Så vill vi skapa Sveriges bästa företagsklimat (NST 10/6)

Treklövern ledareVäxande företag och drivna entreprenörer är avgörande för utvecklingen av Ängelholm. Treklövern vill att fler företag ska välja Ängelholm och att redan etablerade företag ska kunna växa här.

I företagen skapas jobb och tillväxt. Det ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Men ett aktivt och växande näringsliv betyder mycket mer än tillskott i den samhällsekonomiska kalkylen. I företagen skapas innovationer och nya lösningar växer fram. Här finns kreativitet och engagemang.

Treklövern ser vikten av ett starkt och växande näringsliv i Ängelholms kommun. Vi vill därför ge företagen bättre förutsättningar att fortsätta utvecklas. I vårt Ängelholm siktar kommunen på Sveriges bästa företagsklimat. För att uppnå detta vill vi:

• Inrätta en lokal näringslivskommitté med tät dialog mellan kommun och näringsliv där aktuella frågor diskuteras och där de problem företagen möter löses i samförstånd.
• Utveckla Företagslotsen med stärkt mandat att samordna myndighetskontakter och lösa problem företagaren kan möta i kontakten med kommunen.
• Stärka kommunens och företagens gemensamma näringslivsbolag så att mer kraft kan läggas på att marknadsföra Ängelholm som plats att etablera företag på.
• Öka servicen i myndighetsutövningen och korta handläggningstiderna. Företagen ska ha rätt att ställa krav på snabb och god service.
• Satsa på entreprenörskap i skolan, exempelvis genom Ung företagsamhet även i de praktiska programmen och Sommarlovsentreprenörer.
• Stärk kommunens satsningar på den växande turism- och besöksnäringen.

Företagen och entreprenörerna är viktiga för Ängelholm och kommunens utveckling. Ängelholms kommun måste fortsätta arbeta hårt för att bevara och stärka det goda lokala företagsklimatet. I Treklöverns Ängelholm växer företagen och fler etablerar sig här. Här engagera sig kommunen och näringslivet tillsammans i samhällsbygget. Tillsammans gör vi Ängelholm till en bättre kommun att leva och verka på.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)

Lennart Engström (KD)

Treklöverns yttrande över grönstrukturplanen

MCKDÄngelholms kommun arbetar sedan en tid tillbaka med att ta fram en ny grönstrukturplan för kommunen. Planen behandlas tillsammans med och ses som ett komplement till översiktsplan 2035.

Treklövern – Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har gemensamt tagit fram ett yttrande med våra kommentarer och synpunkter på planen.

Läs mer genom att klicka på länken nedan:

Treklöverns yttrande

Alliansen vill skydda Hälsostaden Ängelholm

Alliansen i Region Skåne vill låta Hälsostaden Ängelholm fortsätta som det framgångsrika projekt det fungerat som under två och ett halvt år.

När dåvarande Femklövern i Region Skåne tillsammans med Ängelholms kommun drog igång projektet 2013 var målen högt ställda: Projektet skulle förbättra samarbetet mellan kommunal omsorg, primärvård och specialistvård; patienterna skulle få rätt vård vid rätt tillfälle och inte hamna mellan stolarna. Tillgängligheten skulle dessutom öka.

Hälsostaden fick 600 anställda: 500 från Ängelholms sjukhus, 35 från primärvården och 65 från Ängelholms kommun.

– När verksamheten nu utvärderas ett halvår innan den treåriga projekttiden går ut finner man att förhoppningarna i hög grad infriats. Ekonomin klaras bättre än på andra håll, och man har klarat sig utan att öka användningen av hyrpersonal som skett på andra håll, säger Carl Johan Sonesson (M).

– På regionstyrelsens möte i nästa vecka vill Styret trots de tidigare framgångarna föra in projektet under sjukvårdsförvaltningen Sund, och dessutom planera att använda metoderna endast några få av våra övriga sjukhus. Det är fel väg att gå, säger Gilbert Tribo (L).

