Vad händer med ängelholmarnas bibliotek? (NST 15/9)

Ängelholms stadsbibliotek har all möjlighet att vara hjärtat i kommuninvånarnas utövande av kultur. Tyvärr är biblioteket i skriande behov av såväl renovering som modernisering.

Under förra mandatperioden arbetade Alliansen därför med ett förslag för att utveckla stadsbiblioteket till en modern mötesplats för kulturen. Förslaget skulle innebära så mycket mer för kulturlivet än en renovering. Biblioteket var tänkt att förvandlas till ett fullvärdigt kulturhus med möjligheter till konserter, föreläsningar, teaterföreställningar, undervisningslokaler för delar av kulturskolan, konstutställningar samt en ny fullvärdig restaurang i bottenplan. Förslaget var kostnadsberäknat och redo för slutgiltigt beslut.

När Socialdemokraterna vann valet 2014 sattes det halt för utvecklingen av Ängelholms nya kulturhus. Trots att det regnar in och byggnaden som helhet är i stort behov av renovering har ännu, halvvägs in i mandatperioden, inget alternativt förslag presenterats. En utredning om att lappa och laga det mest akuta är beställd, men har ännu inte återrapporterats.

Moderaterna måste därför ställa sig frågan om Socialdemokraterna helt saknar visioner för kulturens utveckling i Ängelholm? Varför har S annars inte kommit till skott och presenterat ett eget alternativ? Alliansens förslag var måhända inte perfekt i alla delar, men det var ett stort steg framåt för en kommun som fått befogad kritik för att inte satsa tillräckligt på kulturen.

Moderaterna kommer därför återvända till ritbordet och arbeta vidare med Alliansens tidigare förslag om ett utvecklat och modernt stadsbibliotek – ett hus för all kultur. Vi är övertygade om att detta blir mest kostnadseffektivt och att det i dagens bibliotek finns en stark kulturtradition att bygga vidare på och utveckla. Ängelholm behöver satsa mer på kulturlivet, inte minst för alla kulturintresserade ungdomars skull.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Tomas Fjellner (M)
tidigare ordförande i kulturnämnden

Christina Hanstål (M)
ordförande i Moderaternas utvecklingsgrupp för kultur- och fritidsfrågor

Motion angående nytt trygghetsboende i Ängelholm

Trygghetsboende erbjuder hyresgästen ett ordinarie boende med utökad service. I Ängelholms kommun ingår trygghetslarm i hyran och hyresgästen får samtidigt tillgång till gemensamma utrymmen och aktiviteter. I närheten av kommunens nuvarande trygghetsboenden finns dessutom restauranger som drivs av kommunens måltidsservice där den boende kan köpa frukost, lunch, eftermiddagskaffe och kvällsmål.

Trygghetsboende skiljer sig från vårdboende då alla som fyllt 70 år kan ansöka om en lägenhet. Således krävs inget biståndsbeslut för att bli aktuell för en boendeplats.

Att det finns en stor efterfrågan på trygghetsboende råder det inte något tvivel om. I dagsläget finns fyra trygghetsboenden i Ängelholms kommun. För tre av dessa sköts uthyrningen av Kundtjänst respektive Ängelholmshem. Köerna för dessa boenden är per den 9 juni 2016 som följer:

Willans trygghetsboende: 230 personer
Viktoriagårdens trygghetsboende: 130 personer
Willan 7 (Ängelholmshem): ca 260 personer

Moderaterna anser mot bakgrund av intresset för trygghetsboenden att Ängelholms kommun bör göra mer för att tillskapa fler lägenheter inom denna boendeform. Detta bör göras i två steg där det första handlar om att genom en analys skapa en bild över hur behovet av trygghetsboenden ser ut nu och i framtiden. Det andra steget handlar om att redan nu ta fram en tomt för byggnation av ytterligare ett nytt trygghetsboende.

Fler trygghetsboenden i Ängelholms kommun skapar ökad trygghet men bidrar också till att skapa flyttkedjor när personer över 70 år flyttar till ett trygghetsboende. Då ges andra på bostadsmarknaden möjlighet att flytta in i den nu tillgängliga villan eller lägenheten.

