Hur tänker S-ledamöterna från Skåne rösta om Bromma? (9/12)

Om man inte är överens är man oenig. Är man inte förberedd är man oförberedd. En regering som är både oenig och oförberedd riskerar att skapa osäkerhet och otydlighet och att bli handlingsförlamad. Redan före valet försökte vi från alliansens sida poängtera de potentiellt stora problem Sverige skulle ställas inför när partier ska bilda regering utan att i förväg ha kommit överens vare sig om villkoren för samarbetet eller om vilken politik som ska gälla.

Det slutliga resultatet av den bristande regeringsförmågan har vi nu sett i och med att regeringens budgetförslag föll och med det efterföljande beskedet att regeringen avser att utlysa extra val. Det är i sig ett unikt misslyckande för Löfven, men regeringsodugligheten handlar inte bara om budgeten.

Problemen har hopat sig under hela hösten med en handlingsförlamad regering som är otydlig eller helt utelämnar besked i flera viktiga frågor. Regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet skapar stor osäkerhet för alla familjer med barn i friskolor om vilka villkor som ska gälla framöver. I en av få skarpa propositioner under hösten ville regeringen avskaffa människors rätt att välja vård – även om propositionen fick återkallas för omarbetning efter en unik generalsågning av lagrådet och svidande kritik från remissinstanserna. För att bara nämna två exempel.

Allra värst är situationen dock inom infrastrukturområdet, där flera för landet avgörande frågor nu helt blockeras av låsningarna inom regeringen.

För Skånes del betyder det exempelvis att frågan om att bygga en fast HH-förbindelse – som alliansregeringen satte fart på – nu verkar ha pausats på obestämd tid, främst beroende på okunskap kring förutsättningarna, detta trots att S har kongressbeslut på att förbindelsen ska byggas.

En annan viktig fråga för näringslivet både i Malmö-Lund och i Helsingborgsregionen är möjligheten att smidigt och snabbt kunna nå Stockholmsregionen. Där har Bromma flygplats en avgörande roll som nav för inrikesflyget. 90 procent av de 2,3 miljoner resorna (2013) är arbetsrelaterade och är ofta kopplade till arbetspendling. Flygplatsen är därför viktig inte i första hand för Stockholm utan för resten av landet.

Före valet var beskedet från Stefan Löfven och Magdalena Andersson tydligt; Bromma ska vara kvar. Därför blir sveket desto större när regeringen öppnar upp för förhandling om att stänga Bromma redan 2022. Nära hälften av avgångarna från Sturup till Stockholm riskerar därmed att försvinna. Från Ängelholms flygplats är motsvarande siffra 58 procent.

Frågan är vart trafiken ska ta vägen om flygplatsen stängs. Det är inte möjligt att flytta trafiken till Arlanda, eftersom det inte finns tillräcklig kapacitet. Tågtrafiken klarar inte heller, åtminstone inte inom överskådlig tid, att möta behovet. Resultatet blir att det blir färre möjligheter att resa till och från Stockholm, vilket skapar problem för näringslivet i Skåne.

På alliansens initiativ kommer riksdagen före jul att hålla en avgörande omröstning om framtiden för Bromma flygplats. Vårt besked är tydligt: Vi kommer att rösta för att flygplatsen ska finnas kvar.

Vi vill nu rikta frågan till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Skåne. Hur tänker ni rösta i frågan om Brommas framtid den 16 december? Skåningarna förtjänar att få ett besked.

Jonas Jacobsson Gjörtler, Helsingborg
Olof Lavesson, Malmö
Hans Wallmark, Ängelholm
Boriana Åberg, Kävlinge

Riksdagsledamöter (M) från Skåne

Bevara Bromma (Kvällsposten debatt)

Alliansens mål är 350 000 nya jobb fram till 2020. Det innebär att över 5 miljoner människor ska ha ett arbete att gå till. Med Sverigebygget tar Alliansen nästa steg för att utveckla Sverige. Genom höghastighetsjärnväg, kollektivtrafik och 100 000 nya bostäder binder vi samman landet och skapar förutsättningar för fler jobb och ökad konkurrenskraft. Flyget spelar här en viktig roll för hela Sveriges utveckling.

Samtidigt som flygets och Bromma flygplats betydelse blir allt mer uppenbar gör Socialdemokraterna vad de kan för att sopa frågan under mattan. Miljöpartiets och Vänsterpartiets fientliga inställning till flyget är välkänd, men även starka krafter inom S driver en sådan linje.

Strax innan valet 2006 införde den socialdemokratiska regeringen en flygskatt som fick konsekvensen att bolag lade ned flera viktiga flyglinjer. Denna skadliga skatt togs bort av alliansregeringen och bolagen återvände. Men motståndet till flyg stannar inte där.

