Julbrev 2012

Moderatvänner!

2012 lider mot sitt slut. Det har varit ett innehållsrikt år med omfattande debatter i många lokala frågor; allt från Pyttebro och badhus till Tåstarps skola och biblioteket där.

Att vara med i en utveckling och stå för den kan uppfattas som tufft för oss alla. Det är lätt att bejaka kritiken och inte göra något alls – men det är en dålig strategi! Trafiksituationen i Ängelholms centrala delar har länge kritiserats. Nu löser vi det hela på ett sätt som är väl genomarbetat och långsiktigt.

Badhuset är väl det fråga som de allra flesta vill tala med oss om just nu. Barkåkraföreningen ordnade ett öppet medlemsmöte där bland annat frågan om Hälsostaden och det upphandlade badhuset diskuterades. Det är nyttigt och värdefullt att arrangera dessa möten för visst finns det ett enormt informations- och kommunikationsbehov.  Läs gärna pressmeddelandet på omstående sida där det finns information om hur kopplingen är till Hälsostaden.

Kultur- och fritid och vår ordförande i nämnden Tomas Fjellner har mycket att göra. Att Tingshuset, som var högaktuellt för tio år sedan, nu är på väg att bli en del av ett kulturstråk är ju oerhört spännande. Vi som deltog i Ängelholmsföreningens kulturmöte i den gamla tingssalen kunde verkligen känna hur bra det kommer att bli. Många steg av praktisk karaktär måste dock lösas. Så är det alltid!

Rönnebadet är stängt. Arbetsmiljöansvariga vid kommunen har tagit det myndighetsbeslutet. Just nu pågår undersökande procedurer inför en upphandling. Förutsättningar måste ju finnas framför allt beträffande bärigheten i betongen för att en anbudsgivare skall kunna ta på sitt ansvar att reparera badet så att det håller fram tills ett nytt badhus tas i drift. En nyöppning kan i så fall vara möjlig höstterminen 2013.  Föreningar som drabbats kompenseras kostnadsmässigt. Hittills har omkring en miljon utbetalats. Det kommer att krävas ytterligare kompensation för resor och badhushyror i andra kommuner även under nästa år.

I samband med att kommunens verksamhetsfastigheter övergår till Ängelholmslokaler AB till årsskiftet har en noggrann inventering genomförts av samtliga skolor, äldreboenden och andra lokaler. Många brister har kommit till ytan och det är bra. Att vara trovärdig som politiker innebär att man vågar ta tag i saker som det talats om i årtionden. Nu skall alla fastigheter successivt tas om hand inom kommunkoncernen.  Det handlar inte bara om att vara rädd om våra tillgångar utan också uppnå en förvaltning i linje med kommunens miljöplan.

85 procent av Ängelholms kommuns verksamhetsmedel används inom omvårdnad och skola. Det är kommunens allra viktigaste uppgifter. De uppdragen sker också med väldigt bra betyg i alla oberoende mätningar. Vår kommunalskatt på 19.04 kronor står sig väl vid jämförelser. Att alltid sträva efter bra resultat vill vi fortsätta med!

Avslutningsvis önskar vi er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande

Sven-Ingvar Borgquist, kretsordförande

Pressmeddelande: Nytt badhus på sjukhusområdet i Ängelholm

Kommunfullmäktige i Ängelholm har beslutat att det nya badhuset skall ligga inne på sjukhusområdet i Ängelholm. En upphandling har genomförts med Kunskapsporten som vinnande anbud. Upphandlingen innebär att PEAB, som underentreprenör, skall bygga badhuset. Kunskapsporten kommer att vara ägare och organisera driften av badet. Det sker utan såväl kommunalt kapital som någon kommunal borgen. Badhuset innehåller både attraktioner i det allmännas intressen och möjligheter till kommersiella verksamheter.

Upphandlingen har genomförts utan klagan från bransch eller konkurrensverk. Detaljplanen har emellertid stött på svårigheter av formell karaktär. Nu kommer byggnadsnämnden att besluta om byggnadstillstånd med stöd i den A-plan* som finns för fastigheten sedan tidigare.