Nya Moderaterna i Ängelholm yrkar med anledning av det ovanstående:

att Ängelholms kommun analyserar det nuvarande och framtida behovet av trygghetsboenden.

att Ängelholms kommun med bakgrund i ovanstående analys arbetar fram en strategi för att skapa fler trygghetsboenden.

att Ängelholms kommun tar fram förslag på lämpliga tomter för byggnation av nytt trygghetsboende.

att Ängelholms kommun genom markanvisningstävling eller annan exploateringsmodell tillskapar ett nytt trygghetsboende på den utvalda tomten.

Ängelholm 2016-06-14

Robin Holmberg
Ola Carlsson
Elisabeth Kullenberg
Christina Hanstål
Göran Larsson
Sven-Ingvar Borgquist
Tomas Fjellner
Maija Rampe

Dags för ordning och reda om trygghetsvakterna (HD/NST 27/1)

Alliansen införde för ett antal år sedan trygghetsvakter i centrala Ängelholm under helgkvällar. Syftet var att komplettera Polisens arbete och därmed skapa en tryggare miljö för de ängelholmare som vill ta del av stadens restaurang- och nöjesliv. Verksamheten har fungerat väl ur brottsförebyggande aspekter och Moderaterna anser därför att verksamheten bör fortsätta på permanent basis.

Centrumvakterna har sedan de infördes bedrivits i projektform från år till år. När Socialdemokraternas budget för 2015 antogs i kommunfullmäktige förra hösten fanns så inga pengar avsatta för att fortsätta projektet. Inte heller i budgeten för 2016 fanns medel för centrumvakterna. Både 2015 och 2016 har dock Socialdemokraterna insett sitt misstag och i efterhand fått skjuta till medel från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Det är välkommet att S rättar till begångna fel, men arbetssättet skapar tyvärr inte transparens och långsiktighet.

Moderaterna anser inte att trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser i centrala Ängelholm är ett ”oförutsett behov”. Kommunen har ett stort ansvar att tillsammans med Polisen fortsätta göra Ängelholm än tryggare. Vi har därför i Treklöverns budgetförslag för såväl år 2015 som 2016 föreslagit att centrumvakterna permanentas. Alla människor i Ängelholms kommun har rätt att ta del av nöjeslivet i staden om de önskar och ska då kunna känna sig trygga.

Mot denna bakgrund uppmanar Moderaterna nu Socialdemokraterna och deras samarbetspartier till att även de prioriterar centrumvakterna i budgetarbetet för kommande år. Detta är inte en oförutsedd utgift utan ett prioriterat och viktigt område. Låt oss därför över blockgränserna enas om att denna verksamhet ska vara en självklar del av kommunens trygghetsarbete.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Christina Hanstål (M)
ledamot i kommunstyrelsen

Ny viceordförande i Ängelholmsmoderaterna

PRESSMEDDELANDE 2015-03-17

Lördagen den 14 mars höll Nya Moderaterna i Ängelholms kommunkrets årsmöte. Förutom val av styrelse fattades också det första beslutet om förnyelse av Ängelholmsmoderaternas organisation.

Jessica Polfjärd, gruppledare för Moderaterna i riksdagen, gästade mötet och talade om hur Moderaterna ställer om till en aktiv opposition och hur arbetet med politikutveckling fortskrider inför valet 2018. Hans Wallmark, lokal riksdagsledamot, talade om förvarets utmaningar och vilka förstärkningar som kommer att krävas.

Vid årsmötet omvaldes Sven-Ingvar Borgquist till kretsordförande. Christina Hanstål nyvaldes till viceordförande:

– Som ledande oppositionsparti ska Moderaterna vara det parti som tydligast står på ängelholmarnas sida. Vi ska använda åren i opposition till att ompröva vår politik och ge bättre svar på de frågor människor ställer i sin vardag, säger Christina Hanstål (M).

