Motion om minne över musikfesten Tullakrok

Tullakrok, ängen mellan Hembygdsparken och Rönne å har nog aldrig varit så fin som nu. Nya bänkar, trädplanteringar med fina skyltar, soptunnor och till och med färdighuggen ved till grillplatserna. Här har kommunen gjort en fin insats som glädjer många ängelholmare. Vackra sommarkvällar är platsen ofta mycket välbesökt.

Men något fattas. Tullakrok var platsen för en av landets mest långlivade musikfester. Tullkroksfestivalen startade 1975 med då ganska nybildade Engelholms Musikforum som arrangör. Festivalen var inte någon av de stora och ej heller bland de mest välorganiserade.

Ängen förvandlades ofta till gyttja och det kunde vara stora problem med tekniken. Ändå är Tullkroksfestivalen känd och bevarad som ett kärt minne bland många. Trots den ständiga bristen på pengar lyckades arrangörerna locka många av de svenska band som senare blev riktigt stora. Bland dem som spelat på den enkla scenen vid ån finns The Cardigans, The Hives, The Ark, Petter, the Sounds, Backayard Babies, Wilmer X, Torsson och många fler. Stående inslag var Little Stalin Bluesband med rötterna i Ängelholm.

2008 var året för den sista riktiga festivalen och trots försök att återuppliva 70- och 80-talens musikfester i Tullakrok har det inte gått. Istället finns många nostalgiska minnen. Några av de minnena återupplevdes på samma plats 2012 då det blev en picknick på platsen med flera av musikfestens veteraner.

Med anledning av ovanstående föreslår Nya Moderaterna i Ängelholm:

att Ängelholms kommun sätter upp en stor minnestavla med text och någon bild från en av de tidiga musikfesterna. Tavlan placeras där scenen brukade stå.

att Ängelholms kommun söker hjälp hos någon av de tidiga arrangörerna och försöker få med några av dem på en invigning av minnesplatsen då det självklart ska spelas 70-talsmusik.

Ängelholm 2016-08-16

Anders Davidsson
Tomas Fjellner
Ingela Sylwander

Motion angående nytt trygghetsboende i Ängelholm

Trygghetsboende erbjuder hyresgästen ett ordinarie boende med utökad service. I Ängelholms kommun ingår trygghetslarm i hyran och hyresgästen får samtidigt tillgång till gemensamma utrymmen och aktiviteter. I närheten av kommunens nuvarande trygghetsboenden finns dessutom restauranger som drivs av kommunens måltidsservice där den boende kan köpa frukost, lunch, eftermiddagskaffe och kvällsmål.

Trygghetsboende skiljer sig från vårdboende då alla som fyllt 70 år kan ansöka om en lägenhet. Således krävs inget biståndsbeslut för att bli aktuell för en boendeplats.

Att det finns en stor efterfrågan på trygghetsboende råder det inte något tvivel om. I dagsläget finns fyra trygghetsboenden i Ängelholms kommun. För tre av dessa sköts uthyrningen av Kundtjänst respektive Ängelholmshem. Köerna för dessa boenden är per den 9 juni 2016 som följer:

Willans trygghetsboende: 230 personer
Viktoriagårdens trygghetsboende: 130 personer
Willan 7 (Ängelholmshem): ca 260 personer

Moderaterna anser mot bakgrund av intresset för trygghetsboenden att Ängelholms kommun bör göra mer för att tillskapa fler lägenheter inom denna boendeform. Detta bör göras i två steg där det första handlar om att genom en analys skapa en bild över hur behovet av trygghetsboenden ser ut nu och i framtiden. Det andra steget handlar om att redan nu ta fram en tomt för byggnation av ytterligare ett nytt trygghetsboende.

Fler trygghetsboenden i Ängelholms kommun skapar ökad trygghet men bidrar också till att skapa flyttkedjor när personer över 70 år flyttar till ett trygghetsboende. Då ges andra på bostadsmarknaden möjlighet att flytta in i den nu tillgängliga villan eller lägenheten.

Nya Moderaterna i Ängelholm yrkar med anledning av det ovanstående:

att Ängelholms kommun analyserar det nuvarande och framtida behovet av trygghetsboenden.

att Ängelholms kommun med bakgrund i ovanstående analys arbetar fram en strategi för att skapa fler trygghetsboenden.

att Ängelholms kommun tar fram förslag på lämpliga tomter för byggnation av nytt trygghetsboende.

att Ängelholms kommun genom markanvisningstävling eller annan exploateringsmodell tillskapar ett nytt trygghetsboende på den utvalda tomten.

Ängelholm 2016-06-14

Robin Holmberg
Ola Carlsson
Elisabeth Kullenberg
Christina Hanstål
Göran Larsson
Sven-Ingvar Borgquist
Tomas Fjellner
Maija Rampe

Motion angående översyn av Ängelholms kommuns webbdiarium

Ängelholms kommun arbetar sedan ett antal år efter värdegrunden öppenhet, omtanke och handlingskraft. Öppenhet kan stå för många saker, men för Moderaterna betyder det bland annat att kommunens handlingar ska vara allmänna och lätt tillgängliga för intresserade medborgare att ta del av.

På Ängelholms kommuns hemsida finns sedan flera år ett webbdiarium där det enligt informationen på sidan ska vara möjligt att hitta enskilda handlingar (t.ex. skrivelser som inkommit till kommunen) såväl som kompletta ärenden där alla aktiviteter som skett i ett särskilt ärende redovisas.

Webbdiariet kan dock upplevas som svårarbetat vilket gör det svårt att hitta information, särskilt om man inte är fullt ut bevandrad i det kommunala språkbruket eller den kommunala organisationen. I diariet saknas dessutom många handlingar kopplade till ett ärende. Ibland syns handlingen som en länk som inte går att öppna. Ofta får den som söker i diariet bara ett besked om att ”fil saknas” trots att diarienoteringen är om en specifik handling.

För att göra det lättare för den som söker information via webben att faktiskt hitta den föreslår Moderaterna att en större översyn av webbdiariet görs. Det kan handla om att se över den tekniska lösningen (och om det så behövs planera för att köpa in en ny), revidera rutinerna för hur handlingar tillgängliggörs i diariet samt andra åtgärder i syfte att förbättra funktionen.

Ett välfungerande och tillgängligt diarium kan förutom att stärka öppenheten i Ängelholms kommun även bidra till att minska arbetsbördan för kommunens administratörer. Om medborgarna själva kan hitta den information de vill ha spar det arbetstid i Stadshuset.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att en översyn och förbättring av kommunens webdiarium snarast genomförs.

Ängelholm 2016-05-23

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Anders Davidsson (M)

Motion angående SMS vid samhällsstörningar

Snabb information vid samhällsstörningar, driftsavbrott eller andra kritiska händelser är viktigt för att människor ska kunna planera sin vardag, agera på något sätt eller bara känna till att problemet kommit Ängelholms kommun till del och att åtgärder planeras.

I dag finns driftsinformation på Ängelholms kommuns webbplats i en egen funktion på startsidan. Det är bra att informationen finns allmänt tillgänglig men det kräver samtidigt att medborgaren fått kännedom om störningen på något sätt, antingen genom att själv ha sett/drabbats av den eller genom ha snappat upp information på något annat sätt.

Moderaterna förslår att Ängelholms kommun inför en SMS-tjänst som proaktivt når ut med viktig information direkt till den intresserade medborgarens mobiltelefon. I Lerums kommun finns en motsvarande tjänst där kommuninvånaren via kommunens hemsida kan koppla sitt mobilnummer till en viss adress och på så sätt kan urval av fastighetsägare nås med olika meddelanden. Även fritidshusägare kan registrera sig och information kan fås för en anhörigs bostad.

Aktuella samhällsstörningar som tjänsten kan omfatta är bland annat planerade eller oplanerade störningar som påverkar vardagslivet inom exempelvis störningar på vägar, vattenförsörjning eller förändrade dagar för avfallstömning. Naturligtvis kan SMS-tjänsten även användas vid allvarligare händelser där snabb information är avgörande.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att Ängelholms kommun inför en SMS-tjänst för information till medborgarna vid samhällsstörningar.

Ängelholm 2016-04-06

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Låt stadshuset lysa

Ängelholm har bara några få riktigt fina kulturbyggnader värda att lyfta fram. I centrum tänker vi främst på Stadshuset och Tingshuset. Stadshuset som invigdes 1975 ritades av den Ängelholmsfödde arkitektprofessorn Sten Samuelsson, som bl a gjort sig känd för att ha ritat Nya Ullevi i Göteborg och Malmö konserthus.

De första besluten har tagits för en omfattande renovering och ombyggnad av Stadshuset. Den karakteristiska bågformade byggnaden vid åkanten ligger vid en av infarterna till centrum. En infart som för några år sedan fick en rejäl ansiktslyftning genom ombyggnaden av Laxgatan, korsningen med östergatan och Tegelbruksbron.

Längs bilvägen finns också flitigt använda cykelbanor och breda trottoarer på båda sidor. Vi tycker att Stadshusets fina fasad borde synas mer. Under den mörka årstiden är det verkligen mörkt kring Stadshuset.

Vi moderater vill att Stadshusets fasad ska fungera som ett riktmärke för Ängelholm och markera ingången till centrum.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att kommunledningen ges i uppdrag att förse Stadshusets fasad mot Östra vägen och Kristian II:s väg med en modern energisnål belysning.

att fasadbelysningen kan tändas redan i slutet av jubileumsåret 2016, eller senast i samband med den stora ombyggnaden av Stadshuset.

Ängelholm 2016-02-13

Anders Davidsson (M)
Robin Holmberg (M)

Motion om säker skolstart

Under 2017 blir en ny fin Nyhemsskola klar för inflyttning. Det är en stor skola som skapar många trafikrörelser morgon och eftermiddag. Alla som ska in och ut från området med bil använder Nyhemsleden. Och all trafik från Nyhemsleden ska ut eller in på Östra vägen vid en korsning intill en av kommunens största förskolor, Montessoriföreningens Oceanen.

Sedan flera år tillbaka räcker inte personalparkeringarna till vid Oceanen. Här står oftast åtta, tio personbilar parkerade längs Nyhemsleden. Bilägarna ska då korsa Nyhemsleden när de ska till och från sina fordon. Ofta sammanfaller det med morgonrusningen. Trafiken på Östra vägen är också intensiv, och det kan vara svårt att komma ut från Nyhemsleden eller svänga vänster över det allt populärare östra infarten.

Vid planeringen och bygget av den nya skolan har det lagts stor möda på säkra trafiklösningar. Men den planeringen gäller bara skolområdet. Trafiken borde säkras även några hundra meter därifrån, vid korsningen Nyhemsleden/Östra vägen. Här kan det vara svårt att komma fram och risken för olyckor bedömer vi som oförsvarligt hög.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att kommunen senast vid invigningen av Nyhemsskolan har löst parkeringsproblemen vid montessoriförskolan så att ingen längre lockas att parkera längs Nyhemsleden.

att kommunen snarast försöker höja säkerheten och förbättra framkomligheten i korsningen Nyhemsleden/Östra vägen.

Ängelholm 2016-02-13

Anders Davidsson (M)

Sven-Ingvar Borgquist (M)