Ängelholm öppnar för hemleverans av mat och alkohol

Efter ett initiativ från M och C togs på torsdagen ett beslut om att tillåta så kallad mikrocatering även i Ängelholm. Liknande beslut togs under 2020 i några andra svenska kommuner, exempelvis Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Växjö.

Beslutet togs av en majoritet i miljö- och tillståndsnämnden, som hanterar frågor om alkoholservering. Bakom beslutet står M, C, L och SD. Innebörden är att krögare med serveringstillstånd och tillstånd för catering även ska få servera alkohol hemma hos folk. Krögarna har samma ansvar som vid servering på restaurang, de måste ha kontroll över att servering inte sker till personer som är under 18 år och att gästerna inte är kraftigt berusade.

Ett av de viktigaste skälen till beslutet handlar om att hjälpa restaurangbranschen i kristider. Det kan också vara en klar fördel för personer som varken vågar eller vill gå på restaurang. 

Erfarenheter från Växjö visar att möjligheten särskilt uppskattas av äldre personer. Det förklaras både med rädsla för smitta, och för att de ibland har mer pengar att spendera på god mat och dryck.

Vi tror inte att det blir någon större omfattning på det som kallas mikrocatering. Men det är ett litet steg mot ökad valfrihet, stöd åt en plågad bransch och minskad byråkrati kring alkoholhantering. 

Vi utgår från att den anmälningsskyldighet som finns kring serveringsställen ska skötas på enklast tänkbara sätt. Det finns möjlighet att via mejl skicka en kopia av restaurangens bokning med något utökad information. Eftersom serveringen sker i privata bostäder finns det inget krav på myndighetskontroll.

Att Ängelholm öppnar för mikrocatering bör få minmal påverkan på tillgången på alkohol i samhället, och därmed inga skadeverkningar. De höga alkoholpriserna i förhållande till Systembolaget eller butiker i Tyskland lär göra att efterfrågan blir liten. Ett annat argument är att Systembolaget idag jobbar för att erbjuda hemleverans över hela landet. Då är det bara ålderskontroll vid ytterdörren.

Oppositionen, och många tjänstepersoner inom kommuner och länsstyrelser, hävdar att mikrocatering inte ryms inom den svenska alkohollagen. Våra efterforskningar visar att det inte finns några paragrafer eller domar som visar att det är olagligt. Grundprincipen är att det som inte bryter mot lag faktiskt är lagligt. 

För mer info:

Staffan Broddesson, ordförande miljö- och tillståndsnämnden, Centerpartiet

Anders Davidsson, vice ordförande miljö- och tillståndsnämnden, Moderaterna

Varför vill S tysta politikerna? (NST 23/10)

I protokollet från myndighetsnämndens möte 29 september finns en underlig protest från Socialdemokraterna. Partiet fick alla andra emot sig vid mötets enda känsliga fråga.

Det gällde om kommunen skulle sätta rejäla byggböter på en privatperson med fastighet i utkanten av Ängelholm. I husen hade det varit skiftande verksamhet, och nu var det tillbaka till det ursprungliga, bostäder.

Förslaget var att ägaren skulle straffas för att han inte hade sökt bygglov tidigare för annan verksamhet, och nu skulle det till bygglov för att gå tillbaka till det ursprungliga.

Vi från Moderaterna såg flera frågetecken. Dessutom anser vi att kommunen ska vara försiktig med att straffa sina medborgare.

En moderat pratade med den utpekade fastighetsägaren och fick en annan bild av vad som hänt. Här blev det också tydligt att ägaren hade försökt att göra rätt för sig tidigare.

Även Socialdemokraterna ansåg att ärendet var något oklart och föreslog att byggböterna borde halveras. Vi andra tyckte inte att det fanns skäl till någon bestraffning över huvud taget. Och så blev det.

I en andra omröstning förlorade Socialdemokraterna även när det gällde att kravet på nytt bygglov skulle drivas fram med hot om vite.

