Hur ser en hållbar trafikmiljö egentligen ut? (16/5)

Direkt svar på insändare av Per Wiik med samma rubrik.

Det stämmer att Per Wiik och jag har olika syn på hur vi ska uppnå ett hållbart samhälle. Jag är övertygad om att vi behöver teknisk och ekonomisk utveckling som kombineras med minskning av koldioxidutsläppen för att skapa ett hållbart samhälle med bred politisk och folklig förankring.

Att trafiken ökar i framtiden som en konsekvens av att staden växer inser nog alla. Det visar om inte annat på varför Ängelholmspaketet – som tar ett helhetsgrepp om trafiken i staden – behövs. Nuvarande vägar, t.ex. vid Stadsparken, behöver avlastning. Ängelholmspaketet fördelar om trafik från stadens mest centrala gator och förenklar att ta sig till stationen, havet och Stationsområdets nya bostäder.

Ängelholmspaketet innebär mer än bara nya bilvägar. Ängelholms kommun planerar utbyggnad av gång- och cykelvägar, ny gång- och cykelbro i Haradal under 2022, Växthusparken som ny mötesplats och utveckling av åpromenaden från centrum till Skälderviken.

Även Stadsparken ingår i Ängelholmspaketet. I den trafikutredning Per Wiik hänvisar till tas dock inte hänsyn till framtida begränsningar av framkomligheten på Skolgatan, utan den förhåller sig enbart till nuvarande utformning av vägen och jämför framtida trafikscenarier med eller utan Klippanvägens förlängning. Utredningen visar att Klippanvägens förlängning kraftigt reducerar den framtida trafiken på Skolgatan och Nybron.

Exakt hur Stadsparken ska utvecklas är mycket riktigt inte bestämt än utan är öppet för tankar och idéer från kommuninvånarna. Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra medborgardialog om Stadsparken, vilket kommer ske under 2021.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande

Svar till Lotta Åkesson Persson ang. hur idéskisserna till den nya Västhusparken är utformade

Ängelholms kommun planerar inom ramen för Ängelholmspaketet för en hållbar trafikmiljö, men också en grönare och mer tillgänglig stadskärna med plats för människor och möten. Både Växthusparken och den nya bron över Rönneå är viktiga delar i denna helhet.

Självklart kommer den nya parken påverkas av Klippanvägens förlängning. Att parkens utveckling är avhängig vägens planering har vi varit mycket tydliga med. Att ta fram ett gestaltningsförslag för parken i ett tidigt skede – innan alla detaljer för Klippanvägens förlängning är spikade – innebär samtidigt att parken kan påverka utformningen av den nya vägen.

Att presentera en idé för hur en framtida park ska se ut kan aldrig bli en exakt avbild av det färdiga resultatet. Den som vill se en mer detaljerad plan är dock välkommen att kontakta Ängelholms kommun. När beslutet är fattat i nästa vecka kommer fler skisser och tekniska beskrivningar vara tillgängliga på kommunens webbplats.

Att påstå att illustrationerna vi presenterat skulle vara förvanskade är dock helt felaktigt. I illustrationerna är Klippanvägen inritad enligt den förprojektering som är gjord med en körbana på 6,5 meter och gång- och cykelväg på var sida om vägen på 3 meter. Bitvis viker gång- och cykelvägen av från sidan av vägbanan, vilket gör att denna sektion av vägen blir smalare. Vägen är alltså inte förminskad som insändarskribenten påstår.

Det är också viktigt att framhålla att Klippanvägens förlängning inte är en motorled, utan en stadsgata med utformning och hastighet därefter. Nästa steg i processen blir nu att arbeta fram gestaltningen för gaturummet.

Under arbetet med Ängelholmspaketet har Ängelholms kommun lagt särskilt fokus på öppenhet i de olika delprojekten eftersom att vi vet att frågan engagerar många. Vi ställde ut detaljplanen för Klippanvägens förlängning utomhus och förlängde tiden för samrådet till sju veckor för att ge många chans att tycka till, trots pandemin. Med Växthusparken vill vi vara tidigt ute och visa planerna för detta område som rymmer många kvaliteter, men som i dag ligger i träda.

Ängelholms kommun har presenterat en plan och viljeinriktning för den nya park som nu ska anläggas med försiktig start redan i år. Växthusparken kommer att bli kommunens näst största park och erbjuda såväl aktiviteter och lek som odling och koppling till gröna värden kring ån. Vi öppnar upp en gömd pärla för fler att ta del av, vilket gör Ängelholms stadskärna ännu mer grön.