Förutom kretsårsmöte avhöll även de moderata kommundelsföreningarna årsmöten. Det innebär att samtliga kommundelsföreningar nu fattat det första av två beslut som krävs för att slå samman dem till en gemensam förening.

– Moderaterna i Ängelholm har beslutat att kraftsamla i en gemensam förening. Syftet är att kunna lägga mer energi på att politikutveckla och samtala med kommunmedborgarna, istället för på administrativt styrelsearbete, säger Sven-Ingvar Borgquist (M), kretsordförande.

Förslaget till sammanslagning av föreningarna är resultatet av ett intensivt arbete som bedrivits inom Moderaterna sedan valet i höstas då fyra arbetsgrupper tillsattes med det gemensamma målet att förnya Moderaternas politik, kampanjformer och organisation. I framtiden kommer det istället att finnas utsedda kommundelsrepresentanter med särskilt ansvar för en viss del av Ängelholms kommun. Definitivt beslut kommer att fattas på årsmötena 2016.

Mer information:
Sven-Ingvar Borgquist, 072-183 51 65
Christina Hanstål, 070-824 41 86

140517_ (222)140524_ (95)

SSU-ordförande far med osanning (NST 11/9)

Svar till Filip Hansson (SSU) och ”Slösa inte bort pengarna” (4/9)

Socialdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Filip Hansson (S) svartmålar Ängelholm och den politik Alliansen fört den senaste mandatperioden på ett direkt felaktigt och oärligt sätt. Låt oss bemöta de osanningar som en av (S) fullmäktigekandidater för fram:

• Bygget av nya Nyhemsskolan beror inte på besparingar eller dåligt underhåll, utan på byggfusk på 1970-talet. Samtliga partier utom MP röstade för att renovera skolan. När det stod klart att skicket trots allt var för dåligt beslutade vi att göra det mest ansvarsfulla – att riva den gamla skolan och bygga en ny.
• Parkskolan finns kvar och Moderaterna har inte för avsikt att riva den. Vi vill utveckla hela kvarteret inklusive stadsparken. Men det kräver ett helhetsgrepp och att många aktörer samarbetar. Därför vill vi inte stressa fram ett beslut.
• Solhaga finns kvar. Ett boende som många anser vara ett av kommunens bästa. Arbetsmiljöverket har bekräftat att där inte finns några fel på fastigheten. Att Socialdemokraterna tillsammans med facket försökte tvinga fram en stängning trots detta kan vi inte tolka på annat sätt än att man ansåg att det behövdes en ”skandal” i valrörelsen. Det är beklagligt att Socialdemokraterna är beredda att offra våra gamlas trygghet i sin jakt på ordförandeposter.
• Alliansen har inte lovat att inte avyttra delar av vårt fastighetsbestånd. Tvärtom ser vi det som något positivt. Vi anser att vi bör avyttra i takt med att vi bygger nytt. Det gör vi för att få ekonomiska möjligheter att bygga än fler hyresrätter, utan att riskera skattebetalarnas pengar.
• Hansson (S) skriver ”nu vill de höja skatten igen […]”. Det är direkt felaktigt. Vi vill ha kvar skatten på dagens nivå.
• Beslutet om flygplatsen var en väl planerad och genomförd affär. Staten ägde flygplatsen och sålde den via kommunerna i Skåne Nordväst till ett privat konsortium. Vi ville inte att flygplatsen skulle läggas ner. Inte heller ville vi riskera att Ängelholms skattebetalare skulle få betala för en flygplats, som många andra kommuner som tagit över flygplatser fått göra.

Vi debatterar gärna vår politik. Men att komma med direkta osanningar bidrar inte till en saklig diskussion. Filip Hansson (S) försöker göra en poäng av att han företräder ”ordning och reda”. Men om det är politiker som tar ansvar och inte slösar med skattepengar ängelholmarna vill ha, då är det Moderaterna man ska rösta på den 14 september.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Elisabeth Sandberg Kullenberg (M)
Daniel Jönsson (M)
Christina Hanstål (M)