Anställda måste tillåtas slå larm när det inte står rätt till (HD 2/3)

Det är med oro vi läser texten på MinMening den 26 februari skriven av en anonym läkare, om hur läkarna i Region Skåne uppmanas att ge en förskönad bild av den skånska vården. Situationen i skånsk sjukvård är inte svart eller vit, bra eller dålig. Det finns flera delar av den skånska vården som är bra, men det finns också stora delar som har problem och brister. Att personalen tillåts signalera till politiker och skåningarna när något inte står rätt till är helt avgörande för att problemen ska kunna åtgärdas och för att Skånes sjukvård ska kunna utvecklas.

Ingen som engagerar sig politiskt gör det för att åka runt och klippa band. Vi vill förändra och utveckla vården för att människor ska ha tillgång till vård av hög kvalitet. Det är också därför vi vill besöka verksamheterna ute i vardagen. Inte för att leta fel eller sätta dit någon, inte heller för att få se en förskönad bild. Utan för att få en bild av hur verkligheten i mötet mellan patient och personal fungerar. Det är där kvaliteten i vården skapas, det är även där möjligheterna att utveckla vården är som störst. Vår möjlighet att lyssna på personalen och uppleva verksamheten i vardagen är viktig för att vi ska kunna fatta de beslut som är de absolut bästa för medarbetarna, och framförallt för skåningarna. Att verksamheterna nu uppmanas att inte ta emot besök från politiker är både odemokratiskt och oansvarigt.

Vi delar helt uppfattningen att tiden för stordrift, sammanslagningar och topptunga organisationer är förbi. Det finns ett antal goda exempel i Skåne på verksamhet som styrs nära och därmed är väldigt välfungerande, Hälsostaden i Ängelholm är ett sådant. Utvärderingar av projektet har visat att det är just närvarande ledarskap, småskalighet och självständighet som är några av framgångsfaktorerna. Dessvärre har Socialdemokraterna inte varit helt konsekventa i frågan om Hälsostadens framtid. Särskilt när det gäller frågan om självständighet.

Vi vill se mer av styrning nära verksamheten, fler exempel som Hälsostaden. Det som skrivs i texten på MinMening är allvarligt och visar att nuvarande politisk ledning i Region Skåne inte delar vår syn i den frågan.

Anna Jähnke (M), ledamot i Regionfullmäktige samt kommunalråd i Helsingborg
Robin Holmberg (M), ledamot i Regionfullmäktige samt oppositionsråd i Ängelholm

Akut att rädda Hälsostaden

Socialstyrelsen har presenterat sin granskning av väntetiderna i vården. En del i detta är hur lång genomsnittsväntetiden på landets akutmottagningar är. Medianvistelsetiden i landet under perioden juni 2016 till och med maj 2017 är 3 timmar och 30 minuter. Detta följer samma stigande trend som väntetiderna generellt. Sus Lund är näst sämst bland landets akutmottagningar med fler än 50 000 besök om året.

– I Lund får patienterna vänta i snitt 4 timmar och 31 minuter, konstaterar Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Det är inte tillräckligt bra, särskilt inte för den tiondel av patienterna som får vänta längst, för dem handlar det om åtta timmar eller mer.

– Samtidigt konstaterar jag att den enda akutmottagning i Skåne som tar emot sina patienter snabbare än riksgenomsnittet i sin klass är Ängelholms sjukhus, som gör det inom 3 timmar och 7 minuter. Detta ger extra tyngd åt Moderaternas besök i Ängelholm i dag.

I Ängelholm står projektet Hälsostaden inför att avslutas. Moderaterna är kritiska mot det sätt på vilket det görs.

– Alla de goda erfarenheter och det fina bemötande som patienterna i Ängelholm har fått riskerar att förödas när Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne nu väljer att låta en liten och väl fungerande verksamhet slukas av den stora sjukvårdsförvaltningen Sund. Varför ska Region Skåne gång på gång ändra på saker som fungerar bra, frågar sig Carl Johan Sonesson.

– Att bevara och utveckla Hälsostaden är för mig en av de viktigaste frågorna i höstens val. I dag välkomnar jag därför mina kollegor från Region Skåne till Ängelholm för att diskutera hur vi ska kunna garantera god och innovativ vård i vår del av Skåne även i framtiden, säger Robin Holmberg (M), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Ängelholm.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen
Region Skåne
Tel: 070-508 32 33

Robin Holmberg (M)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Ängelholm
Tel: 072-988 70 00

Frågan är ställd till fel parti (NST 9/2)

Svar på insändare av signaturen ”EM” med rubriken ”Håller ni löftet den här gången?”, införd den 7 februari.

Insändarskribenten frågar om man kan lita på Moderaterna och vårt engagemang för att rädda Ängelholms sjukhus. Frågan borde istället riktas till Socialdemokraterna i Ängelholm: varför har ni inte gjort mer för att påverka era regionpolitiker att tänka om? Varför ser ni på när era regionföreträdare vill slå sönder en välfungerande verksamhet? Kan man, här och nu, lita på att S står upp för Ängelholms sjukhus?

Moderaterna vet att Ängelholms sjukhus engagerar. Vi vet också att både Socialdemokraterna och Alliansen historiskt sett gjort sig skyldiga till att avknoppa sjukhuset. Det var just därför våra företrädare under förra mandatperioden var drivande i att starta upp Hälsostaden. De ville garantera att sjukhusvård ska bedrivas i Ängelholm nu och i framtiden. Projektet har givit framtidstro och flera spännande projekt bedrivs nu på sjukhuset, exempelvis det framgångsrika mobila teamet.

Två gånger under denna mandatperioden har vi dock varit tvungna att rycka ut för att rädda Hälsostaden undan Socialdemokraterna. För ungefär ett år sedan lyckades vi få S- och MP-styret i regionen att tänka om så att Hälsostaden kunde få fortsätta i sin nuvarande form istället för att tvingas in i den problemtyngda sjukvårdsförvaltningen Sund. I vintras ville regionen lägga ned korttidsavdelningen, men även det lyckades Moderaterna och Alliansen stoppa.

Moderaterna inser dock att ett sjukhus även behöver specialistvård. Att bevara Aleris ryggortopedi vid Ängelholms sjukhus borde därför vara angeläget för alla som vill skapa god och effektiv vård. Personalen hotar rösta med fötterna när S, MP och SD:s förslag blir verklighet. Det är de partier ”EM” ska ställa mot väggen.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition

Vi ordnar ett nytt möte när du kan, Yvonne Augustin!

PRESSMEDDELANDE 2017-01-31

alliansen_liggande-m-partierna-2016I förra veckan anordnade Alliansen i Ängelholm och i Region Skåne ett välbesökt möte med anledning av planerna på att återta ortopedin vid Ängelholms sjukhus i Region Skånes regi. Beslutet, som många befarar kan bli ett första steg i nedmonteringen av Ängelholms sjukhus, fattas slutgiltigt av regionstyrelsen den 7 februari.

Vid mötet i torsdags deltog tyvärr inga företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna. Det är de partier som står bakom det kritiserade förslaget. Enligt uppgifter i Sveriges radio skulle regionrådet Yvonne Augustin (S) delta, men så var inte fallet.

Alliansen i Ängelholm förstår att det kan vara svårt att få almanackan att gå ihop. Vi är därför beredda att arrangera ett nytt möte i Ängelholm på en tid då regionrådet Augustin har möjlighet att delta. Vi tycker det är viktigt att ängelholmarna får svar på sina frågor och kan diskutera frågan om sjukhusets framtid med sina folkvalda politiker.

Alliansen ber Yvonne Augustin (S) återkomma med förslag på lämplig kvällstid innan regionstyrelsen fattar sitt beslut så ska vi se till att bjuda in intresserade ängelholmare.

Mer information
Robin Holmberg (M), oppositionsråd, 072-988 70 00

Öppet möte om Ängelholms sjukhus och Hälsostaden

PRESSMEDDELANDE 2017-01-17

alliansen_liggande-m-partierna-2016Ängelholms sjukhus är viktigt för ängelholmarna. Efter många turer och hot om nedläggning genom åren har Hälsostaden inneburit viktig framtidstro för sjukhuset och personalen. I Ängelholm skapas nu framtidens vård genom nya arbetssätt och fördjupat samarbete mellan Region Skåne och Ängelholms kommun.

Det är dock viktigt att slå vakt om det som nu växer fram vid Ängelholms sjukhus. Den senaste tidens diskussion om framtiden för Aleris ryggortopedi har skapat osäkerhet. Alliansen i Ängelholm och i Region Skåne bjuder därför in till ett öppet möte för information och diskussion om framtiden för Ängelholms sjukhus och Hälsostaden.

Tid: 26 januari klockan 18.30-20.30

Plats: Hörsalen, Järnvägens museum

Agenda: Bengt Sturesson (Aleris) berättar kort om verksamheten, Allians för Skåne ger sin syn på sjukhusets framtid, därefter ges övriga partier möjlighet att yttra sig. Mötet avslutas med frågor och diskussion.

På mötet deltar bland andra regionpolitikerna Carl Johan Sonesson (M), Lars-Göran Wiberg (C), Gilbert Tribo (L), Birgitta Södertun (KD) samt företrädare för Alliansen lokalt i Ängelholm.

Till mötet bjuds även företrädare för övriga partier in att delta.

Mer information
Elisabeth Kullenberg (M), 070-940 11 79

Tillskriv regionstyrelsen med anledning av Aleris ryggortopedi i Ängelholm

De senaste veckorna har vi med oro kunnat följa diskussionen om framtiden för Aleris ryggortopedi på Ängelholms sjukhus. Verksamheten drivs i upphandlad form och hotas nu av ett återtagande i offentlig regi, trots protester och oro från personalen.

Vi ser flera risker med ett återtagande av verksamheten till Region Skåne. Utöver att Aleris bedriver vården 20-25 procent billigare än regionen själv finns det uppenbar risk att verksamheten i förlängningen kan centraliseras till Hässleholms sjukhus. Därmed försvagas Ängelholms sjukhus och konceptet Hälsostaden. Personalen har dessutom hotat med att inte följa med över om regionen övertar verksamheten vilket kan leda till stor brist på specialistkompetens inom detta område.

Uppfattningen tycks vara att Aleris skött sitt uppdrag väl med hög tillgänglighet och låga kostnader. Vi tycker därför det är olyckligt om verksamheten återtas till Region Skåne av ideologiska skäl. Alliansen i Region Skåne har protesterat mot förslaget och fått ärendet återremitterat, men inget tyder tyvärr på att styret ändrat uppfattning i frågan.

Med anledning av ovanstående yrkar Alliansen i Ängelholm att kommunstyrelsen beslutar:

att kommunstyrelsen skriftligen uttrycker Ängelholms kommuns oro för hur Ängelholms sjukhus och Hälsostaden riskerar drabbas om ryggortopedin återtas i Region Skånes regi.

att beslut om att insända skrivelsen fattas på delegation av kommunstyrelsens ordförande om nödvändigt.

att Ängelholms kommun bjuder in representanter för Region Skåne till en dialogträff om framtiden för Ängelholms sjukhus.

Ängelholm 2016-12-06

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Lennart Engström (KD)
Sven Bergman (L)

Alliansen vill skydda Hälsostaden Ängelholm

Alliansen i Region Skåne vill låta Hälsostaden Ängelholm fortsätta som det framgångsrika projekt det fungerat som under två och ett halvt år.

När dåvarande Femklövern i Region Skåne tillsammans med Ängelholms kommun drog igång projektet 2013 var målen högt ställda: Projektet skulle förbättra samarbetet mellan kommunal omsorg, primärvård och specialistvård; patienterna skulle få rätt vård vid rätt tillfälle och inte hamna mellan stolarna. Tillgängligheten skulle dessutom öka.

Hälsostaden fick 600 anställda: 500 från Ängelholms sjukhus, 35 från primärvården och 65 från Ängelholms kommun.

– När verksamheten nu utvärderas ett halvår innan den treåriga projekttiden går ut finner man att förhoppningarna i hög grad infriats. Ekonomin klaras bättre än på andra håll, och man har klarat sig utan att öka användningen av hyrpersonal som skett på andra håll, säger Carl Johan Sonesson (M).

– På regionstyrelsens möte i nästa vecka vill Styret trots de tidigare framgångarna föra in projektet under sjukvårdsförvaltningen Sund, och dessutom planera att använda metoderna endast några få av våra övriga sjukhus. Det är fel väg att gå, säger Gilbert Tribo (L).

– Det är bra att man försöker använda framgången. Vi ser dock stora risker med att nu föra in den fungerande Hälsostaden i en förvaltning med ansträngd ekonomi. Vi ser heller inte att utvecklingen avstannat, vi behöver fortfarande sådana här spetsprojekt, både för nya metoder och som kunskapsbank när erfarenheterna tas tillvara i hela regionen, säger Birte Sandberg (C).

– Förslaget om att nu föra in Hälsostaden Ängelholm i Sunds verksamhet har redan lett till oro bland personalen. Genom ett för fyrkantigt agerande riskerar Styret ett av de mest positiva framstegen inom regionen, säger Birgitta Södertun (KD).

De borgerliga partierna i Ängelholm är också kritiska till förslaget från Styret. Projektet har hittills varit ett exempel på gott samarbete med kommunen, och Styrets förslag bryter nu detta.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare, Region Skåne
Tel: 044-309 32 33

Gilbert Tribo (L)
gruppledare, Region Skåne

Birte Sandberg (C)
gruppledare, Region Skåne

Birgitta Södertun (KD)
gruppledare, Region Skåne

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd, Ängelholms kommun
072-988 70 00

Liss Böcker (C)
Ängelholms kommun

Lennart Engström (KD)
Ängelholms kommun

Eva Kullenberg (L)
Ängelholms kommun

Fråga angående Hälsostadens framtid

Hösten 2013 startades, på initiativ av Alliansen i Ängelholm och Femklövern i Region Skåne, Hälsostaden som ett samarbetsprojekt mellan Region Skåne och Ängelholms kommun. Syftet var att utveckla sjukvården i Ängelholm genom nära samverkan mellan den kommunala vården och omsorgen, närsjukvården och specialistsjukvården.

Snart tre år senare kan vi konstatera att Hälsostaden varit en succé. Kortare beslutsvägar och högre tillgänglighet har lett till bättre vård för Ängelholms invånare. Förutom att stärka vården på själva sjukhuset har Hälsostaden även varit ett projekt i framkant vad gäller ny teknik och att flytta ut vården från sjukhuset till människors hem. Intresset för Hälsostaden är stort och projektet har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt.

Tidigare i vår träffade kommunledningen i Ängelholm representanter för Region Skåne för att diskutera formerna för Hälsostadens framtid. Det är bra med dialog mellan kommunen och regionen, men det är viktigt att komma ihåg att Region Skånes regionstyrelse äger frågan om Hälsostadens fortsättning.

Projekttiden löper ut den 30 september i år. Både kommuninvånare och personal undrar nu hur framtiden för Hälsostaden ska se ut. Fem månader innan projekttidens utgång har ännu inget beslut fattats. Ärendet om förlängning av projekt eller ej togs upp i regionstyrelsens arbetsutskott den 15 mars. Därefter har ärendet inte gått vidare till regionstyrelsen för beslut.

Det är viktigt att personalen och ängelholmarna får besked om framtiden för Hälsostaden.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till Lars Nyander (S):

Kommer du som partikamrat till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och tillika kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm agera för att Region Skåne snarast fattar beslut om Hälsostadens framtid?

Ängelholm 2016-04-26

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd