Fråga angående skötsel av Ängelholms huvudinfart

Klippanvägen är Ängelholms stads naturliga huvudinfart. Detta har blivit än tydligare sedan nya trafikplats Rebbelberga invigdes hösten 2016.

Klippanvägen ser dessvärre inte ut som en huvudinfart i dagsläget. Asfalten är spårig, mittrefugen rensas inte från ogräs och trasiga gatlyktor repareras/ersätts inte.

Anledningen till den dåliga skötseln angavs under 2016 vara den kommande ombyggnaden av Klippanvägen. Ett förslag presenterades i september, men efter den därpå följande debatten har det varit tyst i frågan.

Det är därför rimligt att anta att ombyggnationen inte kommer genomföras under 2017 heller. Frågan är då om Ängelholms huvudinfart ska fortsätta skötas på sparlåga även innevarande år. Miniminivån borde vara att refugerna sköts och att de ljuskällor som kan bytas ut också byts ut för ökad trafiksäkerhet.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S):

Kommer Klippanvägen, huvudinfarten till Ängelholm, att skötas bättre under 2017?

Ängelholm 2017-04-19

Robin Holmberg
oppositionsråd

”Vi klarade uppdraget – utan höjd skatt” (NST 6/12)

Budget 2017Låt oss vara tydliga. 45 öre i höjd skatt är mindre dåligt än 95 öres höjning. Att Socialdemokraterna och Engelholmspartiet kovände under sittande möte för att försäkra sig om SD:s röster tillhör spelreglerna, om än tvivelaktigt gjort av ett parti som på senare tid påtalat vikten av ”ansvar, heder och moral”.

En viktig princip för oss är att den som tagit på sig ansvaret att styra också gör det. Det åligger därför S och EP att ta fram en budget som de kan få majoritet för i fullmäktige.

De misslyckades med uppgiften och var tvungna att ändra sitt förslag. De kunde inte visa det ledarskap ängelholmarna har rätt att förvänta sig av sina folkvalda politiker. Var de rädda att förlora budgeten och kanske behöva lämna sina uppdrag?

Det allvarligaste i S och EP:s budget är dock de ekonomiska konsekvenserna:

  • Kommunfullmäktige har antagit en budget som ingen hade sett och därmed inte kunnat analysera konsekvenserna av. Vad innebär budgeten för den ekonomiska utvecklingen? Kommer pengarna att räcka under nästa år? Hur påverkas resultatet på några års sikt?
  • Budgeten tar inga steg för att effektivisera kommunens verksamheter. Att tillskjuta nya pengar utan att försöka tackla kostnadsutvecklingen är oansvarigt.
  • För tredje året i rad stödjer Sverigedemokraterna den socialdemokratiska budgeten. Två gånger har man gemensamt höjt skatten utan att den kommunala verksamheten blivit bättre.
  • Varför ville S och EP höja skatten med 95 öre när de själva nu bekräftat att det inte behövdes? Under tre timmars debatt försvarade de förslaget för att sedan föreslå halverad skattehöjning.

Är taket för skatteuttaget nått nu? Troligtvis inte då S och EP inte visat någon vilja att se över och effektivisera verksamheterna.

Vi är stolta över att ha presenterat ett eget förslag till budget där vi klarade uppgiften utan höjd skatt – med fredad skola, effektiviseringar och prioriterade satsningar.

Robin Holmberg (M), oppositionsråd
Liss Böcker Sellgren (C)
Lennart Engström (KD)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)

En politik som hotar jobben (HD/NST 22/10)

Alliansen lämnar över ett Sverige som är på rätt väg. Sysselsättningen har ökat med 340 000 personer sedan 2006, fler kvinnor och fler utrikes födda är i arbete jämfört med 2006 och sysselsättningsgraden är högst i hela EU. Vi ser en bred uppgång på arbetsmarknaden, mycket tack vare de reformer som redan genomförts. Denna jobbtillväxt kan inte tas för given utan behöver vårdas. Den nya regeringen väljer istället att montera ner Sveriges vår jobbtillväxt.

Sveriges starka position kommer inte av sig själv. Den är resultatet av en ansvarsfull ekonomisk politik och en aktiv reformpolitik. Effekterna av vår sammanvägda politik är en jobbtillväxt som varit högre under de senaste två mandatperiodernas tuffa ekonomiska läge jämfört med när Socialdemokraterna styrde Sverige i högkonjunktur.