Det är inget konstigt att vi är oense mellan partierna. Det märkliga är reaktionen från kommunens nu ledande parti, Socialdemokraterna.

S-gruppen protesterar i protokollet mot att en moderat har ”drivit egen parallell utredning”. S-gruppen protesterar också mot att denna ”utredning” inte har presenterats för de övriga i nämnden i god tid före sammanträdet.

Man tar sig för pannan. Skulle politiska motståndare vara tvungna att leverera argument och inställning före ett möte? Och skulle vi som politiker inte ha rätt att prata med en medborgare som hotas av böter motsvarande ett allvarligt brott? Med den argumentationen behövs inga politiska nämnder.

Åtminstone vi från Moderaterna lär fortsätta att prata med medborgarna, och fortsätta att agera för ängelholmarnas bästa. Därför kan det även i framtiden hända att vi går emot både tjänstemannaförslag och Socialdemokraterna.

Anders Davidsson (M)

Tomas Fjellner (M)

Säkra bollplaner för både fiskar och spelare

Mikroplaster är ett av de stora problemen i havsmiljön. Det mesta skräpet i haven är plast. Bedömningar säger att ungefär 90 procent av skräp som går att fiska upp i havet är olika typer av plast. Och det handlar om enorma mängder. Västkuststiftelsen som en kampanj redan 1992 fyllde ihop ungefär 90 000 sopsäckar bedömer att mellan 3 000 och 8 000 kubikmeter skräp spolas upp på Västkusten varje år (Ur artikel i Forskning och framsteg 2014).

Plasten bryts ned i små fragment av solljus och rörelser i vattnet. Fiskar och andra djur i havet får i sig plasterna. Det finns till och med en färsk undersökning på abborrlarver som visar att de nykläckta abborrarna föredrar mikroplast även när det fanns gott om betydligt nyttigare kräftdjur att äta.

De allt mer populära konstgräsplanerna utpekas som en stor källa till mikroplaster. Bakom slutsatsen står bland annat Naturvårdsverket. IVL, Svenska Miljöinstitutet har i en rapport som publicerades i våras konstaterat att konstgräsplaner är den största utsläppskällan för mikroplaster efter biltrafik där däckslitage ger ännu större utsläpp. I rapporten sägs att utsläppen från konstgräsplaner är i storleksordningen 3 000 ton.

Det finns också sedan många år en debatt om direkta hälsorisker för både fotbollsspelare och personal som jobbar med konstgräsplaner. Särskilt när det gäller sådana som innehåller granulat med ursprung i gamla bildäck. Här har farhågorna gällt förhöjd cancerrisk, brännskador när spelare kanar på plastgräser och ökad risk för infektioner i samband med skrapsår.

Särskilt från USA har det kommit larm om att fotbollsmålvakter som spelat mycket på konstgräs har fått en annars ovanlig cancerform. Enligt de sammanställningar av forskningsläget som gjorts av flera myndigheter och institutioner i Sverige finns det inga tydliga sådana samband. Däremot är det generella rådet att försikthetsprincipen måste gälla. Idag avråder flera från att använda konstgräs med rester av gamla bildäck. Det är därför mycket bekymrande att det finns förskolor där man valt att använda konstgräs där små barn kryper och leker varje dag.

Ängelholms kommun planerar att göra en stor investering i flera nya konstgräsplaner på det nya idrottsområdet vid Lindab arena. Eftersom det handlar om barn och ungdomar som ska använda planerna är det extra noga. Idrott ska främja hälsa, inte försämra den.

Ängelholm som har stränderna som en av sina stora tillgångar har också ett särskilt ansvar för att inte bidra till föroreningar i havet. Problemet med mikroplaster uppmärksammades bland annat i sommarens utställning Mitt hav.