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande och ordförande för den politiska styrgruppen för trafikutveckling

Förutsättningarna för Västra länken har inte ändrats (NST 2/3)

Svar på insändare av oppositionsrådet Lars Nyander (S) med rubriken ”Socialdemokraterna vill värna om en grön innerstad”, införd den 2 mars.

Lars Nyander (S) har nu under flera replikskiften fortsatt framhärda Västra länken som lösningen på trafikproblemen i innerstaden. Ännu har inga trovärdiga argument framförts som skulle stödja detta mer än svepande ord om dubbelspårsutbyggnaden och ”ändrade förutsättningar”.

Problemet med Lars Nyanders (S) argumentation är att förutsättningarna inte har ändrats. Redan 1992 beslutades att järnvägen skulle byggas ut och bli dubbelspårig. 2016 beslutade kommunen att förorda att en ny tunnel ska ersätta den befintliga Sibirientunneln när spåren byggs ut. Allt detta var känt när konsulterna 2018 utredde Västra länken och rekommenderade kommunen att titta på andra lösningar.

Vi förvånas också över att Lars Nyander inte med ett ord berört det faktum att Västra länken innebär ett fem gånger större intrång i naturen. Den är dessutom dyr och löser inte de problem som behöver lösas här och nu.

Med Ängelholmspaketet utvecklar kommunen både stadsparken, växthustomten och öppnar upp ån för människor. En utveckling som kommer förbättra närheten till stadsnära grönområden och höja stadens attraktionskraft.

Att det ännu inte finns en tydlig lösning för hur Stadsparken ska utvecklas är inte ett problem som Lars Nyander (S) hävdar, utan väldigt medvetet och ett arbete som pågår. Kommunfullmäktige har beslutat att involvera kommuninvånarna genom medborgardialog för att få ta del av hur invånarna skulle vilja se Stadsparkens utveckling, något som kommer gynna handeln och stadslivet.

Lars Nyander (S) säger sig vara trygg med att damma av Västra länken. Men när förutsättningarna är desamma ekar argumentationen tom. Frågan om varför det skulle vara ett bättre alternativ nu än när Socialdemokraterna la utredningen i byrålådan är fortfarande obesvarad.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Liss Böcker (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Charlotte Engblom (L)
Linda Persson (KD)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)

Vi har gjort precis det vi sa att vi skulle göra inför valet (NST 7/3)

Svar på insändare av Ulf Jörgensen med rubriken ”Sällan har så många partier haft så mycket att bekänna” och insändare av Pia Persson med rubriken ”Östra länken är bäst för miljön”, båda publicerade den 2 mars.

Det tycks finnas många tvärsäkra uppfattningar om vad Moderaterna sagt angående Klippanvägens förlängning inför förra valet. Politiska besked kan naturligtvis tolkas på olika sätt, men för den som vill veta vad som faktiskt sades är det lätt att ta reda på.

NST:s systertidning Hallå ställde inför valet 2018 frågan: ”Hur ställer ni er till utvecklingen av Klippanvägens förlängning och Pyttebron?”

Moderaterna gav då följande svar: ”Ängelholms kommun behöver en långsiktig och blocköverskridande överenskommelse mellan Alliansen och Socialdemokraterna om trafiken. S måste under nästa mandatperiod vara beredda att föra en seriös diskussion – utan valtaktiska skygglappar – om hur trafikproblemen i centrum ska lösas. Moderaterna är övertygade om att Klippanvägens förlängning är den mest effektiva lösningen, men även Västra länken behövs på sikt.”

Samma svar fanns i SVT:s valkompass och på vår hemsida.

Jag tar gärna kritik, men i det aktuella fallet känns det märkligt när vi gjort precis det vi sa inför valet.

En bred, blocköverskridande överenskommelse, inklusive Klippanvägens förlängning, har tecknats med de delar av oppositionen som var beredda att bidra till en långsiktig lösning. Vi hade gärna sett att S i egenskap av största oppositionsparti varit en del i en överenskommelse, men S ville som bekant inte ens sätta sig vid förhandlingsbordet.

Klippanvägens förlängning är den mest effektiva lösningen och därför en naturlig del i Ängelholmspaketets ambition att skapa ett mer attraktivt Ängelholm.