Hade Sveriges statsskuld utvecklats på samma sätt som skett i jämförbara EU-länder skulle det motsvara 100 000 kronor i ökad skuldsättning per svensk. I stället är Sverige det enda land i EU där skulden har minskat sedan 2006. I det här omvärldsläget går det inte att kompromissa med ordning och reda i ekonomin. Alliansen har därför presenterat hur Sverige, med vår politik, kan bygga upp starka skyddsvallar och nå en procents överskott i offentliga finanser till 2018.

Finansminister Magdalena Andersson (S) har istället gett beskedet att regeringen planerar att överge överskottsmålet. Ett beslut som innebär avsteg från den brett förankrade svenska traditionen av att spara i ladorna under goda tider för att i oroliga tider ha något att använda för att stötta jobb och välfärd. Eftergifterna för att inte stå upp för överskottsmålet utan försvaga detsamma riskerar istället att urholka motståndskraften i svensk ekonomi.

Historiskt vet vi att när regeringar förlorar greppet om ekonomin slår det som hårdast mot dem som behöver samhällets stöd som mest. Vi såg det senast under 90-talskrisen när kraftiga nedskärningar drabbade sjukvården, skolan och vården och det tog exempelvis över 20 år för kvinnors sysselsättning att återhämta sig.

Inom några veckor presenteras den nya regeringens första budgetproposition. Den borde innehålla reformer som hjälper Sverige att resa sig efter krisen men redan nu märks en inriktning där 85 procent av den nya regeringens föreslagna skattehöjningar riktas mot jobb och arbetsinkomster.

Särskilt oroande är att den nya regeringen dessutom vill genomföra reformer som inte bara hotar jobben utan även riskerar att bygga ett omfattande kostnadstryck när människor åter kan komma att lotsas iväg i utanförskap. Alliansregeringen har ägnat de senaste åtta åren åt att bryta det utanförskap som byggdes upp sedan Socialdemokraterna senast styrde Sverige. Den nya regeringen har istället meddelat att de avser att genomföra återställare i sjukförsäkringssystemet. Med ökande kostnader för ett stigande utanförskap trängs resurser undan som annars kunnat gå till investeringar i exempelvis mer kunskap i skolan och ökad kvalitet och tillgänglighet i välfärden.

Sverige har fått en ny regering och valrörelsen är över. Det är nu hög tid för den nya regeringen att släppa valrörelseretoriken och istället anpassa sin politik efter de utmaningar Sverige möter.

Anna Kinberg Batra (M)
Gruppledare och ekonomiskpolitisk talesperson Nya Moderaterna

Hans Wallmark (M)
Riksdagsledamot Norra och Östra Skåne

Nu bildar vi Treklövern Ängelholm

Treklövern ledarePRESSMEDDELANDE 3 oktober 2014

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar i dag en Treklöver för Ängelholm. Syftet med samarbetet är att tillsammans bedriva en aktiv och tydlig oppositionspolitik mot det styre som kommer att bilda majoritet i Ängelholms kommunfullmäktige mandatperioden 2014-2018.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna delar en borgerlig värdegrund och en gemensam bild av hur Ängelholms kommun ska utvecklas, både som plats att leva på och som organisation, nu och i framtiden. För att få så stort inflytande som möjligt i det osäkra parlamentariska läge som råder efter valet 2014 bildar partierna därför nu en Treklöver. M, C och KD kommer gemensamt att bedriva en aktiv, tydlig och borgerlig oppositionspolitik. Detta i stark kontrast mot det löst sammanhängande vänsterblock som bildats av Socialdemokraterna, Engelholmspartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet.

– Ängelholm behöver stabilitet och ansvarstagande i en tid då läget i fullmäktige är allt annat än tydligt. Vi är övertygade om att vi får större genomslag för våra idéer och förslag när vi samarbetar. Vår samverkan bygger på att vi är tre partier som företräder en liknande politik och som har en gemensam vision för Ängelholms kommun, säger Robin Holmberg (M).

Förutom att samarbeta kring politiken och lägga gemensamma förslag till budget kommer samarbetet även att innehålla fler delar. Exempelvis kommer M, C och KD genomföra gemensamma kampanjaktiviteter och gruppmöten under mandatperioden. Utöver detta kommer alla tre partier vara representerade i den nya kommunstyrelsen, samt i de beredningar och nämnder som ska utses.

– För oss är det viktigt att samtliga partier vinner på samarbetet och därigenom får representation i kommunens olika styrande församlingar. Vi kommer att vara en opposition att räkna med som har siktet inställt på att åter få väljarnas förtroende att leda Ängelholms kommun efter valet 2018, säger Liss Böcker Sellgren (C).

