Svar till Karin Stenholm om Kronoskogen (4/9)

Nej, Nya Moderaterna har inte sagt tvärt nej till all bebyggelse i Kronoskogen. Men det finns inget ja heller.

Vi vill utveckla Ängelholm och skapa många fler bostäder. I likhet med de andra partierna utom SD, och kanske EP, har vi som mål att befolkningen ska växa med en procent om året, cirka 400 personer. Bostäder är det som begränsar mest. Då är det fel att på förhand säga nej till förslag från markägare, i det här fallet statliga Sveaskog.

Förslaget till översiktsplan fram till år 2035 är just ett förslag som inte genomgått någon större politisk värdering. Områdena kring Havsbadsvägen och Stationsområdet som Sveaskog vill pröva är i storleksordningen fem procent av Kronoskogen.
Beroende på vad ängelholmarna tycker ska vi ta ställning till om det är bra eller dåligt att bygga här. Att släppa fram bebyggelse i vissa delar innebär starkare motiv och möjlighet att skydda större delar av skogen. I dag finns inget starkt skydd.

Det är samma motiv till att Moderaterna tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna nyligen la förslag om att kommunen ska försöka köpa Nybroskogen. Skälet är att skapa ett långvarigt skydd för naturen till nytta för friluftsliv. Området ska också vara direkt kopplat till hembygdsparken genom en ny gång- och cykelbro.

Fler bostäder i bra läge är viktigt för alla. Ökad befolkning, gärna fler unga, behövs för att behålla god samhällsservice i framtiden. Annars räcker inte dagens skattesats till lika bra vård, skola och omsorg.

Den slutsatsen ligger bakom allt från Pytteleden för att öppna Stationsområdet för bostadsbebyggelse till hög och tät bebyggelse vid Kullakiosken. Högre hus spar mark, ger underlag för mer kollektivtrafik och är dessutom något många vill bo i.

Anders Davidsson, M, kandidat kommunfullmäktige
Robin Holmberg, M, kommunstyrelsens ordförande
Rune Johansson, M, kommunfullmäktiges ordförande

Pressmeddelande: Uppta förhandlingar om att köpa Nybroskogen

MCKDPRESSMEDDELANDE 20 augusti 2014

Nybroskogen är av strategiskt värde som grön lunga och rekreationsmiljö för ängelholmarna. De närmaste åren kommer Ängelholms kommun att investera betydande belopp i infrastruktur i eller i anslutning till skogen. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill därför att Ängelholms kommun ska uppta förhandlingar med statliga Sveaskog om att köpa Nybroskogen.

Ängelholms kommun ska bli en förebild i miljö- och klimatarbetet. Det har Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lovat ängelholmarna inför valet den 14 september. Ett led i denna ambition är skyddandet av tätortsnära grönområden. Dessa är viktiga för att kunna erbjuda ängelholmarna tillgång till rekreation och natur i närhet till bostaden. Vi vill därför uppta förhandlingar med Sveaskog om att köpa Nybroskogen.

Ambitionen är att skydda skogen och knyta den till en grön helhet tillsammans med Hembygdsparken. Därmed tillförsäkras nuvarande och framtida generationer ängelholmare tillgång till skogen. Vi ser stora möjligheter att utveckla området till än mer attraktiv rekreationsplats i centrala Ängelholm, exempelvis med grillplatser, utegym, motions- och promenadslingor samt naturupplevelser. Utveckling av Nybroskogen som rekreationsområde kompenserar även för det intrång i den gröna miljön som Klippanvägens förlängning innebär.

– De kommande åren kommer Ängelholms kommun att investera i ny belysning i motionsspåret, ny gång- och cykelbro från Haradal till Nybroskogen och på sikt även ett utbyggt reningsverk med utökad kapacitet. Allt pekar på att Nybroskogen kommer att vara av strategiskt värde för kommunen framöver och då vill vi få rådighet över den, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– När vi förtätar Ängelholms stad med nya bostäder och ny service är det viktigt att slå vakt om våra gröna lungor. Människor behöver möjlighet till rekreation i närheten av hemmet. Därför vill vi skydda de delar av skogen som inte behövs för reningsverkets utveckling, säger Liss Böcker Sellgren (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

– Ett eventuellt köp och skyddande av Nybroskogen är ett led i att göra Ängelholms kommun till en mer miljövänlig och klimatsmart kommun. Vi vill se fler tätortsnära områden som garanterar grönska för de som bor och rör sig i närheten. Nybroskogen är viktig för Ängelholm, därför vill vi skydda den, säger Lennart Engström (KD).

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill ge Ängelholms kommuns mark- och exploateringsavdelning i uppgift att snarast uppta förhandlingar med Sveaskog. Politiskt ställningstagande till eventuell affär kommer därefter att ske med utgångspunkt i diskussionen mellan parterna.

Mer information:
Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Lennart Engström (KD)

Oärligt att använda gamla trafiksiffror (20/5)

De antal fordon som du uppger passerar Skolgatan och Nybron är från mätningar som gjordes 2010, inte 2011 som du uppger. Det antal fordon som jag nämner är från Rambölls trafikutredning och anger hur trafikutvecklingen beräknas utvecklas fram till år 2020. Karl-Otto använder inaktuella tal, vilket jag anser är oärligt.

Att använda gårdagens trafikflöde för att planera framtidens infrastruktur är ju inte heller särskilt framåtsyftande.

De tal som Ramböll anger är, om vi inte förlänger Klippanvägen över Rönneå, att dagligen kommer 10900 fordon att passera Nybron.

Om vi förlänger Klippanvägen kommer 6100 av dessa fordon att välja Klippanvägens förlängning i stället för att passera Stadsparken och Nybron.

Jag förlitar mig på de siffror som Rambölls har kommit fram till. Att fordonstrafiken kommer att öka i framtiden är otvivelaktigt.

Förlängning av Klippanvägen är den lösning som bör komma först, för att lösa dagen trafiksituation kring Skolgatan och Nybron. I framtiden kan andra trafiklösningar komma i fråga, exempelvis när södra Ängelholm utvecklas med nya bostäder. Då bör man överväga hur förbindelsen väster om järnvägen från Kulltorp till Havsbadsvägen skall lösas.

Vad förlängningen av Klippanvägen kommer att kosta är ännu inte klart. Jämfört med ringledsalternativet, som dessutom inte löser dagens och morgondagens problem i centrum, kommer alternativet via Klippanvägen att bli mindre kostsamt.

Sedan kan ju undra vilka som skulle välja den vägen för att komma till Havsbaden och stationsområdet.
Räknat från den så kallade ”Brännbornsrondellen” till Havsbadsvägen via ytterleden ner till Kulltorp och vidare till Havsbadsvägen är sträckan ca 9,5 km. Detta skall jämföras med Klippanvägens förlängning. Från ”Brännbornsrondellen” fram till den planerade anslutningen till Havsbadsvägen är det ca 2,5 km. Alltså för att komma till Havsbadsvägen via Kulltorp, blir 7 km längre än via Klippanvägens förlängning, det lär definitivt påverka miljön i Ängelholm.

Rune Johansson (M)