Att badhuset skall ligga centralt placerat grundar sig på omfattande analyser. Det skall innehålla attraktioner vilka stärker Ängelholm som besöksort och gynnar centrumhandeln. Även miljömässiga skäl med närheten till kollektivtrafik har betydelse. Det nya badhuset kommer inte belasta skattebetalarna utan finansieras av externa investerare.

I samband med att projektet Hälsostaden startades 2010 föddes idén att förlägga badhuset inne på sjukhusområdet. Därigenom uppnås stora samordningsvinster. Placeringen innebär bland annat att skattemedel inte behöver tas i anspråk för att finansiera de rehab-bassänger Region Skåne har beställt av Hälsostaden. Dessutom kan den ursprungliga idén om ett multifunktionellt badhus med motions- och vattensportbassäng, rehab-bassänger, gym och spa realiseras.

De ekonomiska fördelarna med placeringen på sjukhusområdet är flera. Dels finansieras badhuset av en extern aktör och dels medfinansieras driften av badhuset av Region Skåne som hyr lokaler i anläggningen. Ängelholm får också två externa medfinansiärer till satsningen på förbättrad tillgänglighet på den allmänna marken bl.a. genom nya parkeringar samt cykel- och gångvägar. Hälsostaden medfinansierar även byggandet av en ny bro anslutande till Storgatan.

Placeringen av badhuset på sjukhusområdet innebär dessutom att marken på Scan-fastigheten frigörs för attraktiva och centralt belägna bostäder nära allmänna kommunikationsmedel.

Placeringen av badhuset på sjukhusområdet innebär att Ängelholm får en modern, multifunktionell badhusanläggning av högsta kvalitet. Samtidigt gör kommunen en mångmiljonbesparing jämfört med om badhuset i sin helhet skulle finansierats med skattemedel.

För mer information, kontakta Åsa Herbst.

Åsas punkter v. 34

Åsa HerbstNSR:s återvinningscentral på Älvdalen drivs av privat entreprenör. Där jobbar duktig och engagerad personal som förtjänar beröm. Det får de säkert av många!

Lekplatsen som invigdes när Vejby IF firade sitt 90-årsjubileum erbjuder äventyr för barnen.  Det är donationer från näringslivet som främst möjliggjort denna lekborg.  Så lockande och spännande!

Nordens enda hästkrematorium ligger mellan Munka-Ljungby och Höja. Fler och fler hästägare vill få ett bra avslut och ta farväl av sin trotjänare och vän. Ägaren vill ofta få tillbaka lite aska i en urna.  Processen är lite dyrare än traditionell djurdestruktion men garanterar att sjukdomar inte sprids vidare.

Skånes största innebandyklubb för tjejer heter FBC Engelholm. 230 unga flickor är med och spelar i de totalt 50 ungdomslagen som spelar kommande säsong. Så skönt, när vi nu har både en renoverad idrottshall och en ny Kungsgårdshall.

Det har länge talats om en renovering och utbyggnad av Klitterhus. Nu börjar processen ta fart till stor glädje för alla oss som vill att besöksnäringen skall utvecklas vidare i vår kommun.

Stig Henriksson är vänsterpartistiskt kommunalråd i Fagersta. Under sin tid som kommunalråd har Henriksson både sänkt skatten åtta år och gjort kommunen skuldfri. Intressant!

Andra kan lära av Ängelholm

För några dagar sedan kunde vi läsa Ingrid Runstens ledare om folkomröstningen om en ny broförbindelse i Ängelholm. Trafiklösningen i centrala Ängelholm har diskuterats under trettio till fyrtio år och kulminerade i en rådgivande folkomröstning den 27 november.