Treklövern har tillsammans 19 mandat i Ängelholms nya kommunfullmäktige. Det innebär att partierna tillsammans är den största minoriteten (S har 16 mandat) då övriga partier deklarerat att deras samarbete enbart ska gälla vid fördelning av uppdrag. I förlängningen innebär det att Treklövern har stora möjligheter att påverka vilken politik som ska styra Ängelholm de kommande åren.

– Vi företräder tre partier som tycker lika i många frågor men med olika hjärtefrågor. Vi vill gemensam göra Ängelholms kommun till en än bättre plats att bo och leva på, med hållbar utveckling för hela kommunen. I opposition får vi nu chansen att jobba med vår politik och möta medborgarna tillsammans för att vinna deras förtroende inför valet om fyra år, säger Lennart Engström (KD).

Mer information
Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Lennart Engström (KD)

Ekonomin är viktigast (HD/NST 25/8)

En undersökning som presenterades strax före sommaren visade att endast sju procent ansåg att ekonomi är den viktigaste valfrågan. Detta är för mig mycket märkligt. Ekonomi för stat, landsting och kommun fungerar precis som vår hushållsekonomi. Det måste finnas en balans mellan utgifter och inkomster, gärna med en trygg buffert.

Oavsett om det handlar om privat ekonomi eller offentlig ekonomi så borgar en stabil ekonomi för att man kan ta dyra beslut när så behövs. Finns inte en stabil ekonomi finns inte heller möjligheten att ta dyra beslut. Sverige har gått från att ha högst skattetryck i världen till femte plats under alliansens styre. Vill vi bli världsmästare i denna kategori igen?

Alliansen har lotsat Sverige igenom en av de tuffaste lågkonjunkturerna på länge. Sverige har klarat denna lågkonjunktur mycket bra i ett europeiskt perspektiv. Nu vädrar vissa partier morgonluft och lägger i många fall ofinansierade vallöften. Några exempel:

Sverige är tillsammans med några andra västländer världsledande i ansvarig miljöpolitik. Tyvärr räcker inte detta för Miljöpartiet. Vi måste bli oerhört mycket bättre, kosta vad det kosta vill. Betalarna är vi medborgare. Mig veterligen är Sverige ett litet land bland många andra på vårt jordklot. Vore det inte bättre att försöka påverka och hjälpa andra länder att bli så ansvarsfulla som vi är i dag? För det är väl inte så att miljöpåverkan stannar inom varje lands gräns? Miljöpartiet lanserar nya miljöavgifter (skatter). Skatterna skall tas ut på koldioxid, energi, transporter och samhällets fiende nummer ett – flyget. Bromma skall läggas ner. Att detta också kommer att drabba Ängelholms/Helsingborgs flygplats är fullständigt ointressant. Flyget ska straffas bort med miljöavgifter, alla ska åka tåg.

Vänsterpartiet vill dramatiskt minska på Sveriges försvar. Detta i en tid då Ryssland visar sig alltmer aggressivt och som dessutom misstänks ha medverkat till nedskjutning av civilt flyg och stöttat rebeller i ett annat land – mycket märkligt.

Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vill minska arbetstiden till 35 timmar per vecka. Enligt oberoende uträkningar skulle detta vänsterexperiment kosta Sverige 155 miljarder per år – var ska dessa miljarder tas ifrån? Samma vänsterexperiment har totalt misslyckats i det socialistiska Frankrike, men varför lära av historien?

Moderaterna och alliansen har alltid värnat om en stabil ekonomisk politik. Jag ser med oro på alla märkliga radikala, experimentella och ofinansierade förslag som kastas fram från ovan nämnda partier.

Det är ju också så att Socialdemokraterna ska förhandla med dessa partier vid en eventuell valframgång. Vilken röra kommer inte det att bli, hur lång tid kommer det att ta och hur stabil ekonomi kommer Sverige att ha efter några år med denna radikala experimentlusta?

Ulf Pethö (M)

kandidat till kommunfullmäktige i Ängelholm

Hans Wallmark intervjuas av P4

Toppkandidaten för Moderaterna i valkrets norra och östra Skåne, Hans Wallmark, frågades ut i Hallå Skåne. Utfrågningen rörde jobb, bostadsbyggande, försvarsfrågor, skola och miljö.

Wallmark sa bland annat att han vill se en bred uppslutning innan ett eventuellt Natomedlemskap kan bli aktuellt, att jobben är valets viktigaste fråga och att han gärna ser att alkohol tillåts säljas i vanliga matbutiker.

Lyssna på intervjun:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=5940832