Kommunen ska erbjuda trygghet (NST 21/5)

Att känna sig trygg är ett grundläggande mänskligt behov. För Nya Moderaterna är trygghet ett bredare begrepp än fler poliser. För oss handlar trygghet lika mycket om att våra kommuninvånare ska känna sig trygga i att kommunen erbjuder välfärd av god kvalitet genom hela livet, från förskolan till äldreomsorgen.

Trots att dagens pensionärer är friskare och mer aktiva än tidigare väcks frågor hos många om hur livet kommer te sig när man blivit äldre. Moderaterna anser att ett antal viktiga värden ska prägla livet som pensionär i Ängelholm: en rimlig ekonomisk situation, en trygg och säker kommun samt att delaktighet och gemenskap ska prägla äldreomsorgen. Även rätten att välja och möjligheten att bestämma över sitt eget liv och vardag vid behov av vård och omsorg är viktigt för ett värdigt åldrande.

Moderaterna och Alliansen har genomfört flera satsningar för Ängelholms äldre. I Projekt Hälsostaden utvecklar Ängelholms kommun och Region Skåne framtidens sjukvård på Ängelholms sjukhus, särskilt riktat mot äldre patienter. Utöver detta har vi bland annat effektiviserat hemtjänsten, infört friskvårdskonceptet Senior Sport School samt möjliggjort byggandet av två trygghetsboenden.

I vårt lokala valprogram har vi flera förslag för att fortsätta förbättra för våra äldre ängelholmare. Vi vill fortsätta utveckla Hälsostaden, införa en lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen, sätta ökat politiskt fokus på äldrefrågorna, utreda möjligheten att bygga ett nytt äldreboende i Skälderviken samt fortsätta bejaka valfrihet och mångfald i omsorgen och hemtjänsten. Moderaterna står för en politik för trygghet genom hela livet där god livskvalitet för Ängelholms pensionärer är prioriterat.

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsen ordförande, Ängelholms kommun

Hela befolkningen berörs (NST 17/5)

C-G Pernbring undrar varför de allmänna valen till mestadels handlar om frågor som skola, vård och omsorg. Svaret från oss är väldigt enkelt. Av kommunens totala budget går ungefär 90 % till dessa områden. Då bör debatten också till 90 % handla om dessa frågor. Detta är frågor som berör alla och där politiska beslut får effekt på hela kommunens befolkning.

Skribenten tar upp ett par frågor som han anser inte berörts i valrörelser och där han senare känt sig överkörd av politikerna. Exemplen är olyckliga då frågorna faktiskt har debatterats i åtskilliga valrörelser, eller är frågor där breda uppgörelser nåtts och alla partier fått kompromissa för att nå resultat. Gemensamt för dem alla är att det är frågor som avgörs av riksdagen och inte av kommunen.

Därefter avslutar Pernbring med ett antal frågor han önskar valrörelsen borde handla om. Återigen är alla frågor, utom en, sådant som avgörs i riksdagen och därför av naturliga skäl inte finns med i Moderaternas lokala valprogram. Och vad det gäller frågan om elitidrott, så går en väldigt liten del av kommunens budget till detta. Att hela den lokala valrörelsen skulle handla om denna fråga är orimligt, vilket nog de flesta håller med om.

Skolan, som är en kommunal angelägenhet, är för oss en av de tre viktigaste frågorna i höstens val. Ängelholm har under Moderaternas ledning klättrat rekordartat i rankningar de senaste sex åren. De 10 bästa skolkommunerna i Sverige styrs av moderater. De 10 sämsta skolkommunerna styrs av socialdemokrater. För alla som vill ha en bra skola för Ängelholms unga borde valet i höst vara självklart.

Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande
Sven-Ingvar Borgquist, ordförande Moderata kommunkretsen i Ängelholm
Daniel Jönsson, ordförande Moderaterna i Munka-Ljungby

Pressmeddelande: Moderata förslag för fysisk utveckling av Ängelholm

VALPROGRAM 2014-2018Nya M

Ängelholm är en fantastisk kommun med stor potential att fortsätta växa och utvecklas med nya invånare och fler företag. Moderaterna i Ängelholm presenterar inför valet 2014 nu flera förslag för att möjliggöra och underlätta ansvarsfull utveckling av den fysiska miljön i hela Ängelholms kommun under kommande mandatperiod.

Moderaterna verkar för att hela Ängelholms kommun ska leva. Det innebär balans i satsningarna mellan staden och de omkringliggande orterna. Varje del i kommunen ska erbjuda attraktivt boende och god kommunal service. Moderaterna vill att Ängelholm ska fortsätta växa och utvecklas, minst i samma takt som övriga Skåne, för alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm.

– Att vi blir fler ängelholmare är viktigt för att garantera och utveckla välfärdstjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet. Ett attraktivt utbud av butiker, restauranger och kaféer förutsätter också ett underlag av människor som bor, handlar och umgås i vår kommun, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande och gruppledare.

– I Ängelholms kommun finns fantastisk natur där havet, skogarna, sjöarna, åarna och jordbruksmarken skapar en attraktiv helhet. När Ängelholm växer ska det därför ske på ett hållbart sätt med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter, säger Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande för Moderaterna i Ängelholm.

Vid framtida bebyggelse vill Moderaterna verka för mer effektivt markutnyttjande genom förtätning och byggnation på höjden. Moderaterna vill även verka för att möjliggöra bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen för att underlätta resande med tåg och buss, även om det ibland måste ske på åkermark.

Ett urval av moderata förslag för perioden 2014-2018:
• Verka för att hela Ängelholms kommun ska leva med attraktivt boende och god service.
• Verka för fortsatt befolkningstillväxt.
• Verka för förbättrat underhåll av gator, cykelvägar och parker.
• Verka för förtätning där det är lämpligt samt bebyggelse på höjden.
• Förbättra kommunens cykelvägar och koppla dem samman till större stråk.
• Verka för Klippanvägens förlängning över Rönneå. Syftet är att avlasta trafiken i city och möjliggöra utveckling av bland annat stationsområdet.
• Förbättre servicen vid bygglovsansökningar.
• Påbörja den första etappen av den nya stadsdelen på stationsområdet: Scantomten.
• Utveckla Stortorget till en attraktiv mötesplats året om.
• Utreda hur Nya torg ska kan utvecklas till en mer attraktiv plats.
• Införa en felanmälningsapp för enklare inrapportering av fel och brister.
• Förbättra skyltningen till havet och andra attraktiva platser.
• Verka och driva opinion för att beslut ska fattas om en HH-förbindelse under kommande mandatperiod.
• Verka för att beslut fattas om färdigställande av Västkustbanans dubbelspår.
• Underlätta för flygplatsens utveckling, bland genom byggandet av pågatågstation och nytt bostadsområde i Barkåkra.

Mer information:
Robin Holmberg, robin.holmberg@moderat.se
Sven-Ingvar Borgquist, slottet67@gmail.com