Det är viktigt att politiker gör vad de kan för att öka röstdeltagandet. Det antyds av ledarskribenten att vi informerade i skymundan. Vi ifrågasätter denna analys. Under valkampanjen fanns broschyrer och informationsmaterial, både från Ängelholms kommun och från olika politiska partier. Moderaterna fanns på torget lördagarna innan omröstningsdagen för att upplysa samtidigt som våra föreningar delade ut information i många bostadsområden. Vi moderater ansträngde oss för att informera om de konsekvenser som ett Ja respektive Nej skulle innebära. Det kunde ängelholmarna även se på debatt- och insändarsidorna veckorna innan omröstningen. Vårt parti var inte heller för en folkomröstning, detta initiativ togs av ett opolitiskt nätverk där de mest aktiva är boende i området kring Pyttebron.

Under 35 procent är ett ovanligt lågt röstdeltagande. Vid omvalen i Västra Götaland och i Örebro 2011 gick ca 45 procent till valurnorna vilket ansetts vara så lågt att demokratin ifrågasatts. Att oppositionsledaren har en annan uppfattning än majoriteten är knappast uppseendeväckande och att antyda att man skall följa resultatet för att röstdeltagandet var högt i Pyttebrons närhet visar inte på intresse för demokratin.

Alliansen är vald av en majoritet av ängelholmarna. Nästan två tredjedelar av de röstberättigade har sagt att det är vi politiker som måste fatta detta viktiga beslut för framtidens Ängelholm. Det är vårt ansvar och uppdrag att utveckla hela vår kommun med framförhållning och framtidstro.

Vi kommer nu att gå vidare med trafikplanen. Att långsiktigt bygga lösningar för gång-, cykel och fordonstrafiken i centrum är starkt efterfrågat och utlovat.

Åsa Herbst (M)
kommunstyrelsens ordförande

Robin Holmberg (M)
miljönämndens ordförande

Åsa Herbsts nyårstal 2011

Kära Kommuninnevånare och ärade Gäster.

2011 har varit ett frihetens år. Från jasminrevolutionen i Tunisien till hibiskusrevolution i Egypten. Det handlar om människors självklara längtan till frihet. Men också ilska över korruption och orättvisor. Man vill ha ett annat politiskt ledarskap med nya normer.

Det finns en del stora händelser 2011 som kan innebära förändrad inställning. Utanför Japans kust slår en kraftfull jordbävning till i mars. En stor tsunami svepte in och dödade 16.000 människor. Samtidigt inträffade kärnkraftsolyckor av aldrig tidigare skådat slag.

Och i Ängelholm drabbades vi av en storm den första advent som skadade våra älskade stränder.

Två så väldigt olika händelser talar ändå om för oss att det finns oerhörda krafter i vår natur som vi måste samspela med, inte mot. Vi känner påtagligt vårt ansvar för att vara rädda om vår jord. Att aktivt arbeta för minskning av vår miljöpåverkan är därför ett oändligt och viktigt arbete. I Ängelholms kommun investerar vi i avloppsnät och i ny miljövänlig belysning på gator och torg. Men det allra viktigaste är vad vi gör var och en av oss i vår vardag.

Ekonomin har också varit i fokus 2011. Vi svenskar har rättmätigt förfasat oss över länder där man tagit dåligt ansvar för den ekonomiska planeringen. Europasamarbetet sätts på svåra prov i de diskussionerna. Vi som gjort läxan måste hjälpa till på olika sätt för att få ett Europa i ekonomisk balans. Att tro att vi kan ställa oss utanför är inget alternativ. Vårt beroende av – och vår öppenhet till vår omvärld  -har också inneburit vårt välstånd. Det skall vi aldrig glömma. Men naturligtvis ska vi vara stolta över att vi i Sverige kan ståta med en ekonomi i världsklass!

Här i vårt himmelrike Ängelholm finns också mycket att glädja sig åt. Vi har en god tillväxt i en takt som vi önskar och klarar av. Vi investerar för framtiden i skolor och för våra äldre. Vi genomför förbättringar även inom områden där vi redan är bland de allra bästa inom vård omsorg och skola.

I samtal får trafikfrågor får stort utrymme – ibland oförtjänt stora.

