Medborgarmonolog? (NST 30/11)

Läser i måndagens tidning under ”Min mening” på ängelholmsidan, en insändare om medborgardialogen om den så kallade växthustomten.

Som framgår av insändaren framfördes att då vi har såväl Hembygdsparken som Nybroskogen på några hundra meters avstånd, så finns det ingen anledning att anlägga ytterligare en park i detta område.

Insändaren menade att det är lämpligare att bygga bostäder på växthustomten. Men enligt insändaren så sade kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) att detta inte fick diskuteras vid detta möte.

Man undrar hur man kan föra en medborgardialog, där man inte fritt får framföra sin åsikt?

Något som inte har framkommit är att driftkostnaderna för denna park i första förslaget var kalkylerat till närmare 500 000 kronor per år.

Det vore lämpligare att dessa pengar tillfördes Hembygdsparken som är ett av Skånes mest besökta turistmål.

Med tanke på bostadsbristen i Ängelholm måste byggandet komma igång. En lämplig tomt är växthustomten som ligger nära Ängelholms centrum och är tillgänglig för nybyggnation.

Rune Johansson (M)

Miljöarbete som gör skillnad (NST 7/11)

161107-robin-runeMiljö- och klimatåtgärder upplevs allt för ofta handla om symbolhandlingar eller om vilka skatter som ska höjas för att påverka människor i en eller annan riktning. De riktigt stora tagen som krävs för att få till verklig förändring tycks allt för stora och svåra.

Därför är det glädjande att Ängelholms kommun under 2008 spände bågen rejält i miljöarbetet. Styrelsen för Ängelholmshem ställde då sig bakom att ansluta bolaget till Sabos, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags, klimatsatsning Skåneinitiativet.

Målet var ambitiöst, kanske för tufft enligt vissa. 105 kommunala bostadsbolag skulle sänka energianvändningen med 20 procent. Då Sabos medlemmar tillsammans förvaltar cirka 400 000 lägenheter förstår alla att en sänkning av energianvändningen i de allmännyttiga bostäderna gör stor skillnad.

Åtta år senare kan vi glädjande nog se att Ängelholmshem är ett av de bolagen som klarat utmaningen allra bäst. Energianvändningen har minskat med 28 procent. Det innebär 500 ton mindre utsläpp av koldioxid och att eldningen av olja för uppvärmning upphört i Ängelholmshems bostäder.

Omställningen har möjliggjorts genom målmedvetna åtgärder för att minska energianvändningen i befintliga lägenheter, men också ambitiösa satsningar på klimatsmart byggande. Exempelvis blev Ängelholmshems 107 nya lägenheter på Betan kommunens första hus i miljöbyggklass silver under 2014.

Ängelholmshem tillhör de bästa i Sverige i att minska klimatpåverkan för de egna lägenheterna. Genom att våga lägga ribban högt och arbeta mot målet blir miljöarbetet konkret och verklig förändring möjliggörs. Moderaterna fortsätter driva på för att Ängelholmshem ska ta sitt ansvar för en bättre framtid, exempelvis på Stationsområdet och Fridhem.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Rune Johansson (M)
ordförande för Ängelholmshem 2006-2014

Svar till Karin Stenholm om Kronoskogen (4/9)

Nej, Nya Moderaterna har inte sagt tvärt nej till all bebyggelse i Kronoskogen. Men det finns inget ja heller.

Vi vill utveckla Ängelholm och skapa många fler bostäder. I likhet med de andra partierna utom SD, och kanske EP, har vi som mål att befolkningen ska växa med en procent om året, cirka 400 personer. Bostäder är det som begränsar mest. Då är det fel att på förhand säga nej till förslag från markägare, i det här fallet statliga Sveaskog.

Förslaget till översiktsplan fram till år 2035 är just ett förslag som inte genomgått någon större politisk värdering. Områdena kring Havsbadsvägen och Stationsområdet som Sveaskog vill pröva är i storleksordningen fem procent av Kronoskogen.
Beroende på vad ängelholmarna tycker ska vi ta ställning till om det är bra eller dåligt att bygga här. Att släppa fram bebyggelse i vissa delar innebär starkare motiv och möjlighet att skydda större delar av skogen. I dag finns inget starkt skydd.

Det är samma motiv till att Moderaterna tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna nyligen la förslag om att kommunen ska försöka köpa Nybroskogen. Skälet är att skapa ett långvarigt skydd för naturen till nytta för friluftsliv. Området ska också vara direkt kopplat till hembygdsparken genom en ny gång- och cykelbro.

Fler bostäder i bra läge är viktigt för alla. Ökad befolkning, gärna fler unga, behövs för att behålla god samhällsservice i framtiden. Annars räcker inte dagens skattesats till lika bra vård, skola och omsorg.

Den slutsatsen ligger bakom allt från Pytteleden för att öppna Stationsområdet för bostadsbebyggelse till hög och tät bebyggelse vid Kullakiosken. Högre hus spar mark, ger underlag för mer kollektivtrafik och är dessutom något många vill bo i.

