Motion angående nytt trygghetsboende i Ängelholm

Trygghetsboende erbjuder hyresgästen ett ordinarie boende med utökad service. I Ängelholms kommun ingår trygghetslarm i hyran och hyresgästen får samtidigt tillgång till gemensamma utrymmen och aktiviteter. I närheten av kommunens nuvarande trygghetsboenden finns dessutom restauranger som drivs av kommunens måltidsservice där den boende kan köpa frukost, lunch, eftermiddagskaffe och kvällsmål.

Trygghetsboende skiljer sig från vårdboende då alla som fyllt 70 år kan ansöka om en lägenhet. Således krävs inget biståndsbeslut för att bli aktuell för en boendeplats.

Att det finns en stor efterfrågan på trygghetsboende råder det inte något tvivel om. I dagsläget finns fyra trygghetsboenden i Ängelholms kommun. För tre av dessa sköts uthyrningen av Kundtjänst respektive Ängelholmshem. Köerna för dessa boenden är per den 9 juni 2016 som följer:

Willans trygghetsboende: 230 personer
Viktoriagårdens trygghetsboende: 130 personer
Willan 7 (Ängelholmshem): ca 260 personer

Moderaterna anser mot bakgrund av intresset för trygghetsboenden att Ängelholms kommun bör göra mer för att tillskapa fler lägenheter inom denna boendeform. Detta bör göras i två steg där det första handlar om att genom en analys skapa en bild över hur behovet av trygghetsboenden ser ut nu och i framtiden. Det andra steget handlar om att redan nu ta fram en tomt för byggnation av ytterligare ett nytt trygghetsboende.

Fler trygghetsboenden i Ängelholms kommun skapar ökad trygghet men bidrar också till att skapa flyttkedjor när personer över 70 år flyttar till ett trygghetsboende. Då ges andra på bostadsmarknaden möjlighet att flytta in i den nu tillgängliga villan eller lägenheten.

Nya Moderaterna i Ängelholm yrkar med anledning av det ovanstående:

att Ängelholms kommun analyserar det nuvarande och framtida behovet av trygghetsboenden.

att Ängelholms kommun med bakgrund i ovanstående analys arbetar fram en strategi för att skapa fler trygghetsboenden.

att Ängelholms kommun tar fram förslag på lämpliga tomter för byggnation av nytt trygghetsboende.

att Ängelholms kommun genom markanvisningstävling eller annan exploateringsmodell tillskapar ett nytt trygghetsboende på den utvalda tomten.

Ängelholm 2016-06-14

Robin Holmberg
Ola Carlsson
Elisabeth Kullenberg
Christina Hanstål
Göran Larsson
Sven-Ingvar Borgquist
Tomas Fjellner
Maija Rampe

Ny styrelse för ny moderatförening

PRESSMEDDELANDE 2016-02-23

ÅRSMÖTE 2016. I helgen samlades 80 ängelholmsmoderater för att avhålla det första ordinarie årsmötet i den nybildad föreningen Moderata samlingspartiet i Ängelholm. Moderaternas vice partiledare Peter Danielsson inledde årsmötet med att tala om partiets viktiga förnyelsearbete och om det senaste årets arbete med att utveckla de moderata svaren på Sveriges utmaningar.

Vid årsskiftet upphörde den gamla föreningsindelningen av Moderaterna i Ängelholm. Den gamla strukturen byggde på de tidigare kommunerna från innan kommunsammanslagningarna på 1970-talet. Från och med den första januari kan dock Moderaterna i Ängelholm bocka av en viktig punkt i det lokala förnyelsearbetet. Nu samverkar moderater från hela Ängelholms kommun i en ny gemensam förening och en gemensam styrelse.

Ambitionen med föreningssammanslagningarna har varit att minska det administrativa styrelsearbetet för att på så sätt frigöra mer tid för politikutveckling och utåtriktad verksamhet såsom medborgarmöten, studiebesök, samtal på stan, företagsbesök med mer.

160223 Ny styrelseUnder årsmötesordförande Hans Wallmarks ledning valdes en ny styrelse med Elisabeth Kullenberg som ordförande och Tomas Fjellner som vice ordförande (se bilaga). I styrelsen kommer det att finnas utsedda representanter med ansvar för att anordna aktiviteter i samtliga kommundelar. Till styrelsen adjungeras även oppositionsråd och gruppledare Robin Holmberg samt riksdagsledamot Hans Wallmark.

– Som ordförande för Moderaterna i Ängelholm kommer jag att verka för att vårt parti ska fortsätta vara en positiv drivkraft för hela kommunens utveckling. Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss för att fortsätta förnya och utveckla vår politik för ett bättre Ängelholm, säger nyvalda ordföranden Elisabeth Kullenberg (M).

– Moderaterna i Ängelholm kraftsamlar nu i en gemensam förening för att stå redo att vinna ängelholmarnas förtroende för en moderatledd kommunledning efter valet 2018. Med den nya föreningen har vi tagit ett viktigt steg på vägen, men nu behöver all kraft ägnas åt att utveckla vår politik, säger oppositionsrådet och gruppledaren Robin Holmberg (M).