I vår förväntan för 2012 finns mycket spännande.  I Ängelholm skall badhusbygget starta. En totalt ombyggd Nyhemsskola skall färdigställas. Byggnationen av en ny Villanskolan skall dra igång.

Avslutningsvis. Vi skall ha modet att våga utveckla inom alla områden. Att se kvalitéer i historien men också lita på vår framtidstro och lyssna på nya generationers värderingar. – Förbättring kräver ibland förändring.

När vi ser raketerna stiga mot skyn alldeles strax låt det då också bli en symbol för våra förhoppningar inför det kommande året som får stiga mot oanade höjder.
Av hela mitt hjärta tillönskar jag er alla ett riktigt GOTT NYTT ÅR.

Alla beslut får konsekvenser

DEBATT HD/NST 23/11.

Frågan om en bilbro över Rönneå i Klippanvägens förlängning i Ängelholm har varit aktuell och hett debatterad flera gånger under nästan 40 år. Intresset och engagemanget skär rakt igenom politiska uppfattningar och åldersgrupper.

Bakgrunden till att vi nu står inför ett avgörande är den trafikutredning för de centrala delarna av Ängelholm som beställdes av kommunen och som presenterades i början av 2011. Trafikplanen tar sikte på år 2020 och har sedan kompletterats med både miljökonsekvensbeskrivningar och perspektiv fram till år 2030.

Alla beslut får konsekvenser. Även att inte göra något alls är ett beslut som får följder för framtiden. Vår värld förändras och ny teknik ersätter gammal. Gamla värderingar ersätts av nya. Hur vi påverkar miljön är viktigare för alla generationer idag än tidigare. Ängelholm har utvecklats som boendeort och idag har vi en omfattande in- och utpendling. 42 procent av alla som arbetar gör det i en annan kommun och 32 procent av arbetstillfällena i Ängelholm bemannas av inpendlare. Stationen har därför blivit en viktig knutpunkt i kommunen, och tillgängligheten måste vara god.

Nya moderaterna tror på teknikutveckling som en viktig del i att lösa miljöutmaningarna. Vi tror att människor i hela kommunen ska ha tillgång till miljövänliga och välfungerande trafiklösningar för alla trafikslag. Gång- och cykeltrafik ska ha företräde i centrala delar men samtidigt måste såväl bilar som kollektivtrafik komma fram. Vi tycker att rörlighet är en viktig del av människors frihet och välfärd. När vi nu ställer om till el-, gas- och andra miljöbilar minskar utsläppen av koldioxid kraftigt, men de tar fortfarande upp plats.

Ett Ja i folkomröstningen innebär att miljöbelastningen mätt i koldioxid minskar. Vägen blir kortare för många trafikanter genom färre stopp på Östergatan och Nybrogatan. Centrums utveckling med en bilfri miljö och livligare handel påverkas positivt liksom framkomligheten till havet. Nya lägenheter kan byggas för både äldre och yngre på stationsområdet.

Ett Nej innebär att miljön kring Pyttebron och gångvägen mot Reningsverksvägen förblir orörd. En ny station vid Barkåkra får troligtvis fler resanden tack vare nära parkeringsplatser. Minskad tillgång till handel i centrum gör att externa handelsområden gynnas och växer, både i Ängelholm och i våra grannkommuner. Möjligheten till byggande av lägenheter nära stationen blir osäker liksom utvecklingen av vår turism.

Nya moderaterna ser fördelarna för stadens utveckling med en förlängning av Klippanvägen men kommer att ta ansvar för stadens utveckling oberoende av vilket valresultatet blir.

Åsa Herbst (M)
kommunstyrelsens ordförande

Robin Holmberg (M)
miljönämndens ordförande

Åsas medlemsbrev nr. 4

Moderatvänner!

Budgeten

Budgeten har nu passerat kommunstyrelsen. Vårt förslag som stöds av hela alliansen innebär ingen skattehöjning. Oppositionspartierna S, EP och SD har olika förslag, men alla innebär en höjning av skatten på mellan 8 öre och 61 öre.  Man måste tänka på att kommunalskatten är den skatt som påverkar den privata ekonomin allra mest.