Moderaterna och Miljöpartiet yrkar:

Att miljöeffekterna gällande spridning av mikroplaster noga undersöks innan upphandling av nya konstgräsplaner genomförs.

Att kommunen väljer bort alternativ där rester av gamla bildäck ingår.

Att kommunen i första hand väljer det som kallas fjärde generationens konstgräs utan granulat om det är godkänt av fotbollsförbundet.Krävs fyllandsmaterial bör det väljas som har bäst miljöegenskaper.

Att en sammanställning över befintliga konstgräsytor i kommunen med information om material, underhållsbehov mm tas fram.

Att kommunen undersöker vilka åtgärder som kan vidtas för att minska miljöpåverkan och läckage av mikroplaster från befintliga konstgräsytor

Motion om minne över musikfesten Tullakrok

Tullakrok, ängen mellan Hembygdsparken och Rönne å har nog aldrig varit så fin som nu. Nya bänkar, trädplanteringar med fina skyltar, soptunnor och till och med färdighuggen ved till grillplatserna. Här har kommunen gjort en fin insats som glädjer många ängelholmare. Vackra sommarkvällar är platsen ofta mycket välbesökt.

Men något fattas. Tullakrok var platsen för en av landets mest långlivade musikfester. Tullkroksfestivalen startade 1975 med då ganska nybildade Engelholms Musikforum som arrangör. Festivalen var inte någon av de stora och ej heller bland de mest välorganiserade.

Ängen förvandlades ofta till gyttja och det kunde vara stora problem med tekniken. Ändå är Tullkroksfestivalen känd och bevarad som ett kärt minne bland många. Trots den ständiga bristen på pengar lyckades arrangörerna locka många av de svenska band som senare blev riktigt stora. Bland dem som spelat på den enkla scenen vid ån finns The Cardigans, The Hives, The Ark, Petter, the Sounds, Backayard Babies, Wilmer X, Torsson och många fler. Stående inslag var Little Stalin Bluesband med rötterna i Ängelholm.

2008 var året för den sista riktiga festivalen och trots försök att återuppliva 70- och 80-talens musikfester i Tullakrok har det inte gått. Istället finns många nostalgiska minnen. Några av de minnena återupplevdes på samma plats 2012 då det blev en picknick på platsen med flera av musikfestens veteraner.

Med anledning av ovanstående föreslår Nya Moderaterna i Ängelholm:

att Ängelholms kommun sätter upp en stor minnestavla med text och någon bild från en av de tidiga musikfesterna. Tavlan placeras där scenen brukade stå.

att Ängelholms kommun söker hjälp hos någon av de tidiga arrangörerna och försöker få med några av dem på en invigning av minnesplatsen då det självklart ska spelas 70-talsmusik.

Ängelholm 2016-08-16

Anders Davidsson
Tomas Fjellner
Ingela Sylwander

Treklöverns yttrande över grönstrukturplanen

MCKDÄngelholms kommun arbetar sedan en tid tillbaka med att ta fram en ny grönstrukturplan för kommunen. Planen behandlas tillsammans med och ses som ett komplement till översiktsplan 2035.

Treklövern – Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har gemensamt tagit fram ett yttrande med våra kommentarer och synpunkter på planen.

Läs mer genom att klicka på länken nedan:

Treklöverns yttrande

Motion angående översyn av Ängelholms kommuns webbdiarium

Ängelholms kommun arbetar sedan ett antal år efter värdegrunden öppenhet, omtanke och handlingskraft. Öppenhet kan stå för många saker, men för Moderaterna betyder det bland annat att kommunens handlingar ska vara allmänna och lätt tillgängliga för intresserade medborgare att ta del av.

På Ängelholms kommuns hemsida finns sedan flera år ett webbdiarium där det enligt informationen på sidan ska vara möjligt att hitta enskilda handlingar (t.ex. skrivelser som inkommit till kommunen) såväl som kompletta ärenden där alla aktiviteter som skett i ett särskilt ärende redovisas.