Anders Davidsson, M, kandidat kommunfullmäktige
Robin Holmberg, M, kommunstyrelsens ordförande
Rune Johansson, M, kommunfullmäktiges ordförande

Här trampade vi på en öm tå… (NST 6/8)

Det är tydligt att (M) i Ängelholm trampat (S) och LO kraftigt på tårna. Genom våra insändare har vi lyckats sätta fingret på en av bristerna i Socialdemokraternas politik: ni behöver mer pengar i statskassan för att kunna bygga ut ersättningar och bidragssystem – därför måste ni höja skatten. Vi har dock inte fått ett enda konkret förslag på hur (S) vill skapa fler jobb för unga som inte innebär arbetsmarknadsprogram hos Arbetsförmedlingen, flummiga ”utbildningskontrakt” eller redan förkastade åtgärder som ”90-dagarsgarantin”.

De senaste veckornas insändardebatt har tyvärr inneburit en rad försök från arbetarrörelsen att mästra moderata företrädare om vad arbetsgivaravgifter är och vilken historisk roll LO och dess politiska gren, Socialdemokraterna, spelat. Det behöver ni inte, vi vet vad arbetsgivaravgifter är och vilka fördelar den svenska modellen innebär kontra länder där politiken lägger sig i lönebildningen.

Problemet är dock att arbetarrörelsen av i dag saknar förmåga att skapa förutsättningar för riktiga jobb att växa fram och istället prioriterar ersättningar, bidragssystem och arbetsmarknadsprogram. Vi minns med fasa den tid då Försäkringskassans medarbetare kunde få upp till 1500 kr i ”bonus” för varje förtidspensionering. Detta rapporterade Expressen om 2005 under Göran Perssons (S) sista år vid makten. Vi vill inte tillbaka dit.

Vänsterpartiet försöker påskina att Moderaterna ser ner på jobb inom offentlig sektor. Det är inte sant. Vi har många medarbetare både i Region Skåne och i Ängelholms kommun som dagligen gör fantastiska insatser för att ge oss alla välfärd av hög kvalitet. Till skillnad från (V) ser vi dock inte företagen som samhällets fiender, utan som viktiga aktörer som bidrar till dess utveckling.

Moderaterna kommer att fortsätta arbeta för att fler jobb ska växa fram i Ängelholm. För att möjliggöra detta behövs såväl en lokal som nationell politik för fler jobb. Då behövs arbetslinjen, inte att vi spolar tillbaka tiden till 2006 då Socialdemokraterna gömde undan människor i åtgärder och förtidspension.

Robin Holmberg (M) Ulf Pethö (M) Rune Johansson (M) Elisabeth Kullenberg (M) Charlotte Långberg (M) Kristofer Engström (M)

Oärligt att använda gamla trafiksiffror (20/5)

De antal fordon som du uppger passerar Skolgatan och Nybron är från mätningar som gjordes 2010, inte 2011 som du uppger. Det antal fordon som jag nämner är från Rambölls trafikutredning och anger hur trafikutvecklingen beräknas utvecklas fram till år 2020. Karl-Otto använder inaktuella tal, vilket jag anser är oärligt.

Att använda gårdagens trafikflöde för att planera framtidens infrastruktur är ju inte heller särskilt framåtsyftande.

De tal som Ramböll anger är, om vi inte förlänger Klippanvägen över Rönneå, att dagligen kommer 10900 fordon att passera Nybron.

Om vi förlänger Klippanvägen kommer 6100 av dessa fordon att välja Klippanvägens förlängning i stället för att passera Stadsparken och Nybron.

Jag förlitar mig på de siffror som Rambölls har kommit fram till. Att fordonstrafiken kommer att öka i framtiden är otvivelaktigt.

Förlängning av Klippanvägen är den lösning som bör komma först, för att lösa dagen trafiksituation kring Skolgatan och Nybron. I framtiden kan andra trafiklösningar komma i fråga, exempelvis när södra Ängelholm utvecklas med nya bostäder. Då bör man överväga hur förbindelsen väster om järnvägen från Kulltorp till Havsbadsvägen skall lösas.

Vad förlängningen av Klippanvägen kommer att kosta är ännu inte klart. Jämfört med ringledsalternativet, som dessutom inte löser dagens och morgondagens problem i centrum, kommer alternativet via Klippanvägen att bli mindre kostsamt.

Sedan kan ju undra vilka som skulle välja den vägen för att komma till Havsbaden och stationsområdet.
Räknat från den så kallade ”Brännbornsrondellen” till Havsbadsvägen via ytterleden ner till Kulltorp och vidare till Havsbadsvägen är sträckan ca 9,5 km. Detta skall jämföras med Klippanvägens förlängning. Från ”Brännbornsrondellen” fram till den planerade anslutningen till Havsbadsvägen är det ca 2,5 km. Alltså för att komma till Havsbadsvägen via Kulltorp, blir 7 km längre än via Klippanvägens förlängning, det lär definitivt påverka miljön i Ängelholm.

Rune Johansson (M)

En ringled innebär stora ingrepp i miljön (NST 29/4)

Svar på Rita Aatola Olssons insändare den 15 april.

Det är ett antal argument som insändaren kommer med, inget är som jag ser det särskilt väl underbyggt. Insändaren ifrågasätter gjorda utredningar, såväl Trafikverkets prognoser som gjord miljökonsekvensbeskrivning döms ut som oseriösa.

Trafikutredningen visar att en förlängning av Klippanvägen över Rönneå avlastar såväl Östergatan som Skolgatan. Förlängningen av Klippanvägen innebär att av de ca 10000 fordon som dagligen passerar Stadsparken och Nybron kommer ca 6000 fordon att använda den nya vägen över Rönneå.

Nybyggnation kommer att ske på den så kallade Parallelltrapetsen samt Scanområdet och stationsområdet. Dessa nya bostäder kommer givetvis att innebära en högre trafikbelastning, vilket Östergatan och Skolgatan inte är dimensionerade för. Så förlängningen av Klippanvägen är den bästa lösningen för att nå ovannämnda bostadsområden, samt även resandecentrum.

Ett alternativ som insändaren föreslår är en ringled runt centrum Jag tror att man då menar en väg, väster om järnvägen, som sträcker sig från Kulltorp till Havsbadsvägen. Detta skulle innebära en tunnel under järnvägen strax söder om Kulltorp och sedan en väg parallellt med järnvägen fram till Havsbadsvägen.

Dels skall en tunnel byggas för att komma under järnvägen, denna kostnad drabbar kommunen och ingen annan. Vidare skall en väg byggas genom Kronoskogen, sträckan är ca 3200 meter. Vägen med gång och cykelbanor på båda sidor samt diken på båda sidor blir ca 15 meter bred. Avståndet mellan järnväg och vägen skall vara minst 7 meter.

Detta innebär att omkring 48000 kvadratmeter av Kronoskogen kommer att användas för detta vägbygge. Detta är inte att ta ansvar för miljön och våra grönområden.

Insändaren skriver i slutet av sin artikel att man inte kan dra en väg genom tysta natursköna områden. Då innebär det, att man inte kan bygga en ringled som insändaren själv föreslår? För som jag ser det är Kronoskogen ett vackert och tyst område.

Rune Johansson (M)

Insändare: Svar till Karin Stenholm (31 december)

Trafikplanen visar tydligt på att alternativet Klippanvägens förlängning över Rönnå kommer att avlasta Östergatan och Skolgatan. Det kan omöjligt missförstås, det är klara fakta.

Vi vill inte ha onödiga trafikleder i vare sig Kronoskogen eller Nybroskogen vilket skulle kunna bli följden om man valde andra alternativ än Klippanvägens förlängning.

Vi skall vara rädda om våra naturområden, både de havsnära och andra, men också respektera alla de människor i vår kommun som behöver ta bilen till havet och till stationen.

Alla bor ju inte som insändarskribenten gör, alldeles lagom för att gå och cykla.

Du skriver vidare att det under många decennier har det byggt nya bilvägar för att avlasta andra vägar och att det inte har fungerat. Vilket oseriöst påstående.

Hur tror du att trafiken i Ängelholm hade sett ut utan Ytterleden och utan Innerleden. Dessa två trafikleder är goda exempel på hur man kan avlasta gatorna i centrum.

Du avslutar med att spekulera i att Klippanvägens förlängning skall göra det möjligt att bygga i Kronoskogen. Det vill jag kommentera med följande: Det finns inga som helst planer på att bygga i Kronoskogen.

Rune Johansson (M)

Insändare: Svar till Lars Carlsson (S) (10 december)

Det är förvånande att Lars Carlsson i sin insändare kan ställa frågan om det finns en dold agenda vad gäller badhusets placering i Hälsostadsområdet.

Lars Carlsson som själv är ledamot i Kommunfullmäktige och dessutom var närvarande när Kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst besvarade en interpellation från Engelholmspartiet på just den frågan med ett klart ”Det finns ingen dold agenda eller krav från Hälsostaden AB att badhuset skall placeras inom Hälsostadens område”.

Det är märkligt att Lars Carlsson inte förstod det tydliga svaret, för du var ju närvarande vid sammanträdet .

Alla handlingar i detta ärende är offentlig handling och finns att hämta i stadshuset vilket Carlsson borde ha gjort innan du kommer med ogrundade påståenden. Vidare så framgår det av avtalet med Kunskapsporten att det är Kunskapsporten som finansierar badhusbygget vilket frigör ca 250 miljoner kronor för kommunen till andra investeringar. (exempelvis skolor)

Carlsson skriver att socialdemokraterna fortfarande vill placera badhuset på Scantomten, men det nämns inget om hur det skall  finansieras. I socialdemokraternas skuggbudget för åren 2013 och plan för åren 2014 och 2015 finns inget förslag till finansiering av detta badhus. Det vore klädsamt om Carlsson kunde redogöra för hur socialdemokraterna tänker finansiera ett badhus på Scantomten, eller är det så att det inom ditt parti inte finns  något förslag till finansiering?

Rune Johansson (M)