 Ängelholms FF 

Nu får vi se om laget går upp i allsvenskan. Det är i så fall både bra och dåligt. Inledningsvis krävs större likviditet i klubben på grund av spelarbonusar. Ökade säkerhetskrav drar också med sig större utgifter för idrottsplatsen. Allvarligt är att klubben levt på upplånade pengar. Självklart krävs av en ny styrelse ett helt annat förhållningssätt till kommunen framöver. Vårt förslag baserar sig helt på att klara upp och justera en del bidrag retroaktivt. Någon utlåning som Helsingborgs stad gav HIF är inte aktuell. 

Kommunfullmäktige

Sammanträdena i kommunfullmäktige är ganska intensiva precis som under förra mandatperioden. Vi har vanligtvis sammanträde från klockan 19 till senast klockan 22:30 och den tiden intecknas. Det är viktigt att våra ledamöter för vår talan väl så att inte talarlistan  fylls av de andra partierna. Besökare kan säkert tycka att det är ett väldigt diskuterande utan att det påverkar beslutet, men det är trots allt det bästa sättet att värna om demokratin. 

Folkomröstningen den 27 november

En broschyr är tryckt inför folkomröstningen. I den beskrivs effekterna av ett Ja respektive ett Nej. I ett medlemsbrev som kommer per post får du både den och en annan broschyr som heter ”Svaret”.

Partistämman

På partistämman var allt på topp. SIFO presenterade en väljarundersökning under tiden för stämman. Moderaterna 35% och Socialdemokraterna 25% är ju helt underbart. Vår egen riksdagsman Hans Wallmark omvaldes till ledamot i partistyrelsen. Ett eftertraktat och hårt konkurrensutsatt uppdrag. Grattis Hans! Mer om partistämman kommer i det postutskickade brevet inom kort.

Valfrihetssystem

Vi moderater står ju för valfrihet. I vår landsända har det tagit lite tid att få igång systemen för att det skall fungera. Det gäller att vi politiker är alerta och tar beslut som sätter fart. Men det är också en marknad som skall förstå möjligheten. Sist men inte minst måste också brukaren/kunden uppfatta möjligheten som ges. Nu har vi Lagen Om Valfrihet, den s.k. LOVen, igång inom ett par områden i vår kommun; exempelvis inom hemtjänsten. Hjälp till att marknadsföra valmöjligheten i er bekantskapskrets! Är man inte nöjd kan man välja om till annan leverantör. Dessutom kan man ofta välja tilläggstjänster och få rabatt genom Rut-avdraget. Tänk vilken fantastisk alliansidé!

På återhörande

Åsa

Åsas medlemsbrev nr. 3

Moderatvänner!                                 

Kretsstyrelsen anordnade nyligen ett lunch- till lunchseminarium i Simrishamn. Framför allt var det fullmäktigegruppen som representerades bland oss 25 deltagare. Kommunikation och förnyelsearbete på alla nivåer var en viktig punkt på dagordningen. Vi fick en duvning i hur Region Skånes uppdrag och organisation ser ut av regionrådet Pontus Lindberg och skolkommunalrådet i Kristianstad, Fredrik Axelsson, gick igenom hur nya möjligheter finns för att kommunicera och synas framför allt i nya kanaler såsom bloggar och facebook.

Vi var alla nöjda och det skall noteras att Robin Holmberg var arrangör. Tack Robin!

Budgeten
Budgeten för 2012 och planen för 2013 till 2014 är nu genomarbetad av alla våra företrädare och med Alliansens. Arbetet har genomsyrats av engagemang och noggrannhet och det bäddar för ett fortsatt gott arbete inom kommunens verksamheter. Det finns givetvis en oro för ytterligare sämre skatteprognoser men vi har en beredskap även för det. Det blir inga nedskärningar!

Ängelholms FF och ekonomi
En del medlemmar sätter frågetecken för engagemanget för Ängelholms FF. Jag och Tomas Fjellner, Kultur- och fritidsnämndens ordförande, har självklart gjort en bedömning av vad som är rimligt. Det är viktigt att veta att ÄFF idag inte har några skulder till kommunen, men att förvaltningarna en längre tid har haft dålig kommunikation med klubben beroende på deras dåliga ekonomi. Vi har ett stort förtroende för den nye ordföranden. Nu pågår genomlysning.

Järnvägsmuseet
Järnvägsmuseet blir kommunalt. Trafikverket kommer att överlämna ansvaret till oss från och med nästa år. När vi ställdes inför ett hot om nerläggning såg vi kanske mest bekymmer. Men Trafikverkets ledning har visat god vilja till samarbete och vi har fått ett avtal om medfinansiering av totalt 15 miljoner under de första fem åren. Vi ser nu att det finns stora utvecklingsmöjligheter. Museet blir en viktig del i vårt kulturutbud och vår besöksnäring. Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för utvecklingen.

Hälsostad och badhus
En kort redogörelse för läget: Kommunen äger en tomt på Sjukhusområdet vid Rönne å. Den kommer att övergå till Kunskapsporten AB som vunnit upphandlingen av badhuset. Peab kommer att bygga åt Kunskapsporten. Kommunens avtal är med Kunskapsporten som i sin tur avtalar om en hel del infrastruktur med Hälsostaden AB. Hälsostaden har fått beställning av Region Skåne att utveckla och bygga om sjukhusbyggnaderna för att få bättre utveckling, arbetsmiljö och driftsförhållanden. Peab har vunnit den upphandlingen som genomförts av Region Skåne. Det blir alltså mycket Peab men inte direkt med kommunen.

Badhusets placering
Avslutningsvis något om badhusets placering: Många kommuner samlar sina idrottsanläggningar, precis som vi är på väg att göra, men man lägger inte sina badhus där vilket många ängelholmare felaktigt verkar tro. Exempel är Arenastaden i Växjö och Rocklunda  i Västerås.  Att genomföra en upphandling av hela badhuset, som vi nu gjort, hade inte varit möjligt vid ishallen. Det badhus som kommer att byggas har attraktioner vilka är mycket större än vad som är möjligt för en kommun av vår storlek. Vi skall vara stolta och glada för att vi kan attrahera entreprenörer till att skapa mervärden för oss alla. 250 miljoner kostar badhuset.

Höstliga hälsningar från Åsa

Medlemsbrev augusti 2011

Moderatvänner!

Semesterperioden 2011 närmar sig sitt slut. Bra semesterdagar kan också vara regniga. Ofta ger varannandagsväder den bästa avkopplingen och så måste vi nog tänka just i år.

Pyttebron och trafikplanen är på mångas läppar. Vi som varit på torget på lördagarna vet att många undrar. Därför ägnas detta brev åt just Trafikplanen.

Vad har hänt:
Bakgrunden är att Kommunstyrelsen redan 2008 beslöt att göra en ordentlig framtidsplan för trafiken i stadens centrala delar. Det hade under en längre tid framförts synpunkter från våra medlemmar och sympatisörer med önskan om en större långsiktighet i trafikplaneringen. En rad mätningar av trafiken har sedan genomförts. Ramböll som är ett ledande nordiskt tekniskt konsultbolag fick uppdraget att presentera en trafikplan 2011-2020. En första version kom under 2010 och den slutliga, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar, presenterades i februari 2011.

I planen går man igenom alternativen vilka förutom Pyttebron är en bro vid Luntertun (Varvsvägen) med väg genom Nybroskogen samt ett alternativ vid Kulltorpsvägen med en väg på västra sidan av Västkustbanan utmed Kronoskogen. Analyserna görs mot ett 0-alternativ. Alltså att man inte gör något alls.
Som ni alla säkert vet så innebär Rambölls förslag att en bro bör byggas i Klippanvägens förlängning över Pyttebron. Det är enda lösningen som kan minska den trafik som idag finns vid Stadsparken och Nybron. Besluten som tagits har varit förankrade på M-gruppmöten.

En namninsamling har följts av listor med krav på folkomröstning. Genom att 10 procent av de röstberättigade i kommunen ställer ett sådant yrkande skall kommunfullmäktige behandla frågan. Säkert kan antalet underskrifter uppfylla kravet och nu skall frågan om en rådgivande folkomröstning behandlas av fullmäktige på augustisammanträdet. För att yrkandet skall avslås fordras att 34 av 51 (2/3) av ledamöterna skall vara emot.

Kommunstyrelsen beslutade att genomföra en opinionsundersökning i juni månad. Ettusen ängelholmare tillfrågades. Resultatet blev att fler yngre är mer intresserade av folkomröstning än äldre. Över hälften vill ha en folkomröstning och 8 av 10 kommer att rösta. Anmärkningsvärt var att 7 av 10 inte känner till Trafikplanen och dess slutsatser.

Vi moderater i Ängelholm har med denna bakgrund ställt oss positiva till folkomröstning i frågan.

Vad händer nu:
En rådgivande folkomröstning kommer att ske efter att fullmäktige tagit beslut. Det är valnämnden som bereder ärendet. Vårt moderata förslag är att vi beslutar om folkomröstningen utan att kommunen går igenom namnteckningarna. Vi är demokratiska och intresserade av väljarnas åsikter!
Förslag på valdag är söndagen den 27 november. Röstalternativen skall därefter beslutas av kommunfullmäktige och ambitionen är att dessa får en så bred politisk förankring som möjligt.

Resultatet:
Hur valresultatet skall tolkas beror självklart på alternativen. Det kommer att bli en pedagogisk uppgift både för kommunen och för oss partier att öka kunskapen om hur valalternativen påverkar kommunen både på kort och lång sikt. En annan utmaning är att påverka så att valdeltagandet blir stort. Det är ju så att ett lågt valdeltagande ger ett dåligt underlag för beslut.

Hur förhåller vi oss i Moderaterna:
Vi är ett parti som lyssnar på vad människor tycker och vi litar på att man är intresserade av att söka fakta. Om inte en ny led kommer att byggas över Rönne å i Klippanvägens förlängning måste vi genomföra en ny strategi där biltrafik och parkeringsmöjligheter i stationsområdet förändras, kanske till en miljöstadsdel. De planer som finns på 400 lägenheter vid stationsområdet och gamla Scan måste revideras. Centrumhandeln kommer att påverkas negativt och resandet från en framtida Barkåkrastation kommer att gynnas liksom de handelsområden som ligger utanför staden.
Det är också viktigt att sprida kunskap om att de alternativa genomfarterna inte kommer att påverka trafiken i centrum märkbart. Varvsvägen och Kulltorp ligger helt enkelt för långt ifrån centrum.
Vi har alltså inte ändrat oss när det gäller vad som är nödvändigt utifrån nuvarande förväntningar på utveckling. Men väljer man annorlunda får det allvarliga konsekvenser. De förväntningar som finns på framtida investeringar måste också anpassas. Det blir i så fall en tuff, men inte omöjlig, uppgift.

Inbjudan till genomgång av Trafikplanen
Lördagarna den 20 augusti och 10 september kl. 12 inbjudes medlemmarna att komma till M-lokalen för en genomgång av Trafikplanen.

För att alla medlemmar skall kunna vara uppdaterade, även om de inte har möjlighet att komma på möten, så skall jag börja skriva medlemsbrev som distribueras via e-post. Tanken är att informera om dagsaktuella ärenden. Ungefär två gånger per månad är realistiskt.
Om du får vårt kalendarium från Marianne Ekdahl på vårt kansli via e-post, så kommer breven att skickas på samma e-postadress.
Om så inte är fallet kontakta gärna Marianne på marianne.ekdahl@moderat.se från din e-postadress så lägger hon gärna in den på distributionslistan.
Självklart kan man också tacka nej genom ett meddelande till Marianne.

Bästa hälsningar
Åsa Herbst