Medborgarmonolog? (NST 30/11)

Läser i måndagens tidning under ”Min mening” på ängelholmsidan, en insändare om medborgardialogen om den så kallade växthustomten.

Som framgår av insändaren framfördes att då vi har såväl Hembygdsparken som Nybroskogen på några hundra meters avstånd, så finns det ingen anledning att anlägga ytterligare en park i detta område.

Insändaren menade att det är lämpligare att bygga bostäder på växthustomten. Men enligt insändaren så sade kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) att detta inte fick diskuteras vid detta möte.

Man undrar hur man kan föra en medborgardialog, där man inte fritt får framföra sin åsikt?

Något som inte har framkommit är att driftkostnaderna för denna park i första förslaget var kalkylerat till närmare 500 000 kronor per år.

Det vore lämpligare att dessa pengar tillfördes Hembygdsparken som är ett av Skånes mest besökta turistmål.

Med tanke på bostadsbristen i Ängelholm måste byggandet komma igång. En lämplig tomt är växthustomten som ligger nära Ängelholms centrum och är tillgänglig för nybyggnation.

Rune Johansson (M)

Miljöarbete som gör skillnad (NST 7/11)

161107-robin-runeMiljö- och klimatåtgärder upplevs allt för ofta handla om symbolhandlingar eller om vilka skatter som ska höjas för att påverka människor i en eller annan riktning. De riktigt stora tagen som krävs för att få till verklig förändring tycks allt för stora och svåra.

Därför är det glädjande att Ängelholms kommun under 2008 spände bågen rejält i miljöarbetet. Styrelsen för Ängelholmshem ställde då sig bakom att ansluta bolaget till Sabos, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags, klimatsatsning Skåneinitiativet.

Målet var ambitiöst, kanske för tufft enligt vissa. 105 kommunala bostadsbolag skulle sänka energianvändningen med 20 procent. Då Sabos medlemmar tillsammans förvaltar cirka 400 000 lägenheter förstår alla att en sänkning av energianvändningen i de allmännyttiga bostäderna gör stor skillnad.

Åtta år senare kan vi glädjande nog se att Ängelholmshem är ett av de bolagen som klarat utmaningen allra bäst. Energianvändningen har minskat med 28 procent. Det innebär 500 ton mindre utsläpp av koldioxid och att eldningen av olja för uppvärmning upphört i Ängelholmshems bostäder.

Omställningen har möjliggjorts genom målmedvetna åtgärder för att minska energianvändningen i befintliga lägenheter, men också ambitiösa satsningar på klimatsmart byggande. Exempelvis blev Ängelholmshems 107 nya lägenheter på Betan kommunens första hus i miljöbyggklass silver under 2014.

Ängelholmshem tillhör de bästa i Sverige i att minska klimatpåverkan för de egna lägenheterna. Genom att våga lägga ribban högt och arbeta mot målet blir miljöarbetet konkret och verklig förändring möjliggörs. Moderaterna fortsätter driva på för att Ängelholmshem ska ta sitt ansvar för en bättre framtid, exempelvis på Stationsområdet och Fridhem.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Rune Johansson (M)
ordförande för Ängelholmshem 2006-2014

Svar till Karin Stenholm om Kronoskogen (4/9)

Nej, Nya Moderaterna har inte sagt tvärt nej till all bebyggelse i Kronoskogen. Men det finns inget ja heller.

Vi vill utveckla Ängelholm och skapa många fler bostäder. I likhet med de andra partierna utom SD, och kanske EP, har vi som mål att befolkningen ska växa med en procent om året, cirka 400 personer. Bostäder är det som begränsar mest. Då är det fel att på förhand säga nej till förslag från markägare, i det här fallet statliga Sveaskog.

Förslaget till översiktsplan fram till år 2035 är just ett förslag som inte genomgått någon större politisk värdering. Områdena kring Havsbadsvägen och Stationsområdet som Sveaskog vill pröva är i storleksordningen fem procent av Kronoskogen.
Beroende på vad ängelholmarna tycker ska vi ta ställning till om det är bra eller dåligt att bygga här. Att släppa fram bebyggelse i vissa delar innebär starkare motiv och möjlighet att skydda större delar av skogen. I dag finns inget starkt skydd.

Det är samma motiv till att Moderaterna tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna nyligen la förslag om att kommunen ska försöka köpa Nybroskogen. Skälet är att skapa ett långvarigt skydd för naturen till nytta för friluftsliv. Området ska också vara direkt kopplat till hembygdsparken genom en ny gång- och cykelbro.

Fler bostäder i bra läge är viktigt för alla. Ökad befolkning, gärna fler unga, behövs för att behålla god samhällsservice i framtiden. Annars räcker inte dagens skattesats till lika bra vård, skola och omsorg.

Den slutsatsen ligger bakom allt från Pytteleden för att öppna Stationsområdet för bostadsbebyggelse till hög och tät bebyggelse vid Kullakiosken. Högre hus spar mark, ger underlag för mer kollektivtrafik och är dessutom något många vill bo i.

Anders Davidsson, M, kandidat kommunfullmäktige
Robin Holmberg, M, kommunstyrelsens ordförande
Rune Johansson, M, kommunfullmäktiges ordförande

En ringled innebär stora ingrepp i miljön (NST 29/4)

Svar på Rita Aatola Olssons insändare den 15 april.

Det är ett antal argument som insändaren kommer med, inget är som jag ser det särskilt väl underbyggt. Insändaren ifrågasätter gjorda utredningar, såväl Trafikverkets prognoser som gjord miljökonsekvensbeskrivning döms ut som oseriösa.

Trafikutredningen visar att en förlängning av Klippanvägen över Rönneå avlastar såväl Östergatan som Skolgatan. Förlängningen av Klippanvägen innebär att av de ca 10000 fordon som dagligen passerar Stadsparken och Nybron kommer ca 6000 fordon att använda den nya vägen över Rönneå.

Nybyggnation kommer att ske på den så kallade Parallelltrapetsen samt Scanområdet och stationsområdet. Dessa nya bostäder kommer givetvis att innebära en högre trafikbelastning, vilket Östergatan och Skolgatan inte är dimensionerade för. Så förlängningen av Klippanvägen är den bästa lösningen för att nå ovannämnda bostadsområden, samt även resandecentrum.

Ett alternativ som insändaren föreslår är en ringled runt centrum Jag tror att man då menar en väg, väster om järnvägen, som sträcker sig från Kulltorp till Havsbadsvägen. Detta skulle innebära en tunnel under järnvägen strax söder om Kulltorp och sedan en väg parallellt med järnvägen fram till Havsbadsvägen.

Dels skall en tunnel byggas för att komma under järnvägen, denna kostnad drabbar kommunen och ingen annan. Vidare skall en väg byggas genom Kronoskogen, sträckan är ca 3200 meter. Vägen med gång och cykelbanor på båda sidor samt diken på båda sidor blir ca 15 meter bred. Avståndet mellan järnväg och vägen skall vara minst 7 meter.

Detta innebär att omkring 48000 kvadratmeter av Kronoskogen kommer att användas för detta vägbygge. Detta är inte att ta ansvar för miljön och våra grönområden.

Insändaren skriver i slutet av sin artikel att man inte kan dra en väg genom tysta natursköna områden. Då innebär det, att man inte kan bygga en ringled som insändaren själv föreslår? För som jag ser det är Kronoskogen ett vackert och tyst område.

Rune Johansson (M)