Målet är en stadskärna med mer plats för människor och möten. När genomfartstrafiken flyttas från stadens mest centrala gata kan vi fortsätta utveckla området runt Stadsparken, Skolgatan och norra Storgatan. Parallellt med detta görs satsningar på åpromenaden, Växthustomten och gång- och cykelnätet med bland annat en ny bro i Haradal.

Äntligen tas det helhetsgrepp om stadens utveckling som hade behövts för länge sedan.

Robin Holmberg (M) Kommunstyrelsens ordförande

Hur miljövänlig är Västra länken? (25/2)

I Lars Nyanders (S) replik påstås Klippanvägens förlängning förstöra den stadsnära grönskan och den levande innerstaden och därmed skada vår attraktionskraft för invånare och turister. Inte minst i området kring Stadsparken.

Vi är övertygade om att denna del av staden skulle bli betydligt mer lockande om trafiken leddes om. Kärnan i Ängelholmspaketet, (och detta vet Lars Nyander), är att skapa mer plats för människor och möten i Ängelholm, framförallt vid Stadsparken och Nybron.

Vi tror inte heller att en trafiklösning löser alla problem. Det kommer krävas fler insatser för att skapa en hållbar trafikmiljö i centrum. Den trafiklösning kommunen investerar i måste dock lösa något problem.

Det är faktiskt anmärkningsvärt att Lars Nyander (S) fortsätter förorda Västra länken trots att hans egen utredning visade att den inte har tillräckligt stor påverkan på trafiken i centrum. Konsulterna gick så långt att de menade att arbetet med Västra länken skulle pausas och att kommunen istället skulle titta på andra lösningar.

Nyander säger sig vilja värna stadsnära grönska men har inga problem med att föra fram Västra länken trots att denna skulle ta fem gånger så mycket naturmark i anspråk som Klippanvägens förlängning. Hur ”miljövänligt” är det egentligen att, som Nyander vill låta, bilisterna köra omvägar genom Kronoskogen och Nybroskogen där omfattande naturområden och fauna kommer att beröras?

Klippanvägens förlängning är den enklaste och rakaste vägen att nå bostadsområdena väster om ån, stationen och det kommande stadshuset. Förslaget sparar mest natur av de presenterade alternativen och är i stort sett färdigutrett.

Sju av nio partier i fullmäktige har efter noga övervägande kommit till insikt om att trafiksituationen i Ängelholm behöver lösas och det nu. Det visar att det finns en bred samsyn i hur den nya trafiklösningen ska se ut. I detta fall kanske även Socialdemokraterna borde ta till sig av Winston Churchills bevingade ord: ”Att våga ändra åsikt visar att man är klokare idag än igår”.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Liss Böcker (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Charlotte Engblom (L)
Linda Persson (KD)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)


Centrumproblem kan inte lösas med Västra länken (NST 10/2)

Äntligen tar Lars Nyander (S) bladet från munnen och berättar hur de ser att trafikfrågan i centrala Ängelholm kan lösas. Det är välkommet då S-strategin de senaste åren tycks ha gått ut på att förneka nuvarande och framtida problem. I den mån S erkänt att något behöver göras har det varit svepande ord om att trafiken behöver minska, utan konkreta förslag.

Nu verkar det som att Socialdemokraterna åter dammat av den så kallade Västra länken. Förslaget utreddes grundligt under förra mandatperioden då Lars Nyander själv styrde. En ringled runt Ängelholm framhålls ofta som alternativ till Klippanvägens förlängning. Efter att ha lagt mycket tid och kommunala resurser på konsultutredningen stoppades dock förslaget i byrålådan av S själva. 

Problemen med Västra länken är flera. Trafikanalyser visar att den inte löser de problem som finns och kommer att finnas i Ängelholms centrum. För att få någon som helst effekt på trafiken behöver Västra länken sträcka sig från Varvsvägen i norr hela vägen ut till Södra utmarken. Förslaget blir dyrt, över 200 miljoner kronor, med mycket begränsad nytta. Utöver detta visar våra beräkningar att fem gånger så mycket naturmark behöver tas i anspråk för Västra länken som för Klippanvägens förlängning, varav cirka en kilometer genom orörd natur. 