Webbdiariet kan dock upplevas som svårarbetat vilket gör det svårt att hitta information, särskilt om man inte är fullt ut bevandrad i det kommunala språkbruket eller den kommunala organisationen. I diariet saknas dessutom många handlingar kopplade till ett ärende. Ibland syns handlingen som en länk som inte går att öppna. Ofta får den som söker i diariet bara ett besked om att ”fil saknas” trots att diarienoteringen är om en specifik handling.

För att göra det lättare för den som söker information via webben att faktiskt hitta den föreslår Moderaterna att en större översyn av webbdiariet görs. Det kan handla om att se över den tekniska lösningen (och om det så behövs planera för att köpa in en ny), revidera rutinerna för hur handlingar tillgängliggörs i diariet samt andra åtgärder i syfte att förbättra funktionen.

Ett välfungerande och tillgängligt diarium kan förutom att stärka öppenheten i Ängelholms kommun även bidra till att minska arbetsbördan för kommunens administratörer. Om medborgarna själva kan hitta den information de vill ha spar det arbetstid i Stadshuset.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att en översyn och förbättring av kommunens webdiarium snarast genomförs.

Ängelholm 2016-05-23

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Anders Davidsson (M)

Treklöverns yttrande över ÖP2035

MCKDÄngelholms kommun arbetar sedan en tid tillbaka med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) för kommunen. En ÖP är ett dokument som anger den långsiktiga fysiska planeringen av en kommun. Varje kommun är således enligt lag skyldig att ta fram en översiktsplan. Planen har varit ute på utställning (en form av samråd) våren 2016.

Treklövern – Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har gemensamt tagit fram ett yttrande med våra kommentarer och synpunkter på planen. Utöver detta har Moderaterna även lämnat ett särskilt tilläggsyttrande om det förslagna ”tysta området” i nordöstra Ängelholms kommun.

Läs mer genom att klicka på länkarna nedan:

Treklöverns gemensamma yttrande

Moderaternas tilläggsyttrande

Låt stadshuset lysa

Ängelholm har bara några få riktigt fina kulturbyggnader värda att lyfta fram. I centrum tänker vi främst på Stadshuset och Tingshuset. Stadshuset som invigdes 1975 ritades av den Ängelholmsfödde arkitektprofessorn Sten Samuelsson, som bl a gjort sig känd för att ha ritat Nya Ullevi i Göteborg och Malmö konserthus.

De första besluten har tagits för en omfattande renovering och ombyggnad av Stadshuset. Den karakteristiska bågformade byggnaden vid åkanten ligger vid en av infarterna till centrum. En infart som för några år sedan fick en rejäl ansiktslyftning genom ombyggnaden av Laxgatan, korsningen med östergatan och Tegelbruksbron.

Längs bilvägen finns också flitigt använda cykelbanor och breda trottoarer på båda sidor. Vi tycker att Stadshusets fina fasad borde synas mer. Under den mörka årstiden är det verkligen mörkt kring Stadshuset.

Vi moderater vill att Stadshusets fasad ska fungera som ett riktmärke för Ängelholm och markera ingången till centrum.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att kommunledningen ges i uppdrag att förse Stadshusets fasad mot Östra vägen och Kristian II:s väg med en modern energisnål belysning.

att fasadbelysningen kan tändas redan i slutet av jubileumsåret 2016, eller senast i samband med den stora ombyggnaden av Stadshuset.

Ängelholm 2016-02-13

Anders Davidsson (M)
Robin Holmberg (M)

Motion om säker skolstart

Under 2017 blir en ny fin Nyhemsskola klar för inflyttning. Det är en stor skola som skapar många trafikrörelser morgon och eftermiddag. Alla som ska in och ut från området med bil använder Nyhemsleden. Och all trafik från Nyhemsleden ska ut eller in på Östra vägen vid en korsning intill en av kommunens största förskolor, Montessoriföreningens Oceanen.