– Det är bra att man försöker använda framgången. Vi ser dock stora risker med att nu föra in den fungerande Hälsostaden i en förvaltning med ansträngd ekonomi. Vi ser heller inte att utvecklingen avstannat, vi behöver fortfarande sådana här spetsprojekt, både för nya metoder och som kunskapsbank när erfarenheterna tas tillvara i hela regionen, säger Birte Sandberg (C).

– Förslaget om att nu föra in Hälsostaden Ängelholm i Sunds verksamhet har redan lett till oro bland personalen. Genom ett för fyrkantigt agerande riskerar Styret ett av de mest positiva framstegen inom regionen, säger Birgitta Södertun (KD).

De borgerliga partierna i Ängelholm är också kritiska till förslaget från Styret. Projektet har hittills varit ett exempel på gott samarbete med kommunen, och Styrets förslag bryter nu detta.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare, Region Skåne
Tel: 044-309 32 33

Gilbert Tribo (L)
gruppledare, Region Skåne

Birte Sandberg (C)
gruppledare, Region Skåne

Birgitta Södertun (KD)
gruppledare, Region Skåne

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd, Ängelholms kommun
072-988 70 00

Liss Böcker (C)
Ängelholms kommun

Lennart Engström (KD)
Ängelholms kommun

Eva Kullenberg (L)
Ängelholms kommun

Treklövern och Liberalernas reservation till trafikrapporten

I går (21 mars) behandlade kommunfullmäktige i Ängelholm beredningen för samhällsbyggnads förslag till slutrapport angående den framtida trafikutvecklingen i Ängelholms centrum.

Tidigare i år lämnade Treklövern och Liberalerna in en gemensam reservation mot en tidigare version av rapporten då det fanns flera delar i den som våra partier inte kunde ställa upp på, exempelvis ambitionen om ett ”i princip bilfritt centrum”.

Sedan denna version har rapporten arbetats om och alla partiers åsikter har förts in i ett samlat dokument. För den som inte följt ärendet kan rapporten uppfattas som otydlig och det är inte lätt att följa vilket parti som tycker vad. Därför kan du läsa hela Treklöverns och Liberalernas reservation nedan.

Klicka här

Sätt dig vid förhandlingsbordet, Nyander!

PRESSMEDDELANDE 2016-03-18

På måndag 21 mars behandlar kommunfullmäktige i Ängelholm frågan om ny spårpassage vid järnvägen i Stationsområdet. Valet står mellan en ”supertunnel” för 105 miljoner kronor, varav Ängelholms kommun får betalar 82 miljoner, eller en spårövergång till en totalkostnad om 26 miljoner kronor (kommunen får då betalar merkostnaden om 3 miljoner). Treklövern uppmanar nu kommunstyrelsens ordförande att sätta sig vid förhandlingsbordet så att vi gemensamt kan hitta en lösning.Treklövern ledare

Efter att frågan om spårpassage behandlats i den styrgrupp som bildats på Treklöverns initiativ för att stödja och leda utvecklingen av Stationsområdet har en olycklig politisk låsning uppkommit där S och Treklövern står mycket långt ifrån varandra. Om Socialdemokraterna trots allt väljer att driva igenom sitt förslag kommer det att kosta Ängelholms skattebetalare minst 82 miljoner kronor.

I samtal med ängelholmare och genom att följa diskussioner på sociala medier kan Treklövern konstatera att det finns ett motstånd mot den av S föreslagna spårpassagen. De främsta argumenten som förs fram handlar om den höga kostnaden och om att en undergång uppfattas som mer otrygg.

Den 9 mars uppmanade därför Treklöverns gruppledare gemensamt i en insändare Socialdemokraterna att ompröva sitt ställningstagande. S tycks dock fortsatt förorda den dyra spårundergången. Givet Trafikverkets tidplan för Västkustbanans utbyggnad kommer beslutet inte kunna ändras utan binder upp Ängelholms kommun för lång tid, in i nästa mandatperiod. Det vore därför smakfullt med en lösning som kan accepteras av såväl majoriteten som oppositionen.