Den socialdemokratiska ordföranden i Trafikutskottet har under sju år motionerat om att stänga Bromma flygplats, och att det inte skett än ser han som ett stort svek. Ambitionen att stänga Bromma delas av bland annat ordförande i Socialdemokraterna i Stockholm, Veronica Palm, och den tidigare finansministern Bosse Ringholm. Även socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin har verkat för en nedläggning.

Men det är inte bara Bromma flygplats som riskeras vid ett maktskifte. Stockholms handelskammare har i en rapport konstaterat att exempelvis Ängelholm, Halmstad, Växjö och Kalmar hotas av nedläggning om oppositionens politik blir verklighet. Bromma är inte en flygplats för Stockholm utan är regionernas flygplats!

Brommas betydelse för näringslivet kan illustreras av att 90 procent av de två miljoner inrikesresor som gjordes till och från flygplatsen under 2013 var arbetsrelaterade.

I det ljuset förvånar inte uppgiften om att 24000 jobb på 13 orter hotas vid en nedläggning, 18000 av dessa utanför Stockholmsregionen. Däremot skrämmer siffran oss som vill skapa förutsättningar för att fler arbetstillfällen ska växa fram.

Moderaterna och Alliansen anser att flyget behövs för att hela Sverige ska leva och utgör en viktig komponent för fler jobb och ökad konkurrenskraft. Det är dags för oppositionen att lämna besked och presentera sitt gemensamma alternativ för framtiden. Kommer en flygskatt att införas igen? Kommer Bromma flygplats att stängas?

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD (M)
Infrastrukturminister

EWA BJÖRLING (M)
Handelsminister

HANS WALLMARK (M)
Riksdagsledamot

MP ett hot mot Nordvästskåne (HD/NST 11/8)

Slutreplik till Karl-Otto Rosenqvist (MP) som skrev 5 augusti:

Infrastruktur och den nordvästskånska flygplatsen i Ängelholm är av mycket stor betydelse för regionen. Det handlar om förutsättningar för jobb och tillväxt. En stängning av Bromma och införandet av en riktad flygskatt, såsom miljöpartiet vill, får allvarliga konsekvenser.

I sitt svar gör Karl-Otto Rosenqvist en tankemässig looping. Han pläderar för en stängning av Bromma av miljöskäl för att sedan hävda att dagens trafik med fördel kan överföras till Arlanda. För det första är företag inte schackpjäser flyttbara av politiker. Affärsmässiga överväganden ligger till grund för besluten att etablera verksamhet, inte att man blir beordrad. För det andra: Har Arlanda kapacitet att hantera ökad volym under de morgon- och eftermiddagstider då flest önskar starta och landa? För det tredje om nu verksamheten kan flyttas så minskar ju inte de samlade utsläppen!

Bromma är inte en flygplats för Stockholm utan för regionerna utanför. Den är viktig för Skåne! Konkurrens och utbud gör det möjligt för en flygplats som den i Ängelholm att gå runt utan subventioner eller skattefinansierat stöd. Minskar trafiken hotas ekonomin.

Att på detta lägga en extra flygskatt som MP vill kommer att göra resandet dyrare. Sverige är ett avlångt land och sådana pålagor skulle troligtvis slå hårdare mot privatresenärer som besöker familj, vänner eller turistar än mot dem vars resor är kopplade till jobbet. Risken är också stor att fördyringarna leder till att investeringar i nya mer bränslesnåla och miljöanpassade plan skjuts framåt.

Karl-Otto Rosenqvist citerar dessutom dåligt när han försöker återge vad andra skrivit. Jag tycker det är viktigt att Sverige fortsätter att vara ett föregångsland inom miljö- och klimatpolitiken! Däremot tror jag inte att en stängning av Bromma kommer att betyda något för världens samlade koldioxidutsläpp. Det får dock konsekvenser, mycket negativa sådana, för Nordvästskåne.

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)

En marginell krusning (HD/NST 27/7)

Svar till Karl-Otto Rosenqvist (MP) NST/HD 8 juli:

Miljöfrågan är avgörande för världens utveckling och framtid. Därför måste alla goda krafter komma till tals eftersom det inte är ena sidans åsikter, förslag eller åtgärder som löser klimatfrågan utan det är genom samverkan som vi når fram till effektiva åtgärder.

Visst kan vi få miljömässiga fördelar genom att förbjuda, avveckla och flytta verksamheter, men dessa vinster blir då endast kortsiktiga. För mig är det viktigare att de åtgärder vi genomför får en bestående effekt.