Sedan flera år tillbaka räcker inte personalparkeringarna till vid Oceanen. Här står oftast åtta, tio personbilar parkerade längs Nyhemsleden. Bilägarna ska då korsa Nyhemsleden när de ska till och från sina fordon. Ofta sammanfaller det med morgonrusningen. Trafiken på Östra vägen är också intensiv, och det kan vara svårt att komma ut från Nyhemsleden eller svänga vänster över det allt populärare östra infarten.

Vid planeringen och bygget av den nya skolan har det lagts stor möda på säkra trafiklösningar. Men den planeringen gäller bara skolområdet. Trafiken borde säkras även några hundra meter därifrån, vid korsningen Nyhemsleden/Östra vägen. Här kan det vara svårt att komma fram och risken för olyckor bedömer vi som oförsvarligt hög.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att kommunen senast vid invigningen av Nyhemsskolan har löst parkeringsproblemen vid montessoriförskolan så att ingen längre lockas att parkera längs Nyhemsleden.

att kommunen snarast försöker höja säkerheten och förbättra framkomligheten i korsningen Nyhemsleden/Östra vägen.

Ängelholm 2016-02-13

Anders Davidsson (M)

Sven-Ingvar Borgquist (M)

Staden och demokratin skadas (HD/NST 3/2)

Jag är arg och orolig.
Det som hänt i myndighetsnämnden är förfärligt.
Det skadar kommunen och det skadar förtroendet för politiker och demokratin.

Kaoset kring frågan om ”böter” för att fastighetsbolaget Backahill lät hyresgästerna flytta in i Rönne brygga som planerat trots avsaknaden av ett kommunalt intyg utlöste kaoset.
Men det har varit en lång tids turbulens med misstänksamhet, hårda ord och tveksam hantering.
Vi har olika åsikter, det är därför det finns en politisk nämnd. Men det får inte bli så att en majoritet vrider på fakta, undanhåller information, stryper debatt och med förtäckta hot styr besluten.
Plan- och bygglagen är svår. Den innehåller stora straff i form av byggsanktionsavgifter för den som gör fel.
”Böterna” räknas i förhållande till byggytor. Därför kunde det för Rönne brygga bli två miljoner kronor för ett felande intyg.
För ett ridhus, där byggherren gjorde ett liknande fel, blev det över en miljon kronor. I slutänden ströks straffet då det ansågs orimligt.
Andra orimligheter kan vara ett ”svartbyggt” plank vid en altan för 20 000 kronor.

Alla ska betraktas som oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Alla har också rätt att försvara sig.
Så har vi moderater agerat i fallet Rönne brygga liksom i några andra ärenden. Vi har pratat med inblandade, skaffat information och gjort egen bedömning.
I fallet Rönne brygga skrev vi ett PM med bifogade dokument och förklarade varför det inte borde bli något straff. Det godkändes även av Centern och Kristdemokraterna.
Det viktigaste är att kommunen hade kunnat utfärda intyget före inflyttning. Lagen säger att sådant ska hanteras skyndsamt.

Istället för att låta alla få samma information vägrade ordföranden att låta vårt PM med bilagor gå med i kallelsen. Istället bifogades nya handlingar från tjänstemän där våra argument bemöttes utan att det som skulle bemötas fanns med.
I samma utskick meddelades att frågan om jäv skulle väckas. Vi misstänkliggjordes.
På mötet prövades jävsfrågan av personer som inte kände till bakgrunden. Svaret blev nej, inget jäv. Tjänstemännen som utrett sitt arbete är självklart inte jäviga enligt samma märkliga logik.

Att de utpekade fritidspolitikerna blev upprörda och gick hem är begripligt.
Och jag som inte var på mötet, men ändå är utpekad som jävig, funderar över om kommunpolitik är värt att lägga tid på.

Anders Davidsson (M)
Myndighetenämnden