Styrelsen i sin helhet

Ordförande: Elisabeth Kullenberg
Vice ordförande: Tomas Fjellner

Ledamöter:
Britt-Inger Tinnert
Christina Hanstål
Sara Friberg
Maija Rampe
Maths Kjellin
Ingela Sylwander
Anders Davidsson
Karl-Erik Asp
Ola Carlsson
Daniel Jönsson
Sven-Ingvar Borgquist
Hannes Petersson, MUF
Göran Larsson, KF-gruppen

Adjungerade:
Robin Holmberg
Hans Wallmark
Viviann Nilsson, MSS

SSU-ordförande far med osanning (NST 11/9)

Svar till Filip Hansson (SSU) och ”Slösa inte bort pengarna” (4/9)

Socialdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Filip Hansson (S) svartmålar Ängelholm och den politik Alliansen fört den senaste mandatperioden på ett direkt felaktigt och oärligt sätt. Låt oss bemöta de osanningar som en av (S) fullmäktigekandidater för fram:

• Bygget av nya Nyhemsskolan beror inte på besparingar eller dåligt underhåll, utan på byggfusk på 1970-talet. Samtliga partier utom MP röstade för att renovera skolan. När det stod klart att skicket trots allt var för dåligt beslutade vi att göra det mest ansvarsfulla – att riva den gamla skolan och bygga en ny.
• Parkskolan finns kvar och Moderaterna har inte för avsikt att riva den. Vi vill utveckla hela kvarteret inklusive stadsparken. Men det kräver ett helhetsgrepp och att många aktörer samarbetar. Därför vill vi inte stressa fram ett beslut.
• Solhaga finns kvar. Ett boende som många anser vara ett av kommunens bästa. Arbetsmiljöverket har bekräftat att där inte finns några fel på fastigheten. Att Socialdemokraterna tillsammans med facket försökte tvinga fram en stängning trots detta kan vi inte tolka på annat sätt än att man ansåg att det behövdes en ”skandal” i valrörelsen. Det är beklagligt att Socialdemokraterna är beredda att offra våra gamlas trygghet i sin jakt på ordförandeposter.
• Alliansen har inte lovat att inte avyttra delar av vårt fastighetsbestånd. Tvärtom ser vi det som något positivt. Vi anser att vi bör avyttra i takt med att vi bygger nytt. Det gör vi för att få ekonomiska möjligheter att bygga än fler hyresrätter, utan att riskera skattebetalarnas pengar.
• Hansson (S) skriver ”nu vill de höja skatten igen […]”. Det är direkt felaktigt. Vi vill ha kvar skatten på dagens nivå.
• Beslutet om flygplatsen var en väl planerad och genomförd affär. Staten ägde flygplatsen och sålde den via kommunerna i Skåne Nordväst till ett privat konsortium. Vi ville inte att flygplatsen skulle läggas ner. Inte heller ville vi riskera att Ängelholms skattebetalare skulle få betala för en flygplats, som många andra kommuner som tagit över flygplatser fått göra.

Vi debatterar gärna vår politik. Men att komma med direkta osanningar bidrar inte till en saklig diskussion. Filip Hansson (S) försöker göra en poäng av att han företräder ”ordning och reda”. Men om det är politiker som tar ansvar och inte slösar med skattepengar ängelholmarna vill ha, då är det Moderaterna man ska rösta på den 14 september.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Elisabeth Sandberg Kullenberg (M)
Daniel Jönsson (M)
Christina Hanstål (M)

Hälsostaden – positivt för Ängelholm (8/6)

Projekt Hälsostaden är en egen förvaltning, med cirka 600 anställda, inom Region Skåne. Hälsostaden utgör 80% av Ängelholms sjukhus verksamhet.
Moderaterna tillsammans Alliansens och Femklöverns partier har tagit initiativ till projekt Hälsostaden.

Hälsostaden är ett unikt pilotprojekt och intresset för denna samverkansform mellan kommunal och regional sjukvård är stort. Projektet har kommit långt även med europeiska mått mätt, hela Europa går mot mindre specialiserade sjukhus som integreras med primärvården i kringliggande kommuner.

Hälsostaden underlättar för vår äldre befolkning att få vård snabbt.
Änglateamet, ett mobilt akutteam bestående av läkare, sjuksköterska och koordinator (biståndshandläggare), kommer hem till dem som behöver hembesök.
Primärvårdsakuten finns på sjukhuset och bemannas gemensamt av offentliga och privata aktörer. Totalt 150 000 personer är listade på dessa 19 vårdcentraler.
Ett av flera syften är att öka tillgängligheten inom närsjukvården och förbättra patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommunen.
Hälsostaden innehåller också bl.a. benskörhetsmottagning, strokeenhet, smärtrehabilitering och specialistminnesmottagning.

Att det under tiden som det renoveras, rivs och byggs nytt blir tillfälliga flyttningar till andra sjukhus eller lokaler är ett måste. Men de kommer tillbaka allt eftersom byggnationen blir klar. Södra sjukhuset kommer att försvinna och all sjukvård kommer att vara samlat i renoverade och nybyggda lokaler, med närheten till varandra. Vi ska inte ha en 900 meter lång kulvert inom sjukhuset.

Nog är väl detta något att arbeta tillsammans för.
Bäst för patienten + bäst för ekonomin = Bästa lösningen!

Charlotte Långberg
Elisabeth Sandberg Kullenberg