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom OECD och EU oberoende om man räknar som andel av BNP eller per person. Sveriges utsläpp av koldioxid är en halv procent av världens samlade – Kina är störst med 25 procent och därefter USA på 14. I det sammanhanget är det mindre än en marginell krusning ifall MP får sin vilja igenom och stänger Bromma.

Men ur nordvästskånskt och svenskt perspektiv skulle en sådan åtgärd få allvarliga konsekvenser för näringsliv och flygbolag vilket hotar tillväxt och jobb. Inför dessa konsekvenser tycks Karl-Otto Rosenqvist vara helt likgiltig. Det är tack vare bra kommunikationer Ängelholm och Nordvästskåne haft en god utveckling. Bromma och Arlanda skapar i sig förutsättningar för konkurrens och därmed två bolag som med förhållandevis god turtäthet kan använda sig av flygplatsen i Ängelholm och medverka till att den blir kvar. Sverige är ett avlångt land där flygresor hjälper till att hålla ihop familjer och underlättar för den besöksnäring alla säger sig slå vakt om.

Karl-Otto Rosenqvist är i vart fall tydlig med vad miljöpartiet önskar. För egen del hoppas jag att det inte blir regeringspolitik.

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Norra och Östra Skåne

Bromma flygplats angår NV-Skåne (HD/NST 15/7)

Bromma flygplats spelar en viktig roll för näringslivet i hela Sverige. Nordvästra Skåne är inget undantag. Hälften av resorna till och från Ängelholm-Helsingborg Airport är beroende av Bromma. Om Bromma läggs ned skulle det innebära ett stort avbräck i resandeunderlaget för vår lokala flygplats samtidigt som regionen riskerar tappa en av sina viktigaste konkurrensfördelar.

Med utgångspunkt från beräkningsmetoder som kvantifierar flygplatsers betydelse för regional tillväxt (RUT-3-modellen) har Stockholms handelskammare gjort uppskattningar om hur en nedläggning av Bromma skulle slå mot jobben i nordvästra Skåne. Lågt räknat hotas uppemot 2500 jobb i vår flygplats upptagningsområde.

Bromma är Sveriges tredje största flygplats. Av de resor som görs till och från Bromma är 90 procent arbetsrelaterade. Det handlar om personer som arbetspendlar mellan Stockholm och andra orter i Sverige och det handlar om affärsresor mellan företag i olika delar av landet. Brommas stora fördel är dess litenhet och smidighet. Det citynära läget gör det snabbt och enkelt att ta sig från Ängelholm eller Helsingborg till de centrala delarna av Stockholm.

Sedan trafikflyget utvecklades på Bromma har nordvästra Skåne fått förbättrade flygförbindelser med Stockholmsregionen. Eftersom en stor andel av allt flyg till och från Ängelholm-Helsingborg Airport kommer från just Bromma blir det ett hårt slag mot flygplatsen och hela vår region, om Brommaflyget läggs ner.

Nedläggningsförespråkare menar att det finns möjlighet att flytta över Brommas flygtrafik till Arlanda. Arlanda är dock redan nu nära sitt kapacitetstak i högtrafiktid. Bromma har i dag två miljoner passagerare och är en utpräglad peakflygplats, där de flesta flygrörelser sker morgon och kväll. Slutsatsen blir att en nedläggning av Bromma kraftigt begränsar kapaciteten och tillgängligheten till Stockholm.

Vår egen flygplats står redan i dag inför utmaningar. Utan flyg till och från Bromma riskerar flygplatsens förutsättningar försämras kraftigt, vilket drabbar både affärsflyget och möjligheterna att flyga charterresor från Ängelholm. På sikt handlar det om flygplatsens överlevnad och regionens konkurrenskraft och möjlighet att locka investeringar, etableringar och företag till nordvästra Skåne.

Det råder därför ingen tvekan om att en nedläggning av Bromma flygplats får stora konsekvenser för jobb och konkurrenskraft i nordvästra Skåne och i hela Sverige. Bromma flygplats är ingen Stockholmsfråga utan i allra högsta grad en nationell angelägenhet.

Peter Danielsson (M)
kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande Ängelholms kommun

Svante Paulsson
projekt- och strategiansvarig Backahill AB

24 000 jobb hotas om Bromma flygplats läggs ned

Bromma flygplats spelar en utomordentligt viktig roll för näringslivet i hela Sverige. Om Bromma läggs ner kommer många orter att få försämrade förbindelser med Stockholm. Många företag kommer att få svårt att ha kvar sin verksamhet på de orter som trafikerar Bromma. Pendlare kommer att tvingas se sig om efter andra jobb. Försämrad flygtillgänglighet slår hårt mot jobb och tillväxt i många delar av Sverige. Med utgångspunkt från beräkningsmetoder som kvantifierar flygplatsers betydelse för regional tillväxt (RUT-3 modellen) har vi gjort uppskattningar om hur en nedläggning av Bromma skulle slå mot jobben i våra regioner. Lågt räknat hotas uppemot 24 000 jobb i hela Sverige. Jobbförlusten drabbar i huvudsak orter utanför Stockholm som trafikerar Bromma.