Treklövern bjuder därför in kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) till att sätta sig vid förhandlingsbordet:

– På måndag riskerar Ängelholms fullmäktige att fatta ett olyckligt beslut. Vi ser att förslaget med en undergång är både dyrt och passar dåligt in i den framtida utvecklingen av Ängelholms stationsområde. Låt oss därför släppa prestigen och sätta oss ner och förhandla om en alternativ lösning, säger Robin Holmberg (M), oppositionsråd.

Stationsområdet är Ängelholms nästa stora utvecklingsprojekt. Utvecklingen kommer främst att ske nord och nordost om dagens stationsbyggnad och Sockerbrukskvarteren. Treklövern anser det därför vara intressant att diskutera om en billigare och mer rättplacerad spårundergång går att skapa norr om stationshuset samtidigt som Järnvägstunneln behålls i söder och en bro byggs över spåren för tågresenärer. På så sätt kan både Socialdemokraternas och Treklöverns respektive förslag rymmas i en attraktiv helhet.

Treklövern utgår därför från att Lars Nyander (S) skyndsamt kallar ihop ett möte för förhandlingar.

Mer information:
Robin Holmberg (M), oppositionsråd

Undergången måste stoppas (NST 9/3)

Socialdemokraterna och Engelholmspartiet vill bygga en ”supertunnel” under spåren på stationsområdet i Ängelholm. Totalkostnaden beräknas, med stor osäkerhet, till 105 miljoner kronor. Av detta får kommunen stå för 82 miljoner kronor.

Diskussionen om hur vi ska ta oss förbi spåren i framtiden kommer av Trafikverkets utbyggnad av dubbelspår på hela Västkustbanan. I samband med detta ska den otrygga bompassagen på Ängelholms station byggas bort. Trafikverket bekostar en spårövergång till en fastställd kostnad om 23 miljoner kronor, liknande de på stationerna i Barkåkra och Förslöv.
Kommunen har i detta läge utrett möjliga alternativ till standardlösningen. När stationsområdet nu ska utvecklas är det viktigt att järnvägens utbyggnad passar in i den miljö och den nya stadsbild vi vill skapa.

Treklövern har efter noga övervägande fastnat för en snedställd spårövergång till en kommunal merkostnad om tre miljoner kronor med utsikt mot staden och mot Kronoskogen.
Vi ser detta som det mest attraktiva, mest kostnadseffektiva och tryggaste alternativet. Samtidigt bidrar det med stadsmässighet och markerar för resenärer att de kommit fram till vår stad. Att befintlig infrastruktur – Järnvägstunneln till Järnvägsmuseet och Kronoskogen – dessutom behålls och förbättras är positiva bieffekter.

Mot detta förslag står S och EP:s huvudlösa förslag om en supertunnel. I en värld där resurserna är obegränsade hade kanske detta alternativ kunnat övervägas. Treklövern ser dock att det finns många andra behov i vår kommun som är långt mer angelägna. Vi vet exempelvis att kommunen kommer att behöva renovera biblioteket, bygga förskolor, renovera Stadshuset och göra insatser för att skydda stränderna. Dessutom finns önskemål om en renoverad Parkskola, scener och lokaler för kulturen och mycket mer. Treklövern anser helt enkelt att en supertunnel för 82 kommunala miljoner är fel prioritering.

Vi utgår därför från att S tar förnuftet till fånga och stoppar sin undergång.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare

Trafiken måste fungera i ängelholmarnas vardag (HD/NST 11/2)

Är det verkligen så här vi vill ha det i Ängelholm? Så reagerar troligtvis många när de satt sig in i Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till vision för trafikens utveckling i centrala Ängelholm.

