Anställda måste tillåtas slå larm när det inte står rätt till (HD 2/3)

Det är med oro vi läser texten på MinMening den 26 februari skriven av en anonym läkare, om hur läkarna i Region Skåne uppmanas att ge en förskönad bild av den skånska vården. Situationen i skånsk sjukvård är inte svart eller vit, bra eller dålig. Det finns flera delar av den skånska vården som är bra, men det finns också stora delar som har problem och brister. Att personalen tillåts signalera till politiker och skåningarna när något inte står rätt till är helt avgörande för att problemen ska kunna åtgärdas och för att Skånes sjukvård ska kunna utvecklas.

Ingen som engagerar sig politiskt gör det för att åka runt och klippa band. Vi vill förändra och utveckla vården för att människor ska ha tillgång till vård av hög kvalitet. Det är också därför vi vill besöka verksamheterna ute i vardagen. Inte för att leta fel eller sätta dit någon, inte heller för att få se en förskönad bild. Utan för att få en bild av hur verkligheten i mötet mellan patient och personal fungerar. Det är där kvaliteten i vården skapas, det är även där möjligheterna att utveckla vården är som störst. Vår möjlighet att lyssna på personalen och uppleva verksamheten i vardagen är viktig för att vi ska kunna fatta de beslut som är de absolut bästa för medarbetarna, och framförallt för skåningarna. Att verksamheterna nu uppmanas att inte ta emot besök från politiker är både odemokratiskt och oansvarigt.

Vi delar helt uppfattningen att tiden för stordrift, sammanslagningar och topptunga organisationer är förbi. Det finns ett antal goda exempel i Skåne på verksamhet som styrs nära och därmed är väldigt välfungerande, Hälsostaden i Ängelholm är ett sådant. Utvärderingar av projektet har visat att det är just närvarande ledarskap, småskalighet och självständighet som är några av framgångsfaktorerna. Dessvärre har Socialdemokraterna inte varit helt konsekventa i frågan om Hälsostadens framtid. Särskilt när det gäller frågan om självständighet.

Vi vill se mer av styrning nära verksamheten, fler exempel som Hälsostaden. Det som skrivs i texten på MinMening är allvarligt och visar att nuvarande politisk ledning i Region Skåne inte delar vår syn i den frågan.

Anna Jähnke (M), ledamot i Regionfullmäktige samt kommunalråd i Helsingborg
Robin Holmberg (M), ledamot i Regionfullmäktige samt oppositionsråd i Ängelholm

Akut att rädda Hälsostaden

Socialstyrelsen har presenterat sin granskning av väntetiderna i vården. En del i detta är hur lång genomsnittsväntetiden på landets akutmottagningar är. Medianvistelsetiden i landet under perioden juni 2016 till och med maj 2017 är 3 timmar och 30 minuter. Detta följer samma stigande trend som väntetiderna generellt. Sus Lund är näst sämst bland landets akutmottagningar med fler än 50 000 besök om året.

– I Lund får patienterna vänta i snitt 4 timmar och 31 minuter, konstaterar Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Det är inte tillräckligt bra, särskilt inte för den tiondel av patienterna som får vänta längst, för dem handlar det om åtta timmar eller mer.

– Samtidigt konstaterar jag att den enda akutmottagning i Skåne som tar emot sina patienter snabbare än riksgenomsnittet i sin klass är Ängelholms sjukhus, som gör det inom 3 timmar och 7 minuter. Detta ger extra tyngd åt Moderaternas besök i Ängelholm i dag.

I Ängelholm står projektet Hälsostaden inför att avslutas. Moderaterna är kritiska mot det sätt på vilket det görs.

– Alla de goda erfarenheter och det fina bemötande som patienterna i Ängelholm har fått riskerar att förödas när Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne nu väljer att låta en liten och väl fungerande verksamhet slukas av den stora sjukvårdsförvaltningen Sund. Varför ska Region Skåne gång på gång ändra på saker som fungerar bra, frågar sig Carl Johan Sonesson.

– Att bevara och utveckla Hälsostaden är för mig en av de viktigaste frågorna i höstens val. I dag välkomnar jag därför mina kollegor från Region Skåne till Ängelholm för att diskutera hur vi ska kunna garantera god och innovativ vård i vår del av Skåne även i framtiden, säger Robin Holmberg (M), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Ängelholm.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen
Region Skåne
Tel: 070-508 32 33

Robin Holmberg (M)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Ängelholm
Tel: 072-988 70 00

Frågan är ställd till fel parti (NST 9/2)

Svar på insändare av signaturen ”EM” med rubriken ”Håller ni löftet den här gången?”, införd den 7 februari.

Insändarskribenten frågar om man kan lita på Moderaterna och vårt engagemang för att rädda Ängelholms sjukhus. Frågan borde istället riktas till Socialdemokraterna i Ängelholm: varför har ni inte gjort mer för att påverka era regionpolitiker att tänka om? Varför ser ni på när era regionföreträdare vill slå sönder en välfungerande verksamhet? Kan man, här och nu, lita på att S står upp för Ängelholms sjukhus?

Moderaterna vet att Ängelholms sjukhus engagerar. Vi vet också att både Socialdemokraterna och Alliansen historiskt sett gjort sig skyldiga till att avknoppa sjukhuset. Det var just därför våra företrädare under förra mandatperioden var drivande i att starta upp Hälsostaden. De ville garantera att sjukhusvård ska bedrivas i Ängelholm nu och i framtiden. Projektet har givit framtidstro och flera spännande projekt bedrivs nu på sjukhuset, exempelvis det framgångsrika mobila teamet.

Två gånger under denna mandatperioden har vi dock varit tvungna att rycka ut för att rädda Hälsostaden undan Socialdemokraterna. För ungefär ett år sedan lyckades vi få S- och MP-styret i regionen att tänka om så att Hälsostaden kunde få fortsätta i sin nuvarande form istället för att tvingas in i den problemtyngda sjukvårdsförvaltningen Sund. I vintras ville regionen lägga ned korttidsavdelningen, men även det lyckades Moderaterna och Alliansen stoppa.

Moderaterna inser dock att ett sjukhus även behöver specialistvård. Att bevara Aleris ryggortopedi vid Ängelholms sjukhus borde därför vara angeläget för alla som vill skapa god och effektiv vård. Personalen hotar rösta med fötterna när S, MP och SD:s förslag blir verklighet. Det är de partier ”EM” ska ställa mot väggen.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition

Alliansen vill skydda Hälsostaden Ängelholm

Alliansen i Region Skåne vill låta Hälsostaden Ängelholm fortsätta som det framgångsrika projekt det fungerat som under två och ett halvt år.

När dåvarande Femklövern i Region Skåne tillsammans med Ängelholms kommun drog igång projektet 2013 var målen högt ställda: Projektet skulle förbättra samarbetet mellan kommunal omsorg, primärvård och specialistvård; patienterna skulle få rätt vård vid rätt tillfälle och inte hamna mellan stolarna. Tillgängligheten skulle dessutom öka.

Hälsostaden fick 600 anställda: 500 från Ängelholms sjukhus, 35 från primärvården och 65 från Ängelholms kommun.

– När verksamheten nu utvärderas ett halvår innan den treåriga projekttiden går ut finner man att förhoppningarna i hög grad infriats. Ekonomin klaras bättre än på andra håll, och man har klarat sig utan att öka användningen av hyrpersonal som skett på andra håll, säger Carl Johan Sonesson (M).

– På regionstyrelsens möte i nästa vecka vill Styret trots de tidigare framgångarna föra in projektet under sjukvårdsförvaltningen Sund, och dessutom planera att använda metoderna endast några få av våra övriga sjukhus. Det är fel väg att gå, säger Gilbert Tribo (L).

– Det är bra att man försöker använda framgången. Vi ser dock stora risker med att nu föra in den fungerande Hälsostaden i en förvaltning med ansträngd ekonomi. Vi ser heller inte att utvecklingen avstannat, vi behöver fortfarande sådana här spetsprojekt, både för nya metoder och som kunskapsbank när erfarenheterna tas tillvara i hela regionen, säger Birte Sandberg (C).

– Förslaget om att nu föra in Hälsostaden Ängelholm i Sunds verksamhet har redan lett till oro bland personalen. Genom ett för fyrkantigt agerande riskerar Styret ett av de mest positiva framstegen inom regionen, säger Birgitta Södertun (KD).

De borgerliga partierna i Ängelholm är också kritiska till förslaget från Styret. Projektet har hittills varit ett exempel på gott samarbete med kommunen, och Styrets förslag bryter nu detta.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare, Region Skåne
Tel: 044-309 32 33

Gilbert Tribo (L)
gruppledare, Region Skåne

Birte Sandberg (C)
gruppledare, Region Skåne

Birgitta Södertun (KD)
gruppledare, Region Skåne

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd, Ängelholms kommun
072-988 70 00

Liss Böcker (C)
Ängelholms kommun

Lennart Engström (KD)
Ängelholms kommun

Eva Kullenberg (L)
Ängelholms kommun

Ta sjukvården in i framtiden (Norra Skåne 13/5)

I går beslutade regionstyrelsen i Region Skåne om att anta en e-hälsostrategi för att ta sjukvården i Skåne in i framtiden.

Sjukvården i Region Skåne ska styras och utföras med patienten i fokus. Därför måste också utgångspunkten för all e-hälsoutveckling vara en personcentrerad vård med fokus på nyttan för patienten. Det är också viktigt att det finns möjligheter för verksamheter att gå före och testa nya idéer, så att nya lösningar inte försenas på grund av överdriven byråkrati.

Flera inslag av e-hälsa har många skåningar redan tagit del av. Att använda aktivitetsarmband eller att läsa sin journal på nätet är två exempel på hur tekniken hjälper oss att hålla koll på vår hälsa. Men det kan vara så mycket mer, och det kan i grunden förändra hur vi får sjukvård framöver. Snabbare, flexiblare, och till lägre kostnad för skattebetalarna vilket i sin tur innebär att vi kan ta hand om fler patienter.

Moderaterna och våra kollegor i Alliansen har länge agerat för att införa en modernare sjukvård där internet och nya innovationer utnyttjas bättre.

I sjukvårdsnämnden för Skånes universitetssjukvård har vi till exempel lagt fram förslag om att distansuppföljning av pacemakers ska ske i stor skala. Pacemakern kan själv signalera när batteriet börjar ta slut och kan dessutom upptäcka hjärtrytmrubbningar som patienten inte själv märkt. Patienten kan känna sig trygg och behöver mycket färre kontrollbesök på sjukhuset.

Patienter med diabetes utbildas sedan länge så att de kan ta ett stort ansvar för hanteringen av sin sjukdom. Nu vill vi gå vidare till andra typer av kroniska sjukdomar som KOL och hjärtsvikt så att även dessa patienter kan känna att de har kontroll över sin egen sjukdom. Det kräver förstås lätthanterad teknisk utrustning men framför allt handlar det om ett ändrat arbetssätt med större patientinflytande.

Samtidigt som vi förbättrar de tekniska möjligheterna för skånsk sjukvård att moderniseras så behöver vi bli bättre på att ta till oss och sprida de organisatoriska förbättringar som finns på olika håll.

Ett exempel är Hälsostaden Ängelholm, som Alliansen startade som ett treårigt projekt för två och ett halvt år sedan. Inom Hälsostaden har flera stora förbättringar gjorts för bland annat kroniker och de mest sjuka, genom till exempel mobila akutteam och närsjukvårdsteam. De vänder sig främst till äldre sköra eller multisjuka patienter som är i behov av akuta punktinsatser i hemmet. Då kan personal ge en snabbare bedömning i samband med akut sjukdom och undvika onödiga inskrivningar på sjukhuset.

För att få bukt med vårdplatsproblematiken har också en kommunal korttidsavdelning införts, för att rehabilitera patienter som skrivits ut från slutenvården på Ängelholms sjukhus. Därifrån ordnas vårdplanering så att patienten får en trygg miljö i en vanlig hemmiljö eller på särskilt boende.

När projektet Hälsostaden nu går mot sitt slut är det avgörande att de goda erfarenheter som dragits inte glöms bort, precis som det är av yttersta vikt att teknik inom sjukvården inte blir ett hinder på grund av ökad administration.

Stefan Lamme (M)
Andre vice ordförande i beredningen för framtidens sjukvård, Region Skåne

Robin Holmberg (M)
Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, Ängelholm