Av de resor som görs till och från Bromma är 90 procent arbetsrelaterade. Det handlar om personer som arbetspendlar mellan Stockholm och andra orter i Sverige och det handlar om affärsresor mellan företag i olika delar av landet. Brommas stora fördel är dess litenhet och smidighet. Incheckning, bagagehantering och säkerhetskontroll går snabbt och smidigt på Bromma. Det citynära läget gör att man snabbt tar sig till de centrala delarna av Stockholm, liksom till Kista, Solna och Sundbyberg med sina många och stora företagsetableringar. Från Sundbyberg är det praktiskt taget gångavstånd till Bromma. Det går också snabbt att byta flyg på Bromma om man ska ta sig till exempel från Umeå till Malmö.

Sedan trafikflyget utvecklades på Bromma har de delar av Sverige som vi representerar fått förbättrade flygförbindelser med Stockholmsregionen. Tack vare Bromma har konkurrensen inom flyget ökat, vilket har gett lägre biljettpriser. De inrikesdestinationer som trafikeras från Bromma är Umeå, Östersund, Sundsvall, Kalmar, Ronneby, Ängelholm, Trollhättan, Halmstad, Göteborg, Malmö, Växjö och Visby. Bromma har kommit att utvecklas till en viktig destination för inrikestrafiken och många flygplatser i Sverige står och faller med Bromma.

Bromma har i dag 2 miljoner passagerare och är en utpräglad peakflygplats, där de flesta flygrörelser sker morgon och kväll. Arlanda är redan nu nära sitt kapacitetstak i högtrafiktid. Det finns därför ingen möjlighet att flytta över Brommas flygtrafik till Arlanda. I sammanhanget bör även nämnas att Arlandas nuvarande miljötillstånd innebär förbud mot att flyga över Upplands Väsby från 2018. Swedavia har ansökt om ett nytt miljötillstånd, men utslaget i första instans innebär att överflygningsförbudet i princip ligger kvar. Om ingen ändring sker i Mark- och miljööverdomstolen blir konsekvensen att flygkapaciteten i högtrafik på Arlanda måste minskas med 40 procent 2018. Eller annorlunda uttryckt: var fjärde resenär kommer på sikt inte att kunna flyga till eller från flygplatsen.

Så vad skulle hända om Bromma läggs ned? Det skulle drabba de orter som är beroende av goda kommunikationer med Stockholm. Det skulle också medföra sämre konkurrens inom flyget och därmed högre priser och sämre service. Många av de flygplatser runtom i Sverige som idag brottas med dålig lönsamhet skulle får svårt att överleva. Detta skulle bli ett hårt slag mot de orter i Sverige som har stora avstånd till huvudstadsregionen.

Trots att Bromma är avsevärt mindre än Arlanda är det ändå Sveriges tredje största flygplats. Den är av utomordentligt stor betydelse för jobb och tillväxt i hela Sverige. Dessutom har ett antal statliga utredningar konstaterat att Stockholm behöver två flygplatser.

Sverige är ett av världens mest exportberoende länder och det land i EU som har det längsta avståndet mellan olika landsändar. Flygets betydelse för att Sverige ska kunna vara internationellt konkurrenskraftigt kan därför inte nog understrykas.

Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare
Jörgen Berglund, kommunstyrelsens ordförande (M), Sundsvall
Krister Olsson, grundare, Balticgruppen
Mattias Bergman, vd, Nevs
Sten Nordin, kommunstyrelsens ordförande (M), Stockholms stad
Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande (M), Växjö
Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande (S), Kalmar
Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande (M), Ronneby
Åke Svensson, regionstyrelsens ordförande (S), Gotland
Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande (M), Ängelholm
Leif Nord, kommunstyrelsens ordförande (M), Åre
Ann-Sofie Andersson, kommunstyrelsens ordförande (S), Östersund
Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande (S), Umeå
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M) i Helsingborg
Dick Jansson, vd, Handelskammaren Mittsverige
Jan Bergmark, vd, Västerbottens Handelskammare
Stephan Müchler, vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren
Per-Olof Hansers, vd, Mellansvenska Handelskammaren
Johan Karlström, vd, Skanska
Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande (M), Halmstad
Erik Paulsson, entreprenör
Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna