Galenskaperna bara fortsätter (NST 18/5)

Engelholmspartiet har märkligt nog som politiskt parti överklagat ett majoritetsbeslut i kommunfullmäktige. Deras överklagande har blivit avvisat i två instanser, det vill säga man vill inte ens ta ställning i ärendet utan anser att Engelholmspartiet inte har rätt att överklaga.

Det enda Engelholmspartiet har lyckats att åstadkomma är att 40.000 invånare i Ängelholm får vänta ytterligare på sitt badhus.

Nu slutar tyvärr inte galenskaperna här, nu skall man överklaga igen, med avsikt att ytterligare försena vårt badhus.

Det får ju finnas gränser på desperation även hos ett politiskt parti.

Jag hoppas Ängelholms kloka väljare markerar detta i kommande val.

Ulf Pethö (M)

Som att jämföra äpplen med päron

Svar till Magnus Henningsson, mfl. Vänsterpartiet och ”Behovet och inte ekonomin måste få styra kommunen” NST 18/10.

Ännu en gång visar Vänsterpartisterna upp sin totala avsaknad av insikt om hur ekonomin fungerar. Att jämföra en investering på 350 miljoner med en hyra på 580 över 30 år är ju som att jämföra äpplen med päron. Räkna istället ut vad en kommunal investering i ett badhus för 350 miljoner innebär i total kostnad över 30 år i resultaträkningen.
Det vill säga ränta och amortering på de 350 miljonerna i 30 år. Lägg sedan till uppvärmning, vatten och el, varje år, i 30 år. Fortsätt med underhåll och reparationer av fastigheten och utrustningen, personal och administrationskostnader, även detta i 30 år.
Nu har ni fått en kostnad som ni kan jämföra med hyran. Och jag garanterar er att ni, precis som alla andra som vet vad det kostar att driva ett badhus, kommer fram till att det är en otroligt förmånlig hyra. Och att vi inte hade kunnat bygga billigare i egen regi.

Sedan undrar ni om inte allt blivit dyrare de senaste 27 åren. Visst är det så, men inkomsterna har stigit betydligt mer än prisökningen. Om vi exempelvis tittar på åren mellan 2003 och 2011 har kommunens skatteintäkter ökat med hela 38% enbart tack vare den ekonomiska tillväxten och utan att skattesatsen höjts. Under samma period var inflationen 12%, alltså ”allt blev 12% dyrare”.
Så ert resonemang om att allt blir dyrare och att man därför kontinuerligt måste höja skatten för att bibehålla servicenivån är så fel det bara kan bli! Istället är det så att vi kontinuerligt borde ha sänkt skattesatsen om målet endast var en konstant servicenivå.

Men Moderaterna har istället valt att använda denna inkomstökning till väl valda satsningar i kommunen. Bland annat inom skolan och äldreomsorgen, vilket också givit resultat.

Daniel Jönsson (m)
ordf. Munka Ljungbymoderaterna

Insändare: Svar till Lars Carlsson (S) (10 december)

Det är förvånande att Lars Carlsson i sin insändare kan ställa frågan om det finns en dold agenda vad gäller badhusets placering i Hälsostadsområdet.

Lars Carlsson som själv är ledamot i Kommunfullmäktige och dessutom var närvarande när Kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst besvarade en interpellation från Engelholmspartiet på just den frågan med ett klart ”Det finns ingen dold agenda eller krav från Hälsostaden AB att badhuset skall placeras inom Hälsostadens område”.

Det är märkligt att Lars Carlsson inte förstod det tydliga svaret, för du var ju närvarande vid sammanträdet .

Alla handlingar i detta ärende är offentlig handling och finns att hämta i stadshuset vilket Carlsson borde ha gjort innan du kommer med ogrundade påståenden. Vidare så framgår det av avtalet med Kunskapsporten att det är Kunskapsporten som finansierar badhusbygget vilket frigör ca 250 miljoner kronor för kommunen till andra investeringar. (exempelvis skolor)

Carlsson skriver att socialdemokraterna fortfarande vill placera badhuset på Scantomten, men det nämns inget om hur det skall  finansieras. I socialdemokraternas skuggbudget för åren 2013 och plan för åren 2014 och 2015 finns inget förslag till finansiering av detta badhus. Det vore klädsamt om Carlsson kunde redogöra för hur socialdemokraterna tänker finansiera ett badhus på Scantomten, eller är det så att det inom ditt parti inte finns  något förslag till finansiering?

Rune Johansson (M)

Pressmeddelande: Nytt badhus på sjukhusområdet i Ängelholm

Kommunfullmäktige i Ängelholm har beslutat att det nya badhuset skall ligga inne på sjukhusområdet i Ängelholm. En upphandling har genomförts med Kunskapsporten som vinnande anbud. Upphandlingen innebär att PEAB, som underentreprenör, skall bygga badhuset. Kunskapsporten kommer att vara ägare och organisera driften av badet. Det sker utan såväl kommunalt kapital som någon kommunal borgen. Badhuset innehåller både attraktioner i det allmännas intressen och möjligheter till kommersiella verksamheter.

Upphandlingen har genomförts utan klagan från bransch eller konkurrensverk. Detaljplanen har emellertid stött på svårigheter av formell karaktär. Nu kommer byggnadsnämnden att besluta om byggnadstillstånd med stöd i den A-plan* som finns för fastigheten sedan tidigare.

Att badhuset skall ligga centralt placerat grundar sig på omfattande analyser. Det skall innehålla attraktioner vilka stärker Ängelholm som besöksort och gynnar centrumhandeln. Även miljömässiga skäl med närheten till kollektivtrafik har betydelse. Det nya badhuset kommer inte belasta skattebetalarna utan finansieras av externa investerare.

I samband med att projektet Hälsostaden startades 2010 föddes idén att förlägga badhuset inne på sjukhusområdet. Därigenom uppnås stora samordningsvinster. Placeringen innebär bland annat att skattemedel inte behöver tas i anspråk för att finansiera de rehab-bassänger Region Skåne har beställt av Hälsostaden. Dessutom kan den ursprungliga idén om ett multifunktionellt badhus med motions- och vattensportbassäng, rehab-bassänger, gym och spa realiseras.

De ekonomiska fördelarna med placeringen på sjukhusområdet är flera. Dels finansieras badhuset av en extern aktör och dels medfinansieras driften av badhuset av Region Skåne som hyr lokaler i anläggningen. Ängelholm får också två externa medfinansiärer till satsningen på förbättrad tillgänglighet på den allmänna marken bl.a. genom nya parkeringar samt cykel- och gångvägar. Hälsostaden medfinansierar även byggandet av en ny bro anslutande till Storgatan.

Placeringen av badhuset på sjukhusområdet innebär dessutom att marken på Scan-fastigheten frigörs för attraktiva och centralt belägna bostäder nära allmänna kommunikationsmedel.

Placeringen av badhuset på sjukhusområdet innebär att Ängelholm får en modern, multifunktionell badhusanläggning av högsta kvalitet. Samtidigt gör kommunen en mångmiljonbesparing jämfört med om badhuset i sin helhet skulle finansierats med skattemedel.

För mer information, kontakta Åsa Herbst.