Vi är medvetna om att frågan om Klippanvägens förlängning väcker debatt. Samtidigt växer staden, ivrigt påhejad av Lars Nyander och Socialdemokraterna. I framtiden kommer det finnas 2500 nya bostäder och ett nytt stadshus på Stationsområdet, det kommer innebära mycket stor belastning på ett redan ansträngt vägnät i stadskärnan. Vi beklagar att Socialdemokraterna inte förmår ta ansvar för den politik för ett växande Ängelholm de själva fört och för även under denna mandatperiod. Sju av nio partier har däremot gemensamt satt ner foten i Ängelholmspaketet och anser att trafikföringen behöver lösas nu, inte sen och inte med dyra, ineffektiva lösningar som redan avvisats av experterna och S själva.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Liss Böcker (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Charlotte Engblom Carlsson (L)
Linda Persson (KD)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)

Allt om Ängelholmspaketet

Vad innehåller egentligen Ängelholmspaketet? Den frågan har vi fått ett par gånger den senaste tiden. I denna artikel vill vi ge en översiktlig genomgång av Ängelholmspaketets sex fokusområden. 

Den 16 augusti 2019 enades sju partier om en gemensam avsiktsförklaring för stadskärnans utveckling – Ängelholmspaketet . Avsiktsförklaringen innehåller förslag på ny infrastruktur – Klippanvägens förlängning – men också idéer kring fortsatt utveckling av stadskärnans kvaliteter längs ån och Storgatan/Skolgatan/Stadsparken.

Den 30 september ställde sig kommunfullmäktige bakom inriktningen och nu börjar arbetet för att genomföra de olika delprojekten. De illustrationer som presenteras nedan är skisser i ett tidigt skede och representerar därmed inte den slutliga utformningen. Mer information och bilder kommer att presenteras efterhand som delprojekten färdigställs.

Fokusområde 1: Klippanvägens förlängning

Frågan om ny infrastruktur för att avlasta stadskärnan har diskuterats länge i Ängelholms kommun. Redan på 1970-talet lyftes frågan för första gången. 2014 antogs en detaljplan för en ny vägsträckning som sedan upphävdes av länsstyrelsen av formaliaskäl. Frågan lever dock kvar och det finns en förväntan från medborgare och näringsliv att politiken ska kunna lösa frågan om trafikens utveckling i centrala Ängelholm i takt med att staden växer.

Varför behövs det då? I dag går för mycket trafik – genomfartstrafik, byggtrafik till Stationsområdet och Parallelltrapetsen, husbilar och husvagnar, pendlare till stationen och boende – på en av stadens mest centrala gator (Skolgatan). Detta gör att Skolgatan blir en barriär som delar av Storgatan vid Stadsparken. Trafiken gör också att Stadsparken används lite och att Skolgatan som är en av stadens mest restaurangtäta platser blir mindre attraktiv.

I takt med att Stationsområdet byggs ut med minst 1700 lägenheter kommer trängseln att fortsätta öka. Genom att flytta den onödiga genomfartstrafiken från Skolgatan till Klippanvägens förlängning skapar vi mer utrymme för människor och möten i stadskärnan (se punkt 2). Den nya vägen kommer utformas som en stadsgata med hastighetsbegränsning på 40 km/h, cykelvägar längs vägen och rondeller i respektive ände. Genom den nya vägen skapas ett rakt och gent stråk från Ängelholms stads huvudinfart vid Rebbelbergarondellen och Klippanvägen ner till Ängelholms station och havet.

Dagens trafikstruktur. Illustration Pontus Swahn
Framtidens trafikstruktur. Illustration: Pontus Swahn
Fokusområde 2: Utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och norra Storgatan

När genomfartstrafiken försvinner från Skolgatan och Parkskolans kommande utveckling möjliggör ny användning av dagens Kamengata skapas mer plats för människor och möten i denna del av Ängelholms stadskärna. I dag är detta en av stadens mest trafikerade gator med tragiska olyckor, tillbud och en intensiv trafiksituation. Det gör att oskyddade trafikanter drar sig för att använda gatan.

I Ängelholmspaketet ingår därför ett uppdrag att se över hur Stadsparken, Skolgatan och norra Storgatan kan utvecklas när bilarna försvinner. I de diskussioner som förts mellan partierna har möjligheten att göra Skolgatan till så kallat gångfartsområde (likt Järnvägsgatan förbi Stortorget) lyfts som önskvärd. Idén är att göra platsen mer svårtillgänglig för bilar samtidigt som restauranger och allmänna ytor tillåts ta mer plats. Då skulle även Stadsparken kunna tillåtas ”flyta ut” mot både Kamengatan och Skolgatan istället för dagens avgränsande buskage.

I detta arbete kan det med fördel bedrivas medborgardialog så att ängelholmarna kan vara med och påverka hur framtidens område kring Stadsparken ska se ut.

Möjlig utveckling av Skolgatan/Stadsparken/Parskolan. Illustration: Pontus Swahn
Fokusområde 3: Utveckling av cykeltrafiken – cykelvägar ska byggas och GC-broar ska projekteras

För att balansera trafikmiljön när Klippanvägens förlängning byggs vill partierna bakom överenskommelsen satsa på utbyggnad av cykelinfrastrukturen i hela kommunen. Ängelholms cykelplan 2015-2025 innehåller en rad utpekade satsningar som gör Ängelholms kommun till en mer cykelvänlig kommun. Det handlar om utbyggnader, kompletteringar av befintliga stråk samt förbättringar av redan utbyggda sträckor.

I Ängelholmspaketet ingår två utpekade nya gång- och cykelbroar i centrala Ängelholm. Broarna skapar ett ”rundare” centrum där det blir lättare att ta sig från en del av staden till en annan via gång eller cykel. Den första bron ska ligga på sträckan mellan Hembygdsparken och Haradal (lokaliseringsutredning ska genomföras). Arbetet med denna bro påbörjas under 2020 med förhoppningen att bron ska kunna byggas så att den står färdig 2022.

Den andra bron ligger något längre fram i planeringen och innebär en förlängning av Vattengatan (vid ICA Supermarket) till Stationsområdet. I framtiden kommer Sockerbruksskolan ersättas av annan bebyggelse vilket gör att den nya stadsdelen Stationsområdet knyts ihop med stadskärnan på ett naturligt sätt.

Ett av flera tänkbara lägen för ny GC-bro vid Hembygdsparken-Haradal. Illustration: Pontus Swahn
Tankar kring Vattengatans förlängning och kopplingen till Stationsområdet. Illustration: Pontus Swahn
Fokusområde 4: Utveckling av Växthustomten och närliggande områden som grönområden

Moderaterna har tidigare önskat bebygga Växthustomten med bostäder. Detta ingick även i den detaljplan som antogs 2014. Som ett led i att uppnå överenskommelsen om Ängelholmspaketet har partierna enats om att Växthustomten i framtiden ska utvecklas som grönområde. Bostadsbyggnation är därför inte aktuell på denna plats.

Uppdrag kommer att ges om att ta fram förslag för vad som kan göras på tomten. Sedan tidigare finns ett tjänstemannaförslag där tomten delas in i tre zoner med aktiviteter och rekreation (se bild). Redan under 2020 kommer mindre åtgärder göras på tomten för att snygga till platsen och göra den mer inbjudande.

Tidigare förslag till utformning av aktivitetspark/rekreationsområde på Växthustomten. Illustration: Ängelholms kommun
Fokusområde 5: Utveckling av å-rummet på sträckan Nybron-Pyttebron-Reningsverket

Åpromenaden är redan i dag en Ängelholms vackraste sidor. I Ängelholmspaketet ingår att rusta upp å-rummet på sträckan mellan Nybron och Reningsverket. Syftet är att öppna upp och göra Rönneå mer tillgänglig. Framförallt på sträckan från Pyttebron till den kommande GC-bron vid Hembygdsparken-Haradal förbi Växthustomten behövs ytterligare åtgärder. Under 2020 planeras åtgärder längs åpromenaden vid det pågående bostadsprojektet på Rönnen 1 (gamla badhustomten).

Fokusområde 6: Utveckla en handlingsplan med etapper

För att realisera Ängelholmspaketet krävs mycket arbete som kommer behöva ske parallellt. Arbetet med att ta fram tidplan och delprojekt påbörjas efter kommunfullmäktiges beslut den 30 september. En parlamentarisk styrgrupp där samtliga partier ingår har bildats och kommer ha sitt första möte i oktober 2019. 

Tidplan:

  • 16 oktober: Kommunstyrelsen fattar beslut om planbesked för Klippanvägens förlängning. Uppdrag delas ut till nämnderna för att påbörja genomförandet av de fem fokusområdena.
  • 23 oktober: Första styrgruppsmötet
  • 2 december: Ängelholms kommun tillträder fastigheten Kråkan 1 (Danielslundsgatan 1).
  • 2020: De första fysiska åtgärderna genomförs, bl.a. på Växthustomten. 1 miljon kronor är avsatt i Blågröna Ängelholms budget för utredningar av Ängelholmspaketets delar.
  • 2021, kvartal 2: Detaljplan för Klippanvägens förlängning förväntas antas av kommunfullmäktige.

Tidplanen är grov och kommer att förändras över tid.