S och MP föreslår nämligen att stadens centrum ska bli ”i princip bilfritt”. Endast de som bor i stan ska tillåtas köra inom den zon som markeras med ett ilsket rött streck. Vad detta kan komma att få för konsekvenser för handeln, restaurangerna och de andra verksamheterna i Ängelholms centrum inser nog de flesta. Och hur blir det med tillgången till havet, stationen, Råbocka Camping och andra målpunkter när matarlederna samtidigt smalnas av och tillgängligheten minskar?

Treklövern delar i grunden synen att våra transporter måste bli mer miljövänliga, mer effektiva och att rätt trafikslag (bil, buss, cykel eller gång) ska användas för den aktuella resan. Vi accepterar dock inte det av S och MP nu föreslagna trafikexperimentet då det är allt för långtgående.

Utgångspunkten för trafiken och infrastrukturen måste alltid vara att den ska fungera i ängelholmarnas vardag. Därför föreslår Treklövern en annan väg för trafikens utveckling byggd på fyra viktiga principer:

 •  Det ska vara lätt att göra rätt i Ängelholm – hållbara trafikslag som buss och cykel ska uppmuntras och förstärkas. Vi är övertygade att människor vill göra smarta val om tillgängligheten är god och utbudet attraktivt.
 • Ett centrum tillgängligt för alla ängelholmare – alla boende i Ängelholms kommun ska garanteras tillgång till centrum. Det är särskilt viktigt för de ängelholmare som inte bor i stan.
 • Infrastrukturplaneringen måste utgå från människans behov – det tycks finnas en övertro till att politiker med kommunala beslut kan förändra ”oönskade” beteenden. Treklövern anser istället att infrastrukturen ska användas för att lösa problem i människors vardag.
 • Värna Ängelholms centrum som handelsplats – Ängelholms centrum är trevligt och har ett bra utbud av butiker, restauranger och kaféer. Stadens centrum måste ges goda förutsättningar även i framtiden med välfungerande och hållbar infrastruktur med god tillgänglighet.

Treklövern vill se ett Ängelholm där trafiken utvecklas så att den möjliggör både bostadsbyggande och ett levande centrum. Då måste framtidens trafiksystem vara funktionellt och ändamålsenligt med god tillgänglighet för alla i Ängelholms kommun. Kan vi kombinera detta med fler hållbara resor ges Ängelholms tätort möjlighet att utvecklas på ett balanserat sätt med respekt för såväl miljön som för ängelholmarnas möjligheter att få ihop livspusslet.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare

Treklöverns förslag till budget för 2016

Treklövern ledareI dag (16/11) presenterade Treklövern (M, C och KD) sitt gemensamma förslag till budget för Ängelholms kommun för år 2016. Årets budget är Treklöverns andra i opposition och den enda budget som ligger på kommunfullmäktiges bord som förhandlats fram gemensamt av flera partier.

I budgetförslaget tar Treklövern sikter på att stärka Ängelholm inom en rad områden. Nedan följer ett axplock av våra förslag. Hela budgeten finns att ta del av HÄR.

Budget 2016:

 • Starkt resultat, 1 % av skatter och statsbidrag, dvs. ca 19,7 miljoner kronor.
 • Förslag till effektiviseringar av kommunala verksamheter
 • Över 3 miljoner kronor till underhåll av våra gemensamma tillgång (belysning, lekplatser, vinterväghållning, strandunderhåll)
 • Längre öppethållande av offentliga toaletter längs stränderna
 • Cirka 1,2 miljoner kronor till näringslivs- och destinationsutveckling
 • Aktivitet förebygger kvar i oförändrad form
 • Avslag till besparingsförslag avseende maten i skola och förskola samt tillskot av 500 000 kronor (totalt 1,5 mnkr mer än S-förslaget till skolmaten)
 • Införande av Ung omsorg och föräldrarådgivningscheck
 • Permanentande av trygghetsskapande vakter i centrum på helgkvällarna
 • Ny gång- och cykelväg över Rönneå vid Haradal från 2018

Skär inte brett i välfärden (NST 11/9)

Kommunens ekonomiska läge är bekymmersamt. Utvecklingen i omvärlden kombinerat med en god, men otillräcklig, befolkningsutveckling sätter Ängelholms kommuns ekonomi under hård press.

Situationen ska tas på stort allvar. Politik handlar om att våga prioritera och väga kostnader mot varandra i syfte att garantera mesta möjliga välfärd till lägsta kostnad för Ängelholms kommuninvånare.

Treklövern anser dock att S och EP:s försök att visa handlingskraft landar fel. De målar med alldeles för bred pensel och vill utreda vad konsekvenserna av att skära ned upp till fem procent i kommunens samtliga verksamheter skulle bli. Vi är säkra på att alla förstår vad konsekvenserna riskerar bli av en sådan nedskärning: färre händer i vården, större barngrupper i förskolan och sämre service på landsbygden.

Treklövern motsätter sig därför utredningen. Vi är övertygade om att den sprider stor oro i vår kommun – på skolor, på äldreboenden och i skötseln av allas våra gemensamma tillgångar. Den nya kommunledningen måste visa ledarskap i en ekonomiskt svår period, inte utreda sparbeting som slår brett mot välfärdens kärna.

Än mer anmärkningsvärd blir situationen när den ses i ljuset av att S och EP inför 2015 gjorde gemensam sak och höjde ängelholmarnas skatt med drygt 20 miljoner kronor. Istället för att stärka kommunens ekonomi satte de sprätt på pengarna och nu tycks nedskärningar vara den enda vägen.

Företrädare för kommunledningen vill ”sända en signal”. Det är vi övertygade om att de gör. Men det är fel signal. Ängelholm ska inte skära brett i välfärden. Genom en ansvarsfull ekonomisk politik byggd på fortsatt tillväxt med fler invånare och fler företag kan Ängelholm hamna på rätt köl igen.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare

Ett ovärdigt hattande (NST 8/6)

Vintern 2014 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut i stor politisk enighet om ett konstverk i samband med firandet av Ängelholms 500-årsjubileum. Beslutet togs efter två års brett och seriöst arbete i nämnden. Endast S var emot.

Konstverket var tänkt att bli ett minnesmärke över Ängelholms historia och över märkesåret 2016. Något som skapade stolthet för Ängelholm och något att samla nuvarande och kommande generationer ängelholmare kring. Inriktningen var tydlig, men samtidigt öppen för konstnärlig frihet och kreativitet. Platsen var Tingstorget. Det konstnärliga intrycket var markbunden konst – tillgänglig för alla. Inriktningen var att fånga Ängelholms själ.

Så tog Socialdemokraterna makten i Ängelholms kommun. Då var det uppenbarligen viktigt att visa politisk makt och riva upp tidigare beslut. Detta trots en retorik som talade om samarbete och vikten av bred politisk förankring.

Platsen ansågs vara fel. Det konstnärliga uttrycket var fel. EP hävdade felaktigt att pengarna inte fanns i budgeten. Vad ville då S och EP ha istället? Vi fick inget svar.

Två månader senare återkommer styret med ett förslag som innebär samma plats, samma pengar, dock utan en tydlig önskan om vilket konstnärligt uttryck konstverket ska ha. Två månader av viktig tid för att förverkliga projektet har gått till spillo i en ren maktdemonstration. S och EP:s förslag blev till slut likvärdigt det tidigare, men mindre tydligt och med mindre utrymme för konstnärlig frihet.

S och EP:s hattande i frågan var alltså onödigt. Vi kan inte tolka det på annat sätt än att kortsiktiga segrar och viljan att tvunget få sin vilja igenom är viktigare än den breda politiska samsyn S talat så varmt om. Konstverket riskerar nu att antingen inte blir klart till jubileumsdagen 2016 eller i värsta fall blir ett hastverk.

Det är inte ett värdigt sätt att minnas Ängelholms historia.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare