av trygghetsboenden.

att Ängelholms kommun med bakgrund i ovanstående analys arbetar fram en strategi för att skapa fler trygghetsboenden.

att Ängelholms kommun tar fram förslag på lämpliga tomter för byggnation av nytt trygghetsboende.

att Ängelholms kommun genom markanvisningstävling eller annan exploateringsmodell tillskapar ett nytt trygghetsboende på den utvalda tomten.

Ängelholm 2016-06-14

Robin Holmberg
Ola Carlsson
Elisabeth Kullenberg
Christina Hanstål
Göran Larsson
Sven-Ingvar Borgquist
Tomas Fjellner
Maija Rampe

Ny styrelse för ny moderatförening

PRESSMEDDELANDE 2016-02-23

ÅRSMÖTE 2016. I helgen samlades 80 ängelholmsmoderater för att avhålla det första ordinarie årsmötet i den nybildad föreningen Moderata samlingspartiet i Ängelholm. Moderaternas vice partiledare Peter Danielsson inledde årsmötet med att tala om partiets viktiga förnyelsearbete och om det senaste årets arbete med att utveckla de moderata svaren på Sveriges utmaningar.

Vid årsskiftet upphörde den gamla föreningsindelningen av Moderaterna i Ängelholm. Den gamla strukturen byggde på de tidigare kommunerna från innan kommunsammanslagningarna på 1970-talet. Från och med den första januari kan dock Moderaterna i Ängelholm bocka av en viktig punkt i det lokala förnyelsearbetet. Nu samverkar moderater från hela Ängelholms kommun i en ny gemensam förening och en gemensam styrelse.

Ambitionen med föreningssammanslagningarna har varit att minska det administrativa styrelsearbetet för att på så sätt frigöra mer tid för politikutveckling och utåtriktad verksamhet såsom medborgarmöten, studiebesök, samtal på stan, företagsbesök med mer.

160223 Ny styrelseUnder årsmötesordförande Hans Wallmarks ledning valdes en ny styrelse med Elisabeth Kullenberg som ordförande och Tomas Fjellner som vice ordförande (se bilaga). I styrelsen kommer det att finnas utsedda representanter med ansvar för att anordna aktiviteter i samtliga kommundelar. Till styrelsen adjungeras även oppositionsråd och gruppledare Robin Holmberg samt riksdagsledamot Hans Wallmark.

– Som ordförande för Moderaterna i Ängelholm kommer jag att verka för att vårt parti ska fortsätta vara en positiv drivkraft för hela kommunens utveckling. Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss för att fortsätta förnya och utveckla vår politik för ett bättre Ängelholm, säger nyvalda ordföranden Elisabeth Kullenberg (M).

– Moderaterna i Ängelholm kraftsamlar nu i en gemensam förening för att stå redo att vinna ängelholmarnas förtroende för en moderatledd kommunledning efter valet 2018. Med den nya föreningen har vi tagit ett viktigt steg på vägen, men nu behöver all kraft ägnas åt att utveckla vår politik, säger oppositionsrådet och gruppledaren Robin Holmberg (M).

Styrelsen i sin helhet

Ordförande: Elisabeth Kullenberg
Vice ordförande: Tomas Fjellner

Ledamöter:
Britt-Inger Tinnert
Christina Hanstål
Sara Friberg
Maija Rampe
Maths Kjellin
Ingela Sylwander
Anders Davidsson
Karl-Erik Asp
Ola Carlsson
Daniel Jönsson
Sven-Ingvar Borgquist
Hannes Petersson, MUF
Göran Larsson, KF-gruppen

Adjungerade:
Robin Holmberg
Hans Wallmark
Viviann Nilsson, MSS

Vi tänker ansvarsfullt

Rolf Persson har ett varmt hjärta för ÄFF och är bekymrad över att det är många som inte uppskattar klubbens insatser tillräckligt. Vi håller med – herrelitlaget är verkligen värt en större publik. En duktig förening som ÄFF är dessutom mycket mer än sitt elitlag; en ambitiös ungdomsverksamhet, exempelvis.

I Alliansens budgetförslag finns 50 öre högre kommunal skatt vilket innebär en tydlig markering för att behålla hög kvalité inom skola, vård och omsorg. Inom moderaterna har vi fört tusentals samtal med invånare i alla kommundelar och vi vet därigenom att de allra flesta uppskattar och vill värna det vi kallar välfärdens kärna i skola, vård och omsorg.

Men vi satsar också på idrotten, särskilt den som kommer många till del. Goda exempel är den nya Kungsgårdshallen för volleyboll, innebandy och skolgymnastik samt renoveringen av Ängelholms gamla idrottshall som idag är riktigt fräsch. I Munka-Ljungby finns en fin idrottshall, på Valhall Park en konstgräsplan med bra belysning och ytterligare en konstgräsplan planeras i Skälderviken. Vejbystrands IP skall upprustas och om ett par år skall friidrotten ha en egen idrottsplats på Kulltorpstippen. I år har en arena för BMX samt en skatepark invigts. Dessutom fortsätter vi satsningen på ”Aktivitet förebygger” som är ett samarbete mellan skolan och idrottsklubbarna där elever i grundskolan får extra fysisk träning samt större respekt och förståelse för varandra. Vi har här gett några exempel på viktiga satsningar. Med alla kommuninvånares allra bästa i åtanke avstår vi tills vidare att låta kommunen ensamt finansiera en ny fotbollsarena. Vi tänker ansvarsfullt!

Åsa Herbst (M), kommunstyrelsens ordförande
Sven-Ingvar Borgquist (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande
Tomas Fjellner (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande